Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n░ 2.02 - 29 januari 2002

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Agenda gemeenteraad van 5 februari 2002

De volgens het reglement voorziene gemeenteraad van begin januari ging niet door omdat het schepencollege het niet nodig vond. Dit uitstel heeft de CD&V-fractie niet belet om alsnog een aantal vroegere en nieuwe agendapunten toe te voegen. Het resultaat laat zich raden: de februari-zitting heeft een overbeladen agenda met liefst 57 punten, waarvan 8 toegevoegd door de CD&V. Het schepencollege besliste daarom de gemeenteraad al  om 18 uur te laten beginnen. Toch raad ik de gemeenteraadsleden aan om hun boterhammetjes mee te nemen of om donderdag 7 februari vrij te houden voor een eventuele tweede gemeenteraadszitting. We zien wel hoe het uitdraait... in Zelzate kunnen we immers niet rekenen op enige zekerheid inzake planning vooraf! 

De zitting wordt van 19u00 tot 19u30 onderbroken voor het halfuurtje van de burger. 

Openbare zitting

bullet1. Mededelingen 
bullet2. Huishoudelijk reglement gemeenteraad - aanpassing 
bullet3. Brandweer - hulpverleningszone - goedkeuring huishoudelijk reglement van de technische commissie en van het beheerscomitÚ 
bullet4. Verbouwingswerken brandweerkazerne - goedkeuring bestek 
bullet5. Aankoop tijdsregistratiesysteem 
bullet6. Overdracht gronden en gebouwen voormalig schoolgebouw Klein Rusland aan OCMW - goedkeuring ontwerpakte 
bullet7. Aankoop parochiezaal Assenedesteenweg / verkoop pastorij Koningin Astridlaan - principebeslissing 
bullet8. Toetreding tot het Astrid-systeem voor de gemeentelijke vrijwillige brandweer - goedkeuring contract 
bullet9. Grondreglement brandweer - aanpassing 
bullet10. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - aanpassing 
bullet11. Toegangscontrole containerpark - principebeslissing 
bullet12. Aanpassingswerken containerpark - principebeslissing 
bullet13. Onderwijs - openverklaring betrekkingen 
bullet14. Gemeentelijke dotatie aan de politie 
bullet15. Brandweer - openverklaring betrekking luitenant-vrijwilliger bij bevordering 
bullet16. JWBP-1999-2001 - werkingsverslag 2001 - goedkeuring 
bullet17. JWBP-2002-2004 - goedkeuring 
bullet18. Retributiereglement op de huis-aan-huis inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten - aanpassing 
bullet19. Omzetting verkoopprijs compostvaten, isomozakken, bouw- en sloopafvalzakken van BEF naar EUR 
bullet20. Voorzien van bijkomende nooduitgangen eurohal - principebeslissing 
bullet21. Noodzakelijke aanpassingwerken sportcomplex - principebeslissing 
bullet22. Aankoop parkeermeters - goedkeuring bestek 
bullet23. Sportmanifestatie ingericht door de gemeentelijke sportdienst: omzetting bedragen van BEF naar EUR 
bullet24. Rooilijnplan Notelaarstraat - definitieve goedkeuring 
bullet25. Overdracht grond aan VEM - principebeslissing. De bespreking van dit agendapunt werd eveneens aangevraagd door de heer Martin Acke 
bullet26. Bibliotheek - aanpassing van het gebruikersreglement 
bullet27. Bibliotheek - retributiereglement 
bullet28. Huishoudelijk reglement GECORO - goedkeuring 
bullet29. Plaatsnaamgeving wegenis (Ter Loverendreef) - definitief besluit 
bullet30. Retributiereglement brandweerprestaties - aanpassing 
bullet31. Cultureel overlegplatform - wijziging 
bullet32. Presentiegeld raadsleden - eurobedragen 
bullet33. Diverse tarieven VZW Zelzaatse Sportinstellingen - aanpassing bedragen in euro 
bullet34. Onderhoud perken - goedkeuring bestek 
bullet35. Onderhoud wegenis en riolering - goedkeuring bestek 
bullet36. Project herstelbemiddeling 
bullet37. Sportdienst - financieel verslag 2000 
bullet38. Vft-begeleidingscommissie - samenstelling 
bullet39. Verkoop voormalige gemeenteschool in de Kerkstraat - goedkeuring ontwerpakte 
bullet40. Voetpaden kerkhof - meerwerken 
bullet41. Kennisgeving: overeenkomst tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de burgemeesters van de politiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate 
bullet42. PV kasnazicht 2de, 3de en 4de kwartaal 
bullet43. Toelage aan ZRO 
bullet44. Vraag tot beschikbaar stellen van inforum (juridische gegevensbank van de lokale besturen) aan ge´nteresseerde gemeenteraadsleden - bespreking op verzoek van de heer Martin Acke 
bullet45. Vraag tot beschikbaar stellen van e-mailadres (zelzate.be) aan ge´nteresseerde gemeenteraadsleden - bespreking op verzoek van de heer Martin Acke 
bullet46. Probleem van sluikstorten na invoering betalend ophaalsysteem voor huisvuil (diftar) - bespreking op verzoek van de heer Martin Acke 
bullet47. Toelagereglement voor ondermeer gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar - aanpassing van de toelage voor gezinnen met kinderen aan de reŰle meerkost als gevolg van de invoering van Diftar - bespreking op verzoek van de heer Martin Acke 
bullet48. Verwaarloosde toestand speelterreinen Karnemelkpolder - bespreking - te nemen acties - bespreking op verzoek van de heer Martin Acke 
bullet49. Overdracht van het gemeentelijk onderwijs in Zelzate aan het gemeenschapsonderwijs - verslag van de besprekingen die het college ondertussen heeft gevoerd - bespreking op verzoek van de heer Martin Acke 
bullet50. Standpunt van de gemeenteraad in verband met de plannen van De Post tot sluiting van onrendabele kantoren - bespreking van eventueel te nemen acties - bespreking op verzoek van de heer Martin Acke 
bullet51. Niet rechtsgeldige samenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) omwille van het ontbreken formele motiveringsplicht deskundigen + onevenwichtige vertegenwoordiging mannen en vrouwen - bespreking op verzoek van de heer Martin Acke 

Geheime zitting 

bullet1. Machtiging rechtszaken 
bullet2. Vft-begeleidingscommissie - ontslag / vervanging vertegenwoordiger milieuraad 
bullet3. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstelling 
bullet4. Onderwijzend personeel - vaste benoeming 
bullet5. Brandweerpersoneel - aanwerving stagiairs - effectieve indienstneming brandweerlui 
bullet6. Brandweerpersoneel - ontslag

Op mijn website kan u alvast een aantal toelichtingen vinden omtrent de agenda... de komende dagen wordt de pagina aangevuld: http://www.acke.info/gemeenteraad/gr_zelzate_20020205.html.

 

bullet

Hoorzitting verkeerswisselaar N49-R4-west

Het gemeentebestuur organiseert een hoorzitting naar aanleiding van de aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de verkeerswisselaar Zelzate-West. Deze bijeenkomst zal doorgaan op vrijdag 1 februari 2002 om 19u00 in de raadszaal van het gemeentehuis. 

Pas op 24 januari ontving ik hiertoe als gemeenteraadslid een uitnodiging... maar hoe zit het met de uitnodiging van de Zelzaatse inwoners??? Ik heb er alvast geen weet van enige actie hieromtrent! Graag uw reactie: martin@acke.info.

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke ge´nteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.