Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - nį 2.01 - 20 januari 2002

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Zelzate@rem... een succes !

Gedurende het voorbije jaar verschenen 26 nieuwsbrieven Zelzate@rem. Gemiddeld betekent dit dus een brief om de 14 dagen. De behandelde tema's waren zeer uiteenlopend, veelal informatief maar ook al eens kritisch.

De respons op deze nieuwsbrieven was meer dan bemoedigend. Slechts enkele personen reageerden afwijzend, maar daarentegen meldden tientallen bijkomende geÔnteresseerde lezers (ook van buiten Zelzate) zich spontaan aan als abonnee. Ook uit gesprekken met mensen blijkt dat mijn nieuwsbrief veel wordt gelezen... niet in het minste door mijn politieke opponenten! Anderzijds liggen deze nieuwsbrieven ongetwijfeld voor een stuk aan de basis van de behoorlijke belangstelling voor mijn website. Het dagelijks gemiddelde van 63 pagehits van "Martin Acke's Website" overtreft ruimschoots mijn initiŽle verwachtingen.

De website en de nieuwsbrieven gaven ook aanleiding tot een stroom van reacties waaronder:

bullettips en voorstellen voor de verdere uitbouw van de site
bulletvragen naar inlichtingen over handelszaken, scholen, gemeentelijke diensten, wetgeving,...
bulletmeldingen van allerlei gemeentelijke problemen
bulletklachten over gemeentelijke dienstverlening
bulletvoorstellen voor verbetering van de gemeentelijke dienstverlening
bulletberichten in kranten en op radio en TV

Geen enkele reactie bleef onbeantwoord. Verschillende meldingen gaven bovendien aanleiding tot tussenkomsten bij de gemeentelijke administratie, het schepencollege of de gemeenteraad. Dit succes geeft me, niettegenstaande het vele werk dat deze vorm van communicatie met zich meebrengt, de moed ermee door te gaan.

U kunt de nieuwsbrieven van 2001 terugvinden op http://www.acke.info/zelzate@rem.htm.

 

bullet

Contacteer het OCMW van Zelzate

Sedert kort beschikt het OCMW van Zelzate over een interessante website. Deze is zonder meer een aanrader voor een bezoek: http://www.ocmwzelzate.be/. U krijgt er een goed overzicht van de sociale zorgverlening die door onze gemeentelijke overheid wordt georganiseerd.

De pagina 'contacteer het OCMW van Zelzate' gaf echter ook aanleiding tot kritiek. Men signaleerde me dat het invulformulier enkel en alleen in de mailbox van de voorzitter terecht komt, terwijl op de webpagina duidelijk staat vermeld dat het zowel naar de voorzitter als naar de secretaris wordt verstuurd.

Na de melding van dit probleem analyseerde ik de code van de webpagina en kon ik inderdaad vaststellen dat het formulier enkel aan het e-mailadres van de OCMW-voorzitter Freddy De Vilder wordt verstuurd. Mijns inziens is dit wettelijk en deontologisch geen correcte werkwijze.

Wanneer een persoon het OCMW contacteert (al dan niet via de website) dient hij normaal terecht te komen bij een (in principe politiek neutrale) ambtenaar. Wil hij zich tot de politieke verantwoordelijke richten, dan moet hij hiervoor expliciet kunnen kiezen. Bij de website van OCMW-Zelzate is die keuze uitgesloten. De politieke verantwoordelijke OCMW-voorzitter ziet immers alle berichten passeren. Daarnaast hangt de verdere behandeling van een bericht af van zijn aanwezigheid, of van zijn eigenhandige beslissing om een bericht al dan niet automatisch of manueel door te sturen. Dit kan niet.

Het lijkt me dan ook vanzelfsprekend dat de aan het OCMW gerichte e-mails ofwel bij een onthaalmedewerker en/of bij de OCMW-secretaris terechtkomen. Indien de OCMW-voorzitter persoonlijk bereikbaar wil zijn via de OCMW-website, dan moet dit kunnen gebeuren door een duidelijke persoonlijke keuze van de OCMW-klant, dus met een afzonderlijk berichtvenster of een andere bedieningstoets.

Deze bekommernis zal worden overgemaakt aan de Zelzaatse Raad voor Maatschappelijk Welzijn met verzoek tot aanpassing van de webpagina.

 

bullet

Aanpassing reglementering diesel- en stookolietanks

Volgens de milieuwetgeving zouden alle ondergrondse diesel- en stookolietanks uitgerust moeten worden met een permanent lekdetectiesysteem. Dit geldt ook voor particuliere tanks van 5.000 liter en meer.

Een dergelijk systeem kost echter veel geld en blijkt in de praktijk niet haalbaar. De minister heeft daarom beslist om alle bestaande tanks met een inhoud van minder dan 10.000 liter vrij te stellen van deze verplichting. Zij moeten wel een dichtheidsproef ondergaan bij elke controle.

Als u wil weten of u in orde bent met uw stookolietank, kunt u een kijkje nemen op www.informazout.be. Via een klik op "staat uw mazoutreservoir reeds op groen" krijgt u eerst een aantal vragen te beantwoorden waarna u precies te weten komt welke verplichtingen in uw situatie gelden.

 

bullet

Nieuwe gebouwen voor VEM-Zelzate?

In de aanloop naar de volledige liberalisering van de elektriciteitsmarkt wordt 2002 een belangrijk jaar. De evolutie naar een vrije markt zal immers een grote invloed hebben op alle energie-intercommunales, dus ook op de toekomstige activiteiten van de VEM. Door de wettelijk opgelegde scheiding tussen netbeheer en verkoop van elektriciteit en gas, zullen er op vrij korte termijn een aantal belangrijke keuzes moeten gemaakt worden. Burgemeester Schenkels kondigde aan dat de discussie rond de toekomstige energiedistributie in Zelzate binnenkort zal worden gevoerd in de gemeenteraad.

De scheiding tussen het netbeheer en de verkoop van gas en elektriciteit is vandaag al een feit voor een aantal grotere afnemers. In Zelzate behoort het bedrijf VfT tot die zogenaamde vrije hoogspanningsklanten. Deze evolutie zal uiteraard ook een ferme invloed hebben op het aan de gemeente uitgekeerde dividend. Concrete cijfers van realistische ramingen kan of wil men nog niet geven. Voor mij is het echter duidelijk dat het in de begroting ingeschreven bedrag van Ä 1.735.255,00 (70 MF) absoluut niet realistisch is. Tijdens het begrotingsdebat op de gemeenteraad van 20 december werd mijn opmerking hieromtrent door burgemeester Schenkels afgewimpeld. Ik ben er echter van overtuigd dat de tijd me gelijk zal geven.

Enige tijd geleden keurde de Raad van Bestuur van het Groepscomitť-Zelzate van de VEM het principe van oprichting van een nieuw kantoor op de hoek van Verbroederingslaan en Cesenaticolaan goed. De constructie zou komen op de plaats waar nu de gemeentelijke garages staan. Bedoeling is om eind 2002 in aanbesteding te gaan. De bouw zou, als alles vlot verloopt, in 2003 kunnen starten zodat de diensten van de VEM gedurende 2004 zouden kunnen verhuizen. De kostprijs van de nieuwe gebouwen wordt geschat op 28,5 MBEF. Om de oprichting mogelijk te maken werd de gemeente verzocht gratis de gronden over te dragen. Het voorgaande indachtig, lijkt het echter geraadzaam dat de bouwplannen uitgesteld worden tot er een duidelijk zicht is op de toekomstige elektriciteitsdistributie in onze gemeente.

 

bullet

Behoren de Zelzaatse gemeentescholen binnenkort tot het gemeenschapsonderwijs?

Vorig jaar werd het gemeentelijk Buitengewoon Lager Onderwijs, gevestigd in de Caluslaan, om financiŽle en praktische redenen overgeheveld naar de Provincie. Blijkbaar wil onze meerderheid ook het overige gemeentelijk onderwijs afstoten. Half december konden we in Het Volk en Het Nieuwsblad immers lezen dat ons schepencollege onderhandelt met de Vlaamse Gemeenschap over de overname van het gemeentelijk basisonderwijs. De nood aan financiŽle middelen zou aan de basis liggen van deze onderhandelingen. Mij lijkt het ongehoord dat de gemeenteraad dit moeten vernemen via de pers.

De gemeentelijke basisschool De Krekel met vestigingen in de E. Caluslaan (kleuter- en lager onderwijs) en de Schwarzenbeklaan (enkel kleuteronderwijs) telt momenteel 120 kleuters en 121 leerlingen in het 1ste tot 6de leerjaar. Naar ons gevoel draait de school goed en leveren de leerkrachten prima werk. Dit neemt niet weg dat het handhaven van het gemeentelijk onderwijs de Zelzaatse overheid veel geld kost. Het onderhouden van de schoolgebouwen is hierbij een niet te onderschatten kostenpost. Burgemeester Schenkels sprak in de pers van een mogelijke besparing van Ä 1.700.000 (11 MF). Wegens die hoge kost is een eventuele overdracht van het gemeentelijk onderwijs inderdaad een ernstige dicussie waard. Het spreekt vanzelf dat de keuze van basisonderwijs ook voor Zelzate-West moet gegarandeerd blijven en in die zin is de overdracht naar het gemeenschapsonderwijs niet onlogisch. Toch vinden we het straf dat het college hierover blijkbaar onderhandelt over een overname zonder dat de gemeenteraad hiertoe opdracht heeft gegeven.

Martin Acke vroeg op de gemeenteraad van 20 december vanuit welk mandaat deze onderhandelingen gebeuren. Hij vroeg tevens aan de fractieleiders van de meerderheidspartijen sp.a, ZOW en VLD-VVD of ze konden bevestigen dat zij het gemeentelijk onderwijs wensen af te schaffen en over te hevelen naar het gemeenschapsonderwijs? Een oorverdovende stilte was het antwoord... Geen enkele fractieleider was blijkbaar op de hoogte van deze plannen. De burgemeester trachtte dan maar de meubelen te redden door te stellen dat het schepencollege geen toelating van de gemeenteraad moet hebben om in om het even welk dossier voorbereidend onderzoek te doen. Dit illustreert nog maar eens dat in Zelzate de politieke beslissingen door enkele personen en niet door partijen worden genomen.

Ook buiten eigen gemeente is de onderwijsproblematiek volop actueel. Minister Vanderpoorten weigert de katholieke basisscholen meer financiŽle middelen te geven, ondanks het feit dat een recente studie onomstotelijk aantoonde dat het katholiek onderwijs ernstig ondergefinancieerd is en aan een inhaalbeweging toe is. Enkele cijfers op een rij: een lagere school van het (officiŽle) gemeenschapsonderwijs beschikt over Ä 1.533,00 (61.844 BEF) per leerling en een gemeenteschool kan Ä 1.447,00 (58.380 BEF) per leerling uitgeven. Een katholieke basisschool daarentegen moet het stellen met Ä 534,00 (21.560 BEF). Een kind in een katholieke school is blijkbaar maar een derde waard van een kind in het officiŽle onderwijs.

Met de stelling van de minister dat er niet meer geld komt en dat netoverschrijdende samenwerking de kosten maar moet drukken, wil zij tevens streven naar netvervaging om zo de eigenheid (en het succes) van de katholieke scholen uit te hollen.

Niet alleen de financiŽle discriminatie zit de directies van de katholieke scholen hoog, maar ook de weigering van de minister om de administratieve omkadering te verbeteren. Deze verminderde integendeel met twee uur door de invoering van de 36-urenweek zonder financieel bij te passen.

Ook in onze gemeente beschikken we over een sterk uitgebouwd katholiek onderwijsnet dat zeer degelijk werk levert. Het zou voor Zelzate dan ook geen goede zaak zijn mocht de kwaliteit van dit onderwijs onder druk komen te staan door financiŽle discriminatie door de overheid. De belasting die ouders moeten betalen is bovendien totaal onafhankelijk van hun keuze voor katholiek, gemeentelijk of gemeenschapsonderwijs.

bullet

Jaarprogramma's Zelzaatse verenigingen

Diverse Zelzaatse verenigingen bezorgden me reeds hun jaarprogramma voor 2002. Tijdens de voorbije dagen werden aldus de geplande activiteiten van F.O.S.-scoutsgroep "De Kievit", de Bond van Grote en van Jonge Gezinnen, Vakantiegenoegens en het Davidsfonds toegevoegd aan de activiteitenkalender van mijn website. Regelmatig worden ook de activiteiten van de Gemeentelijke Culturele Raad gepubliceerd, evanals andere activiteiten die mij op ťťn of andere wijze ter ore komen.

U kan deze activiteiten terugvinden op http://www.acke.info/activiteiten.html.

Bij deze lanceer ik een oproep naar alle Zelzaatse verenigingen om hun activiteiten door te spelen. Deze activiteitenkalender wordt immers regelmatig geraadpleegd en wordt zelfs overgenomen door enkele andere websites uit de regio. Extra bekendmaking van uw activiteiten kan meer publiek opleveren... en het is volledig gratis. Doen dus!

 

bullet

Uitnodiging voor de CD&V-receptie       

Leden en sympathisanten van de Zelzaatse CD&V-afdeling zijn van harte welkom op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie die zal doorgaan op zaterdag 26 januari om 19u in De Kring Kerkstraat 56 te Zelzate.

Na de receptie kan u vanaf 20u aanschuiven voor een lekkere maaltijd ten voordele van de plaatselijke partijwerking.

Inschrijven hiervoor kan uiterlijk tot 23 januari

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geÔnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.