Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 1.22 - 24 november 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Zelzaatse huurders moeten betalen of opkrassen

69 Zelzaatse families die al vele jaren een sociale woning huren van de Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting van Zelzate kregen onlangs bericht in de bus dat zij in de nabije toekomst een verscheurende keuze zullen moeten maken: ofwel bovenop hun huidige huur een zogenaamde solidariteitsbijdrage van meerdere duizenden franken betalen of verhuizen. Op donderdag 19 november werd hieromtrent op het gemeentehuis een hoorzitting georganiseerd. De pers was hierbij wijselijk niet uitgenodigd. CD&V-fractieleider Martin Acke ook niet... maar een gunstige wind waaide de uitnodiging tot bij hem.

De Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting van Zelzate beheert al sinds oudsher het grootste deel van de sociale huurwoningen in Zelzate. Vele bewoners namen destijds intrek in deze huurwoningen op een ogenblik dat hun inkomen voldeed aan de toen gangbare criteria. Met de jaren groeide hun inkomen en welstand. Zij mochten echter blijven wonen. De huurprijs steeg wel gestaag met hun inkomen maar bleef geplafonneerd tot een norm van ongeveer 10.000 BEF. De maatschappij gedoogde 10-tallen jaren lang dit feitelijke misbruik van sociale huurwoningen. Deze politiek legde de BSP en later de SP geen windeieren...

De Vlaamse Regering besliste in oktober vorig jaar tot een striktere reglementering van het sociale huurstelsel voor sociale huurwoningen. Zo stelt artikel 24 §3 van een besluit van 20 oktober 2000 ondermeer dat, indien blijkt dat het totale gezinsinkomen van een huurder gedurende twee opeenvolgende jaren een bepaalde norm overtreft, de huur onmiddellijk opgezegd wordt mits een opzeggingstermijn van één jaar. Wanneer de huurder echter bereid is bij te betalen dan kan opzeg vermeden worden. De opslag bedraagt voor sommigen zelfs 6.000 BEF. U zou voor minder protesteren wanneer u vandaag 12.000 BEF betaalt en op 1 januari van 2004 in één klap 18.000 BEF moet betalen.

Het spreekt vanzelf dat deze maatregel hard aankomt bij de betrokkenen. Doordat de SP deze wet mee goedkeurde konden de socialistische gemeentebestuurders op weinig krediet rekenen. Op de hoorzitting werd de maatregel dan ook op bijzonder veel kritiek onthaald. Het argument dat er een grote behoefte was aan sociale huurwoningen werd van tafel geveegd door te verwijzen dat men mits opslag toch kon blijven wonen. Tal van huurders wezen op de investeringen en renovatie-, onderhouds- en verfraaiingswerken die zij op eigen kosten hebben uitgevoerd. Zij waren daarbij niet mals voor het beheer van de huisvestingsmaatschappij dat zij jarenlange laksheid en onwil verwijtten. Sommigen haalden ook de discriminatie aan die zal ontstaan tussen onwettelijk en officieel samenwonenden of vroegen zich af of inwonende kinderen door deze maatregel niet onder druk zullen komen te staan om zelfstandig te gaan wonen. Nog anderen wijzen op het risico van gettovorming binnen de sociale wijken wanneer men de hogere inkomens aanzet om te verhuizen.

Merkwaardige vaststelling was dat voorzitter Freddy De Vilder en burgemeester Schenkels alle kastanjes uit het vuur lieten halen door de directeur van de huisvestingsmaatschappij Frank Van Parijs en de aanwezige commissaris van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. De anders toch zo welbespraakte politiekers hielden zich gedeisd. Burgemeester Schenkels opende zijn mond zelfs helemaal niet.

Het onterecht gebruik van sociale woningen door begoede mensen is inderdaad een ernstige discussie waard. Maar het kan voor mij absoluut niet dat mensen, van wie men de situatie 10-tallen jaren gedoogt, nu met de rug tegen de muur zet: BETALEN of OPKRASSEN. Door haar alliantie met de SP.A ondersteunt de ZOW ook dit beleid. Ik ben benieuwd wat de ZOW-kiezers hiervan denken.

Teneinde haar sociale dienstverlening nog verder te kunnen uitbouwen (zie recente verhoging van de OCMW-toelage naar 82 miljoen BEF) is de meerderheid dringend op zoek naar geld. Eerder dit jaar kwam er de verhoging van de gemeentelijke grondlasten met bijna 25%. Daarna was er de poging om de vennootschapsbelasting uit te breiden naar alle zelfstandigen, die de CD&V-fractie gelukkig heeft kunnen verhinderen. En nu wordt een categorie "betere" huurders aangepakt. We stellen ons al de vraag wie morgen aan de beurt is. U mag er zeker van zijn... de belastingen gaan verder omhoog. Het kan niet anders met dit beleid.

Een solidariteitssysteem vereist ook mensen die voldoende overschot hebben teneinde te kunnen bijdragen aan meer behoeftigen. Indien het gemeentebestuur echter alle mensen met een behoorlijk inkomen verjaagt uit Zelzate, dan blijft men alleen met lagere inkomens en steuntrekkenden zitten en dan werkt het systeem niet meer. Het is deze tendens die de CD&V-fractie verontrust. Ook wij willen voldoende sociale voorzieningen binnen onze gemeente ondermeer om rekening te houden met de toenemende vergrijzing. Het moet echter betaalbaar blijven voor iedereen.

Hoe kan men zorgen dat deze beter vermogenden in onze gemeente blijven? Door te investeren in leefkwaliteit, uitbouwen van de handel, goedkoop wonen, fiscaalvriendelijkheid,.. Allemaal factoren waarvoor het huidige beleid geen oog heeft.

zie voor meer details: http://www.acke.info/politieke_actualiteit.html#huurwonen

 

bullet

Inhuldiging dienst thuiszorg van het OCMW

Sedert 1 juni, kort na de bekendmaking van de alliantie SP-ZOW, huurt het OCMW het voormalig pand van wijlen Gilbert Zenner, gewezen ZOW-voorzitter, voor een maandelijkse som van 35.000 BEF (868,00€). Intussen werd dit pand door het OCMW omgetoverd in een functioneel burelencomplex dat zal worden aangewend als centrum voor de thuiszorgdiensten van het OCMW. Vandaag wordt deze dienst officieel geopend.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook de nieuwe website van OCMW-Zelzate voor te stellen aan publiek en pers. Een prima initiatief, waarmee het OCMW het gemeentebestuur de loef afsteekt. Een eerste indruk over de website: sober maar functioneel. Er valt heel wat te vernemen over de aangeboden diensten. De zelfverheerlijking van de OCMW-voorzitter moet u er echter bij nemen.

Een website opzetten is één zaak... de uitdaging zal er echter in bestaan regelmatig actuele informatie te bezorgen aan de bezoeker. Ik wens dit initiatief in elk geval alle belangstelling toe. Via een aantal links op mijn persoonlijke website hoop ik een steentje bij te dragen tot het succes.

zie voor meer details: http://www.acke.info/sociale_dienstverlening.html

 

bullet

Tal van activiteiten gedurende de komende weken

Dit weekend valt er heel wat te beleven in Zelzate: de opening van het nieuwe thuiszorgcentrum van het OCMW, een paranormale beurs in het Koninklijk Atheneum, Sinterklaas doet zijn blijde intrede (wel een beetje vroeg maar kom) , Motorclub De Terrasrijders houdt een mosselsouper, Harmonie Vredekring viert Sint-Cecilia en deelt dit met de OCMW-bewoners bij een koffieconcert, Postzegelclub Phila Zelzate houdt een ruilvergadering op de Katte,...

Maar ook de in de week daarna zijn er bijzondere initiatieven gepland zoals een hoorzitting over het ROM-project in Klein Rusland en een debat over Globalisering, georganiseerd door ACW-Zelzate in de Kring in de Kerkstraat.

Maak ook wat tijd vrij voor het volgend weekend. Op 1 en 2 december kan u immers in Debbautshoek terecht voor de geschenkenbeurs van de Wereldwinkel. Gegarandeerd vindt u ook daar inspiratie voor een aantal eindejaarsgeschenken.

zie voor meer details: http://www.acke.info/activiteiten.html

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.