Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - nį 1.16 - 20 september 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

CVP-fractie verhindert uitbreiding van de vennootschapsbelasting

De Zelzaatse meerderheid wilde voortaan elke bedrijvigheid in de gemeente belasten.
 
De auditeur van de Raad van State oordeelde dat de invoering van het Zelzaatse belastingreglement op bepaalde categoriŽn van vennootschappen dient te worden vernietigd omwille van strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel. Een 40-tal bedrijven tekende bezwaar aan tegen deze belasting. Een definitieve uitspraak van de Raad van State is er nog niet, maar doorgaans wordt het advies van de auditeur gevolgd. Het schepencollege zag de bui al hangen en wenste op de gemeenteraad van 6 september ll. voor 2001 het belastingreglement uit te breiden tot elke economische activiteit in de gemeente.
 
Het college vroeg de gemeenteraad daarom voor 2001 een aangepast reglement goed te keuren dat dezelfde tarieven uit het reglement van vorig jaar handhaaft, doch uitgebreid naar alle natuurlijke en rechtspersonen die als hoofd- of bijkomende activiteit, hoe miniem ook, op het grondgebied van Zelzate een nijverheids-, landbouw- of handelsbedrijf exploiteren, een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitvoeren of instaan voor het beheer van gelden, patrimonium en/of verzekeringen. Ook gepensioneerden die bijkomend een van deze activiteiten uitoefenen zouden voortaan aan de belasting (minimaal 8.000 BEF) onderworpen zijn.
 
CVP-woordvoerder Martin Acke haalde in zijn tussenkomst sterk uit naar dit voorstel. De CVP onderschrijft het principe dat in een maatschappij de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Het is dus maar meer dan normaal dat in Zelzate ook gestreefd wordt naar een eerlijke vorm van belasting van de bedrijvigheid. Toch verzet de CVP-fractie zich net zoals in het verleden tegen de gehanteerde criteria waarmee de Zelzaatse SP-ZOW-VLD-meerderheid alle bedrijvigheid (ook ťťnmansbedrijven, vrije beroepen, landbouwers, gepensioneerde bijverdieners,...) in Zelzate wil belasten met een bedrag van minimum 8.000 frank, oplopend tot een paar miljoen. Een ruwe schatting doet vermoeden dat 300 ŗ 400 extra inwoners zouden worden getroffen door deze maatregel.
 
Bij het heffen van deze belasting vreest de CVP in de eerste plaats dat dit onrechtstreeks invloed zal hebben op de tewerkstelling in onze gemeente. De zaken en bedrijven kunnen maar gezond blijven en dus maximaal personeel aan het werk houden wanneer zij voldoende winst maken. De economische sector heeft het in Zelzate al moeilijk genoeg en moet gestimuleerd in plaats van tegengewerkt worden. Deze belasting slaat op deze keer wel op de ganse lokale economische bedrijvigheid, om tegemoet te komen aan het standpunt van de Raad van State, maar zij blijft discriminerend. De toegepaste criteria zijn immers onverantwoord in functie van het doel van de belasting. Het college gaat er immers vanuit dat de combinatie van het kadastraal inkomen en de hinderlijkheidsklasse evenredig zijn met de mate waarin een bedrijf voor hinder zorgt en gebruik maakt van de gemeentelijke infrastructuur. Dit klopt slechts ten dele. Zaken worden bijvoorbeeld door hun ligging op de Markt en het Groenplein extra benadeeld vanwege de hoge huurprijzen, het hoge kadastraal inkomen en dus extra-hoge belasting. Er zijn daarnaast ongetwijfeld zaken of bedrijven met weinig personeel die op beperkte oppervlakte een hoge winst kunnen maken, maar anderzijds ook bedrijven met veel personeel en veel benodigde ruimte die slechts beperkte winsten kunnen realiseren. Ook hier blijkt het kadastraal inkomen een onevenredig penaliserende factor, en dan nog vooral voor de tewerkstellende sector.
 
Het schepencollege past het reglement enkel aan om tegemoet te komen aan de reden waarom de Raad van State het nietig acht. De auditeur had echter genoeg aan het eerste verweermiddel van de klachtindieners om vernietiging van de belasting al gegrond te vinden, de andere argementen werden daarom niet eens onderzocht. Ons college zou zich echter beter ook eens buigen over de andere middelen die werden aangevoerd om deze belasting te bestrijden. Zoniet hebben ze binnen een paar jaar terug een vernietiging van de Raad van State aan hun been.. met een terugvordering van een paar tientallen miljoenen als resultaat.
 
De tussenkomst van Martin Acke had zijn effect. Burgemeester Schenkels plooide en bleek vooral gevoelig voor het hoge aantal gezinnen dat zou getroffen worden door deze belastinguitbreiding, temeer omdat het voor een groot deel over kleine zelfstandigen ging. Hij schorste daarom de gemeenteraad voor overleg met de coalitiepartner. Uiteindelijk trok hij het voorstel in en liet zijn meerderheid de herinvoering van het licht gewijzigd oud belastingreglement stemmen (basis van 8.001 i.p.v. 8.000 BEF). Hij nam hiermee een serieuze gok, wetende dat hij hiermee het advies van de auditeur van de Raad van State naast zich legde. Het doel van de minimale wijziging van de oorspronkelijke belasting werd niet gemotiveerd; wij kunnen er enkel uit besluiten dat hij hiermee het verloop van de gerechtelijke geschillen wil vertragen. De burgemeester argumenteerde dat hij met deze daad de autonomie van de gemeenten wil beklemtonen en dat ze daar in Brussel maar eens moeten afleren om de gemeenten te commanderen wat ze wel of niet mogen. Gevolg: er verandert nagenoeg niets t.o.v. vorig jaar.
 
Dat de VLD net als vorige jaren voor hernieuwing van de belasting stemde lag binnen de verwachtingen. Onbegrijpelijk was echter dat de ZOW-fractie, de voorbije jaren nochtans een sterke bekamper van de vennootschapsbelasting, dit zonder verpinken goedkeurde. Een bocht van 180 graden? Plat op de rug? Noem het wat u wil. Het moge duidelijk zijn dat de ZOW niet die partij is voor wie zij zich bij de verkiezingen uitgaf.
 
De CVP-fractie stemde tegen deze gang van zaken en Martin Acke verweet burgemeester Schenkels enkel uit te zijn op show en mediabelangstelling. Hij had het vooral moeilijk met het feit dat de Zelzaatse gemeenteraad met deze beslissing het hoogste gerechtsorgaan in BelgiŽ belachelijk maakt en dat de initiŽle onrechtvaardig verdeelde vennootschapsbelasting blijft gehandhaafd.
 
Wordt ongetwijfeld vervolgd. 
 
Voor meer gegevens over het debat:  http://www.acke.info/gemeenteraad/gr_zelzate_20010906.html

Voor de tekst van het belastingreglement:

             http://www.acke.info/gemeentereglementen/belastingreglementen-3.htm#1.27.Vennootschappen

 

 
bullet

Inzamelingsacties van Europese munten voor een goed doel

Binnen enkele maanden wordt de euro ingevoerd. Met dit vooruitzicht werden er in BelgiŽ een aantal inzamelingsacties voor buitenlandse munten opgestart. Bedoeling is om de Europese munten in te zamelen die mensen hebben overgehouden van vakanties of zakenreizen en deze te besteden aan een goed en humanitair doel. Na februari 2002 kan u dat buitenlands klein geld immers toch niet meer inwisselen.
 
Ik heb weet van minstens een viertal acties:
* Change for the future: een gezamenlijke actie van een aantal bekende NGO's
waaronder Amnesty International, Child Focus, Oxfam, Handicap International,
Unicef, Vredeseilanden, WWF,..., samen met Dexia, BBL, VVSG, De Nationale Bank e.a.;
* Wereldsolidariteit met Bacob, VDK en Landbouwkrediet;
* Rode Kruis met Fortis;
* Kom op tegen Kanker met KBC.
Deze acties verdienen uw steun. U kan hiervoor ongetwijfeld terecht bij uw bankkantoor!

 

bullet

Info-avond over de Zorgverzekering

Vanaf 1 oktober 2001 gaat de Vlaamse Zorgverzekering van start. Zwaar zorgbehoevende mensen met hoge kosten zullen van dan af tussenkomsten kunnen krijgen voor niet-medische kosten.
 
Op deze info-avond krijg je tekst en uitleg bij deze nieuwe Zorgverzekering. Je krijgt te horen wat de Zorgverzekering inhoudt, waarom ze verplicht is, hoe je moet inschrijven, wie kan genieten van terugbetaling en op welke manier dit zal gebeuren.
 
Iedereen heeft er belang bij goed te weten wat de Zorgverzekering inhoudt en in het bijzonder zij die van nabij betrokken zijn bij chronisch zieken of zorgbehoevende ouderen.
 
Deze info-avond is een inititatief van CM-Meetjesland - ACW - KWB en Thuiszorgcentrum Meetjesland en gaat door op 
  donderdag 20 september 2001 om 20 uur in de Kring, Kerkstraat 54-56 te Zelzate.
 
In Zelzate gaan er wekelijks info- en gespreksavonden, ontspanningsactiviteiten, ambachtsmarkten, tentoonstellingen, optredens,.. door.  Activiteiten die mij worden gemeld krijgen een plaatsje in de activiteitenkalender op mijn website. Verenigingen, ongeacht van welke kleur of overtuiging, mogen me gerust hun jaarkalender met reeds vastgelegde activiteiten voor publicatie doorspelen.
Een permanent overzicht van reeds geplande organisaties in Zelzate kan niet alleen een aantal extra belangstellenden aantrekken maar bovendien andere verenigingen helpen bij het kiezen van gepaste datums. Al was het maar om elkaar niet in de wielen te rijden.  
  zie activiteitenkalender Zelzate: http://www.acke.info/activiteiten.html 
Steeds welkom voor vragen of commentaar.  

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geÔnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.