Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n░ 1.09 - 28 mei 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

  GEMEENTERAAD OP 5 JUNI 2001

De eerstvolgende zitting van de Zelzaatse gemeenteraad gaat door op dinsdag 5 juni om 19u00 in de raadszaal van het gemeentehuis.

I. OPENBARE ZITTING

van 19u00 tot 19u30: halfuurtje van de burger 
 
1. Mededelingen
2. Verderzetten overeenkomst VEM-OCMW-Gemeente i.v.m. voorkomen schorsen levering elektriciteit en gas
3. Verderzetten overeenkomst Reprobel
4. Beleidsnota's (vervolg)
5. Contractuele aanwerving van studenten
6. Uitbreiding formatie statutair personeel
7. Wijziging administratief statuut
8. Openverklaring betrekking stedenbouwkundig ambtenaar B1-B3
9. Kerkfabriek Sint-Laurentius - rekening 2000
10. Reglement van orde van de gemeenteraad - wijziging
11. Definitieve aanvaarding van het definitief ontwerp gedeeltelijke herziening BPA Wittouck-uitbreiding
12. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende inrichting van een zone 30
13. Statutenwijziging Teveoost + bekrachtiging van diverse besluiten Raad van Bestuur i.v.m. Telenet
14. Jeugdwerkbeleidsplan - jaarplan 2001
15. Bepaling van het presentiegeld voor het bijwonen van een gemeenteraadszitting en van de zitting van een gemeenteraadscommissie
16. Aanvraag aankoop afgeschreven pistool politiedienst
17. Straatnaamgeving (Marguerite Ottestraat / Kasteeldreef)
18. Benoeming en ontslag van leden van de vrijwillige brandweer - bespreking
                           (agendapunt toegevoegd op vraag van de heer Martin Acke)
19. PV kasnazicht eerste kwartaal 2001
20. Rekening 2000
21. Bestek voor leningen 2001
22. Buitengewone uitgaven - aanpassing begrotingskredieten
23. Wegen- en rioleringswerken Leegstraat (deel) - goedkeuring eerste voorontwerp - aanvraag om betoelaging
24. Wegen- en rioleringswerken Lappersfort - goedkeuring bestek
25. Wegen- en rioleringswerken Notelaarstraat - goedkeuring bestek
26. Belastingreglement Diftar
27. Toelagereglement voor incontinentie-, stoma- en dialysepatiŰnten, WIGW's en gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar.

II. GEHEIME ZITTING

1. GECORO - samenstelling
2. Aanduiding vertegenwoordigers bibliotheekraad
3. Machtiging rechtszaken
4. Brandweerpersoneel - aanstelling ambulancier
5. Brandweerpersoneel - ontslag brandweerman-stagiair
6. Milieuraad - herinstallatie
De agenda van deze zitting kan u ook permanent raadplegen op mijn website onder
Verslag gemeenteraad Zelzate 05-06-2001
 
In de loop van de komende dagen worden de diverse punten daar inhoudelijk aangevuld.
 
Steeds welkom voor vragen of commentaar.
 

 

bullet

  GROTE ANTIEK- EN ROMMELMARKT OP 24 JUNI 2001 

Samen met de kunst- en ambachtsmarkt en de dekenijfeesten wordt op zondag 24 juni 2001 een grote antiek- en rommelmarkt ingericht.  Deze activiteit gaat door op de Grote Markt. De organisatie is in handen van de Handelsvereniging Dekenij Centrum.  

Ge´nteresseerde deelnemers kunnen inschrijven tot 16 juni 2001 bij:

                Dekenij Centrum Zelzate - p.a. Optiek Jan Van Overstraeten, Grote Markt 85 te 9060 Zelzate 

Te vermelden gegevens: naam - adres - telefoonnummer - omschrijving stand - aantal meter 

De deelname in de onkosten bedraagt 200 BEF te storten op rekening 068-2214889-18

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terugvinden op   
                     
Martin Acke's Website.

 

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke ge´nteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992
op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.