Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - nį 1.03 - 11 maart 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

CVP-gemeenteraadslid Ronnie Colpaert maakt weldra plaats voor Marleen Van den Abbeele

Na de gemeenteraad van 26 maart 2001 zal CVP-er Ronnie Colpaert zijn ontslag indienen als gemeenteraadslid. Dit is geen verrassing voor wie de politieke situatie in Zelzate van nabij opvolgt. Het viel immers menig persoon op dat eerste opvolger Marleen Van den Abbeele sedert het aantreden van de nieuwe legislatuur de gemeenteraden met meer dan gewone aandacht vanuit de publieksbanken opvolgt.  De laatste tijd viel het Ronnie Colpaert zwaar het mandaat van gemeenteraadslid te combineren met zijn directiefunctie in het Zelzaatse chemisch bedrijf RŁtgers Vft. Na het belangrijke begrotingsdebat van eind maart geeft hij de fakkel effectief door. Marleen Van den Abbeele is 43 en gehuwd met Wilfried Heynze. Ze is moeder van een kroostrijk gezin: drie dochters en een zoon.

Klik hier voor meer details  

bullet

Nieuwe premies voor bouw of renovatie van een woning

Mensen met een beperkt inkomen die een nieuwe woning willen bouwen of een bestaande woning grondig willen renoveren, kunnen daarvoor onder bepaalde voorwaarden een overheidspremie van 7.500 euro (302.549 BEF) bekomen. De Vlaamse regering besliste dit eind vorige maand met als doel een impuls te geven aan de stagnerende woningmarkt.  De maatregel geldt voor bouwaanvragen vanaf 1 maart 2001 en loopt tot 30 september 2002. Men gaat uit van zowat 10.000 premies en voorziet hiervoor een kostprijs van 3 miljard.

Klik hier voor meer details

 

bullet

Mietje Stroel van Zelzate is 25 jaar verloofd

Op vrijdag 9 maart 2001 werd Mietje Stroel onder grote belangstelling gevierd in de raadszaal van het gemeentehuis. De organisatie lag in handen van het beschermcomitť "Garde van Mietje Stroel van Zelzate". Zoals iedere Zelzatenaar minstens zou moeten weten zijn Mietje Stroel en Manneke Pis officieel verloofd sedert 13 februari 1976... vandaar het zilveren jubileum. 

De feestelijke zitting werd ook bijgewoond door een vijfkoppige delegatie van de "Ridders van Sint-Michiel" uit Brussel, de beschermheren van het Brusselse Manneke Pis. Hendrik Van der Sype, voorzitter van het beschermcomitť, vergastte de aanwezigen in sappig Zelzaats met een bondig en met veel anekdoten doorspekt verhaal over het ontstaan van Mietje Stroel. Ere-politiecommissaris Robert Van de Voorde deed dit over in een uitgebreide versie met aandacht voor tal van belangrijke of vermeldenswaardige gebeurtenissen in de geschiedenis van Zelzates ondeugende meid. 

Robert is sedert zijn pensioen de drijvende kracht achter een ware renaissance van Mietje Stroel. Onder het pseudoniem Berten EPO schrijft hij een luisterspel over de Legende van Mietje Stroel dat met tal van medewerkers wordt vertolkt en uitgezonden op de Zelzaatse Radio Omroep. Eťn en ander is hierover wekelijks te lezen in het Reclameblad van Zelzate en Omstreken. Een ander initiatief is het uitschrijven van een prijskamp voor de Zelzaatse bakkers om een Mietje Stroel-gebak te creŽren. 

Deze soap wordt ongetwijfeld vervolgd.

Klik hier voor een sfeerbeeld van het gebeuren

 

bullet

Knoopt Zelzate binnenkort toch de financiŽle eindjes aan elkaar?

Breed uitgesmeerd vonden we in de kranten de titel "Zelzatenaars moeten dieper in de portemonnee tasten". Dit is geen onverwacht nieuws voor de Zelzatenaar die het reilen en zeilen van het gemeentebestuur een beetje opvolgt.

Het gemeentebestuur heeft 600 miljoen en het OCMW-bestuur 84 miljoen frank uitstaande schuld: dit kost handenvol geld aan afbetalingen en intresten. Gelukkig liggen de rentevoeten voor de leningen de laatste jaren nogal gunstig. Een dodelijke factor voor de gemeentefinanciŽn is echter het nijpende kastekort waarmee zowel het OCMW als de gemeente vandaag, maar ook reeds de voorbije jaren, kampen. De intrestvoeten voor in het rood gaande rekeningen liggen immers een pak hoger dan die voor 'gewone' leningen, waardoor de finaciŽle toestand van de gemeente in een steile spiraal bergaf gaat. Daarnaast moeten veel leveranciers maandenlang op hun geld wachten. Wellicht dienen ook hier in bepaalde gevallen verwijlintresten worden betaald. 

Binnenkort weten we meer want op de gemeenteraad van 29 maart wordt de begroting 2001 de besproken. Schepen Uyttendaele loste al een aantal zaken aan de pers: slechts 1% verhoging van de aanvullende personenbelasting die daarmee stijgt naar 7%, een beurtenkaart voor het gebruik van het containerpark, 32 miljoen (ťťnmalige) inkomsten door de verkoop van Telenetaandelen,... en geen parkeermeters op de Grote Markt. We zijn benieuwd welke andere maatregelen volgen. Weldra berichten we u meer.

 

bullet

Verhuist transportbedrijf Van Parijs van de Kennedylaan naar de Westkade?

Reeds enkele maanden merken buurtbewoners van de Westkade een toename van de activiteiten op het daar gevestigde terrein van tranportfirma Van Parijs. De huidige hangars van het bedrijf langsheen de Kennedylaan zouden een andere bestemming krijgen omwille van uitbreidingsplannen van OCAS. De buurt vreest dan ook dat het bedrijf zal verhuizen naar de Westkade.

De Westkade is een drukke straat vanwege het woon-werkverkeer van en naar Sidmar, Sint-Jan-Baptist en de betoncentrale De Meyer. De rechte weg verleidt tevens vele bestuurders tot hoge snelheden, alhoewel er slechts 50 km per uur mag gereden worden. Een verdere belasting voor de woonbuurt is dan ook onaanvaardbaar. 

Politieonderzoek bij de bedrijfsleiding heeft aangetoond dat er mogelijk 7 tractors en 14 opleggers zullen worden gestald. De kantoren zouden wel naast Sidmar blijven. Het bedrijf beschikt reeds over een aantal vergunningen van vroeger en diende ondertussen een nieuwe milieuaanvraag in voor de geplande uitbreiding van activiteiten. Op 7 maart ging hieromtrent een informatievergadering door. 

Weldra dient het College van Burgemeester hiervoor een beslissing nemen. Wij hopen dat het gemeentebestuur voor de leefbaarheid van de Zelzatenaar kiest.

Klik hier voor meer details

 

bullet

Twee SP-gemeenteraadsleden namen ontslag

Op 22 februari nam de gemeenteraad akte van het ontslag van twee leden. Schepen Marc Thienpondt (SP) zag zich om familiale redenen verplicht ontslag te nemen als schepen en als gemeenteraadslid. Ook gemeenteraadslid Mario Willems (SP) stelt zijn mandaat als gemeenteraadslid ter beschikking. Hij stapt op uit ontevredenheid omdat de SP Ronny Schatteman verkoos als opvolgend schepen van Marc Thienpondt, niettegenstaande hij bij de verkiezingen van 8 oktober met 498 stemmen ruimschoots die van Schatteman overtrof (398 stemmen).

Als gemeenteraadslid wordt Marc Thienpondt opgevolgd door eerste opvolger Marion Kasse, de Nederlandse echtgenote van OCMW-secretaris Gerdy Haes. Mario Willems wordt als gemeenteraadslid opgevolgd door de tweede opvolger Luc Van Waesberghe. 

De gemeenteraad ging ook met algemene stemmen in op het verzoek van Marc Thienpondt om de titel van ereschepen te mogen dragen. 

Aldus wordt de nieuwe samenstelling van het college van burgemeester en schepenen: 

bulletBurgemeester: John Schenkels: algemene zaken, begroting, brandweer, politie, informatie, verkeer en energie en openbaarheid van bestuur.
bullet1ste Schepen: Hubert Stuyvaert: financiŽn. 
bullet2de Schepen: Paul Tollenaere: jeugd, cultuur, huisvesting, ontwikkelingssamenwerking en onderwijs. 
bullet3de Schepen: Frederik Uyttendaele: openbare werken, gebouwen en lokale economie. 
bullet4de Schepen: Nelly De Beule: burgerlijke stand, sociale zaken, volksgezondheid, personeel en emancipatie. 
bullet5de Schepen: Ronny Schatteman: milieu, Europese Zaken, feestelijkheden, ontvangsten en sport.

Klik hier voor de discussies in de gemeenteraad van 22-02-2001 hieromtrent

 

bullet

OCMW-begroting 2001

De OCMW-begroting voorziet voor het dienstjaar 2001 voor de gewone dienst 343,4 miljoen ontvangsten en 335,5 miljoen uitgaven. Het overschot van ongeveer 8 miljoen dient om het tekort van de vorige dienstjaren op te vangen. De gemeente zal voor 2001 een tekort van 65,5 miljoen frank dienen aan te zuiveren (in 1999 was dit nog 50,8 miljoen en in 2000 voorzag men 65,8 miljoen).

Wat de buitengewone begroting betreft voorziet men 40 miljoen uitgaven die zullen worden gefinancierd met 12,6 miljoen subsidies, 5 miljoen door verkoop van patrimonium in het bezit van het OCMW en 22,4 miljoen bijkomende leningen.

Meest opvallend is dat er zwaar in de personeelsuitgaven wordt gesnoeid. Het personeelsbestand vermindert met liefst 21 voltijdse tewerkstellingen (dit is meer dan 10%). Anderzijds zal men voor een aantal projecten beroep doen op PWA'ers en wil men ook vakantiejobbers inschakelen voor het opvangen van afwezigheden van het personeel omwille van verlof.

OCMW-voorzitter Freddy De Vilder minimaliseerde de voorziene ontslagen maar kon de oppositie niet overtuigen dat, niettegenstaande deze ingrepen, eenzelfde kwaliteit van dienstverlening kan worden gewaarborgd. De CVP-fractie gaat niet akkoord met verschillende voorgestelde maatregelen en is ervan overtuigd dat de dienstverlening aan de bevolking aan kwaliteit zal inboeten. Zij keurde de OCMW-begroting voor 2001 dan ook af.

Klik hier voor de discussies in de gemeenteraad van 22-02-2001 hieromtrent

 

bullet

De laad- en loszones op de Grote Markt mogen voortaan tot 14u00 worden gebruikt

Momenteel is op de Grote Markt het gebruik van de laad- en loszones (de rode steentjes) toegelaten van 7u00 tot 11u00. Er was vraag vanuit middenstandskringen om dit uit te breiden. 

De gemeenteraad besliste de periode te verlengen tot 14u00. De politie adviseert deze wijziging positief, maar koppelt dit aan strengere controles van laden en lossen buiten de toegestane periode. 

De CVP steunt deze versoepeling van het reglement aangezien deze ruimte er anders toch ongebruikt bijligt en de bevoorrading van de handelszaken op de Markt meer gespreid en dus vlotter kan gebeuren.

 

bullet

Oprichting gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO)

Ingevolge een Besluit van de Vlaamse Regering moet de gemeente Zelzate voor 1 mei 2001 overgaan tot de samenstelling van een GE(meentelijke) CO(mmissie) voor R(uimtelijke) O(rdening). Dit orgaan zal schepencollege en gemeenteraad adviseren bij de dossiers inzake ruimtelijke ordening.

Aangezien in en om Zelzate in de nabije toekomst op dit vlak heel wat te gebeuren staat (wegenwerken, bouwprojecten, opmaak gemeentelijk ruimtelijk structuurplan,...) heeft onze gemeente er alle belang bij dat een aantal sterk gemotiveerde mensen met kennis van zaken zich hiervoor kandidaat stellen. Iniden u interesse heeft kan u voor inlichtingen steeds terecht op het gemeentehuis.

De gemeenteraad opteerde voor een samenstelling van 12 leden waarvan 3 deskundigen

Als vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen worden voorzien:

bullet3 vertegenwoordigers van de milieu- en natuurverenigingen 
bullet1 vertegenwoordiger van de verenigingen voor werkgevers of zelfstandigen 
bullet1 vertegenwoordiger van de verenigingen voor handelaars 
bullet1 vertegenwoordiger van de verenigingen voor landbouwers 
bullet3 vertegenwoordigers van de verenigingen voor werknemers 

Het schepencollege kreeg de opdracht om in de plaatselijke dagbladen een oproep naar kandidaten lanceren.

Klik hier voor het verslag van de gemeenteraad van 22-02-2001 hieromtrent  

bullet

Vervanging van twee leden van de Politieraad

Pas op 1 april gaat de nieuwe politieraad van de politiezone Zelzate-Wachtebeke-Moerbeke-Lochristi van start. De zetels zijn nog niet warm en toch moeten we reeds een aantal ledenwissels noteren.

Zo ziet Frederik Uyttendaele (VLD-VVD) af van zijn zitje in de politieraad ten voordele van Willy Leclercq. Wegens het ontslag als gemeenteraadslid van Mario Willems (SP) wordt Gino D'Haene als zijn opvolger aangeduid.

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geÔnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.