Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 1.02 - 28 januari 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Gratis aanbod voor Zelzaatse handelszaken en bedrijven

Alhoewel sterk in de lift blijft het internetverkeer nog vrij beperkt, vooral in onze gemeente. De oprichting van mijn persoonlijke website kadert ondermeer in een poging om daar iets aan te verhelpen. In die zin heb ik op mijn website een specifieke pagina voor Handel en Nijverheid voorzien waarop elk bedrijf, dat via een website of via e-mail bereikbaar is, gratis een link kan krijgen. Wellicht brengt dit initiatief u wat meer bezoekers en klanten. U en onze gemeente Zelzate kunnen er maar wel bij varen. Ook mijn website wordt op die wijze aantrekkelijker voor potentiële bezoekers.

Ga gerust eens kijken... misschien kwam ik uw zaak al tegen op het internet en nam ik al een link op:  Handel-Nijverheid

Ken je collega's die mogelijks interesse hebben... stuur ze deze nieuwsbrief door. Zij kunnen zich dan zelf aanmelden op mijn e-mailadres:
                                             martin@acke.info

Mocht u anderzijds bezwaar hebben tegen het feit dat ik al een link naar uw bedrijf heb gelegd, dan volstaat een seintje op hetzelfde adres om dit terug teniet te doen.    

                                                                                                   Martin Acke

 

bullet

Komt er nog een einde aan de stoelendans in de Zelzaatse gemeenteraad?

Het feit dat Guy Verhofstadt en Luc Van den Bossche in Zelzate rood en blauw ertoe hebben verplicht om met mekaar in scheep te gaan blijft zijn tol eisen. Er zijn serieuze barsten geslagen in een aantal partijen. Genoegzaam kijkt de SP toe.

Uittredend VLD-schepen Lucien Pardo keerde na de verkiezingen zijn partij VLD-VVD de rug toe en werd ondertussen 'officieel' opgenomen in de SP-fractie. 

Lieve Ryckaert, die na de rumoerige coalitievorming al vroeger ontslag nam als VLD-voorzitster, deelde burgemeester Schenkels per brief mee haar mandaat niet te zullen opnemen. Eerste opvolger Willy Leclercq, tijdens de vorige legislatuur gemeente- en OCMW-raadslid voor de CVP, legde tijdens de gemeenteraad van 22 januari de eed af als gemeenteraadslid. Hij werd tevens aangeduid als fractieleider van de VLD-VVD. Bovendien hielp hij nadien zichzelf als OCMW-raadslid verkiezen. Hij zou beloofd hebben dit mandaat niet op te nemen zodat zijn opvolger Kurt Reynhout in dit orgaan kan zetelen. Hopelijk heeft hij ondertussen geleerd om zijn beloften ook daadwerkelijk uit te voeren. Precies het feit dat hij, tegen eerdere afspraken in, één van zijn dubbelmandaten in gemeenteraad en OCMW weigerde op te geven, was immers de reden waarom hij geen plaats meer kreeg aangeboden op de CVP-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Frank Bruggeman, de lijstduwer van de ZOW bij de verkiezingen van 8 oktober, werd ondertussen uit zijn partij gezet en verklaarde al op 1 januari als onafhankelijke te zullen zetelen. Alhoewel hij geen enkele verklaring in die zin aflegde, zat hij tijdens de gemeenteraad van 22 januari broederlijk naast zijn blauwe collega's. Er is echter geen twijfel dat de toenadering er wel degelijk is aangezien Bruggeman de meerderheid steunde in de stemmingen voor OCMW en Politieraad (en daarmee ZOW-voorzitter Gilbert Zenner uit de Politieraad wipte) en bovendien werd aangeduid voor een aantal mandaten die traditioneel aan de meerderheidspartijen worden voorbehouden.

Wie zijn er in deze vaudeville de grote bedrogenen? Wellicht de VLD-VVD-kiezers die hun vertrouwen stelden in Ryckaert en Pardo en de ZOW-kiezers die hun vertrouwen stelden in Bruggeman. Blijkbaar liggen de betrokkenen er niet van wakker... de volgende verkiezingen zijn immers nog 6 jaar veraf.

 

bullet

Bevoegdheden van burgemeester en schepenen:

Op de gemeenteraad van 22 januari deelde burgemeester de bevoegdheden van de schepenen mee aan de gemeenteraad. Weinig nieuwswaarde want we hadden het al een week vroeger in de krant kunnen lezen. 

bulletJohn Schenkels: algemene zaken, begroting, brandweer, politie, leefmilieu, informatie en openbaarheid van bestuur.
bulletHubert Stuyvaert: financiën.
bulletPaul Tollenaere: jeugd, cultuur, huisvesting, ontwikkelingssamenwerking en onderwijs.
bulletMarc Thienpondt: Europese Zaken, feestelijkheden, ontvangsten en sport.
bulletFrederik Uyttendaele: openbare werken, gebouwen en locale economie.
bulletNelly De Beule: burgerlijke stand, sociale zaken, volksgezondheid, personeel en emancipatie.

VLD-VVD-schepen Stuyvaert spant de kroon met slechts één bevoegdheid, namelijk financiën. Opmerkelijk is dat de opmaak van de begroting - het financieel beleidsdocument bij uitstek - niet tot zijn bevoegdheid maar die van de burgemeester behoort. Daarmee wordt Hubert Stuyvaert de schepen die met het minste werk zijn schepenwedde zal kunnen binnenrijven. 

Er circuleert ook regelmatig een gerucht als zou SP-schepen Marc Thienpondt vrij vroeg worden vervangen door Patricia De Meyer. Deze laatste werd als eerste opvolger met amper 189 voorkeurstemmen de raad binnen gesluisd door de overstap van Freddy De Vilder naar het OCMW. Zij werd ondertussen zelfs aangeduid als fractieleider. Wordt zij de rijzende ster van SP-Zelzate? Zij werkt trouwens, net als burgemeester Schenkels, in de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de maatschappij waar Freddy De Vilder voorzitter van is en tevens de enige huisvestingsmaatschappij die in Zelzate nog projecten kan verwezenlijken.

 

bullet

Intentieverklaring van de burgemeester namens de SP-VLD-VVD-coalitie:

Op diezelfde gemeenteraad gaf burgemeester Schenkels in uitermate snel tempo een overzicht van de intenties die de SP-VLD-VVD-meerderheid zich voornam voor de komende 6 jaar. Nagenoeg allemaal puntjes die bijna letterlijk werden overgeschreven uit het SP-kiesprogramma. En de VLD-VVD? Zij mochten erbij zitten en luisteren.

In afwachting van een diepere analyse van deze intenties in mijn volgende nieuwsbrief, kan u hierover meer details lezen in het verslag van de gemeenteraad van 22 januari.

 

bullet

De leden van de OCMW en Politieraad zijn gekend:

Op de gemeenteraad van 22 januari hadden de raadsleden als belangrijkste opdracht de verkiezing van de 9 leden van de OCMW-raad en de 5 Zelzaatse leden van de nieuw op te richten politieraad van de politiezone Zelzate-Wachtebeke-Moerbeke-Lochristi.

bullet
De 9 verkozen OCMW-raadsleden zijn:
bulletvoor de SP: Tania Bauwens, Freddy De Vilder, Jerry Goethals, Georges Meuland en Luc Van Waesberghe
bulletvoor de VLD-VVD: Willy Leclercq met als opvolger Kurt Reynhout
bulletvoor de ZOW: René Hamerlinck met als opvolgers Johan De Jonghe en Irène Claeys
bulletvoor de PVDA: Roland Van Acker met als opvolger Rita Verspreet
bulletvoor de CVP: Rik Laureys

Een momentje van verbazing toen bij de stembrieven ook de brief met steminstructies van SP-raadslid Mario Willems bleek te zitten. De brief werd wijselijk NIET meegeteld bij de uitslag en terugbezorgd aan de verstrooide eigenaar. Eens iets anders dan Gentse blauwe bolletjes op de stembrief.

bullet
De 5 verkozen leden van de Politieraad zijn:
bulletvoor de SP: Schatteman Rony, Mario Willems en Paul Tollenaere
bulletvoor de VLD-VVD: Frederik Uyttendaele
bulletvoor de CVP: Martin Acke

Doordat ZOW-verkozene Frank Bruggeman zijn stemmen aan de meerderheid schonk viel Gilbert Zenner uit de boot. 

De verkozenen treden op 1 april 2001 in functie.

 

bullet

Weldra huizen op de terreinen van de voormalige gemeenteschool in de Kerkstraat?

Al jaren weten we dat de voormalige gemeenteschool in de Kerkstraat zal worden verkocht aan de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij voor een sociaal woningproject. Blijkbaar komt er nu schot in de zaak want het schepencollege besliste dat vanaf 1 februari 2001 de verenigingen geen gebruik meer mogen maken van de lokalen. Dit betekent ook dat de diensten van Kind en Gezin, het vroegere "Kinderheil", ander onderdak moeten zoeken. 

De CVP-fractie bracht deze zaak ter sprake op de gemeenteraad. Waar moeten de verenigingen naartoe? Er is in Zelzate een dringende nood aan infrastructuur voor het verenigingsleven. Tijdens de discussie op de gemeenteraad beweerde de burgemeester dat aan iedere vereniging een oplossing werd aangereikt. Toen Martin Acke hem naar concrete voorbeelden vroeg, verwees hij naar de gemeenteschool (Caluslaan), het in diverse verkiezingsprogramma's beloofde polyvalent centrum (ook de SP beloofde dit) tot zelfs het (totaal uitgeleefde) oude politiekantoor op de Westkade. De CVP heeft ernstige bedenkingen bij dit antwoord: voornoemde verenigingen staan immers morgen al op straat en er is duidelijk nog geen visie voor overmorgen.

Meer nieuws hierover in het verslag van de gemeenteraad van 22 januari.

 

bullet

Ontslag gemeentelijke jeugdconsulente is lopende

De gemeentelijke jeugdconsulente is ontslagnemend. Haar opzegtermijn eindigt zeer binnenkort: op 28 februari 2001.

Vanuit een bijzondere aandacht voor het jeugdbeleid wilde de CVP-fractie duidelijkheid over de plannen van het college en in het bijzonder over de continuïteit van de jeugddienst. Daarom bracht Martin Acke dit ter bespreking aan op de agenda van de gemeenteraad van 22 januari.

Volgens de burgemeester zal de jeugdconsulente zal zeer binnenkort worden vervangen door iemand met een startbaan. De CVP pleitte voor een jong en specifiek opgeleid persoon voor deze functie. Voor de rest zal beroep worden gedaan op gratis ondersteuning van het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consultenten (het zogenaamde project "Stimulus O".

De CVP-fractie formuleerde een aantal verwachtingen inzake het toekomstig jeugdbeleid aan de nieuwe jeugdschepen Paul Tollenaere. Voormalig schepen van Jeugd Hubert Stuyvaert was blijkbaar de enige aanwezige die deze verwachtingen begreep als complimenten voor zijn beleid van de voorbije 6 jaar.

 

bullet

Onveilige staat van de voetpaden in de Leegstraat (deel tussen R4 en Sint-Stevenstraat)  

Reeds meerdere malen werd door bewoners en door gemeenteraadslid Martin Acke de onveilige toestand van de voetpaden van dit stuk Leegstraat aan het schepencollege gemeld. Herstelling werd afgewezen omdat zogezegd het maximaal te besteden krediet zou zijn opgebruikt. In een schrijven aan Martin Acke beloofde het schepencollege de herstelling te voorzien in de begroting van 2001.

De CVP-fractie vroeg de bevestiging om in de begroting 2001 voldoende budget te voorzien om de beplanting te vernieuwen en om de voetpaden te renoveren. Toen de burgemeester antwoordde dat voor herstelling van voetpaden een ruim algemeen budget zou worden voorzien, vroeg Martin Acke echter specifiek voor dit werk een buitengewone uitgave in te schrijven (zoniet kunnen deze voorziene middelen dan toch nog voor andere werken worden aangewend). 

Schepen Uyttendaele zegde zich ter plaatse van de toestand te hebben vergewist en onderschreef de noodzaak om dit prioritair aan te pakken. Wij houden hem aan zijn woord en wachten af tot we eind februari de begroting kunnen inzien.

Meer gegevens hierover in het verslag van de gemeenteraad van 22 januari.

 

bullet

Project Westenwind - bouw van windmolens voor elektriciteitsproductie in de Gentse Kanaalzone

De elektriciteitsproducenten Electrabel en SPE zijn volop bezig met de voorbereiding van een windturbinepark in de Gentse Kanaalzone. Zij doen dat onder leiding van de ontwikkelaar Westenwind en in nauw overleg met de ROM-stuurgroep en de diverse betrokkenen. Men rekent op 50 windturbines van 2 MW. De Vlaamse overheid verplicht de elektriciteitsproducenten om tegen 2004 minimaal 3% 'groene' elektriciteit te produceren. Door te opteren voor windturbines met een vermogen van 2 Megawatt zou dit geplande project ongeveer de helft van de in Vlaanderen verplicht te realiseren capaciteit aan windenergie vertegenwoordigen. Mijn website brengt u een overzicht van het project met een vrij gedetailleerde kaart van de kanaalzone met de mogelijke inplantingen van de turbines.        Westenwind

Rekening houdend met bovenstaande plannen is het dan ook verwonderlijk dat de VEM in Zelzate op eigen houtje een windmolen wil bouwen op het terrein van baggerfirma De Nul (omgeving van het vroegere Tolkantoor). Martin Acke pleitte ervoor veeleer te participeren in het windmolenpark in de Kanaalzone dan te opteren voor een alleenstaande windmolen van wellicht 110 meter hoog. Meer informatie hierover in het verslag van de gemeenteraad van 28 november 2000.

 

bullet

Vernieuwingswebsite CVP:   axis.cvp.be

Voor de CVP is het nieuwe jaar vooral het jaar van de vernieuwing. Wij kiezen daarbij voor een vernieuwing van onderuit. Geen "public relations"-stunt, maar een modernisering "midden de mensen". 

Surfend Vlaanderen kan mee denken en discussieren op onze splinternieuwe site axis.cvp.be. Lees er de basisteksten van onze vernieuwingsoperatie en neem deel aan onze discussieforums. Geef uw visie op de toekomst van de CVP, reageer op de stellingen op het open forum of bedenk de ideale partijnaam voor de vernieuwde Vlaamse christen-democratie. 

Via axis.cvp.be bepaalt ook u mee het gezicht van de CVP van de toekomst. 

Stefaan De Clerck                                                 
Algemeen Voorzitter

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
 Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.