16-03-2008     

Gemeenteraadsleden hebben steeds het recht aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge of schriftelijke vragen over gemeentelijke materies te stellen. Het college is gehouden hierop binnen redelijke termijn te antwoorden. Naast de debatten tijdens de gemeenteraden is dit één van de middelen waarover een gemeenteraadslid beschikt om zijn mandaat te vervullen. 

Helaas bleek in het verleden vaak veel tijd te verlopen tussen het stellen van een vraag en het bekomen van een antwoord. Soms kwam er zelfs helemaal geen antwoord of een repliek helemaal naast de kwestie. Ons schepencollege is bovendien gespecialiseerd in korte bondige antwoorden met weinig inhoud. Zij hebben het vaak moeilijk om hun ongelijk te bekennen of te motiveren waarom zij een bepaalde beslissing hebben genomen... of een gevraagde maatregel niet willen uitvoeren.

Daarom gebeurt het eveneens dat vragen of klachten aan andere instanties zoals gemeenteraad, OCMW, provinciegouverneur of ministers worden gesteld.

Via deze pagina wil ik u op de hoogte houden van een aantal vragen of klachten die ik in uitvoering van mijn mandaat stel en het antwoord dat erop volgt. Passages die uit sommige brieven werden verwijderd handelen ofwel over een onderwerp buiten de kwestie of hebben een eerder vertrouwelijk karakter. Deze censuur zal echter nooit worden gebruikt om een antwoord uit zijn verband te rukken. Ik reken op uw vertrouwen hiervoor. 

Martin Acke                            
                

25-02/08Antwoord van College De putten in de Sint-Stevenstraat zullen voorlopig opgevuld worden met asfalt
27/01/08Vraag aan College Vraag voor dringende herstelling wegdek deel Sint-Stevenstraat tussen Tractaatweg en Leegstraat
06/07/07Antwoord van College De afschermingen van de voetbaldoeltjes op het speelplein Duivenlaan zullen worden verbreed
27/06/07Antwoord van College De officiële gemeentelijke borden werden te laat in vakken ingedeeld - dit is intussen rechtgezet
04/06/07Vraag aan College Klacht tegen overplakking CD&V-verkiezingsaffiches op de officiële gemeentelijke borden door SP.A
01/03/07Antwoord van College Er wordt een verkeersbord "doodlopende weg" geplaatst aan ingang Negenmeetje (zijstraatje Leegstraat)
28/08/06Antwoord van gouverneurHet schepencollege moet de gemeenteraad regelmatiger samenroepen en moet zorgen dat de verslagen van de schepencolleges zo spoedig mogelijk worden opgemaakt, goedgekeurd en vrijgegeven
17/07/06Antwoord van CollegeAntwoord schepencollege dat technische dienst werd verzocht om geen werken met geluidshinder te laten uitvoeren 's morgens vroeg
15/07/06Vraag aan CollegeVraag inzake kostprijs en motivatie voor het vullen van privé-zwembaden door de gemeentelijke brandweerdienst
14/07/06Vraag aan CollegeAntwoord schepencollege op vragen van de provinciegouverneur i.v.m.  voor verbeteringsmaatregelen omtrent het onregelmatig vergaderen van de gemeenteraad en de laattijdige verslaggeving van de schepencolleges
09/07/06Vraag aan CollegeVraag om technische dienst geen werken met geluidshinder te laten uitvoeren 's morgens vroeg
02/07/06Vraag aan CollegeAanvulling gemeentelijke gegevens op Vlaamse website www.rechtenverkenner.be
30/06/06Antwoord van CollegeAntwoord met reglementering reclamepanelen langs gemeente- en gewestwegen
26/06/06Vraag aan CollegeVraag i.v.m. reglementering reclamepanelen langs gemeente- en gewestwegen
05/06/06Klacht bij GouverneurKlacht omtrent het onregelmatig vergaderen van de gemeenteraad en de laattijdige verslaggeving van de schepencolleges
05/06/06Vraag aan CollegeVraag voor verbeteringsmaatregelen omtrent het onregelmatig vergaderen van de gemeenteraad en de laattijdige verslaggeving van de schepencolleges
12/04/06Antwoord van CollegeDe plaatsbeschrijving is wel degelijk gebeurd aan de hand van een videoverslag van de aannemer. Het gemeentebestuur heeft een exemplaar van de video
10/04/06Vraag aan CollegeVraag voor opmaak van een staat van bevinding van de woningen in de Havenlaan voorafgaand aan de start van de werken
14/03/06Vraag aan CollegeVraag voor dringende herstelling voetpaden Koningin Astridlaan omwille van struikelgevaar
08/02/06Antwoord van CollegeAannemer werd verzocht om wegdek Sint-Stevenstraat-Oost te reinigen
21/01/06Vraag aan CollegeVraag voor aandringen van reinigen wegdek Sint-Stevenstraat-Oost door aannemer van openbare werken
01/09/05Antwoord van cvba WonenAntwoord op vraag voor opkuis krotwoning en tuin hoek Groenstraat-Knikkerstraat
01/08/05Vraag aan cvba WonenVraag voor opkuis krotwoning en tuin hoek Groenstraat-Knikkerstraat
24/02/05Antwoord van CollegeAntwoord op vraag i.v.m. lozing afvalwater Oudenburgse Sluis en plannen riolering
17/02/05Antwoord van CollegeAntwoord op vraag voor rooien en heraanplanten bomen bij renovatie voetpaden in de wijk Vogelzang e.a. - er worden in Vogelzang geen nieuwe bomen aangeplant
11/02/05Antwoord van CollegeAntwoord op vraag voor verbeteren signalisatie éénrichtingsverkeer Groenplein - De Keyserstraat
05/02/05Vraag aan CollegeVraag voor rooien en heraanplanten bomen bij renovatie voetpaden in de wijk Vogelzang e.a. - tweede schrijven na ontoereikend antwoord door schepencollege
05/02/05Vraag aan CollegeVraag inzake de toepasselijkheid op de Oudenburgse Sluis van de gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen.
01/02/05Antwoord van CollegeAntwoord op vraag voor rooien en heraanplanten bomen bij renovatie voetpaden in de wijk Vogelzang e.a.
17/01/05Vraag aan CollegeVraag voor verduidelijking verkeerssignalisatie éénrichtingsverkeer Groenplein - De Keyserstraat
15/01/05Vraag aan CollegeVraag voor rooien en heraanplanten bomen bij renovatie voetpaden in de wijk Vogelzang e.a.
29/04/04Antwoord van gouverneurKlacht van CD&V, PVDA en VLD-VVD tegen het vroegtijdig afbreken van de gemeenteraad van 14-01-2004 door de burgemeester: de gouverneur stelt de burgemeester volledig in het ongelijk
27/04/04Vraag aan CollegeVraag naar informatie over vergunning voor kleiduifschieting naast Matexiwijk
12/02/04Antwoord van CollegeAntwoord op vraag naar recht voor afbetaling gezinsbelasting in schijven
01/02/04Klacht bij gouverneurKlacht van CD&V, PVDA en VLD-VVD tegen het vroegtijdig afbreken van de gemeenteraad van 14-01-2004 door de burgemeester.
01/02/04Klacht bij gouverneurKlacht van CD&V, PVDA en VLD-VVD tegen het besluit van de gemeenteraad van 14-01-2004 tot goedkeuring van de begroting 2004
26/01/04Vraag aan CollegeVraag  i.v.m. recht voor afbetaling gezinsbelasting in schijven
14/11/03Antwoord van gouverneurKlacht tegen wijze waarop de gemeenteraad besliste aan te sluiten bij de intercommunale IVEG voor gas en elektriciteit: de gouverneur vindt dat er onvoldoende zwaarwichtige redenen zijn voor schorsing besluit.
14/09/03Klacht bij gouverneurKlacht tegen wijze waarop de gemeenteraad besliste aan te sluiten bij de intercommunale IVEG voor gas en elektriciteit
04/08/03Antwoord van gouverneurKlacht over aanleg personeelsparking zonder toelating en bouwvergunning is terecht
17/04/03Antwoord van College van WachtebekeHandhaving van snelheidsbeperking van 70 km/u in Oudenburgse Sluis / Sint-Franciesdijk
12/04/03Vraag aan College van WachtebekeVoorstel om opname van Oudenburgse Sluis / Sint-Franciesdijk in de bebouwde kom van Wachtebeke te onderzoeken
31/03/03Klacht bij gouverneurKlacht over aanleg personeelsparking zonder toelating en bouwvergunning 
Antwoord van CollegeNog steeds geen antwoord van schepencollege op klacht van 31-03-2003 over aanleg personeelsparking zonder toelating en bouwvergunning 
31/03/03Vraag aan CollegeKlacht over aanleg personeelsparking zonder toelating en bouwvergunning 
24/02/03Antwoord van gouverneurKlacht over achterhouden van relevante informatie over het bestuur van de gemeente door leden van het schepencollege 
09/12/02Klacht bij gouverneurKlacht over achterhouden van relevante informatie over het bestuur van de gemeente door leden van het schepencollege 
30/10/02Vraag aan GemeenteraadVraag tot algemene opkuis van de verwaarloosde omgeving viaduct brug aan de Tweede Gidsenlaan (groenzone - sluikstorten - zwerfvuil - graffiti - overwoekering voetpaden)
07/10/02Antwoord van CollegeVerwijdering verkeersbord Oostkade - gevaarlijke goot Oostkade - groenzone in Havenlaan - azobé-paaltje in Patronagestraat
18-09/02Antwoord van CollegeToestand gemeentelijke begraafplaats: slorige toestand is bijgewerkt - opdracht afwerking luifel is gegeven - kredieten voor toegangsweg en omgeving luifel zijn voorzien en komen in de eerstvolgende gemeenteraad
16/09/02Vraag aan CollegeVraag tot plaatsing van een azobé-paaltje aan verkeersdrempel in de Patronagestraat 
16/09/02Vraag aan CollegeVraag tot verwijdering of herplaatsing van een verkeersbord in de Oostkade 
16/09/02Vraag aan CollegeVraag tot aanpassing van een onveilige afvoergoot aan Computers Els in de Oostkade  
16/09/02Vraag aan CollegeVraag tot onderhoud van een verwaarloosde groenzone in de Havenlaan 
19/08/02Vraag aan CollegeVraag tot verbetering van het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats en afwerking van de luifel van de strooiweide. 
20/06/02Antwoord van CollegeDe onderhoudsbeurt van de doorgang tussen Mezenlaan en Groene Briel is nog niet gebeurd door technische dienst gemeente maar zal worden gedaan door aannemer
12/06/02Vraag aan CollegeProbleem inzake opkuis voet- en fietspad tussen Mezenlaan en Groene Briel is slechts gedeeltelijk opgelost
06/06/02Antwoord van CollegeVoet- en fietspad tussen Mezenlaan en Groene Briel is hersteld en wordt opgenomen in onderhoudsronde groendienst
27/05/02Antwoord van gouverneurNiet behandeling door burgemeester van door de oppositie toegevoegde agendapunten aan begin van de gemeenteraadszitting
24/05/02Antwoord van CollegeAntwoord op vraag tot wijziging principieel akkoord van het schepencollege voor opening van een kansspelinrichting in Zelzate
18/05/02Vraag aan CollegeVraag tot verbetering onderhoud en herstelling voet- en fietspad tussen Mezenlaan en Groene Briel
08/05/02Vraag aan CollegeVraag tot intrekking van het principieel akkoord van het schepencollege met een overeenkomst met BVBA SLOTS voor opening van een kansspelinrichting of lunapark in Zelzate
09/04/02Antwoord van CollegeVEM belooft herstelling voetpad uiterlijk tegen 12 april 2002 - het schepencollege schreef alle nutsmaatschappijen aan met de vereiste procedure
11/03/02Vraag aan CollegeLaattijdige en slechte herstelling voetpad in de Leegstraat
22/02/02Antwoord van gouverneurAfgelasten gemeenteraadszitting van 8 november 2001
Antwoord OCMWOCMW weigert vraag van 20 januari 2002 over website te beantwoorden - heeft ondertussen wel de website aangepast
20/01/02Vraag aan OCMWOCMW-contactname via website vermeldt onterecht dat berichten aan voorzitter en secretaris worden verstuurd. Berichten komen echter alleen bij OCMW-voorzitter.
23/01/02Antwoord van CollegeAntwoord op vraag tijdens gemeenteraad van 18-12-2001 waarom de voorziene sportkredieten voor de organisatie van een sportbeurs, inline skating, watersportdag en sportlaureaat in 2001 niet werden aangewend
17/01/02Klacht bij gouverneurNiet behandeling door burgemeester van door de oppositie toegevoegde agendapunten aan begin van de gemeenteraadszitting van 18-12-2001
15/01/02Antwoord van CollegeVerantwoording van de 11 miljoen BEF ontvangst parkeerbelasting in begroting 2002
17/12/01Antwoord van CollegeVragen van gemeenteraadsleden die via e-mail worden gesteld - Receptie 50-jarige inwoners
13/12/01Vraag aan CollegeVerantwoording van de 11 miljoen BEF ontvangst parkeerbelasting in begroting 2002
04/12/01Vraag aan CollegeNiet uitnodigen gemeenteraadsleden op de receptie van 50-jarige inwoners
04/12/01Vraag aan CollegeWeigering van schepencollege om te antwoorden op vragen van gemeenteraadsleden die via e-mail worden gesteld
03/12/01Antwoord van CollegeNiet uitnodigen gemeenteraadsleden op de receptie van 50-jarige inwoners
02/12/01Vraag aan CollegeNiet uitnodigen gemeenteraadsleden op de receptie van 50-jarige inwoners
11/11/01Vraag aan CollegeAfgelasten gemeenteraadszitting van 8 november 2001
08/11/01Klacht bij gouverneurAfgelasten gemeenteraadszitting van 8 november 2001
 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014