Zelzate 28 november 2002.

 

ROM‑BEWONERSGROEP KLEIN‑RUSLAND.

 

 

Verslag van de vergadering.

 

‑aanvang om 20u00.

 

‑aanwezigen van de bewonersgroep

P. Dierick, S. Van Kerschaever, C. Van Hoecke, J. Van Hoecke, S. Willems, A. De Weirdt, F. Willems en D. De Cock.

 

Dagorde:

1.Inleiding.
2.Milieuklachtenmeldpunt.
3.Verkeerswisselaar.
4.Huisvestingsmaatschappij.

 

 

1. Inleiding:

‑door P.Dierick en Burg. John Schenkels.

 

‑een nieuw elan brengen in de wijk vindt hij belangrijk.

‑actieplan opstellen.

‑havendecreet oprichting SRO‑SRN.

SRO=subregionaal overleg: laatste adviseur tot de betrokken minister.

SRN=subregionaal netwerk: bestaat uit een stuurgroep waar de gemeenten, de provincie, het havenbedrijf, verschillende administraties en de bewonersgroepen deel van uitmaken.

‑oprichting werkmaatschappij: ter financiering van onteigeningen en bescherming van de bestaande woonwijken.

 

2. Mevr. Van Avermaet.

‑milieuklachtenmeldpunt.

 

‑Doelstellingen:

‑Eén concreet aanspreekpunt voor betere opvolging van de klachten.

‑reductie van het lokale hinderprobleem.

‑gratis nummer 24/24u. beschikbaar 0800/92 999.

 

‑Wie kan er terecht en met welke klachten:

‑iedere inwoner van de kanaalzone.

‑alles wat betreft milieuhinder en overlast.

 

‑Waar komt u terecht:

1. Tijdens de kantooruren:

-gemeentelijke milieudienst of de milieuinspectie.

 

2. Buiten de kantooruren:

‑u komt automatisch bij de havenkapiteindienst terecht. Die zal uw klacht registreren en doorsturen naar de Provincie. (Vlaamse overheid) nl. MKROS.

 

3. Registratie:

‑de dispatching van de klacht naar de betrokken instantie gebeurt de eerst volgende werkdag.
‑de registratie wordt opgenomen in een databank,dit om uw klacht beter te kunnen opvolgen en behandelen.

 

4. Communicatie:

‑het betrokken bedrijf wordt op de hoogte gesteld van de klachten.

‑verdere communicatie gebeurt via de ROM‑nieuwsbrief.

 

5. Financiering:

‑via de ROM‑partners.

 

Samengevat

 

0800/92 999.

 

‑toets 1= de stad Gent(dienst leefmilieu).

‑toets 2= de gemeente Evergem(milieudienst).

‑toets 3= de gemeente Zelzate(milieudienst).

‑toets 4= milieu‑inspectie(klasse 1‑bedrijven).

 

6. Vragen van de bewoners:

 

‑moet bekend making altijd als je belt?

‑Bij klachtenmelding maakt u zich bij voorkeur bekent; u hebt evenwel het recht anoniem te blijven. Enkel wanneer de besturen beschikken over uw persoonlijke gegevens kunt u nadien worden geďnformeerd over de opvolging van uw klacht.

 

Laatste opmerking: geurhinder is moeilijk op te sporen en zeker moeilijk aan te pakken!

 

 

3. Dhr. Termont(Rhodia Chemie).

 

‑bedrijf ontstaan in 1910 als Kuhlmann, vanaf 1989 gekent als Rhodia chemie.

 

Rhodia is een SEVESO 2 bedrijf = aanwezigheid van gevaarlijke scheikundige producten.

 

‑Welke producten worden aangemaakt:

‑zwavelzuur‑regeneratie en fosforzuur.

‑oleum = rokend zwavelzuur(96‑98%).

‑ammoniak

‑natriumhydroxyde en kaliumhydroxyde.

 

‑Welke sectoren maken gebruik van deze producten:

‑petroleumsector.

‑detergentenfabrikanten.

‑cosmeticabedrijven.

‑waterzuiveringsinstallaties ...

 

‑Oog voor de omgeving:

‑direct reageren op alarmen.

‑gevaarlijke transporten worden gemeld aan de gemeente.

‑vervoer gebeurt maximaal over wateren per spoor.

‑constante bewaking en beveiliging van het bedrijf.

‑laden en lossen van de wagons en schepen gebeurt onder optimale beveiliging.

 

‑Communicatie:

‑Rhodia wil de bewoners bij hun bedrijf betrekken door het verstekken van informatie.

‑er blijft een bufferzone tussen de wijk en het bedrijf

‑veiligheidszone.

 

‑Opmerking naar de bewoners toe:

‑dagelijkse metingen naar uitstoot van S02.

‑grote schouw wordt afgebroken en vervangen door een kleiner exemplaar. De uitstoot zal veel minder S02 damp bevaten en dus minder schadelijk voor het milieu zijn. De uitstoot zal voornamelijk waterdamp of stoom zijn. S02 vermengd met regenwater vormt zure regen.

 

‑Vragen van de bewoners:

 

‑Zal de gipsberg nog vergroten in de toekomst?

Nu is hij 38 meter hoog,maar er is een vergunning tot 2011 en waarschijnlijk zal hij dan 50 meter zijn.

 

‑Is er een noodplan?

Ja maar dit wordt niet ieder jaar geoefend. Meestal wordt dit samen met andere bedrijven uitgevoerd vb.Bayer Rieme.

 

‑Zijn er metingen naar radioactiviteit?

Ja, metingen naar schadelijke gammastralen zijn tot nu toe negatief geweest.

 


‑Is er infiltratie in het grondwater?

Dit moet vermeden worden en er wordt volop aan gewerkt.

Er zijn twee grachten aanwezig:         een binnengracht

                                                                een buitengracht.

Er wordt constant water terug naar het bedrijf gepompt, hier staan 12 pompem voor in die 4 kubieke meter water verwerken. Dit water wordt gebruikt voor verdere processen.

 

4.Dhr.W.Van Damme.

 

ir. en werfleider.

 

- verkeerswisselaar

‑gedetailleerde uitleg met plannen.

‑meerdere informatie te vinden in folder.

 

‑de werken beslaan 600 werkdagen en de kostprijs bedraagt 25 miljoen euro.

‑we zijn nu 3 maanden op weg en alle werken verlopen volgens de vooropgestelde planning.

 

‑het gips die niet meer gebruikt wordt gaat terug naar Rhodia Het Ministerie van de Vlaamse Geeenschap betaalt hiervoor zowel aan de gemeente en aan OVAM de taxen die nodig zijn om het gips terug te brengen naar de gipsberg. Ze betalen ook voor de beplanting van de gipsberg.

 

‑vanaf vrijdag 29 november start in het gemeentehuis van Zelzate een tentoonstelling met foto's, videocassette, folders over hoever de werken zijn gevorderd. Wat het nu is en hoe het wordt in de toekomst. Alle tussenstappen en eventuele moeilijkheden worden belicht.

 

‑Vragen van de bewoners:

 

‑wordt er gebruik gemaakt van fluisterasfalt?

Neen, fluisterasfalt is niet geschikt voor auto‑snelwegen. Op lange termijn brokkelt het wegdek af met bijkomende kosten tot gevolg. Er wordt gebruik gemaakt van cementbeton.

 

‑komt er een geluidsmuur langs de achterzijde van de Tunnellaan?

Ja, die komt er zeker.hij zal in hetzelfde materiaal zijn als deze aan de oostkant van de tunnel.

 

5. Dhr. F. De Vilder.

 

directeur van de huisvestingsmaatschappij alhier.

 

‑de maatschappij beschikt over zo 'n 1000‑tal woningen in de gemeente Zelzate en Moerbeke.

 

‑ze beschikken over 7 vaste arbeiders waarvan er 3 permanent werken aan de huizen van de wijk.

 

‑een inventaris van de staat van de huizen blijkt niet nodig daar er nu meer gespreksruimte is tussen de betrokken partners.

 

‑men is ook volop bezig met de renovatie van de leeggekomen woningen. Er komt een nieuwe installatie van de elektriciteit, sanitair, aardgas wordt aangelegd ...

 

‑het is de bedoeling dat mensen die reeds in de wijk wonen en liever in een gerenoveerd huis wonen dat deze voorang krijgen. Hun woning die ze dan verlaten wordt op zijn beurt gerenoveerd. Er is wel een meerkost in de huurprijs.

 

‑er wordt aan de bewoners gevraagd om hun woning beter te onderhouden en hun tuin te verzorgen. Dit telt natuurlijk niet voor iedereen in de wijk. Er zitten pareltjes van huizen tussen.

 

‑het is niet gemakkelijk om subsidies te krijgen om zulke oude woningen te renoveren.

 

-het vroegere schooltje wordt een ontmoetingsplaats en is eigendom van het OCMW van Zelzate.

 

‑ook worden bewoonde huizen gerenoveerd, maar dit enkel op aanvraag van de huurders.

 

‑als de eerste gerenoveerde woningen af zijn wordt er een kijkdag gehouden en worden de huurders verwacht om een kijkje te komen nemen. Iedereen van de wijk is welkom!

 

‑Vragen van de bewoners:

 

‑hoe worden de huizen in de wijk toegewezen?

 

1. de inschrijvingsdatum is de grootste factor.

2. eigen keuze van de aanvrager tot verhuur.

‑rationele bezetting= slaapkamers aangepast aan de gezinstoestand van de toekomstige huurder.

‑mensen die aan lager wal zijn geraakt kiezen niet automatisch voor Klein‑Rusland.

‑er staan momenteel 250 mensen op de wachtlijst om een huis te verkrijgen. De basishuur in de wijk is zeer laag door de ouderdom van de woningen.

‑Zelzate beschikt over 34% sociale woningen terwijl in de omliggende gemeenten er meestal maar 4% van de huizen sociale woningen zijn.

 

Laatste bijdrage van de gemeente:

 

‑zij zal alle buiten electriciteit vervangen.

‑de voetpaden renoveren.

‑een fietsverbinding aanleggen vanuit de wijk naar de Tweede Gidsenlaan.

‑park in de K.Mercierplein wordt overgedragen aan de gemeente en heraangelegd.

 

Nawoord P.Dierick:

 

Bedanking aan de sprekers voor hun uiteenzetting. Bedanking voor de aanwezige bewoners hun aandacht en interesse.