Ruimtelijke Ordening

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

21-07-2006     

Informatievergadering van 13 juli 2006 over de ontwikkeling van Rieme Noord (21-07-2006)

Op 13 juli ging er op het Zelzaatse gemeentehuis een openbare informatiezitting door in verband met de toekomstige ontwikkelingen in het gebied Rieme Noord. Bedoeling was de stand van zaken van het dossier toe te lichten.

Na een zeer korte inleiding van burgemeester John Schenkels schetste Roeland Aelbers, Bemiddelaar van de Vlaamse Overheid, het doel van de vergadering. Het gebied ten noorden van Rieme zal door vier verschillende instanties worden ontwikkeld. Het zal worden ontsloten via een nieuw aan te leggen weg die aansluit op een nieuwe aftakking op de R4-West in de vorm van een Hollands complex: het zogenaamde knooppunt Rieme-Noord. In het gebied komen ook voorzieningen voor een mogelijk spoorwegtracé.

Buffergebied ten noorden van de woonkern Rieme:

Het buffergebied direct ten noorden van de woonkernen van Rieme zal door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) worden ingericht. Veel details werden hierover niet verstrekt.

Ontwikkeling RO-gebied door het Havenbedrijf van Gent

Peter Mortier van het Havenbedrijf Gent schetste de ontwikkeling van een regionaal bedrijven-terrein van ongeveer 64 ha dat zal gerealiseerd worden door het Havenbedrijf van Gent. Het bewuste gebied is voor ongeveer 4,4 ha bebouwd met 31 woningen, 5 landbouwhoeven, 1 magazijn en drie grote bedrijven. De drie bedrijven kunnen blijven. De overige functies moeten verdwijnen.

Voorziene timing onteigeningsplan:

28 juni 2006: principiële goedkeuring door de Raad van Bestuur van het Havenbedrijf Gent
13 juli 2006: informatieavond 14 juli 2006: aanschrijven eigenaars met aankondiging van het openbaar onderzoek
17 juli tot 31 augustus: openbaar onderzoek (verlengd omwille van vakantieperiode)
28 september: definitieve goedkeuring door de Raad van Bestuur van het Havenbedrijf Gent
Oktober 2006: aanvraag van de onteigeningsmachtiging aan de minister
Januari 2007: dossier wordt uitvoerbaar na verlening van machtiging door de minister
Februari 2007 tot juni 2008: realisatie van de onteigeningen
In 2009: start met de effectieve werken voor nivellering en de aanleg van de wegen.

Taakverdeling:

- Verwerving van de gronden gebeurt via het Eerste Comité van Aankoop dat instaat voor de onderhandelingen en de opmaak van de aktes.
- Sociale begeleiding: Roeland Aelbers
- Financiering gebeurt door het Havenbedrijf Gent

Ontwikkeling Regionaal Bedrijventerrein door de gemeente Evergem

Vervolgens presenteerde Marc De Bleeckere namens de gemeente Evergem de plannen voor de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein van 10 à 11 hectare.

Dit gebied omvat momenteel landbouwgronden, een aantal woningen en boerderijen. In totaal zijn hierbij ongeveer 15 eignaars en/of bewoners betrokken. Het terrein zal worden ontsloten via het knooppunt Rieme-Noord. Het gebied valt volledig buiten de afbakeningslijn van het havengebied. Omwille van de huidige bestemming als regionaal bedrijventerrein zal er een RUP moeten worden opgemaakt met een bestemmingswijziging naar lokaal bedrijventerrein.Dit kan pas wanneer het Gemeentelijk Structuurplan van Evergem is gerealiseerd. Men hoopt dit plan rond de jaarwisseling te kunnen goedkeuren. Pas dan kan men starten met de onteigeningsprocedure. Op de duur daarvan heeft men momenteel nog onvoldoende zicht.

Ontwikkeling omgeving slibstort Callemansputte

Freddy Aerts van de Vlaamse Overheid (Afdeling Maritime Toegang) schetste de plannen voor de zone van 19,9 ha rond het slibstort van Callemansputte. Dit gebied ligt integraal op Zelzaats grondgebied en omvat momenteel landbouwgronden, 14 woningen en 2 boerderijen. Het slibstort van Callemansputte heeft een inhoud van ongeveer 3 miljoen kubieke meter en heeft een oppervlakte van ongeveer 13 hectare. Het werd aangelegd begin de jaren ’80. Aangezien het stort vol is, wil men in de eerste plaats nieuwe bergingscapaciteit creëren door ontwatering, zandscheiding en maximaal hergebruik van de reeds aanwezige baggerspecie. Via die weg zou men zich nog 10 à 15 jaar kunnen behelpen. Nadien zal men moeten denken aan uitbreiding van de slibdeponie teneinde de baggerspecie van het kanaal Gent-Terneuzen en andere bevaarbare waterlopen uit de regio te kunnen storten.

Er is dus momenteel geen hoogdringendheid inzake onteigeningen. Toch is men bereid om de aanwezige woningen te verwerven. De inwoners kunnen hun eigendom op vrijwillige basis aan dezelfde voorwaarden dan een verplichte onteigening verkopen aan de overheid. Pas binnen een tiental jaren volgt er wellicht een onteigeningsprocedure om de dan nog niet vrijwillig verkochte eigendommen aan te kopen.

De procedure voor het vrijwillig verkopen kan worden gestart door een brief van de eigenaar aan de Vlaamse Overheid. Daarna wordt wordt een schattingverslag en opmetingsplan opgemaakt. Ook hier wordt het Eerste Comité voor Aankoop ingeschakeld voor de onderhandeling en de opmaak van de akten.

De aldus verworven woningen zullen direct worden afgebroken om toestanden met krakers zoals in Doel te vermijden. De landbouwgronden zullen tot hun aanwending door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) via éénjarige contracten in pacht worden gegeven.

Sociale begeleiding In juni 2004 werd het sociaal begeleidingsplan voor de realisatie van het havengebied goedgekeurd. Eén van de onderdelen daarvan is de oprichting van compenserende sociale woningen in de regio om de ontheemde inwoners te huisvesten. Voor zover men recht heeft op een sociale woning, kan men daarvoor voorrang genieten zowel bij verplichte onteigening als bij vrijwillige verkoop zoals hierboven beschreven.

Vragen en opmerking van inwoners en de beknopte antwoorden:

- Blijft het Zelzaats gebied van Callemansputte bereikbaar en leefbaar tijdens de realisatie van het havengebied?
De ontsluiting wordt gegarandeerd. Leefbaarheid wordt door ieder individu anders ervaren. Men stelt dat de toestand vergelijkbaar blijft met die zoals vandaag. Er komt geen zware industrie in het regionaal bedrijvengebied.

- Er wordt verwezen naar de steeds gewijzigde plannen en beloftes van de overheid i.v.m. het slibstort van Callemansputte die nooit werden nagekomen. Ook nu spreekt men van verdere uitbreiding i.p.v. afdekking.

- Wat gaat het slibverwerkend bedrijf doen? Is er een verhouding met Deme Enviremental Contractors dat een vergunning voor slibverwerking kreeg naast de wijk Klein Rusland?
Er komt geen slibverwerkend bedrijf in Callemansputte maar het Vlaams Gewest is wel een partner aan het zoeken om aan slibverdichting te doen om de bergingscapaciteit te verhogen. Het zou kunnen dat DEC of een ander bedrijf die taak opneemt.

- Blijft het gebied dat door de Afdeling Maritieme Toegang tot regionaal bedrijventerrein wordt ingericht leefbaar tijdens de werken? Hoelang?
Leefbaarheid is een subjectief begrip. De echte werken waarbij de zeehaventerreinen bouwrijp worden gemaakt (nivelleren, wegenaanleg, infrastructuur) zullen ten vroegste in 2009 starten. Woningen die verworven worden zullen zo snel mogelijk in fasen worden afgebroken vóór eind 2008. Het Havenbedrijf zal intussen altijd moeten rekening houden met de mensen die er nog wonen. Er wordt echter geen bufferzone aangelegd ten noorden van het zeehavengebied gezien de nabestemming slibverdichting/slibstockage is en de bewoning daar later moet verdwijnen. Er wordt tijdens de werken geen vrachtverkeer voorzien langs de Callemansputte.

- Als men nu nog niet wenst te verkopen, kan dit later dan nog?
Ja. Er kan binnen 10 jaar een onteigeningsbesluit komen maar dat is nog niet zeker. Toekomstige onteigeningen zullen rekening houden met de huidige situatie.

- Zijn er voldoende middelen beschikbaar om de eigendommen in het gebied Rieme Noord te betalen?
Ja. Het gerucht dat er 20% minder vergoed zou worden wanneer men vrijwillig verkoopt dan bij onteigening klopt volgens Roeland Aelbers niet.

- Van wanneer kan men zijn eigendom in Callemansputte overdragen?
In principe vanaf januari 2007. Echter zeker niet vroeger.

- Een immobiliënbedrijf heeft al een aantal koopopties afgesproken met inwoners in het kader van het te ontwikkelen lokaal bedrijventerrein. Het RUP (Regionaal UitvoeringsPlan) bepaalt echter dat een regionaal bedrijventerrein door de overheid moet worden ingericht. In hoeverre doorkruist dit de plannen van die firma?
Het Eerste Comité tot Aankoop zal oordelen of de afspraken met dat immobiliënbedrijf waarde hebben. Indien wel, dan zal daar rekening mee gehouden worden.

- Klopt het dat het deel van Callemansputte op Evergems grondgebied binnen 3 jaar onteigend moet zijn, terwijl dit op Zelzaats gebied pas binnen 10 jaar is?
Ja dat klopt. Maar in Zelzate kan men vervroegd vrwijwillig verkopen aan dezelfde voorwaarden.

- Wat indien een eigendom tot 2 zones (bijv. Zelzate en Evergem) behoort?
Het Eerste Comité tot Aankoop kan beslissen dat twee kavels tot één geheel worden beschouwd. In dat geval zal dat op Zelzaats grondgebied mee onteigend worden.

- Moet de overheid altijd alle gronden binnen de onteigeningszone verwerven?
Het is niet de bedoeling om de terreinen van de bedrijven te onteigenen. De bestaande bedrijvigheid blijft gevrijwaard tenzij deze schadelijk zou zijn voor de verdere ontwikkeling van het gebied.

Informatie in de toekomst?

Begin 2007 komt er terug een informatievergadering op voorwaarde dat de minister zijn akkoord heeft verleend aan de onteigeningen. Op dat moment zullen meer details worden gegeven over de onteigeningsprocedure. Er zal hierover tevens een brochure worden overhandigd en er zal info worden verstrekt over de voorziene herhuisvestingsprojecten.

 

Studie nautische toegang Kanaal Gent-Terneuzen (15-11-2004)

De Kanaalzone Gent-Terneuzen kent zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse zijde omvangrijke haven- en industriecomplexen met aanzienlijke economische potenties. De havens van Gent en Terneuzen zijn, gezien de hoge toegevoegde waarde en omvangrijke werkgelegenheid, belangrijke havens vanuit sociaal-economisch perspectief. Beide landen hebben daarom een groot belang bij een gezonde economische ontwikkeling van dit gebied.

De nautische toegang van de Kanaalzone is echter al lange tijd onderwerp van zorg. De schaalvergroting in de scheepvaart vraagt om grotere afmetingen van het sluizencomplex bij Terneuzen en van het kanaal, terwijl de enige zeesluis van het sluizencomplex, de Westsluis, die reeds 35 jaar oud is en steeds onderhoudsgevoeliger wordt, de nautische toegang kwetsbaar maakt. De capaciteit van deze sluis kent bovendien een hoge belasting wat een snelle en betrouwbare doorvoer belemmert. De capaciteit is dan ook onvoldoende om een verdere groei van maritieme trafieken op te vangen.

Al jaren wordt door diverse overheden en het bedrijfsleven in de Kanaalzone Gent-Terneuzen gesproken over de verbetering van deze nautische toegang, echter altijd vanuit een louter Vlaamse, of Nederlandse invalshoek. Begin dit jaar hebben de Commissaris van de Koningin van Zeeland en de Gouverneur van Oost-Vlaanderen van de bevoegde Nederlandse en Vlaamse ministers de opdracht ontvangen om een grensoverschrijdend overleg te starten. Maanden van intensief overleg met vele betrokkenen en intensieve analyse van de eerder uitgevoerde studies hebben nu geresulteerd in een gezamenlijke Vlaams-Nederlandse visie voor verbetering van de nautische toegang.

Het eindadvies van deze commissie Balthazar – van Gelder werd op 15 november 2004 aan de pers voorgesteld, niet toevallig vooraleer onze provinciegouverneur Herman Balthazar met pensioen gaat.

           >>> klik hier voor voor de volledige tekst van het eindadvies
 

RUP Afbakening Zeehavengebied en inrichting R4-Oost en R4-West

De Vlaamse regering heeft op 11 juni 2004 het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west" te Evergem, Gent en Zelzate voorlopig vastgesteld.

De voorlopige vaststelling van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is één van de fases in de volledige goedkeuringsprocedure die doorlopen moet worden. Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is dan ook nog niet van kracht.

Tot zaterdag 30 oktober 2004 loopt hierover een openbaar onderzoek. In die periode kunnen de inwoners de plannen inzien. Bezwaren of opmerkingen moeten schriftelijk gebeuren. U kan ze tegen afgiftebewijs afgeven op het gemeentehuis of aangetekend opsturen naar de Vlaamse Commissie voor ruimtelijke ordening, Koning Albert II-laan 20 bus 12 in 1000 Brussel.

afbakening zeehavengebied

inrichting R4-Oost

inrichting R4-West     

Schepencollege ziet bouw windturbine in Industriezone Rostijne niet zitten

Electrabel wil in het Industriepark Rostijne een windturbine bouwen. Dit kadert in het project om in de Gentse Kanaalzone een vijftigtal windturbines op te richten:  zie project Westenwind.

De turbine zou komen op de tip van het industriepark in de omgeving van de garage Opel Grensland en de Mosselman.

Electrabel diende hiertoe een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in bij de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Het gemeentebestuur van Zelzate organiseerde hiervoor een openbare hoorzitting op het gemeentehuis.

Tijdens het openbaar onderzoek dat liep van 25 november tot 25 december 2003 werd één bezwaar ingediend, namelijk door het college van burgemeester en schepenen van Zelzate. Naar aanleiding van haar eigen bezwaar besliste het schepencollege een negatief advies uit te brengen voor de oprichting van deze windturbine bij AROHM teneinde de bouwvergunning te weigeren.

De integrale tekst van het bezwaar van het schepencollege kan u vinden op:   beslissingen schepencollege.

Wijziging decreet ruimtelijke ordening op 8 februari van kracht  (03-02-2004)

Wanneer is een stedenbouwkundige vergunning nodig? Wanneer niet? Wat bij het bouwen van een garage of carport, een veranda, een tuinhuis, een tuinhuis, een openlucht zwembad of een siervijver,... Mag u op een perceel grond bouwen? Mag u een gebouw verbouwen? Wat is een stedenbouwkundig attest? Wie licht u in? Welke weg volgt uw aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning of verkavelingaanvraag? Wat met zonevreemde gebouwen? Als deze vragen worden geregeld via het decreet ruimtelijke ordening.

Eind november keurde het Vlaams parlement de 'technische' wijzigingen van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening goed. Deze wijziging wordt technisch genoemd omdat er heel wat kleinere angels en knelpunten uit worden gehaald, maar aan de 'geest' van het decreet wordt niet geraakt. Niettemin is er een aantal wijzigingen dat wél belangrijkere gevolgen heeft voor gemeenten. Op 29 januari verschenen deze wijzigingen eindelijk in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat het overgrote deel van de wijzigingen tien dagen later, dus op 8 februari, van kracht worden. Voor de wijzigingen rond zonevreemdheid (art. 145bis) is het moment van afgifte van het ontvangstbewijs van belang. 

Een gecoördineerde versie van het decreet kunt u vinden op http://www.ruimtelijkeordening.be

Verslag hoorzitting van 28-01-2004 omtrent R4-Oost van  (28-01-2004)

>>> zie pagina "Omvorming R4-Oost"

Verslag vergadering 28-11-2002 Bewonersgroep Klein-Rusland (24-07-2002)

Het ROM-project voorzag in de oprichting van bewonersgroepen met als doel de inwoners informatie en inspraak te bezorgen over de ontwikkelingen in de Kanaalzone en het wederzijds begrip en de dialoog tussen bewoners en het bedrijfsleven te bevorderen. Zo werd ook in de Zelzaatse wijk Klein-Rusland een dergelijk orgaan opgericht.

>>> Verslag van de vergadering van 28 november 2002

Omvorming N49/A11 (Expresweg) tot autosnelweg - fase 2 (26-05-2003)

>>> zie pagina "Omvorming R4-West"

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen (24-05-2003)

Het Provinciaal Structuurplan van Oost-Vlaanderen is volop in ontwikkeling. Van 22 april tot 22 juli 2003 loopt er een openbaar onderzoek omtrent het Ontwerpplan dat op 19 maart 2003 voorlopig werd vastgesteld door de provincieraad.

Ontwerp Provinciaal Structuurplan van Oost-Vlaanderen

Er bestaat ook een samenvattende brochure in Acrobat pdf-formaat (3,3 MB):

 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zelzate (12-04-2003)

Het Ruimtelijk Structuurplan van Vlaanderen is reeds geruime tijd van kracht. Het Provinciaal Structuurplan van Oost-Vlaanderen is volop in ontwikkeling. 

De opmaak van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Zelzate werd op de gemeenteraad van 8 oktober 2002 gegund aan studiebureau Irtas uit Sint-Niklaas.

>>> meer informatie over de timing

>>> www.ruimtelijkeordening.be

 

Omvorming verkeersknooppunten Zelzate-Oost (12-04-2003)

>>> zie pagina "Omvorming R4-Oost"

Omvorming N49/A11 (Expresweg) tot autosnelweg (16-11-2002)

>>> zie pagina "Omvorming R4-West"

Verkeerswisselaar Zelzate-West (02-02-2002)

>>> zie pagina "Omvorming R4-West"

Geplande investeringen in de grote wegenwerken kanaalzone 26-10-2001

Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen bezorgde het gemeentebestuur een overzicht van de geplande investeringen in wegenwerken in de kanaalzone voor de periode 2001-2009. Het gaat hem over het jaar van aanbesteding, niet van realisatie.

De prijsramingen zijn geactualiseerde ramingen van september 2001, incl. BTW, maar zonder onteigeningen, economische schade, grondsaneringen en verplaatsen van leidingen.

Ombouw R4-Oost (Kennedybaan) tot primaire weg.

Werken aan knooppuntbedragbedragJaar
Knooppunt 1: Tractaatweg/Leegstraat: tunnel + inritten + wegenis250 MBEF6,20 M€2006
Knooppunt 2: Rijkswachtlaan: tunnel + inritten + rotonde250 MBEF6,20 M€  2005
Knooppunt 3: Aansluiting met N49: knelpunt inzake onteigeningen - voorlopig bedrag100 MBEF2,48 M€2005
Knooppunt 4: Gebroeders Naudtslaan (Ocas): rotonde + fietskokers50 MBEF1,24 M€2002
Knooppunt 4bis: Sidmar: trompetaansluiting + koker spoorweg200 MBEF4,96 M€2006
Knooppunt 5bis: Sint-Kruiswinkel: fietsbrug + aanpassen wegenis40 MBEF0,99 M€2007
Knooppunt 5: Moervaart-Noord: ovaal met 2 bruggen + aansluitingen175 MBEF4,34 M€2007
Knooppunt 6: Omgeving Moervaart: herinrichting wegenis20 MBEF0,50 M€2006
Knooppunt 6bis: Energiestraat: Hollands complex175 MBEF4,34 M€2006
Knooppunt 7: Skaldenstraat: Hollands complex175 MBEF4,34 M€2002
Knooppunt 7bis: Brug Skaldenpark - Landbergiuslaan 120 MBEF2,97 M€2003
Knooppunt 8: Langerbruggestraat: Hollands complex175 MBEF4,34 M€2003
Knooppunt 9: Rotonde R4-N424 (zonder impact aansluiting Siffertunnel)70 MBEF1,74M€?

Ombouw R4-West (Industrieweg) tot primaire weg.

Werken aan knooppuntbedragbedragJaar
Knooppunt 1: Complex N49 - R4-West: tunnel + wegbrug + fietsbrug + wegenis950 MBEF23,55 M€2001
Knooppunt 2: Rieme-Noord: Hollands complex + brug + wegenis130 MBEF3,22 M€  2009
Knooppunt 3: Riemsesteenweg: tunnel zonder aansluitingen200 MBEF4,95 M€2006
Knooppunt 4: Fietsbrug omgeving Molenvaardeke20 MBEF0,50 M€ 
Knooppunt 5: Ovaal van Wippelgem: 2 x viaduct, aansluitingen N458, Kluizendok-De Nest560 MBEF13,88 M€2004
Knooppunt 6: Drogenbroodstraat: realisatie volgens streefbeeld (knelpunt)
     alternatief: enkel fietsbrug (20 MBEF)
     alternatief: tunnel (200 MBEF)
70 MBEF1,74 M€2009
Knooppunt 7: Elslo: tunnel zonder aansluitingen200 MBEF4,96 M€2008
Knooppunt 8: Langerbruggestraat: tunnel + aansluitingen300 MBEF7,44 M€2007
Knooppunt 9: Zeeschipstraat - Evergemsesteenweg: 
     tunnel + aansluitingen + rotonde + elektromechanica:
     herbouw spoorbrug (zonder impact voor aansluiting Siffertunnel)

500 MBEF
100 MBEF

12,39M€
2,48 M€

2005
2005
Knooppunt 11: Fietsbruggen t.h.v. Gaverstraat en t.h.v. Vijfhoekstraat40 MBEF0,99 M€2004
Knooppunt 12: Brugsevaart: rotonde30 MBEF0,74 M€2003

Vaste oeververbinding tussen R4-West en R4-Oost.

Diverse mogelijkhedenbedragbedrag
Siffer - boortunnel18 miljard BEF450,00 M€
Siffer - zinktunnel7,5 miljard BEF190,00 M€  
Rodenhuize - zinktunnel5,25 miljard BEF130,00 M€

Alvast één bedenking bij de vooropgestelde timing. Er worden blijkbaar een aantal prioriteiten gelegd die moeilijk te verenigen zijn met de planning van de lopende Nederlandse werken aan de Westerschelde-Oeververbinding. Zo wordt pas in 2006 het kruispunt aan de Leegstraat ingericht voor de doortocht van het verkeer van en naar Nederland, terwijl de tunnel in Terneuzen veel vroeger in dienst zal komen (eind 2003 volgens planning?). Wellicht horen we in de komende jaren op de radio verkeersberichten over kilometers file op de Tractaatweg tussen Zelzate en Sas-van-Gent. 

Project Westenwind - bouw van windmolens voor elektriciteitsproductie in de Gentse Kanaalzone

De elektriciteitsproducenten Electrabel en SPE zijn volop bezig met de voorbereiding van een windturbinepark in de Gentse Kanaalzone. Zij doen dat onder leiding van de ontwikkelaar Westenwind en in nauw overleg met de ROM-stuurgroep en de diverse betrokkenen. Men rekent op 50 windturbines van 2 MW.

De Vlaamse overheid verplicht de elektriciteitsproducenten om tegen 2004 minimaal 3% 'groene' elektriciteit te produceren. Door te opteren voor windturbines met een vermogen van 2 Megawatt zou dit geplande project ongeveer de helft van de in Vlaanderen verplicht te realiseren capaciteit aan windenergie vertegenwoordigen.

Deze website brengt u een overzicht van het project met een vrij gedetailleerde kaart van de kanaalzone met de mogelijke inplantingen van de turbines.

                                                                                          Klik op de foto 

Back Home Up Next

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014