Westenwind

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

 

Oprichting van een windmolenpark in de Gentse Kanaalzone

GROENE ELEKTRICITEIT

Om aan hun verplichtingen te voldoen werken de elektriciteitsproducenten SPE en Electrabel in samenwerking met projectontwikkelaar Westenwind en in overleg met de ROM-stuurgroep aan de voorbereiding van een windturbinepark in de Gentse Kanaalzone. Door te opteren voor windturbines met een vermogen van 2 Megawatt zou dit project ongeveer de helft van de in Vlaanderen verplicht te realiseren capaciteit aan windenergie vertegenwoordigen.

De overheid stelt dat de inplanting van deze windmolens in Vlaanderen enkel kan in industriegebieden. Het is logisch dat deze visie niet steeds door iedereen wordt gedeeld. Zo vraagt het Havenbedrijf Gent zich af of windturbines voor maximaal rendement niet beter in open ruimtegebieden worden ingeplant. Verder wijst het op de schaarsheid van de industriegrond, een aantal hinder- en veiligheidsrisico's en de mogelijke waardevermindering van industriegronden in de omgeving van windmolens. Het Havenbedrijf Gent dringt weliswaar aan op een meer evenwichtige spreiding van de windturbines over het Vlaamse grondgebied maaar wil de realisatie van dit windturbinepark niet in de weg staan. Met een aantal van de voorziene inplantingsplaatsen kan het echter niet akkoord gaan, of slechts onder bepaalde voorwaarden. 

 

 

Deze problematiek sluit nauw aan bij de bedenkingen die CVP-fractieleider Martin Acke uitte in de Zelzaatse gemeenteraad tegen de oprichting van een solitaire windturbine door VEM / IVEG in het noorden van Zelzate (zie zwart kruisje op nevenstaande kaart). Hij pleitte voor deelname aan het hier omschreven project Westenwind, in plaats van oprichting van een aparte, alleenstaande windturbine op een omstreden plaats.  

               Zie verslag gemeenteraad 28-11-2000 

 

RUIMTELIJK CONCEPT

Het ruimtelijk concept geeft de gewenste toekomstige visie weer waaraan de inpasbaarheid van inplantingen van windturbines
zowel op korte, middellange als lange termijn in het Gentse havengebied dienen te beantwoorden.

De principes zijn:

 • het versterken van de bestaande structuurbepalende wegeninfrastructuren: R4-Oost (Kennedylaan) en R4-West (Industrieweg Zelzate-Evergem-Gent)
                     zie inplantingen 1, 2, 3 en 4 op onderstaande kaart.

 • het afbakenen en aflijnen van het begin en het einde van de haventerreinen: in het noorden (Sidmar en Rieme-Noord) en in het zuiden (Ringvaart - Grootdok)
                     zie inplantingen 5 en 6 op onderstaande kaart.

 • het versterken van de waterinfrastructuren van kanaal Gent-Terneuzen en Ringvaart:
                     zie inplantingen 7, 8, 9 en 10 op onderstaande kaart.

 • het bekrachtigen van de grens tussen het havengebied en de omliggende koppelingsgebieden ten noorden en ten zuiden van het Kluizendok  
                     zie inplantingen 11 en 12 op onderstaande kaart.

 • voor een aantal inplantingen bestaan bezwaren omwille van ruimtelijke inpasbaarheid en/of aanvaringsrisico voor vogels

 

FASERING

Rekening houdend met de uitvoerbaarheid van de inplantingen wordt een fasering op korte, middellange en lange termijn ingeschat.

 • Faze 1 korte termijn: 2002

De windturbines die voldoen aan het afwegingskader en de randvoorwaarden voor inplanting van windturbines en gelegen zijn in een industriezone en/of windturbines die deel uit maken van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Deze zijn op korte termijn vergunbaar.

 • Faze 2 middellange termijn: 2004

Het betreft windturbines die voldoen aan het afwegingskader en de randvoorwaarden voor het inplanten van windturbines en gelegen zijn in buffer- en koppelingsgebied. Deze zijn op middellange termijn vergunbaar.

 • Faze 3 lange termijn: na 2010

Het betreft windturbines die pas kunnen gerealiseerd worden:
- in afwachting van door de overheid geplande onteigeningen (Zandeken, Callemansputte, Langerbruggestraat,...)
- in afwachting van door het bedrijf geplande grondwerken, uitbreidingsmogelijkheden, uit te voeren bodemsaneringen,...
- in afwachting van door de overheid te realiseren onteigeningen voor het plaatsen van windturbines.
-...

VOORZIENE INPLANTINGEN 

In totaal worden op dit plan 85 locaties vooropgesteld, waarvan 45 op korte termijn, 5 op middellange termijn en 35 op lange termijn realiseerbaar zijn. Om uiteenlopende redenen zullen echter niet al deze locaties daadwerkelijk worden ingevuld. De Studiegroep Omgeving acht voor de eerste twee fasen in totaal een 30-tal en op lange termijn in totaal 50 windturbines haalbaar.

De vooropgestelde fasering heeft voor projectleider Westenwind een louter informatieve waarde. Zo is het mogelijk dat inplantingen voorzien voor een eerste fase pas kunnen worden gerealiseerd in een tweede fase en omgekeerd. De reden hiervan is dat vandaag moeilijk kan worden ingeschat of er voor een concrete inplanting al dan niet een concessie of recht van opstal kan worden verkregen, of er bodemsaneringsproblemen gaan optreden,...

Bovendien geven de gekleurde bolletjes op onderstaand plan niet noodzakelijk de exacte inplantingsplaatsen weer. Het inplantingsplan geeft anderzijds wel exact het aantal windturbines weer die op lange termijn zouden kunnen worden ingeplant.

 

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   2000-2014