Artikel uit de Provinciaal Zeeuwse Courant

 

Westerscheldetunnel bezorgt Zelzate een verkeersinfarct

door Wout Bareman

06-11-2003 ZELZATE - Op het wegenstelsel in en om grensgemeente Zelzate dreigt een verkeersinfarct. De komende jaren zal de groeiende verkeersstroom van en naar de Westerscheldetunnel in het Vlaamse achterland voor grote problemen zorgen. Daarom moeten de eerder geplande aanpassingen van de verkeersknooppunten in de Vlaamse Kanaalzone versneld worden uitgevoerd.

Voorzitter M. Acke van de CD&V-fractie in de gemeenteraad van Zelzate ziet zijn voorspellingen bewaarheid nu Gedeputeerde Staten van Zeeland extra geld hebben uitgetrokken voor een studie naar aanpassing van de Tractaatweg tussen Terneuzen en Zelzate, terwijl ook de voorbereiding van de aanleg van een kanaaltunnel bij Sluiskil in volle gang is. Acke wil die ontwikkeling e'n de gevolgen voor de verkeerssituatie rond Zelzate tijdens de eerstvolgende raadsvergadering aankaarten. Hij herinnert eraan dat hij het schepencollege in het verleden regelmatig heeft gewaarschuwd "dat Nederland nooit de zware investering in de oeververbinding zou hebben gedaan zonder dieper liggende bedoelingen, zijnde een internationale ontsluiting".
,,Of we die internationale verbinding door Zelzate willen of niet... ze zal er komen. Belgie" hangt nu eenmaal voor tal van andere dossiers af van de Nederlanders, niet in het minst voor de nieuwe sluis in Terneuzen en de verruiming van het kanaal Gent-Terneuzen”, aldus het raadslid. Acke stipt daarmee aan dat Vlaanderen bij de uitwerking van de plannen voor een nieuwe zeesluis en een breder kanaal volledig afhankelijk is van Nederlandse medewerking. Zorgt Vlaanderen niet voor een vlotte afwikkeling van de verkeersstroom, dan zou Nederland de sluis- en kanaalplannen kunnen dwarsbomen.
Volgens hem is een versnelde, doeltreffende herinrichting van de knooppunten Leegstraat, Rijkswachtlaan en N49 (Expresweg) daarom niet alleen van het grootste belang voor de leefbaarheid van Zelzate, maar ook voor de goede verhoudingen met de noorderburen. Hij hekelt het standpunt van burgemeester J. Schenkels die ooit beweerde dat de Westerscheldetunnel uitsluitend een regionale verbinding zou zijn.
De verbindingen in de Vlaamse Kanaalzone worden de komende jaren overigens, mede met het oog op de ingebruikname van de Westerscheldetunnel, aanzienlijk verbeterd. De Vlaamse regering trekt zo’n 130 miljoen euro uit voor aanpassing van de R4, de belangrijkste ontsluiting van de Vlaamse Kanaalzone tussen Zelzate en Gent op zowel de linker- als de rechterkanaaloever. De R4 sluit bij de grensovergangen Sas van Gent/Zelzate aan de oostzijde aan op de Tractaatweg naar Terneuzen en westelijk van het kanaal op de weg Sas van Gent-Terneuzen. Na de aanleg van de tunnel bij Sluiskil zal de verkeersafwikkeling zich vooral op de oostoever, via de Tractaatweg en de Kennedylaan (onderdeel van de R4) voltrekken. Die verkeersroute sluit niet alleen aan op de Expresweg Antwerpen-kust, maar bij Gent ook op de internationale wegverbindingen E17 en E40.

Klaverblad
Vooral de situatie rond Zelzate krijgt extra aandacht. De aanleg van een klaverblad op het huidige kruispunt Expresweg-R4 op de westelijke kanaaloever pal ten zuiden van Sas van Gent is in volle gang. Over drie jaar zou de Tractaatweg net over de grens oostelijk van Zelzate met een tunnel worden aangesloten op de Kennedylaan. Als het aan Acke ligt, wordt dat werk versneld uitgevoerd. In totaal worden negentien knooppunten aangepakt. Tunnels, bruggen en rotondes moeten de verkeersafwikkeling drastisch verbeteren. De bulk wordt tussen 2005 en 2009 uitgevoerd.