Werking OCMW-Raad

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

15-02-2008

Op deze webpage verneemt u wat nieuws over de werking van de OCMW-raad. Slechts een aantal voorname punten van de openbare zitting worden vermeld en kunnen van commentaar worden voorzien. Mochten rond bepaalde punten vragen rijzen... vraag gerust om verduidelijking: martin@acke.info. Ik speel uw vraag door.

 

OCMW-raad op dinsdag 19-02-2008 (15-02-2008)

De Zelzaatse OCMW-raad vergadert op dinsdag 19 februari 2008 om 17u30 in de raadzaal van het administratief centrum van het OCMW. Het openbaar gedeelte van de vergadering is vrij toegankelijk voor het publiek.

Openbare zitting:

1. Notulen openbare zitting 28/01
2. Overheidsopdracht voor aannemingen van werken voor de bouw van de twee kinderopvang-complexen: procedure voor gunning en lastenboek (met bijhorende raming)
3. Schuldprofiel lange termijn kredieten - keuze rentestructuur
4. Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw: engagementsverklaring met betrekking tot vervolgtraject participatie minder behartigde belangen aan het LSB (Grondrechtenboom)
5. ROB-RVT Home Bloemenbos: organisatiestudie - gunning
6. AZ Sint Lucas medisch centrum Zelate: verzoek tot samenwerking
7. Werken inzake problematiek opstijgend vocht bejaardenwoningen Kastanjenplein: verzoek aannemer aanpassing tarieven van de gunning
8. Lokale adviescommissie - visie werking (naar aanleiding van advies bijzonder comité voor de sociale dienst dd. 8 februari)
9. Cafetaria ROB-RVT Home Bloemenbos en LDC De Kastanje - wijziging verkoopprijzen
10. Cafetaria ROB-RVT Home Bloemenbos en LDC De Kastanje - wijziging maaltijdprijzen
11. B&O Klein Rusland: werkgroep - ontbinding + overname adviserende functie ten aanzien van de OCMW-raad door BC ouderenzorg
12. Herziening werking en verbruikersreglement B&C Klein Rusland (op verzoek van de PVDA+-fractie)
13. Aanpak problemen van overbezetting IBO Debbautshoek (op verzoek van de PVDA+-fractie)

Geheime zitting

Algemeen:

14. notulen geheime zitting 28/01
15. Dienst maatschappelijke integratie: herschikking taken en personele gevolgen
16. PV van de vastgelegde uitgaven

Personeel:

17. Deelname personeelslid aan brandweerinterventies type 1 - afsprakennota
18. Home Bloemenbos: functie rusthuisdirecteur

 

OCMW-jaarrekening 2004 en budgetwijziging 2005 (05-11-2005)

In de OCMW-raad van begin november werd de jaarrekening 2004 en de budgetwijziging 2005 - nr. 2 besproken. Daaruit bleek dat er zeer belangrijke budgetverschuivingen te verwachten zijn.

In een vrijgevige geste, Sinterklaas waardig, stelde de OCMW-voorzitter Freddy De Vilder nog dit jaar ruim 208.000 euro terug te geven aan de gemeentekas. Maar daarmee houdt het niet op. In 2006 zal het OCMW blijkbaar 718.000 euro minder nodig hebben. Op de website van het OCMW durft men zelf verder gaan en beweren dat het OCMW de gemeente een cadeau kan doen van 1 miljoen euro! Van een onbeschaamde misleiding gesproken. Het OCMW-bestuur heeft in het verleden gewoon veel te veel geld gevraagd en dat blijkt nu uiteindelijk niet nodig te zijn.

Situatie voor de correctie:

Jaar  
Totale
gemeentelijke
uitgaven
rechtstreekse
OCMW-toelage 
van gemeente
25% aandeel van 
Gemeentefonds
gaat naar OCMW
Ziekenvervoer
 (raming)
Totale 
OCMW-toelage
Ratio
2000
9.785.920,76
1.624.543,14
552.754,69
108.238,10
2.285.535,93
23,4%
2001
10.325.645,28
1.672.525,42
557.406,31
106.594,22
2.336.525,95
22,6%
2002
10.853.112,83
2.218.082,99
557.406,31
180.962,27
2.956.451,58
27,2%
2003
10.760.316,97
2.179.468,00
566.711,00
157.273,82
3.091.647,82
28,7%
2004
12.154.456,00
2.352.319,98
588.268,33
157.273,82
3.097.862,13
25,5%
2005
12.381.470,00
2.663.652,79
603.926,00
157.273,82
3.438.203,61
27,8%
2006
12.771.278,00
2.880.885,00
646.011,00
157.273,82
3.684.169,82
28,8%

Voor 2005 zouden 27,8% van alle gemeentelijke uitgaven als toelage naar het OCMW afvloeien. In de langetermijnplanning loopt dit zelfs op tot 28,8% voor 2006.

De voorbije twee jaren steeg de OCMW-toelage (blauwe curve) procentueel veel sterker dan de gemeentelijke uitgaven (paarse curve). De over de lopende legislatuur van 6 jaar liniair uitgemiddelde OCMW-trend (rode lijn) steeg procentueel veel sterker dan die van de gemeentelijke uitgaven (groene lijn). Dit is op termijn een onhoudbare situatie.

Situatie na de correctie:

Voor 2005 daalt de som van de globale OCMW-toelage van 27,8% naar 26% van alle gemeentelijke uitgaven. Voor 2006 daalt ze van 28,8% naar 22,8%. Dit blijft een zeer hoog aandeel, maar leidt ongetwijfeld tot een hele verbetering van de financiële toestand.

Deze budgettaire aanpassing is onwaarschijnlijk spectaculair en structureel niet te rijmen. Het is duidelijk dat men veel te veel geld heeft gevraagd in het verleden en dit nu gewoon terug rechtzet. Deze zware rechtzettingen leiden ertoe dat de liniaire trend van de voorbije 6 jaar voor de OCMW-toelage (rode lijn) nu procentueel licht daalt ten opzichte van de totale gemeentelijke uitgaven (groene lijn). Dit is in elk geval een structureel gezonder situatie. Uiteraard kan dit maar definitief worden bepaald wanneer de werkelijke begroting 2006 van de gemeente zal gekend zijn.

Jaar  
Totale
gemeentelijke
uitgaven
rechtstreekse
OCMW-toelage 
van gemeente
25% aandeel van 
Gemeentefonds
gaat naar OCMW
Ziekenvervoer
 (raming)
Totale 
OCMW-toelage
Ratio
2000
9.785.920,76
1.624.543,14
552.754,69
108.238,10
2.285.535,93
23,4%
2001
10.325.645,28
1.672.525,42
557.406,31
106.594,22
2.336.525,95
22,6%
2002
10.853.112,83
2.218.082,99
557.406,31
180.962,27
2.956.451,58
27,2%
2003
10.760.316,97
2.179.468,00
566.711,00
157.273,82
3.091.647,82
28,7%
2004
12.154.456,00
2.352.319,98
588.268,33
157.273,82
3.097.862,13
25,5%
2005
12.381.470,00
2.455.075,00
603.926,00
157.273,82
3.216.274,82
26,0%
2006
12.771.278,00
2.162.885,00
594.757,00
157.273,82
2.914.915,82
22,8%


 

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW

Op 22 december 2003 werd in Zelzate onderstaand protocol inzake de taakafspraken tussen gemeente en OCMW betreffende het lokaal sociaal beleid goedgekeurd:

SAMEN WERKEN AAN EEN GEÏNTEGREERD LOKAAL WELZIJNSBELEID

De gemeente en het OCMW van Zelzate komen overeen om werk te maken van een geïntegreerd lokaal welzijnsbeleid. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt:

1. SAMEN AAN WELZIJN WERKEN

Het welzijnsbeleid wordt gedragen door OCMW en gemeentebestuur. Beide besturen engageren zich om gezamenlijk na te denken over het lokaal welzijnsbeleid en om samen, en niet naast of tegen elkaar, het lokale welzijnsbeleid vorm te geven.

Beide besturen hebben wettelijke taken en bevoegdheden inzake welzijn. Door gezamenlijk afspraken te maken en samen te werken, kan overlapping worden voorkomen, afstemming gerealiseerd en concurrentie tegen gegaan worden.

Om de samenwerking concreet gestalte te geven zal het overlegcomité gemeente - OCMW optimaal gebruikt worden. Beide besturen zullen zich inzetten voor een zo efficiënt mogelijke werking van het overlegcomité. Het overlegcomité zal minstens 4 maal per jaar samen komen.

OCMW en Gemeentebestuur maken afspraken over de organisatie van een ambtelijk overleg tussen het personeel van beide besturen inzake voorbereiding en uitvoering van het lokaal welzijnsbeleid wat meteen de aanzet kan zijn voor de organisatie van een lokale welzijnsdienst (sociaal huis).

OCMW en Gemeentebestuur maken afspraken over de openbaarheid en de communicatie naar de burger toe omtrent het lokaal welzijnsbeleid. De schepen van sociale zaken en de voorzitter van het OCMW informeren, overleggen en betrekken elkaar m.b.t. het verstrekken van informatie inzake sociale dienstverlening en sociale beleidsvoering.

Daarbij scheppen zij een zo groot mogelijke duidelijkheid voor de burgers over de dienstverlening (lokale welzijnsdienst) en de aanspreekbaarheid inzake welzijnsmateries van beide besturen.

Het Gemeentebestuur erkent de coördinatietaak van het OCMW in het lokaal welzijnsbeleid. Het OCMW erkent dat het realiseren van een geïntegreerd lokaal welzijnsbeleid enkel zal slagen wanneer het gemeentebestuur in de gemeentelijke beleidsdomeinen de welzijnseffecten verrekent.

Het Gemeentebestuur engageert zich om in alle andere gemeentelijke beleidsdomeinen rekening te houden met de welzijnsaspecten en welzijnseffecten.

Voor het lokale welzijn streven beide lokale besturen een pro-actief, inclusief, participatief, geïntegreerd, integraal en offensief beleid na.

 • Pro-actief: Het welzijnsbeleid wordt niet opgebouwd als een opeenstapeling van antwoorden op individuele vragen en behoeften maar vertrekt vanuit duidelijke analyses, uitgewerkte strategieën en streeft doelmatigheid en effectiviteit na. Preventief werken bekleedt hierbij een belangrijke plaats.
 • Inclusief: Het lokale welzijnsbeleid houdt zich niet alleen bezig met de concrete zorgvraag maar probeert op alle lokale werkterreinen hefbomen te creëren voor een groter algemeen welzijn van de inwoners van Zelzate.
 • Participatief: Het lokale welzijnsbeleid wordt zoveel mogelijk uitgebouwd in samenspraak met de betrokkenen, die allen mee een verantwoordelijkheid dragen.
 • Geïntegreerd: Niet alleen het gemeentebestuur en het OCMW zijn actief op het lokale welzijnsterrein, ook heel wat particuliere diensten. Via diverse beleidsnetwerken wordt het beleid zoveel mogelijk in samenspraak met deze partners uitgebouwd.
 • Integraal: Alle levensdomeinen zijn onderwerp van het welzijnsbeleid.
 • Offensief: Het lokale welzijnsbeleid is geen oplapbeleid maar probeert op een offensieve manier de lokale samenleving te beïnvloeden in de richting van een zorgzame maatschappij, waar de nodige aandacht bestaat voor iedere inwoner zonder enig onderscheid.

2. TAAKVERDELING

Gemeente en OCMW zijn elk verantwoordelijk voor de aan hen door de wet toegekende specifieke welzijnstaken en opdrachten. Deze taken zijn complementair aan elkaar.

OCMW en Gemeentebestuur blijven gedurende de hele legislatuur formeel en informeel overleg plegen. Op het wettelijk overlegcomité wordt het globale welzijnsbeleid uitgetekend en bewaakt.

Over de volgende materies zullen beleidsmatig taakafspraken worden gemaakt:

 • algemene sociale dienstverlening: aanvragen pensioenen e.a. tussenkomsten, leefloon en financiële steun, andere financiële en administratieve dienstverleningen, toelagen en tussenkomsten;
 • onthaalbeleid van migranten en asielzoekers;
 • opvang van asielzoekers;
 • kinderopvangbeleid;
 • lokale werkgelegenheid: PWA en werkwinkel, opleiding en sociale tewerkstelling;
 • gezinsbeleid - gezondheidspreventie;
 • beheer van zorgvoorzieningen zoals o.a. diensten voor gezinszorg, bedeling warme maaltijd, poetsdienst, enz.;
 • thuiszorgbeleid;
 • integraal ouderenbeleid, seniorenadviesraad enz;
 • sociale huisvesting, sociale woningen, noodwoningen en woningen voor bejaarden;
 • buurtwerking.

Indien op éénzelfde deelterrein beide besturen actief zijn, wordt vastgelegd welk bestuur de eindverantwoordelijkheid draagt voor dat specifiek terrein, en wordt gedetailleerd omschreven wie wat doet binnen dat terrein.

Niet toegewezen taken worden opgenomen door het OCMW. Op het overlegcomité gemeente - OCMW kunnen, indien dit nodig mocht blijken, nieuwe toewijzingen gebeuren.

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014