Gemeenteraad 24-11-2009

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Up Next

23-11-2009

De zitting van de gemeenteraad gaat door op donderdag 24 november 2009 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.  

 AGENDA

I. OPENBARE  ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

1. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraad van 27 oktober 2009 dienen te worden goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie

3. Dienstverlenende vereniging Veneco2 - goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2009 / aanwijzing van de vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate en vaststelling van het mandaat van deze vertegenwoordiger

Op 10 december 2009 vindt de buitengewone algemene vergadering plaats van Veneco2•

Agenda:

1) Akteneming verslag 49ste Jaarvergadering van 23 juni 2009;

2) Strategie 2010 (incl. aanzet HoriZon 2034), de te ontwikkelen activiteiten, de te volgen strategie, de begroting en de missie;

3) Benoeming bestuurder(s).

De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger aan te duiden en deze te mandateren tot al of niet goedkeuring van voormelde agenda.

4. Opdrachthoudende vereniging Iveg - goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2009 / aanwijzing van de vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate en vaststelling van het mandaat van deze vertegenwoordiger

Op 16 december 2009 vindt de buitengewone algemene vergadering plaats van Iveg.

Agenda:

1) Samenstelling bureau

2) Goedkeuring van het verslag van de jaarvergadering van 27 mei 2009;

3) Mededelingen;

4) Begroting en strategie 2010;

5) Rondvraag.

De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger aan te duiden en deze te mandateren tot al of niet goedkeuring van voormelde agenda.

5. Algemene vergadering TMVW - aanduiding bijkomende vertegenwoordiger

Wegens de inbreng van het gebruiksrecht en de daarmee gepaard gaande rechten van de sporthal in TMVW (gemeenteraad 24 september 2009) kan de gemeenteraad een bijkomende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering (alsook een plaatsvervanger) aanduiden.

6. Finiwo - verkoop Telenet-aandelen

Finiwo beheert voor Zelzate nog 3 495 aandelen Telenet. Finiwo heeft niet langer een strategisch belang in Telenet en beschouwt de aandelen Telenet die ze nog in bezit heeft als een financieel instrument.

Na de sterke koersdaling in 2008 is de koers van Telenet weer opgeveerd en acht de Raad van Bestuur van Finiwo het moment rijp om de aandelen Telenet te koop aan te bieden, dat weliswaar aan een lagere minimumkoers als oorspronkelijk bepaald in de gemeenteraad van 5 november 2007 (toenmalige minimumkoers 20,50 euro).

Voorgesteld wordt de aandelen te verkopen tegen uiterlijk september 2010 aan een minimumkoers van 17,00 euro, wat rekening houdend met de ondertussen doorgevoerde kapitaal verminderingen, een meerwaarde van 85% zou betekenen. De totale opbrengst zou aldus minimaal 59 415,00 euro bedragen.

7. Gronden Poelstraat - akte pachtbeëindiging - goedkeuring

Voor één van de gronden aangekocht in de Poelstraat tot aanleg van een fietspad dient een pachtovereenkomst te worden beëindigd. De akte pachtbeëindiging wordt ter goedkeuring voorgelegd.

*   Repertoriumnummer: 274/2009, dossiernummer: 43018 G 375-7,

Sectie A nr. 43 met een kadastrale oppervlakte van 440 m²
tegenpartij: Rik De Bruyne, 9060 Zelzate, Denderdreve 58;

De vergoeding bedraagt 275,00 euro.

Financiering met een lening. Zijn de kosten niet groter dan de opbrengst?

8. Gemeentelijk feestcomité - bijkomende toelage

Voorgesteld wordt de toelage voor de gemeentelijke feestcommissie met 1 500,00 euro te verhogen zodat een slotrekening van de seniorenreis kan worden betaald.

Deze verhoogde toelage wordt deels gecompenseerd door het wegvallen van een toelage van 750,00 euro van een niet meer bestaande lokale feestcommissie (Blende) en deels door het pas in 2010 uitbetalen van een toelage van 750,00 euro aan een plaatselijke feestcommissie waarvan de toelageaanvraag nog niet werd ontvangen

9. Stimuleren gebruik energiebesparende maatregelen - intrekken besluit d.d. 24 september 2009 - vervangen door alternatief

In de gemeenteraad van 24 september 2009 werd beslist 550 digitale douchetimers aan te kopen en gratis ter beschikking te stellen aan de bevolking.

Nu blijkt dat voor de samenwerkingsovereenkomst milieu 2008-2013 de aankoop van digitale douchetimers niet in aanmerking komt als actie tot het behalen van het onderscheidingsniveau.

Daarom wordt voorgesteld 450 stekkerdozen met aan- en uitknop in plaats van de digitale douchetimers aan te kopen.

10. Subsidiereglement rationeel energiegebruik: milieuvriendelijke energieproductie (installeren van een zonneboiler en fotovoltaïsche zonnepanelen), hoogrendementsglas en thermische dak- en/of muurisolatie - aanpassingen

Bedoeling is op basis van de weliswaar korte ervaring met subsidieaanvragen enkele technische correcties aan te brengen aan het per 24 september 2009 goedgekeurde subsidiereglement :

- wat thermische isolatie betreft dient een onderscheid te worden gemaakt tussen dakisolatie (minimale R-waarde van 3,0 m2 K/W) en muurisolatie (minimale R-waarde van 1,3 m2 K/W)

- zonnepanelen kunnen ook op een plat dak worden gemonteerd indien men gebruik maakt van cilindervormige zonnecellen en de montagevoorschriften worden nageleefd;

§ 3 van artikel 5 (zonnepanelen):

de installatie moet zodanig zijn dat deze tenminste 90% van de zonnestraling opvangt. Hiertoe zijn de zonnepanelen bij voorkeur georiënteerd naar het zuiden. Een maximale afwijking van 50° naar het oosten toe en 75° naar het westen toe is echter toegestaan. Bovendien ligt de hellingsgraad van de vlakke panelen tussen 10° en 50°. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van cilindervormige zonnecellen en de goede montagevoorschriften worden nageleefd is montage op een plat dak (hellingsgraad 0°) echter toegestaan.

- om de eigendom te bewijzen kunnen ook een aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing of een uittreksel uit de kadastrale legger worden gebruikt.

11. Sociale aspecten bij de aankoop van werkkledij ("schone kleren")

De gemeenteraad wordt gevraagd te beslissen dat in het kader van een duurzaam beleid bij de aankoop van dienstkleding voor het gemeentepersoneel eveneens aandacht zal worden besteed aan de arbeidsomstandigheden bij de productie van de werkkleding. De arbeidsnormen in dit verband geldig zullen worden geïntegreerd in de bestekken van de volgende aankopen.

12. Politieverordening op de openbare rust en veiligheid - wijziging i.v.m. aanplakkingen/publiciteitsborden

De regeling inzake het aanplakken en het plaatsen van publiciteitsborden wordt ter wijziging voorgelegd. Wijzigingen:

1)ook activiteiten georganiseerd door Zelzaatse verenigingen die buiten het grondgebied van de gemeente worden georganiseerd kunnen worden kenbaar gemaakt via aanplakborden en/of affiches;

2)de aanplakzuilen zijn niet enkel voorbehouden voor affichering van socio-culturele activiteiten;

3)men blijft bij maximaal 1 affiche per zuil, maar wel in een groter formaat

13. Politieverordening (eenrichtingsverkeer Verbindingsstraat e.a.)

Voorgesteld wordt éénrichtingsverkeer in te voeren in de Verbindingsstraat tussen de Schepen Napoléon De Meyerstraat tot aan de bocht met verbindingsweg naar de Wachtebekestraat, dit in de rijrichting Burgemeester J. Chalmetlaan en uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers.

Tevens worden nog enkele andere aanpassingen aan de politieverordening voorzien:

- het aanbrengen van een gele onderbroken streep ter hoogte van de woning Leegstraat nr. 19

- inrichting van de parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van de woning Kardinaal Mercierplein 33 en Koningin Fabiolalaan 57;

- aanbrengen van een zebrapad ter hoogte van het OCMW-gebouw Burgemeester J. Chalmetlaan 82.

14. Politiereglement op het storten van huishoudelijke afvalstoffen in containers op het gemeentelijk recyclagepark - wijziging

De huidige reglementering inzake de aanvoer van steenpuin op het recyclagepark zorgt voor problemen gezien op verschillende dagen verschillende hoeveelheden in verschillende recipiënten kunnen worden aangeboden.

Voorgesteld wordt een uniforme regeling uit te werken en per dag en per aanbrenger maximum 0,5 m3 steenpuin toe te laten.

De aanvoer kan enkel met een enkelassige aanhangwagen.

15. Openbare verlichting - investeringen

Er dient te worden overgegaan tot de vervanging van 17 openbare verlichtingspalen in de Kreekstraat en Forelstraat; de armaturen worden herbruikt.

De uitgave wordt geraamd op 18 069,72 euro inclusief btw en zal worden toegerekend op artikelnummer 426/735-60 van de buitengewone dienst van het budget 2010 - vorige dienstjaren.

De uitgave wordt gefinancierd met een lening.

Infrax wordt met de uitvoering van deze werken gelast.

16. Aanleg terrein hoek Leegstraat - Sint-Sebastiaanstraat - goedkeuring bestek

Voorgesteld wordt het bestek en de raming voor de opdracht met als voorwerp "Verharden terrein hoek Leegstraat / St. Sebastiaanstraat” opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Van Herreweghe, Patrijzenlaan 1 te 9250 Waasmunster goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 31.916,75 excl. btw of € 38.619,27 incl. 21% btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2009, op artikel 124/725-57/2008 van de buitengewone dienst.

17. Verkaveling Vlasstraat - wegenwerken - goedkeuring bestek

Voorgesteld wordt het bestek met nr. 2009/049 en de raming voor de opdracht “Verkaveling Vlasstraat – wegenwerken”, opgesteld door de ontwerper, Irtas bvba, Pr. Van Raemdonckstraat 15 te 9120 Beveren goed te keuren (onder voorbehoud van gelijklopende beslissing van TMVW - Aquario) . De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt 679 452,00 euro incl. 21% btw. voor wat de wegenwerken en aanverwante werken betreft die ten laste zijn van de gemeentebegroting (te verhogen met 172 617,00 euro inclusief btw voor nutsleidingen)

De kostprijs van de werken ten laste van het investeringsfonds Aquario bedraagt 478 518,00 euro inclusief btw.

Er wordt een voorziening van 10% op de deze raming genomen voor onvoorziene kosten

18. Financiële ondersteuning ten voordele van studenten die gebruik maken van Buzzy Pazzs (op verzoek van Marc Uyttendaele)

De heer Marc Uyttendaele vraagt om in het budget 2010 een bedrag van 13 500 euro te voorzien als financiële ondersteuning ten voordele van studenten die gebruik maken van een Buzzy Pazz.

II. GEHEIME ZITTING

1. Brandweerpersoneel aanwerving brandweerman-stagiairs

De heren Colpaert Pieter, Daneels Enrico, De Middelaer Jean-Marc, De Neve Kevin, Doppegieter Jens, Janssens Johny, Van den Avyle Manolito en Van De Veire Frederik worden met ingang van 01 januari 2010 in dienst genomen als stagiair-brandweerman.

De stage vangt aan per 01 januari 2010 en duurt 12 maanden.

2. Beheerraad bibliotheek

Mevrouw Helga Plasschaert, Sint-Stevenstraat 26 te 9060 Zelzate, vertegenwoordiger in de beheerraad van de plaatselijke openbare bibliotheek heeft haar ontslag ingediend met schrijven van 16 september 2009.

Zij vertegenwoordigde de katholieke strekking en als haar vervanger wordt voorgedragen de heer Slock.  

 

 

Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014