Gemeenteraad 27-01-2009

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up

26-01-2009

De zitting van de gemeenteraad ging door op dinsdag 27 januari met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

 AGENDA

I. OPENBARE  ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

pro memorie.

1. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraad van 29 december 2008 dienen te worden goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie

3. Hernieuwen toelagereglement voor incontinentiepatiŽnten, stomapatiŽnten, WIGW's, gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar, gerechtigden op maatschappelijke integratie en personen die steun ontvangen van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat, gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op rentebijslag behouden of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) genieten en gerechtigden aan wie een tegemoetkoming voor gehandicapten wordt uitbetaald door de federale overheidsdienst sociale zekerheid.

Het toelagereglement dient te worden hernieuwd voor het jaar 2009.

4. Verharden terrein hoek Leegstraat / Sint-Sebastiaanstraat - goedkeuring principe

Er wordt principieel ingestemd met het verharden van dit terrein. Geraamde kostprijs: 40 000,00 euro inclusief BTW.

Budget: artikelnummer 124/725-57 buitengewone dienst 2009.

Financiering: eigen middelen.

5. Maaien wegbermen

Bestek opgemaakt door de technische dienst dient te worden goedgekeurd.

Geraamde kostprijs: 21 061,00 euro inclusief BTW. Budget: artikelnummer 42101/140-06 gewone dienst 2009. Financiering: eigen middelen.

Gunningwijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

6. Onderhoud groenzones

Bestek opgemaakt door de technische dienst dient te worden goedgekeurd.

Geraamde kostprijs: 58 159,00 euro inclusief BTW. Budget: artikelnummer 76601/124-06 gewone dienst 2009.

Financiering: eigen middelen.

Gunningwijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

7. Terbeschikkingstelling personeel en materiaal voor onkruidbestrijding

Bestek opgemaakt door de technische dienst dient te worden goedgekeurd.

Geraamde kostprijs: 38 917,00 euro inclusief BTW. Budget: artikelnummer 42101/122-48 gewone dienst 2009. Financiering: eigen middelen.

Gunningwijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

8. Fietspad Poelstraat

Aan het Aankoopcomitť Gent I wordt opdracht gegeven over te gaan tot de aankoop van de gronden nodig voor de aanleg van een fietspad in de Poelstraat.

Geraamde kostprijs: 50 000,00 euro inclusief BTW.

Budget: artikelnummer 421/711-58 buitengewone dienst 2009.

Financiering: lening.

9. Inbreng eigendomsrechten rioolinstallaties in divisie zuivering van TMVW / herwaardering gebruiksrechten

Er wordt beslist de eigendomsrechten van de rioleringsinfrastructuur in te brengen in de divisie zuivering van TMVW.

Deze inbreng wordt vergoed deels door Z2-aandelen en deels in cash.

Het cashgedeelte wordt voor 95% uitbetaald in 2009 (862 543,00 euro) en voor 5% in 2010 (45 397,00 euro).

De reeds ingebrachte gebruiksrechten worden ingevolge de verlenging van de intercommunale geherwaardeerd wat leidt tot een hogere nominale waarde van de Z-aandelen (te bepalen bij een volgende statutenwijziging) en het verderzetten van jaarlijkse cashuitkeringen na het jaar 2018, zijnde de oorspronkelijke einddatum van de intercommunale (nu verschoven naar 2030) .

10. OCMW - budget 2009

De heer voorzitter van het OCMW zal het budget 2009 toelichten. De gemeenteraad dient het budget 2009 goed te keuren.

De gemeentelijke toelage, exclusief 25% rechtstreekse toelage vanuit het gemeentefonds, bedraagt 2 554 650,00 euro.

Deze toelage werd voorzien in het gemeentebudget onder artikelnummer 831/435-01 van de gewone dienst.

11. Forfaitaire bijdrage andere gemeenten in kosten brandweer (2005/2006) - advies

Het voorstel van forfaitaire bijdrage te betalen door de gemeente Wachtebeke en Moerbeke-Waas in de kosten van de brandweerdienst over de jaren 2005 en 2006 bedraagt: 469 582,00 euro in 2005; 371 436,00 euro in 2006.

Dit voorstel wordt, na controle door de gemeenteontvanger, positief geadviseerd.

Tevens wordt de provinciegouverneur verzocht na te gaan of de interventies verricht door de brandweer van Zelzate op grondgebied Evergem in uitvoering van een pilootproject als voorloper op het principe van de Snelle en Adequate Hulp (SAH) niet kunnen worden vergoed.

12. Fuifdraaiboek

Een werkgroep binnen de jeugdraad heeft een ontwerp van fuifdraaiboek voorbereid. Dit ontwerp werd tevens besproken met de politiediensten en werd positief geadviseerd door de leden van de jeugdraad mits een bevraging per mail d.d. 8 januari 2009.

Dit fuifdraaiboek wordt nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

13. Vragen i.v.m. wijk Klein Rusland (op verzoek van de PVDA+-fractie)

- in juli 2009 werd de vergunning aangevraagd door CVBA Wonen voor het slopen van 6 woningen in Klein Rusland, positief geadviseerd door het College van Burgemeester en Schepenen.

De PVDA+ wenst te weten wanneer het slopen is voorzien en of er nieuwbouw in de plaats komt.

- de heer minister Dirk Van Mechelen deelde in een commissie mede dat in 2009 zijn administratie werk zou maken om aan de hand van een proefrestauratie in de wijk Klein Rusland na te gaan op welke manier het behoud van een beschermde sociale woningen kan worden verenigd met de hedendaagse eisen van sociaal wonen en energieverbruik.

Dit onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen waarbij wordt gezocht naar goed doordachte oplossingen.

De PVDA+ wenst te weten

a) welke vier huisjes hiervoor in aanmerking komen;

b) of er van de zes te slopen huisjes, waarvan hier eerder sprake was, geen vier kunnen gerenoveerd worden.

- de PVDA+-fractie meent dat voor de steeds hogere huurprijzen die voor sociale woningen moeten worden betaald (bij CVBA Wonen maar ook bij andere sociale woningmaatschappijen) toch minstens mag worden verwacht dat de leegstaande woningen worden gerenoveerd zodat deze leegstand wordt weggewerkt.

De PVDA+ wenst te weten of

a) buiten de vier geklasseerde woningen de overige leegstaande woningen gerenoveerd worden en zo ja, voor wanneer dit is voorzien;

b) er gespecialiseerde firma's kunnen aangesteld worden voor de renovatie van de wijk.

14. Ad-hoc commissie voor schut gezet door college. Het college wordt verzocht zelf de gemaakte afspraken na te komen, en de problemen aan te pakken via gangbare structuren (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie protesteert tegen het feit dat de op maandag 19 januari geplande vergadering van de ad-hoc commissie ter elfder uur werd afgezegd omdat bij het aanvangsuur van deze commissie er onderhandelingen gaande waren tussen enerzijds vertegenwoordigers van Apcoa en anderzijds de burgemeester met sp.a- en Open VLD-vertegenwoordigers.

De fractie vindt dit ongehoord en vraagt een verantwoording van de burgemeester.

De fractie vindt het bovendien zeer bedenkelijk dat na 3 maand de gevraagde informatie rond de aanrekening van 30 000,00 euro loonkosten voor de parkeerwachter (exploitatierekening 2007) nog steeds niet is beantwoord.

15. Vragen, bedenkingen en voorstellen bij loeiende sirenes over Zelzate (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie wenst n.a.v. het herhaaldelijk, ook 's nachts, urenlang geluid van sirenes, enkele vragen, bedenkingen en voorstellen te formuleren:

1. Wanneer een voor de bevolking hoorbaar, maar loos alarm wordt gegeven naar aanleiding van oefening of onderhoud dan dient de bevolking hiervan zo snel mogelijk en zo efficiŽnt mogelijk te worden ingelicht: gemeentelijke website, infoborden van de gemeente, lokale radio, (spoed)bericht in het reclameblad zijn mogelijke informatiekanalen.

2. De bevolking blijkt nauwelijks op de hoogte van welke alarmsignalen voor haar van belang zijn en welke niet. Er werd over het reageren op Seveso-alarm een folder verspreid, maar wie heeft die nog bij de hand? Kunnen alle nuttige informaties niet in 1 publicatie geplaatst worden? De enige die iedereen goed bijhoudt is de idm-kalender.

3. Zijn de noodzakelijke signalen die voor de bevolking bestemd zijn, ook voldoende hoorbaar en herkend?

Wordt dit nagegaan tijdens de driemaandelijkse test op de lste donderdag van de maand?

Worden de noodzakelijke extra informatiekanalen die bij ramp worden ingezet, daadwerkelijk geoefend en op hun doeltreffendheid getoetst?

4. De wijze waarop klachten n.a.v. de voorbije herhaalde alarmsirenes ontvangen en behandeld zijn, dient te worden onderzocht.

Welke klachten zijn geregistreerd in het MIKROS-systeem? Welk gevolg is er aan gegeven? Welke feedback is er gegeven aan de melders? Wat vinden die melders van de wijze waarop zij zijn behandeld en ingelicht en van het gevolg data aan hun klacht is gegeven? Welke lessen worden hieruit getrokken voor de toekomst?

16. Project 'Duurzaam naar school' (op verzoek van de CD&V-fractie)

De Vlaamse overheid ondersteunt voor het schooljaar 2009-2010 Vlaamse steden en gemeenten die meewerken aan het project "Duurzaam naar school" .

De gemeente kan tot 21.893 Ä subsidie ontvangen indien zij hierop intekent. Projecten zijn in te dienen voor 15 februari.

De CD&V-fractie dringt aan om hierop in te tekenen.   

II. GEHEIME ZITTING

1. Lokaal economische adviesraad - wijziging samenstelling

De vertegenwoordiger van het ACV, de heer Jan Van der Haeghen, dient op verzoek van het ACV te worden vervangen door de heer Tom Deleu, Pijlstraat 18, 9000 Gent.

2. Brandweerpersoneel

a) aanwerving als brandweerman-stagiair met ingang van 1 januari 2009:

- de heer Lars De La Ruelle,

- de heer Alain Heynderickx,

- de heer Bart Gaelens.

b) effectieve indienstneming brandweerman-vrijwilligers met ingang van 1 januari 2009:

- de heer Jonas De Scheemacker

c) verlenging stage brandweerman: de stage van de heer Tony Mestdagh wordt met 6 maanden verlengd.

d) aanwerving stagiair-ambulancier met ingang van 1 januari 2009: de heer Christof De Meyer.

e) vrijwillig ontslag als brandweerman-vrijwilliger:

het vrijwillig ontslag als brandweerman-vrijwilliger van de heren Jean-Marc Hosten en Pascal Van Doorslaer wordt aanvaard;

het vrijwillig ontslag als brandweerman-vrijwilliger van de heer Didier Lammens wordt aanvaard; hij blijft wel actief als ambulancier-vrijwilliger.

III. HULDIGING

De gemeenteraad zal (omstreeks 20.00 uur) hulde brengen aan volgende personen:

- wegens het behalen van de titel en het bronzen erekenteken van Laureaat van de arbeid:

- mevrouw Marleen Bauwens

- wegens het behalen van het zilveren erekenteken van Laureaat van de arbeid:

- mevrouw Karine Verhoeven

- op rust gestelde personeelsleden:

- de heer Renť Vermandel

- mevrouw Vera Reynhout

- de heer Norbert Gyselinck

Deze huldiging wordt gevolgd door een receptie.

 

Back Up

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014