Gemeenteraad 29-12-2008

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Up Next

18-12-2008;

Deze zitting van de gemeenteraad ging door op woensdag 29 december 2008 met aanvang om 19.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

 AGENDA

I. OPENBARE  ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

pro memorie.

1. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraad van 19 november 2008 dienen te worden goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie

3. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - hernieuwing

De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting blijft ongewijzigd op 8%.

4. Opcentiemen op de onroerende voorheffing - hernieuwing

De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd op 1 450 opcentiemen.

5. Belasting op de drijfkracht - hernieuwing

De belasting op de drijfkracht blijft ongewijzigd op 31,25 euro per eenheid en per breuk van KW; de vrijstellingen (o.a. voor de eerste 20 KW) blijven ongewijzigd.

6. Bedrijvenbelasting - niet-wijziging

In tegenstelling tot het engagement nr. 2 vermeld in punt 10 (budget 2008 / meerjarenplan 2008-2012) van de gemeenteraad d.d. 26 mei 2008 wordt niet overgegaan tot een verhoging van de aanslagvoeten in de gemeentelijke bedrijvenbelasting.

7. Bedrijvenbelasting - hernieuwing

De algemene gemeentebelasting op de bedrijven blijft ongewijzigd met name:

De belasting wordt per vestiging als volgt vastgesteld:

A. voor alle belastingplichtigen (uitgezonderd de agrarische bedrijven) met een totale belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte

a) tot 0,5 ha:

0,0306 EUR/m2 gebouwde oppervlakte,

0,0153 EUR/m2 ongebouwde oppervlakte,

met een minimum van 129,00 EUR

b) van meer dan 0,5 ha tot 1 ha:

0,123 EUR/m2 gebouwde oppervlakte,

0,061 EUR/m2 ongebouwde oppervlakte,

c) van meer dan 1 ha:

0,245 EUR/m2 gebouwde oppervlakte,

0,123 EUR/m2 ongebouwde oppervlakte,

Voor openluchtrecreatieve bedrijven wordt - naast de gewone taxatie voor de gebouwde oppervlakte - de ongebouwde oppervlakte belast tegen 0,01533 EUR/m2, met dien verstande dat steeds de minimumbelasting van 129,00 EUR verschuldigd is.

Belastingplichtigen die door hun aard en voor de uitvoering van hun bedrijvigheid ook effectief teeltgronden en/of serres voor landbouw en/of tuinbouw gebruiken, worden - naast de gewone taxatie voor de andere belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakten - voor bedoeld areaal belast tegen het tarief voor agrarische bedrijven.

B. voor agrarische bedrijven:

- forfaitair: 129,00 EUR tot 20 ha landbouwoppervlakte en 5 ha tuinbouwoppervlakte in open lucht en 3 000 m2 tuinbouwoppervlakte in serres;

- meer dan 20 ha landbouwoppervlakte en/of 5 ha tuinbouwoppervlakte in open lucht en/of 3 000 m2 tuinbouwoppervlakte in serres: 129,00 EUR, vermeerderd met:

              9,19 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha boven de 20 ha landbouwoppervlakte;

              27,57 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha boven de 5 ha tuinbouwoppervlakte in de open lucht;

              0,055 EUR per bijkomende m2 of gedeelte van m2 boven de 3 000 m2 tuinbouwoppervlakte in serres.

8. Beleidsprogramma 2008-2012 - actualisatie

Het beleidsprogramma 2008-2012 zoals gestemd in de zitting van de gemeenteraad van 20 december 2007 wordt geactualiseerd.

De wijzigingen aan dit plan vindt u hierbij:

1.2.4. het bepalen van financiële meerjarenplannen voor kerkbestuur, politiezone en OCMW rekening houdend met de financiële draag­kracht van de gemeente

In het kader van de noodzakelijke besparingen, dienen de besturen van wie de tekorten door het gemeentebestuur worden gedragen, te worden gesensibiliseerd i.v.m. de noodzaak tot besparing. In 2009 zullen hiertoe speciale inspanningen worden geleverd.

1.2.6. afspraak met politiezone i.v.m. evolutie gemeentelijke toelage (meerjarenplan)

1.3.1. de bevoegd minister cijfermatig overtuigen van de asociale berekeningswijze van het gemeentefonds en de zeer nadelige situatie van de gemeente

Gezien het Gemeentefonds op korte ter­mijn aan wijziging toe is, zullen de inspanningen die tot op heden werden gedaan (o.a. werd de provinciegouver­neur verzocht zijn steun te verlenen voor een betere regeling van de fiscaal armere gemeenten in het Gemeentefonds) worden geïntensifieerd en zal worden getracht de bevoegde minister van de ongelijke behandeling te over­tuigen.

1.3.2. de bevoegd minister cijfermatig overtuigen van de noodzaak tot compensatie bij eventuele af­schaffing van de bedrijfsbelastingen

Mag worden geschrapt (het fiscaal pact heeft tot op heden niet geleid tot de gevreesde afschaffing van o.a. de drijfkrachtbelasting).

2.1.1. doorlichting en benchmarking bestaand personeelsbestand

Gunning audit is gebeurd; opdracht start in 2009.

2.1.4. onderzoek efficiëntie werkorga­nisatie

2.1.2. opmaken van een nieuw personeelsstatuut in overeenstemming nieuwe rechtspositieregeling

Ontwerptekst is afgerond; zal ter goedkeuring worden voorgelegd tijdens eerste gemeenteraad 2009.

2.2.4. inrichting van twee internethoeken incl. internetverbinding (gemeentehuis / sporthal)

Verschoven naar 2009.

2.3. Het uitwerken van een intern controlesysteem

Ontwerptekst bijna afgerond (opdracht gegeven samen met meerdere gemeenten uit het Meetjesland); goedkeuring ge­meenteraad in 2009.

2.4. Het uitwerken van een deontologische code voor het personeel

Verschoven naar 1ste helft 2009.

2.5. Het uitwerken van een afspraken­nota college / administratie

Verschoven naar 1ste helft 2009.

2.6.1. de uitbouw van een intranet voor gemeenteraadsleden (reglementen, besluiten, uitnodigingen, …)

De nodige aanpassingen in de software zijn afgerond; demo voor gemeente­raadsleden in voorbereiding.

2.12. Optimaliseren van het evaluatiesysteem

De nieuwe rechtspositieregeling voorziet een volledig hoofdstuk i.v.m. de evalua­tie, de evaluatoren dienen de nodige op­leiding te genieten, de gemeentesecretaris zorgt voor de interne organisatie van de evaluaties.

4.10. Onderhoud groenvoorziening op kerkhof ter hoogte van de luifel

Bestelling planten is gebeurd.

5.1.3. energiescans uitvoeren voor de gemeentelijke gebouwen

Te schrappen; via de energieprestatiecertificaten zal voldoende informatie worden ingewonnen i.v.m. mogelijke besparingsmaatregelen.

5.2.2. het invoeren van een fietsvergoeding voor personeel

Te voorzien in rechtspositieregeling.

7.2. de mobiliteit op de Grote Markt verzekeren; onderhandelen over de stopzetting van het betalend parkeren; voorzien in een alternatieve oplossing om een rotatie in het verkeer op de Grote Markt te verzekeren

Is nog steeds in onderhandeling.

8.3. Het opmaken van een kosten / ba­tenanalyse van de gemeentelijke sportinfrastructuur en van de diverse activiteiten

Verschoven naar 2009.

8.5.1. actualiseren van de retributiereglementen

Verschoven naar 2009.

8.5.2. opmaken van investeringsplannen voor sportinfrastructuur

Verschoven naar 2009.

8.5.3. optimaliseren van de veiligheidsplannen van alle sportinfrastructuur

Verschoven naar 2009.

8.5.5. onderzoek en toepassen van energie besparende maatregelen

Verschoven naar 2009.

8.6.1. evaluatie van de bestaande activiteiten

Is een bestendige doelstelling (2008-2012)

8.6.2. onderzoeken naar de noden van nieuwe activiteiten

Is een bestendige doelstelling (2008-2012)

8.6.3. opmaken van risicoanalyses bij sportactiviteiten

Zal starten in 2009

8.6.4. uitvoeren van de opgenomen acties in het sportbeleidsplan

Is een bestendige doelstelling (2008-2012)

10.1. Met het OCMW dient te worden onderhandeld over de kerntaken van het OCMW gezien de financiële precaire situatie van het gemeentebestuur

Is lopende; afronding in 2009.

13.2. Het oprichten of officialiseren van een gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

Verschoven naar 2009.

Verder dienen onder punt 8: “Er moet ruimte zijn voor ontspanning, sport en cultuur” volgende agendapunten te worden toegevoegd:

 

2009

2010

2011

2012

8.13. Alle burgers de kans geven om van de bibliotheek gebruik te maken

x

x

x

x

8.13.1. Boekbaby’s

De actie om jonge kinderen (en hun ouders) naar de bibliotheek te lokken gaat in 2009 van start.

x

x

x

x

8.13.2. Meer senioren naar de bibliotheek

Aankopen bestsellers uit vroegere tijden, voordrachtnamiddag gericht op senioren, seniorennamiddagen, ….

x

x

x

x

8.14. In de bibliotheek krijgt de bevolking een deskundig antwoord op hun vragen

x

x

x

x

8.14.1. Bestaande samenwerking met basisscholen ten volle behouden (pakketten, klasbezoeken, jeugdboekenweek, …)

x

x

x

x

8.14.2. Samenwerking met secundair onderwijs uit­breiden (nood aan pakketten? Nieuwsbrief leerkrachten, …)

x

x

x

x

8.14.3. Kwaliteitsonderzoek (deelname aan ROB-pro­ject, omschakeling non fictiecollectie naar ZIZO-onderzoeken …)

x

x

x

x

8.15. De bibliotheek dient de wens van de burger naar ontspanning te beantwoorden

x

x

x

x

8.15.1. Verdere uitbreiding audiovisuele collecties met dvd’s

x

x

x

x

8.15.2. Deelname aan promotieacties (stichting, lezen, VCOB, …)

x

x

x

x

8.15.3. Organisatie van activiteiten (aperitiefconcert, auteurslezing, voordrachten, …)

x

x

x

x

8.16. Door nieuwe informatie- en communicatietechnologie de dienstverlening en het informatieaanbod toegankelijker maken voor een breder publiek

x

x

x

x

8.17. De bibliotheek als actor in het gemeentelijk cultuurbeleid

x

x

x

x

8.17.1. Samenwerking met cultuurraad en verenigin­gen verder uitbouwen

x

x

x

x

8.17.2. “Ticketservice” voor organisaties cultuurraad en andere cultuurverengingen

x

x

x

x

8.18. De bibliotheek schrijft zich in in het gemeentelijk en regionaal erfgoedbeleid.

x

x

x

x

8.18.1. Huidige “erfgoedwerking” verderzetten (bewaren krantenartikels, aankoop en bewaren boeken over de gemeente en van schrijvers met een band met Zelzate, …)

x

x

x

x

8.18.2. De bibliotheek als partner van de erfgoedcel van Comeet.

x

x

x

x

Te schrappen wegens volledig uitgevoerd: 2.2.1, 2.2.2, 2.7.1, 2.13, 4.1, 5.10, 8.4.1, 8.5.1, 8.6.4, 10.2, 10.3, 11.6, 12.5.3.2 en 12.5.5.

9. Budget 2009 / meerjarenplan 2009 - 2013 / beleidsnota 2009

Het budget 2009 / het meerjarenplan 2009-2013 /beleidsnota 2009 wordt ter goedkeuring voorgelegd. Een exemplaar van dit budget / van het meerjarenplan / van de beleidsnota vindt u in bijlage bij deze uitnodiging.

10. Politiezone - dotatie 2009

De dotatie bedraagt 984 639,00 euro (+ 10,28%).

11. Betoelaging jeugdsportwerking

Het gemeenteraadsbesluit d.d. 16 juni 2005 houdende betoelaging van de jeugdsportwerking wordt opgeheven.

Een reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen die zich inzetten tot het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders (de zogenaamde impulssubsidies) wordt ter goedkeuring voorgelegd.

12. Sportmanifestaties ingericht door de gemeentelijke sportdienst  -tariefbepaling en -wijziging

De deelnameprijs van bepaalde nieuwe georganiseerde sportactiviteiten dienen nog te worden bepaald; de deelname van bepaalde andere activiteiten wordt gewijzigd.

13. Gebruikersreglement gemeentelijke openbare bibliotheek - wijziging

De Raad van Beheer van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek verzoekt in zijn vergadering van 30 september 2008 de gemeenteraad het gebruikersreglement als volgt aan te passen:

Artikel 12: Allerlei:

* schrappen van de zin "in de bibliotheek mag men niet eten of drinken"

* toevoegen van volgende zin: "storend gsm-gebruik in de bibliotheek is niet toegelaten"

De wijzigingen werden in de Raad van Beheer van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek d.d. 30 september 2008 goedgekeurd.

14. Retributiereglement gemeentelijke openbare bibliotheek - wijziging

De Raad van Beheer van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek verzoekt in zijn vergadering van 30 september 2008 de gemeenteraad het retributiereglement voor bepaalde prestaties geleverd in de Plaatselijke Openbare Bibliotheek te wijzigen als volgt:

1. het aantal te ontlenen werken voor alle materialen op 5 stuks te brengen;

2. de cd's, dvd's en taalcursussen worden net zoals de boeken gratis uitgeleend;

3. de maningsgelden worden voor alle materialen gelijkgesteld;

4. maningsgelden worden berekend per openingsdag;

5. de prijs voor de 4de aanmaningsbrief en voor prints en kopiëren wordt aangepast;

6. de mogelijkheid tot aankoop voor diskettes wordt geschrapt;

15. Klasmeubilair school Wittouck - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Er wordt overgegaan tot de aankoop van klasmeubilair voor de lste kleuterklas in de school Wittouck; gunning via onderhandelings¬procedure zonder bekendmaking; kostenraming bedraagt 12 500,00 euro inclusief btw; te betalen met eigen middelen en aan te rekenen op artikelnummer 721/741-98.

16. Aanpassing sanitair / riolering school Wittouck - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Er wordt overgegaan tot de aanpassing van het sanitair en de riolering van de school Wittouck; gunning via onderhandelings¬procedure zonder bekendmaking; kostenraming bedraagt 6 000,00 euro inclusief btw; te betalen met eigen middelen en aan te rekenen op artikelnummer 72101/724-52.

17. Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Er wordt overgegaan tot de aankoop van straatmeubilair en verkeerssignalisatie; gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; kostenraming bedraagt 10 551,20 euro inclusief btw; te betalen met eigen middelen en aan te rekenen op artikelnummer 423/741-52.

18. Aankoop fietsenrekken KVV Zelzate - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Er wordt overgegaan tot de aankoop van fietsenrekken KVV Zelzate; gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; kostenraming bedraagt 8 600,00 euro inclusief btw; te betalen met eigen middelen en aan te rekenen op artikelnummer 764/725-51.

19. Aluminiumdeuren refter school Debbautshoek - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Er wordt overgegaan tot de aankoop van aluminiumdeuren voor de refter van de school Debbautshoek; gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; kostenraming bedraagt 8 000,00 euro inclusief btw; te betalen met eigen middelen en aan te rekenen op artikelnummer 72205/724-52.

20. Lokaal economische adviesraad - wijziging statuten

De statuten worden aangepast in deze zin dat ook onafhankelijk zetelende raadsleden met adviserende stem zitting kunnen hebben in de lokaal economische adviesraad; ook wordt de voorziene vertegenwoordiging van verenigingen die ondertussen hebben opgehouden te bestaan, geschrapt.

21. Brandweer - openstelling betrekkingen bij bevordering

Volgende betrekkingen worden bij bevordering open verklaard:

1 betrekking van korporaal

1 betrekking van sergeant

22. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - gewestwegen - opheffing

Het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - gewestwegen d.d. 4 maart 2003 betreffende het invoeren van een beperkte parkeertijd in de Kanaalstraat (R4) wordt opgeheven.

23. Verhoging eindejaarstoelage 2008 - principebeslissing

Het ontwerp sectoraal akkoord 2008-2013 voorziet in een verhoging van de eindejaarstoelage met 250,00 euro voor de personeelsleden die op 1 december 2008 behoren tot niveau E, D en C.

Beslist wordt deze verhoging toe te kennen.

24. Aanpak / openen van dossiers herstellingen en vernieuwen wegen / patrimonium / openbaar domein (op verzoek van gemeenteraadslid Marc Uyttendaele)

Pro memorie

25. Voorstel voor steunmotie voor de vele duizenden werknemers en families van werknemers in de Gentse kanaalzone die hetzij in vast dienstverband hetzij als externen/contractant betrokken zijn bij de maatregelen van economische werkloosheid en drastische afbouw van de tewerkstelling bij Arcelor-Mittal Gent (Sidmar) (op verzoek van de PVDA+)

De PVDA+-fractie vraagt dat de gemeenteraad haar steun uitspreekt voor de 'Gemeenschappelijke Verklaring van de Europese Ondernemingsraad' te Luxemburg d.d. 10 december 2008 en wenst deze motie ter stemming voor te leggen.

26. Dringend verzoek tot stoppen van doorgeven persoonsgegevens aan Apcoa (op verzoek van de PVDA+)

De PVDA+-fractie verwijst naar de 'Open brief' d.d. 26 november 2008 gericht aan het college van burgemeester en schepenen en wenst uit deze brief een aantal aspecten te bespreken.

27. Auditrapport over Apcoa (op verzoek van de PVDA+)

De PVDA+-fractie vraagt het volgende:

- het openbaar maken van het auditrapport over Apcoa aangezien de gemeenteraad en de bevolking de kans moeten krijgen om de inhoud te kennen en te oordelen of de feiten al dan niet zwaar genoeg wegen om het contract met Apcoa te verbreken;

- bespreking van de grote lijnen van dit rapport.

Daarnaast wenst de PVDA+-fractie een antwoord te krijgen op de volgende vragen:

* Waarom werd geen prioriteit gemaakt om voor 31 december 2008 het betalend parkeren te stoppen zoals beloofd in het beleidsprogramma 2008-2012?

* Wanneer is de volgende ad-hoc commissie voorzien?

*Welk is de nieuwe deadline voor het college om het betalend parkeren af te schaffen?

* In hoeverre werd nagegaan een blauwe zone te laten controleren door de politie in plaats van door Apcoa? Aan controle door Apcoa hangt immers opnieuw een groot kostenplaatje vast. Bovendien blijft het probleem van de Privacy: ook bij invordering van onbetaalde tickets Blauwe Zone gaat Apcoa in de onwettelijkheid wanneer zij de gegevens opvraagt via de politie.

28. Waarom verder scheep gaan met een parkeerbedrijf dat de verplichtingen van de 'wet Tobback' manifest blijft overtreden ondanks een brief van de burgemeester d.d. 17 juli 2007? (op verzoek van de PVDA+)  

Dit geeft op zich reeds voldoende juridische gronden voor het opzeggen van de concessie (zie bestek van de concessie VI, 6: beëindiging van de overeenkomst - § 2 en §3)

II. GEHEIME ZITTING

1. Lokaal economische adviesraad - wijziging samenstelling

De heer Marc Uyttendaele zal vanaf heden zetelen in de lokale economische adviesraad in zijn hoedanigheid van onafhankelijk gemeenteraadslid en niet in de hoedanigheid van zelfstandig ondernemer.

2. Brandweerpersoneel

* Bij bevordering zijn volgende betrekkingen te begeven:

- korporaal
- sergeant

* Er wordt 1 persoon effectief in dienst genomen als ambulancier.

 

 

 

 

 

Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014