Gemeenteraad 20-08-2008

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

23-08-2008;

Deze zitting van de gemeenteraad ging door op woensdag 20 augustus 2008 met aanvang om 19.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

 AGENDA

I. OPENBARE  ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

Er waren geen tussenkomsten.

1. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraad van 3 juli 2008 werden zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie

3. TMVW - omzetting van SA-aandelen in SB-aandelen

Ingevolge de statutenwijziging, goedgekeurd door de algemene vergadering van TMVW op 20 december 2007, ontvangen de gemeenten die vanaf 1 januari 2008 toetraden tot de divisie secundaire diensten een vergoeding in speciën van 35% van de waarde van de inbreng; gemeenten die toegetreden zijn vóór 1 januari 2008 kunnen bij overgangsmaatregel eveneens aanspraak maken op een vergoeding in speciën van 35% mits TMVW daarvan te berichten vóór 31 december 2008; hiertoe dienen de zeven aandelen SA met elke een nominale waarde van 250.000,00 euro die de gemeente momenteel bezit te worden omgezet in zeven aandelen SB met elk een nominale waarde van 180.000,00 euro.

4. Straatnaamgeving

Tussen de Warande en de Knikkerstraat werd een weg aangelegd ter ontsluiting van een nieuwe verkaveling; aan deze weg dient een naam te worden gegeven.

Het college stelt de gemeenteraad voor deze straat de Hendrik Van der Sypestraat te noemen.

De heer Hendrik Van der Sype, geboren op 8 augustus 1919 en overleden op 6 januari 2007, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het sociaal cultureel leven van de gemeente en de wijk waarin de straat is gelegen (voorzitter TOEN, prins carnaval, stichter en voorzitter garde Mietje Stroel, ... ).

Deze beslissing wordt voor advies overgemaakt aan de gemeentelijke cultuurraad en zal worden openbaar gemaakt bij wijze van aanplakking en via briefwisseling aan alle personen die hetzij langs de weg wonen en kiesgerechtigd zijn in de gemeente hetzij eigenaar zijn van erven gelegen langs de bedoeld weg en een in België bekende woonplaats hebben.

5. Kruispuntbank - kennisname

Er wordt kennis genomen van de overeenkomst betreffende de machtiging van het toezichtcomité aan de gemeente Zelzate om mededeling te bekomen van de lijst met inwoners van de gemeente die op 1 januari 2008 recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging (hoedanigheidscode 001, 002, 003, 004 en 100).

6. Retributiereglement voor de niet-verplichte tussenkomsten van de gemeentelijke vrijwillige brandweer

Op 14 mei 2007 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn. Het Koninklijk Besluit stelt in artikel 4: "van de opdrachten bedoeld in artikel 3 stelt de gemeente voor de brandweerdienst waarvan ze voor het beheer instaat een lijst op met de opdrachten waarvan de kosten verhaald worden met hun tarief".

In huidig ontwerp van retributiereglement wordt verduidelijkt welke interventies betalend zijn en welke niet; tevens werd het retributiereglement aangepast wat onder andere betreft:

- het correct aanrekenen van de duurtijd van de interventies (zo werd de bepaling dat steeds minimum 2 u prestaties wordt aangerekend, geschrapt);

- het doorrekenen van weddentoeslagen (nacht, zondag, feestdag) wanneer deze worden betaald;

- het vereenvoudigen van de aan te rekenen weddekost door slechts 4 categorieën te voorzien (officieren, onderofficieren, korporaals en brandweermannen);

- het opnemen van een bepaling dat kosten gemaakt voor het oproepen vän derden zullen worden aangerekend aan de begunstigde;

- het opnemen van een bepaling dat het verbruik van materialen (uitgezonderd brandstof en smeermiddelen) aan kostprijs zullen worden aangerekend.

Tussenkomst van Martin Acke (CD&V)
Wanneer het schepencollege dit voorstel doet, dan mag de gemeenteraad verwachten dat er een raming is gemaakt van het financieel impact van deze aanpassingen op basis van een overzicht van de interventies van de voorbije jaren. Uit de motivering valt op te maken dat er een besparing wordt nagestreefd.
Onze fractie zit met enkele vragen, temeer omdat het niet helemaal duidelijk is welke suggesties uit de verklarende nota van de gemeentesecretaris uiteindelijk effectief zijn weerhouden.
a) Hoe verhouden zich de nieuwe aan te rekenen uurlonen t.o.v. die uit het oude vorige reglement (art. 66 uit het Grondreglement verwijzend naar gemiddelde wedden bepaald via referteschalen geldend voor het personeel van de lokale en regionale besturen)?
b) Welk financieel impact wordt verwacht van de diverse voorliggende aanpassingen van het retributiereglement?
c) Wat met het niet “100” – ambulancevervoer? Zie bepalingen in het vorig retributiereglement.
d) Vraag voor enkele kleine aanpassingen van artikel 4.

Reactie burgemeester:
a) Er werd enkel een indexatie van de wedden toegepast
b) De financiële gevolgen werden niet vooraf onderzocht. Men denkt dat die beperkt blijven. Het college zal dit bekijken.
c) In de praktijk gebeurt er geen ander ambulancevervoer meer door de Zelzaatse brandweer. De mutualiteiten hebben deze taak overgenomen.
d) De voorgestelde aanpassingen worden aanvaard.

7. Verkoop watertoren - principebeslissing

Op 15 juli 2008 werd vanwege het Aankoopcomité Gent1 de geactualiseerde raming van de venale waarde van de watertoren en omgeving ontvangen.

De procedure tot openbare verkoop van de watertoren en omgeving kan dus worden opgestart.

Aan het Aankoopcomité Gent 1 wordt opdracht gegeven een ontwerpverkoopakte op te maken.

In deze akte dient in de bijzondere voorwaarden te worden opgenomen dat:

het gebouw in zijn huidige vorm en afmetingen dient te worden behouden;

de in het gebouw toegestane activiteiten beperkt zijn tot woon-, kantoor- en/of horeca-activiteiten voor zover deze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving;

De instelprijs bedraagt 95.000,00 euro.

Tussenkomst van Martin Acke (CD&V)
Het schepencollege stelt de gemeenteraad voor om “horeca-activiteiten” toe te laten, weliswaar met de vermelding voor zover deze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. De CD&V-fractie meent dat deze term te uitgebreid is, waardoor het risico bestaat dat er zich – al of niet na juridisch getouwtrek met het gemeentebestuur - zaken zouden vestigen die ernstige hinder meebrengen voor de woonbuurt. Wij zijn van mening dat een café, fuifruimte of dancing niet op zijn plaats is in de watertoren. Anderzijds kunnen voor onze fractie wel sport- of jeugdactiviteiten toegelaten worden in de watertoren (boogschieten, muurklimmen, fitness,…).
De CD&V-fractie stelt daarom volgend amendement voor:
Uitbreiding van de derde motivatie met sportactiviteiten (boogschieten, muurklimmen, fitness,…) en jeugdactiviteiten.
Toevoeging van motivatie:
Overwegende dat het risico moet uitgesloten worden dat in de watertoren zich zaken zoals café’s, fuifruimten of dancings vestigen die ernstige hinder kunnen meebrengen voor de woonbuurt.
Aanpassing van punt 2 van artikel 1:
2) de in het gebouw toegestane activiteiten zijn beperkt tot woon-, kantoor-, hotel-, restaurant-, jeugd- en/of sportactiviteiten voor zover deze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving met uitsluiting van café, fuifruimte of dancing;

Het amendement werd verworpen door SP.A en Open VLD. CD&V onthield zich daarom bij de uiteindelijke principebeslissing.

8. Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua - rekening 2007 / budget 2009

a) rekening 2007

De rekening 2007 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua wordt positief geadviseerd.

De gemeentelijke toelage bedraagt 15.146,00 euro.

b) budget 2009

Er wordt kennis genomen van het budget 2009 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua. De gemeentelijke toelage bedraagt  11.169,16 euro (exploitatie) en 43.132,00 euro (investeringen) .

9. Brandweer - aankoop Astridradio's

In de begroting 2008 werd onder artikelnummer 35108/744-51 een krediet voorzien van 16.150,00 euro voor onder andere de vervanging van 10 Astridradio's.

Vanuit het investeringsprogramma van de brandweerzone Centrum zouden echter ook 30 Astridradio's worden gekocht binnen het subsidieprogramma waarvan het gemeentelijk korps er 15 kan worden toegewezen.

De nettoprijs van 1 toestel zou dan 192,50 euro bedragen (na aftrek van 75% toelage).

Voorgesteld wordt in te stemmen met deze extra aankoop van 15 toestellen en hiervoor bij begrotingswijziging extrakrediet (2.887,50 euro) te voorzien, hetzij via een verhoogde toelage aan de brandweerzone Centrum, hetzij via een uitgavenkrediet van 11.550,00 euro onder artikelnummer 35108/711-51 en een ontvangstenkrediet van 8.662,50 euro onder artikelnummer 351/665-52.

Tussenkomst van Martin Acke (CD&V)

We zijn van oordeel dat budgetpost 35108/744-51 volstaat om de geboden opportuniteit volop te benutten en het reeds aangegane engagement (!) naar Gent te vervullen. In deze post was de aankoop voorzien van 10 radio’s (normale prijs 7.700 euro) en 15 à 20 aanvullende pagers (naar mijn inschatting 8.450 euro op basis van de prijs van 2003 + 30% - zie GR 07-10-2003).

Het bedrag van 16.150,00 euro volstaat dus voor betaling van deze voorziene uitgave. De onverwachte subsidie die het gemeentebestuur nu te beurt valt gebruiken voor niet aangekondigde toestellen lijkt ons zeer ongepast gezien de dramatische financiële situatie van de gemeente. Deze extra 8 radio’s kunnen voor de brandweer geen prioritaire uitgaven zijn want ze werden zo niet aangekondigd bij de budgetopmaak. We krijgen er bovendien geen enkele subsidie voor. CD&V is hiermee niet akkoord. Elke gemeentelijke dienst moet afleren om het toegekende budget (wat eigenlijk een raming met veiligheidsmarge is) kost wat kost op te souperen.

De CD&V-fractie stelt daarom volgend amendement voor:

Schrappen van de motivatie “Overwegende dat alle huidige toestellen (23) kunnen worden vervangen mits de prijs van 9 047,50 euro (15 toestellen met subsidie, 8 toestellen zonder subsidie); dat de kredieten voor aankoop en subsidie op aparte kredieten moeten worden voorzien in de buitengewone begroting 2008;”

Toevoeging van de motivatie:

Overwegende dat de overheidssubsidie ons de opportuniteit biedt over te gaan tot de vervanging van 15 i.p.v. 10 geplande ASTRID-radio’s binnen de beschikbare budgetruimte en daarenboven voor de gemeentekas een besparing van 8 662,50 euro buitengewone uitgaven mogelijk maakt.

Aanpassing van het besluit naar:

Artikel 1: - Er wordt ingestemd met de aankoop van 15 ASTRID-radio’s via het investeringskrediet van de brandweerzone Centrum; Het subsidiebedrag, zijnde 8 662,50 euro zal bij begrotingswijziging worden voorzien onder artikelnummer 351/665-52 als buitengewone ontvangst .

Indien de financiële afwikkeling gebeurt via de brandweerzone Centrum zal de toelage aan de brandweerzone Centrum met 2 887,50 euro worden verhoogd (artikelnummer 351/635-51) en de uitgave met artikelnummer 35108/744-51 met hetzelfde bedrag worden verlaagd.

Artikel 2: - De uitgave wordt gefinancierd met een lening.

Artikel 3: - Afschrift van de dit besluit zal worden overgemaakt aan de gemeenteontvanger en aan de brandweercommandant.

Dit betekent schrappen van de zin:

Er zal worden overgegaan tot de aankoop van 8 ASTRID-radio’s zonder subsidie; de aankoopprijs bedraagt
6 160,00 euro inclusief BTW en zal worden toegerekend op artikelnummer 35108/744-51 van de buitengewone begroting.

Het amendement werd verworpen door SP.A en Open VLD. CD&V onthield zich bij de uiteindelijke principebeslissing.
10. Brandweer - leveren en plaatsen van een schuimtank voor de zebra 13

In toepassing van artikel 17§2 van de wet van 24 december 1993 wordt voorzien in bijkomende werken omvattende:

- leveren en plaatsen van een schuimtank in FE met inhoud 500 liter

- leveren en plaatsen van een elektrisch aangedreven schuimpomp 24 volt met overdrukbeveiliging op de tank

- leveren en plaatsen van het leidingwerk nodig voor plaatsing van de tank en werking samen met pomp NH55 met schuimmengsysteem waarbij de schuimtank bij voorkeur wordt gemonteerd in de tankruimte of indien technische mogelijk op het dak

De kostprijs hiervan wordt geraamd op 5.929,00 euro inclusief btw.

De nodige kredieten zijn voorzien in de buitengewone begroting onder artikelnummer 35102/744-51.

De uitgave wordt betaald met een lening.

Tussenkomst van Martin Acke (CD&V)

Onze fractie heeft geen probleem met de wijze van gunnen maar deze uitgave was voorzien samen met materiaal voor de preventiekar. Wij hebben geen zicht op de samenstelling van de budgetpost. De toelichting bij het budget was hiervoor ontoereikend. Hoe zit het met de ingeschatte budgetverdeling? Komen de voorziene uitgaven voor uitrusting van de preventiekar hiermee in  het gedrang?

Antwoord burgemeester: neen.

11. Aanbrengen wegmarkeringen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Er zal worden overgegaan tot het uitvoeren van wegmarkeringen in wegenverf en thermoplastiek op het Zelzaats grondgebied.

De opdracht wordt gegund via onderhandelingsprodecure zonder bekendmaking.

De uitgave zal worden toegerekend op artikelnummer 421 03/735-60 van de buitengewone dienst 2008; financiering met een lening.

De uitgave wordt geraamd op 35.000,00 euro inclusief btw.

Tussenkomst van Martin Acke (CD&V)

Het gaat hem hier over een zeer hoge raming: in 2006 werd het werk bij De Groote gegund voor 22k€ en er was voor  3,2 k€ meerwerk = totaal van 25,2 k€. Huidige raming betekent nu + 40%. Waarom? Wordt jaarlijks alles herschilderd? Wij denken van niet. Is dit nodig? Is daar voldoende controle op?

Antwoord schepen Verstraete: niet alle herschilderingen dienen jaarlijks uitgevoerd te worden. De technische dienst volgt de uitvoering van de werken op.

12. Verlichting voetbalterrein KVV Zelzate (Verbroederingslaan)

In de gemeenteraad van 11 februari 2008 werd het bestek in verband met de levering en plaatsing van verlichting voor de voetbalterreinen gelegen in de Verbroederingslaan en in de Zeestraat goedgekeurd; de raming bedroeg - op basis van gegevens verstrekt door de voetbalvereniging – 15.000,00 euro inclusief btw.

Na ontvangst van de offerte blijkt de raming veel te laag.

Op vraag van de voetbalvereniging zou de verlichting nu enkel worden aangebracht op terrein B in de Verbroederingslaan en 2 extraprojectoren voor gedeeltelijke verlichting van terrein A zouden worden aangebracht op één van de nieuw te plaatsen palen. De kostprijs van dit gewijzigd voorstel bedraagt 33 415,28 euro inclusief btw.

De bijkredieten zullen worden voorzien via begrotingswijziging. Het oorspronkelijk bestek voorzag in vrije varianten en kan worden gebruikt voor gunning van de opdracht.

Betaling geschiedt met eigen middelen.

Tussenkomst van Carine van Belleghem (CD&V): Pro memorie

13. Leden RESOC

De heer Kristof Stevelinck, schepen, wonende Leegstraat 26 te 9060 Zelzate wordt namens het gemeentebestuur van Zelzate voorgedragen als effectief lid van de Resoc, "Gent en Rondom Gent" .

De heer Freddy De Vilder, burgemeester, wonende Wachtebekestraat 121 te 9060 Zelzate wordt namens het gemeentebestuur van Zelzate voorgedragen als plaatsvervangend lid van de Resoc, "Gent en Rondom Gent" .

14. Fouten bij de renovatie van voetpaden in de wijk Debbautshoek (toegevoegd punt namens de CD&V-fractie)

In januari werd aan onze fractie een probleem gemeld in verband met de heraanleg van de voetpaden in de Kastanjenstraat en Europaprijslaan, wijk Debbautshoek.

Gewoonlijk wordt bij de aanleg van voetpaden ter hoogte van een oprit de boordsteen en het daarop aansluitend voetpad verlaagd om het op- en afrijden te vergemakkelijken. Bij het oorspronkelijk voetpad – voor de renovatie - was dat dan ook het geval. We stellen vast dat bij de heraanleg van het voetpad geen verlaging werd voorzien. De aannemer heeft daarom op die plaatsen nieuwe boordstenen geplaatst, die schuin aflopen. De wijze waarop die werden aangebracht is echter bedenkelijk. De hoogte die men dient te overbruggen om oprit op- en af te rijden is onaanvaardbaar, waardoor voertuigen (kunnen) worden beschadigd. Ook deksels van riool- en afvoerputten werden op een bedenkelijke manier teruggeplaatst (zie foto’s).

Onze fractie stuurde in januari een mail naar het college van burgemeester en schepenen met de vraag de situatie te willen rechtzetten . In maart kregen we  een antwoord van het college dat eind maart de situatie zou worden rechtgezet. Volgens de brief had, ik citeer, “De aannemer  de werken uitgevoerd zoals voorzien in het bestek. Het verlagen van de opritten moet dus worden aanzien als een bijkomende opdracht die ten laste van de gemeente zal worden uitgevoerd. De aannemer heeft hiervoor opdracht gekregen, de werken zullen uitgevoerd zijn tegen eind maart 2008.”

In maart werden de geplande meerwerken uitgevoerd, maar enkel op 3 adressen, uiteraard tot groot ongenoegen van de andere buurtbewoners. Blijkbaar zijn in Zelzate niet alle burgers gelijk voor de wet.

Wij dringen hierbij nogmaals aan op een spoedige rechtzetting voor alle betrokkenen en vragen de garantie van de bestuursmeerderheid dat dergelijke toestanden zich niet meer zouden herhalen.

Antwoord schepen Verstraete: uit onderzoek is gebleken dat de werken wel degelijk volgens het bestek werden uitgevoerd zodat de aannemer niet kon verplicht worden dit op eigen kosten te regulariseren. De zaak werd slechts voor drie opritten hersteld omdat de beschikbare kredieten voor 2007 dan op waren. Daarna was het wachten tot de goedkeuring van de begroting 2008. Aanvankelijk kon de aannemer pas in december beginnen maar nu zou alles in orde moeten zijn tegen eind september. Op vraag van CD&V zal het type bestek voor dergelijke werken worden aangepast en zal het toezicht worden geoptimaliseerd.

15. Vraag naar informatie over de vergadering van het college van burgemeester en schepenen met Apcoa op 29/07/2008 inzake de opzeg van de concessie van het betalend parkeren (op verzoek van de PVDA+ -fractie)

De PVDA+ -fractie vraagt te worden geïnformeerd over de besluiten en discussiepunten van de vergadering die op 29 juli 2008 heeft plaatsgevonden met Apcoa inzake het beëindigen van het betalend parkeren, temeer daar woordvoerders van beide coalitiepartners hierover reeds verklaringen hebben afgelegd in de pers.

16. Terug naar school – vraag voor aandacht en maatregelen inzake de veiligheid van de zwakke weggebruiker (toegevoegd punt namens de CD&V-fractie).

Op 1 september gaan honderden kinderen in onze gemeente terug naar school. Na de grote vakantie betekent dit voor de kinderen opnieuw wennen aan de gevaren van het verkeer. CD&V-Zelzate beseft meer dan ooit welke zorgen daar allemaal bij komen. Zorgen die een aanpak vereisen.

CD&V-Zelzate wil het gemeentebestuur bij het begin van het schooljaar dan ook extra aansporen oog te hebben voor veiligheid van de schoolgaande jeugd.

We denken daarbij aan:

- Veilige en goed onderhouden fietspaden en fietsstroken. Op een groot deel van het traject naar de Zelzaatse scholen is er geen afzonderlijk fietspad of een degelijk voetpad beschikbaar. Het wordt dus uitkijken voor zwakke weggebruikers en autobestuurders.

- Veilige oversteekplaatsen

- Schoolomgevingen waar de snelheid aan banden wordt gelegd en waar zoveel mogelijk auto’s worden geweerd

Samen kunnen we er iets aan doen:

- De autobestuurder kan zijn rijstijl aanpassen en zorgen dat ouders hun kinderen met een gerust hart naar school kunnen sturen.

- De ouders kunnen ervoor zorgen dat de fietsen van hun kinderen in orde zijn en blijven en de kinderen goed zichtbaar zijn in het verkeer.

-  Het gemeentebestuur kan zorgen voor afzonderlijke en veilige fietspaden, voor duidelijke signalisatie van de oversteekplaatsen en schoolomgevingen en kan van Zelzate een fietsvriendelijker gemeente proberen te maken.

De CD&V-fractie wil vandaag de aandacht vestigen op een aantal concrete knelpunten in onze gemeente waarvoor het gemeentebestuur verantwoordelijkheid draagt. Sommige problemen zijn intussen genoegzaam gekend. We beseffen ook dat niet overal een directe oplossing voor de hand ligt, maar sensibilisatie en voortdurende aandacht voor verbetering van plaatselijke situaties, vooral bij de realisatie van openbare werken, blijven noodzakelijk.

a) Aandachtspunten inzake fietspaden en fietsstroken:

- Op de Grote Markt worden de fietsers weg gedrumd door de auto’s

De Grote Markt is een druk handelscentrum. Wagens rijden in één richting rond dit plein.Er is een brede laad- en loszone en een ruim trottoir. Er is bij de renovatie van dit plein geen fietspad gekomen. Fietsers mogen op de smalle rijweg terwijl er geen plaats rest om een wagen te laten passeren. Daardoor krijgen fietsers vaak kwade reacties van drummende automobilisten die sneller langs willen

- In de Poelstraat eindigt het fietspad plots aan de grens met Zelzate

De landelijke Poelstraat verbindt Assenede met Zelzate. In Assenede kan je als fietser langs een mooi afgescheiden fietspad. Dat verdwijnt plots op de grens met Zelzate. Wie uit Assenede komt moet dan de weg over en voort zonder fietspad. Gevaarlijk want op die plaats is er weinig straatverlichting en vaak verkeer dat veel te snel rijdt.

- Op het Pierets De Colvenaerplein ligt een fietsstrook midden in het trottoir

Enkele jaren geleden is deze belangrijk verkeerspunt heraangelegd. Het fietspad kreeg een plaats midden in het trottoir. Enkel met rode klinkers moet het duidelijk zijn dat deze strook voorbehouden is voor de fietsers. Dit zorgt voor heel wat verwarring want voetgangers beseffen niet steeds dat hier fietsers tussen hen mogen passeren.

- Slechte scheiding tussen voetpad en fietspad in de Burg. Jozef Chalmetlaan

 De scheiding tussen voetpad en fietspad is er niet overal even duidelijk. Bovendien betekenen opengaande deuren van de geparkeerde auto’s een extra gevaar voor de fietsers.

- Er zijn geen fietspaden in de druk door fietsers bereden Wachtebekestraat

Fietsers die van Wachtebeke of Moerbeke komen moeten de Wachtebekestraat passeren om naar school te gaan. Hier word veel te snel gereden en er is geen fietspad voorzien. Bovendien staan er vaak auto’s geparkeerd naast de weg.

-  Geen fietspad Assenedesteenweg (Debbautshoek + De Katte)

Helemaal geen fietspad in één van de drukste straten van Zelzate, waarin zich bovendien 2 lagere scholen bevinden.

- Geen fietspad rond het Groenplein

Er werd bij de renovatie van het Groenplein geen fietspad voorzien,  enkel een superbreed voetpad. Als we met de kinderen van of naar school fietsen kunnen de auto's ons niet voorbij, wat voor getoeter en agressiviteit kan leiden bij autobestuurders die geen geduld hebben om het hele marktplein achter fietsers te blijven. Sommige fietsers maken plaats voor de auto's door op het voetpad te gaan rijden, maar dat is allesbehalve een oplossing. Door de aanleg van een stukje fietspad in de De Keyserstraat richting Assenedesteenweg ter hoogte van het Groenplein kan vermeden worden dat fietsers het Groenplein rond moeten rijden en zodoende de veiligheid verhogen.

- De afscheiding van de fietsstroken op de brug en aan de op- en afritten van de brug blijven een probleem.

- Het fietspad tussen de Groene Briel en de Denderdreve is in zeer slechte staat

- Het ontbreken van degelijke voetpaden langs beide zijden van de Assenedesteenweg in Debbautshoek wordt als zeer onveilig ervaren.

b) Onveilige oversteekplaatsen:

- De R4 kruisen aan de Assenedesteenweg blijft een verwarrende bedoening.

Wie met de fiets komende uit de richting De Katte het zeer drukke en brede kruispunt Assenedesteenweg/R4 over wil en naar de brug moet, ziet niet hoe dit moet. De rode reservatiestrook verdwijnt plots en het is niet uit te maken of je nu voorrang hebt op het verkeer komende uit het ander deel van deze Assenedesteenweg of niet. Er is ook geen aanduiding meer met verkeerslichten.

- Aan de af-en oprit van de Expressweg ter hoogte van het Texaco-station blijft fietsen gevaarlijk.

Het traject naar het Kloosterbos via het einde van de Wachtebekestraat wordt zeer veel gebruikt door fietsers. Maar eenmaal je de R4/Kennedylaan over bent is het uitkijken. Fietsers moeten onder het viaduct door en moeten daarvoor eerst een zeer drukke afrit naar de N49/E34 over. Zeker de fietsers die van Wachtebeke komen hebben bijzonder weinig overzicht op het aankomend verkeer.

- Op tal van plaatsen zorgen de steile stoepranden van verhoogde fietspaden voor gevaar.

Sommige vernieuwde fietspaden zijn t.o.v. de straat te hoog aangelegd. Het fietspad is soms van de weg gescheiden door een steile stoeprand van 10 à 15 cm hoog. Op plaatsen waar je verplicht bent om op het fietspad te gaan rijden, is er ook geen verlaagde oprit voor de fietsers. Bij regen of gladheid bestaat hier een veiligheidsrisico.

- In de Leegstraat is oversteken van de Kennedylaan voor fietsers risicovol.

Dagelijks moeten er kinderen over het heel drukke en gevaarlijke kruispunt Leegstraat/R4. Als fietser moet je voor de auto's gaan staan. Wanneer het groen is moet je wachten tot alle auto's en vrachtwagens in de tegenovergestelde richting stil staan.

- Hoek R4 – Kerkstraat

Fietsers die van vanuit richting Kanaalstraat de Kerkstraat inslaan worden dikwijls gehinderd door (fout-) geparkeerde voertuigen aan het einde van de Kerkstraat.

- De openbare verlichting schakelt in de winter ’s morgens soms te vroeg uit waardoor de zebrapadverlichting wegvalt

- Er is nog steeds geen slimme zone 30 in Debbautshoek ter hoogte van de gemeenteschool en vrije school.

We vragen tijdens de uren van het starten en het beëindigen van de schooltijd de invoering van een zone 30 met variabele elektronische borden.

CD&V vraagt dat deze punten besproken in detail worden op de commissie Verkeer teneinde voor de komende jaren een prioriteiten- en actieplan op te maken.

Antwoord schepen Van Weynsberghe: akkoord met behandeling op de gemeenteraadscommissie. Voor de eerste schooldagen zal de politie zorgen voor extra toezicht aan de risicoplaatsen. Er is een dossier voor tijdsgeregelde snelheidsborden 30 km/u aan de scholen in voorbereiding.

17. Verwijdering signalisatie blauwe zone ter hoogte van de voormalige gemeenteschool

Door het gemeentebestuur werd op eigen initiatief in de Kerkstraat de ingang van de voormalige gemeenteschool ingericht als blauwe zone.

Deze ingreep is onwettelijk omdat:

a) De ingerichte zone zich niet op de openbare weg bevindt.

Het schoolterrein is verkocht aan de huisvestingsmaatschappij CVBA Wonen en behoort niet tot de openbare weg. Zie bijgevoegd uittreksel uit het kadastraal plan.

b) Bovendien kan het aanvullend gemeentereglement op de politie van het wegverkeer nooit van toepassing zijn omdat het  parkeerverbod voorziet langs de zijde van de pare nummers van de Kerkstraat (zie artikel 6.1.3) en bijgevolg de blauwe zone vanaf het kruispunt met R4 tot aan het kruispunt met de Leegstraat (artikel 6.4.2) , ingevoerd op 21-12-2004, zelfs bij ruime interpretatie (zie bijgevoegde e-mail van de gemeentesecretaris aan Martin Acke d.d. 07 juli 2008) daar nooit van toepassing kan zijn.

We vragen daarom:

a) De technische dienst opdracht te geven om de signalisatie blauwe zone terug te verwijderen

b) Aan Apcoa opdracht te geven om alle eventuele betwistingen inzake parkeerovertredingen in de zone aan de ingang van de voormalige gemeenteschool in de Kerkstraat zonder gevolg te klasseren.

Antwoord burgemeester:

Hij is van oordeel dat het over grond gaat met openbaar karakter. De blauwe zone op die plaats bestaat al 5 jaar (?).Zal eerst advies vragen aan de politie. Binnenkort verdwijnt de parkeermogelijkheid omdat de bouwwerkzaamheden zullen starten.
18. Nieuwe openbare verlichtingspalen in de wijk Klein Rusland - verdere afwerking (op verzoek van de PVDA+ fractie)

De PVDA+ -fractie wenst te weten wanneer de oude openbare verlichtingspalen zullen worden verwijderd en sommige nieuwe openbare verlichtingspalen zullen worden afgewerkt (nieuwe palen zonder lamp). Wat zal met oude palen, waaraan bekabeling nog is bevestigd, gebeuren?

19. Bijkomende vraag omtrent Mina-werkers

Tussenkomst van Carine van Bellegem (CD&V):

CBS 03 juni 2008: Samenwerkingsovereenkomst – minawerkers – intentieverklaring: beslissing wordt verdaagd (3 ja-stemmen (SP.a) tegen 3 neen-stemmen (Open VLD)
Waar zit het probleem? Het schepencollege is gehouden om de beslissingen van de gemeenteraad uit te voeren.

Antwoord burgemeester: SP.A was voor, VLD is tegen.

Antwoord schepen: de aanwerving van de minawerkers is organisatorisch nog moeilijk haalbaar voor dit jaar. Ook budgettair is er een probleem. Wordt een zaak voor volgend jaar.

II. GEHEIME ZITTING

1. Brandweerpersoneel - ontslag brandweerman / ambulancier

In toepassing van artikel 23 punt 4 van het grondreglement wordt de heer Yoerik Piers, voormeld, van rechtswege ontslagen als brandweerman-vrijwilliger en als stagiair-ambulancier..

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014