Gemeenteraad 26-05-2008

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

17-05-2008;

Deze zitting van de gemeenteraad gaat door op maandag 26 mei 2008 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

 AGENDA

I. OPENBARE  ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

Pro memorie

1. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraad van 24 april 2008 dienen te worden goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie

3. Verzoekschrift aan gemeenteraad

Verzoekschrift van de heer Joseph Leys, Blende 12 te 9060 ZeIzate betreffende:

a) het aanbrengen van een volle, witte streep / betonblokken / bloembakken op de gelijkgrondse berm - op anderhalve meter van de gevels of voortuinen - vanaf de hoek van de Europaprijslaan tot aan de lichten van de R4 op de Assenedesteenweg zodat er een veilige passage ontstaat voor de voetgangers, personen met kinderwagens, rollatoren of rolstoelen;

b) een verbod op te leggen aan een bepaalde handelszaak om koop¬waar te stallen op de gelijkgrondse berm op de Assenedesteenweg;

c) de geplaatste betonblokken vanaf de Keyserstraat tot aan de bakkerij Van Vlaanderen te verplaatsen tot op minstens 1 meter van de stoeprand zodat ook daar een veilige verplaatsing van de voetgangers mogelijk wordt;

d) de primitieve snelheidsborden 30 km te vervangen door moderne borden met zonnepaneel zodat de weggebruikers meer aandacht zullen hebben voor de daar geldende snelheidsbeperking;

e) maatregelen te treffen zodat op de Assenedesteenweg de regel "Rechts gaat voor" correct wordt toegepast.

4. Veneco - Jaarvergadering op 29 mei 2008

Op 29 mei 2008 vindt een jaarvergadering plaats van de opdrachthoudende vereniging Iveg.

1) Akteneming verslag Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 20 maart 2008;

2) Jaarverslag 2007 van de Raad van Bestuur;

3) Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat;

4) Verslag van de commissaris;

5) Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de verwerking van het resultaat;

6) Verlenen van kwijting aan de bestuurders;

7) Verlenen van kwijting aan de commissaris;

8) Aanstelling commissaris

9) Benoeming/ontslag nieuwe bestuurders;

De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger aan te duiden en deze te mandateren tot al of niet goedkeuring van voormelde agenda.

5) Gemeentelijk algemeen Nood- en interventieplan – goedkeuring

In uitvoering van de wet van 31 december 1963, de wet van 28 maart 2003 en het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen, wordt het gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan ter goedkeuring voorgelegd.

6) Sportbeleidsplan 2008-2013 - aanpassing

Het bij gemeenteraadsbesluit van 19 december 2007 goedgekeurde sportbeleidsplan 2008-2013 dient te worden aangepast aan de volgende opmerkingen van de Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel:

"inhoud:

- de gegevensanalyse voor het decretaal verplicht inhoudelijk hoofdstuk 2 (anders georganiseerde sport) en 3 (toegankelijkheid en diversiteit) is onvoldoende.

- de financiële prognose per decretaal inhoudelijk verplicht hoofdstuk is onvoldoende aangezien de vermelde bedragen beperkt zijn tot decretale subsidies en de verplichte cofinanciering en geen prognose voor hoofdstuk 4.

Zijn dit wel reële bedragen rekening houdend met de grootteorde van subsidie onder het vorige decreet?”

Het aangepast sportbeleidsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd.

7) Vrijwilligers brandweerpersoneel - openstelling betrekkingen

Volgende bettrekkingen worden open verklaard bij bevordering:

- 1 betrekking van adjudant

- 2 betrekkingen van korporaal

- 2 betrekkingen van luitenant

8) Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua - financieel meerjarenplan 2008-2013 / budget 2008.

Het financieel meerjarenplan 2008-2013 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Er dient kennis te worden genomen van het gewijzigd budget 2008.

9) Jaarrekening 2007

De jaarrekening 2007 wordt ter goedkeuring voorgelegd. Een exemplaar van deze rekening vindt u in bijlage bij deze uitnodiging.

10) Budget 2008 / meerjarenplan 2008 - 2012

Het budget 2008 / het meerjarenplan 2008-2012 wordt ter goedkeuring voorgelegd. Een exemplaar van dit budget en van het meerjarenplan vindt u in bijlage bij deze uitnodiging.

Opmerking: over het in bijlage gevoegde budget en meerjarenplan kon in zitting van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 6 mei 2008 geen akkoord worden bereikt. Als voorzitter van de gemeenteraad meen ik dat het verder uitstellen van de budgetbesprekingen niet meer verantwoord is.

Het ontwerpbudget dat aan het College van Burgemeester en Schepenen van 6 mei 2008 werd voorgelegd, wordt dan ook als basis voor bespreking meegezonden.

11) Lokaal Pact

Het voorstel tot toetreding tot het lokaal pact met de Vlaamse Regering (beslissing Vlaamse Regering d.d. 1 februari 2008) wordt ter goedkeuring voorgelegd.

12) Voorstel voor nietig verklaring Concessie van betalend parkeren, en dus onmiddellijk stopzetten van betalend parkeren in Zelzate, op basis van het vonnis van de rechtbank in Sint Niklaas (op verzoek van de PVDA+-fractie)

Dit vonnis stelt, dat een gemeentebestuur wettelijk geen identificatiegegevens van automobilisten mag doorspelen aan privé-parkeerbedrijven.

II. GEHEIME ZITTING

1) Vrijwilligers brandweerpersoneel ambulanciers - effectieve indienstneming

De heren Lars De la Ruelle en Bart Hosten worden met ingang van 17 maart 2008 effectief in dienst genomen als stagiair-ambulancier.

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014