Gemeenteraad 24-04-2008

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

25-04-2008;

Deze zitting van de gemeenteraad gaat door op donderdag 24 april 2008 met aanvang om 20.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

 AGENDA

I. OPENBARE  ZITTING

Om 20.00 uur: halfuurtje van de burger.

Pro memorie.

1. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraad van 19 maart 2008 dienen te worden goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie.

3. lveg - Jaarvergadering d.d. 28 mei 2008 - agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

Op 28 mei 2008 vindt een jaarvergadering plaats van de opdrachthoudende vereniging Iveg.

Agenda:

1. Samenstelling bureau

2. Verslag van de algemene vergaderingen van 19 december 2007

3. Mededelingen

4. Jaarrekening 2007

5. Kwijting bestuurders en commissaris

6. Rondvraag

De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger aan te duiden en deze te mandateren tot al of niet goedkeuring van voormelde agenda.

4. lDM - Statutaire Algemene Vergadering d.d. 30 mei 2008 - agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

Op 30 mei 2008 vindt een statutaire algemene vergadering plaats van de intercommunale Durme-Moervaart.

Agenda:

1. Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur betreffende het werkingsjaar 2007

2. Goedkeuring van:

a) de balans betreffende het boekjaar 2007

b) de resultatenrekening betreffende het boekjaar 2007

c) de sociale balans betreffende het boekjaar 2007

3. Aanvaarding van het verslag van de revisor

4. Dťcharge aan de bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2007.

De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger aan te duiden en deze te mandateren tot al of niet goedkeuring van voormelde agenda.

5. Intercommunale Westlede - Algemene Vergadering d.d. 11 juni 2008 - agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

Op 11 juni 2008 vindt een algemene vergadering plaats van de intercommunale Westlede.

Agenda:

1) Goedkeuring verslagen Algemene Vergadering d.d. 5 december 2007;

2) Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2007;

3) Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;

4) Werkingsverslag 2007;

5) Benoeming mevrouw Odette Van Hamme tot bestuurder

6) Deelneming in IDETA.

De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger aan te duiden en deze te mandateren tot al of niet goedkeuring van voormelde agenda.

6. Finiwo - goedkeuring kapitaalsverhoging Publi-T

Het gemeentebestuur van Zelzate is toegetreden tot Finiwo ingevolge het gemeenteraadsbesluit d.d. 07 juni 2007 voor wat de rekeningsector ďkabelnetwerkparticipatieĒ betreft; het gemeentebestuur beschikt noch over aandelen F3 noch over aandelen Publi-T bij Finiwo. Het gemeentebestuur wordt als vennoot om zijn standpunt gevraagd in verband met de geplande kapitaalsverhoging.

7. Finiwo - Algemene Vergadering d.d. 23 juni 2008 - agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

Op 23 juni 2008 vindt een statutaire algemene vergadering plaats van de intercommunale dienstverlenende vereniging Finiwo.

Agenda:

1. Verslag van de Raad van Bestuur

2. Jaarrekening 2007, balans per 31 december 2007 en winstverdeling, verslag van de commissaris, kwijting van commissaris en bestuurders

3. Kapitaalsverhoging publi-T

4. Statutaire benoemingen

De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger aan te duiden en deze te mandateren tot al of niet goedkeuring van voormelde agenda.

8. Ontslag OCMW-raadslid / kennisname voordracht kandidaat-werkend lid en kandidaat-opvolger

Mevrouw Sabine Van de Veire neemt ontslag als lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; in toepassing van artikel 17 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor Maatschappelijk Welzijn werd door alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden die de voordracht van mevrouw Sabine Van de Veire hadden ondertekend als kandidaat-werkend lid en als opvolger voorgedragen respectievelijk mevrouw Sofie De Vilder en mevrouw Patricia De Meyer.

9. Gemeentebegroting - bijkomend voorlopig twaalfde

Met het oog op de vereffening van de gewone verplichte uitgaven van de gemeente voor het dienstjaar 2008 wordt een vijfde voorlopige twaalfde van de gewone begroting ter goedkeuring voorgelegd.

Tussenkomst CD&V-fractie

In het verleden heeft de CD&V-fractie zich vrij begripvol opgesteld wanneer de begroting niet voor de jaarwisseling werd goedgekeurd. Ons geduld is echter op. Het getuigt van slecht bestuur als er eind april nog steeds geen begroting is. We zijn de enige gemeente in Oost-Vlaanderen zonder begroting! Voorlopige twaalfden zijn een uitzonderingsmaatregel om het gemeentebestuur toch toe te laten om zonder begroting verplichte kosten zoals personeelswedden  te betalen. Vijf voorlopige twaalfden is niet normaal meer. Men maakt van de uitzondering de regel. Sterker nog, het wordt een gewoonte.

De voorbije jaren teerde de gemeentekas op een aantal eenmalige financiŽle meevallers en op de uitverkoop van het gas- en elektriciteitsnet. Men schoof de financiŽle problemen steeds voor zich uit. Die periode is voorbij. Nu moet structureel ingegrepen worden. De gemeentelijke belastingen verhogen kan niet meer die behoren in Zelzate al tot de hoogste uit de regio. Dus moet er stevig gesnoeid worden op de uitgaven. Beide partijen vinden daartoe niet de moed. Het ontbreekt de meerderheid aan visie, er is geen onderling respect en vertrouwen en men gunt elkaar zo weinig mogelijk.

We leven bovendien in een omgekeerde wereld: de socialisten willen dat de toelage voor het OCMW omlaag gaat terwijl de liberalen juist ijveren voor meer geld voor het OCMW. Tijdens de vorige legislatuur was de situatie net omgekeerd. Het is duidelijk dat sp.a en Open VLD puur redeneren in termen van invloed. Meer geld geeft meer macht. Men verliest hierbij de echte prioriteiten voor de gemeente uit het oog en daar wordt uiteindelijk de inwoner het slachtoffer van. Een bijkomende reden om snel werk te maken van een begroting is dat vůůr 31 mei moet beslist worden of men ingaat op het pact waarbij we 100 euro per inwoner kunnen krijgen van de Vlaamse Overheid. Waarom moet alles zo lang duren?

De CD&V-fractie is niet akkoord met deze gang van zaken. Wij zullen het voorstel voor een  vijfde voorlopig twaalfde niet goedkeuren en vragen de meerderheid dringend om hun verantwoordelijkheid op te nemen en te beginnen met de gemeente te besturen als een goede huisvader. De speeltijd is voorbij. 

10. Milieu - samenwerkingsovereenkomst 2008-2013

Er wordt voorgesteld de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 te onderschrijven voor basisniveau, onderscheidingsniveau en de volgende projecten: superisolerende beglazing gemeentehuis - fase 1; mina-werkers (2008).

11. Vervangen centrale verwarmingsinstallatie sporthal - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

De cv-installatie in de gemeentelijke sporthal is defect en niet meer herstelbaar. Er dient te worden overgegaan tot de vervanging ervan. Het bestek zoals opgemaakt door de gemeentelijke technische dienst dient te worden goedgekeurd; gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; vermoedelijke kostprijs: 37 000,00 euro inclusief BTW; financiering met eigen middelen, kredieten te voorzien in de buitengewone begroting 2008 (764/723-54) .

12. Verlichting voetbalterrein - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Op de gemeenteraad van 11 februari 2008 werd het principe tot uitvoering van deze werken goedgekeurd. Thans dient het bestek zoals opgemaakt door de gemeentelijke technische dienst te worden goedgekeurd; gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; vermoedelijke kostprijs: 15 000,00 euro inclusief BTW; financiering met eigen middelen; kredieten te voorzien in de buitengewone begroting 2008 (76401/725-60).

13. Renovatie traphal - leveren en plaatsen epoxygietvloer - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Op de gemeenteraad van 19 maart 2008 werd het principe tot uitvoering van deze werken goedgekeurd. Thans dient het bestek zoals opgemaakt door de gemeentelijke technische dienst te worden goedgekeurd; gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; vermoedelijke kostprijs: 25 000,00 euro inclusief BTW; financiering met leningsgelden; kredieten te voorzien in de buitengewone begroting 2008 (10401/724-51/2006).

14. Aanpassen kruispunt Assenedesteenweg / Denderdreve - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Het bestek zoals opgemaakt door Studiebureau Lesaffre nv, Koningin Astridlaan 12 te 9000 Gent dient te worden goedgekeurd; gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; vermoedelijke kostprijs: 35 545,00 euro inclusief BTW; financiering met leningsgelden; kredieten te voorzien in de buitengewone begroting 2008 (421/725-60).

15. Private verkaveling - beslissing betreffende de zaak der wegen en de voorwaarden en lasten voor de wegenis

Betreft de verkaveling school Centrum (Kerkstraat) - project CVBA Wonen.

De verkavelaar dient in te staan voor alle noodzakelijke infrastructuurwerken en nutsvoorzieningen en dient deze ten laste te nemen; de plannen van de werken worden goedgekeurd; het bestek en de technische uitvoering dient aan de goedkeuring van de gemeenteraad te worden voorgelegd voorafgaand aan de start van de werken; wegenis en openbare nutsvoorzieningen dienen later gratis te worden overgedragen aan het gemeentebestuur om te worden ingelijfd in het gemeentelijk openbaar domein.

16. Opmaak gemeentelijk ruimtelijk structuurplan - goedkeuring meerwerken

De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan een minnelijke schikking in verband met de aanrekening van meerwerken voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De oorspronkelijke aangerekende meerwerken bedroegen 16 362,50 euro exclusief BTW (gunningbedrag = 61 835,00 euro exclusief BTW). De ter goedkeuring voorgelegde minnelijke schikking bedraagt 9 524,92 euro exclusief BTW.

17. Sportdienst - werkingsverslag 2007

Het werkingsverslag 2007 van de sportdienst dient te worden goedgekeurd.

18. Lokaal overleg kinderopvang - beleidsplan 2008-2012

Het lokaal beleidsplan kinderopvang dient te worden goedgekeurd; dit is te beschouwen als een onderdeel van het lokaal sociaal beleidsplan.

19. Voorstel om automobilisten voortaan ook te verwittigen van de openstaande brug via ZRO en de display van de autoradio (op verzoek van de PVDA+-fractie)

Naar analogie met een in Terneuzen ingevoerd verwittigingsysteem waarbij Radio Terneuzen continue een boodschap uitstuurt dat op de display van een moderne autoradio te lezen is en informeert of de brug al of niet open staat, wenst de PVDA+-fractie dat wordt nagegaan of de ZRO ook dergelijke boodschap kan brengen.

Verder vraagt de fractie om de tekst die verschijnt op de bestaande verwittigingborden te laten aanvullen met de melding tot wanneer de brug zal openstaan.

Tenslotte vraagt men meer verwittigingborden te plaatsen en de locatie van nieuwe borden te bekijken in het kader van een algemeen beleidsplan.

20. Toestand dakpannen watertoren (op verzoek van de PVDA+-fractie)

Gevraagd wordt of de brandweer een inspectie heeft uitgevoerd op de toestand van het dak van de watertoren en zo ja, wat het resultaat hiervan is.

21. Snelheidsbeperking R4 West tot 50 km/u (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie meent dat er op heden voldoende argumenten z~]n om in een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake gewestwegen de invoering van een maximumsnelheid van 50 km/uur te voorzien op de R4-West en dit in de bebouwde kom.

Men vraagt een dergelijk reglement te stemmen en ter goedkeuring aan de minister voor te leggen.

Mondelinge vraag CD&V-fractie

Vorig weekend is er vandalisme gebeurd op het speelplein in de Omer De Bruyckerstraat. Twee jongens hebben niets beter gevonden dan de speeltuigen allemaal te bevuilen met hun uitwerpselen. Ze werden betrapt door een buur die dit aangegeven heeft aan de politie. Wellicht om die reden, maar dit blijft uiteraard een veronderstelling, werd intussen het achterlicht van de auto van betrokkene beschadigd.

Dit voorval ligt uiterst gevoelig in de wijk. Onze fractie vraagt een streng politieoptreden tegen deze jongeren. Niet alleen voor het smerig vandalisme, maar in het bijzonder vanwege de wraakactie naar de persoon die zijn verantwoordelijkheid opnam om dit voorval te melden aan de politie. Als dergelijke acties straffeloos blijven en zonder gevolg worden geklasseerd, dan vrees ik voor herhaling.

De CD&V-fractie vraagt de gemeenteraad om haar bekommernis te onderschrijven en de heer burgemeester te verzoeken bij de politie aan te dringen op een snelle en harde aanpak van dit probleem.

De burgemeester antwoordde dat ook hij op de hoogte werd gebracht van dit gebeuren en inderdaad de politie opdracht heeft gegeven dit voorval streng aan te pakken.

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014