Gemeenteraad 19-03-2008

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

17-03-2008;

Deze zitting van de gemeenteraad ging door op woensdag 19 maart 2008 met aanvang om 20.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

 AGENDA

I. OPENBARE  ZITTING

Om 20.00 uur: halfuurtje van de burger.
1. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraad van 11 februari 2008 dienen te worden goedgekeurd.

2. Gemeentebegroting - bijkomend voorlopig twaalfde

Met het oog op de vereffening van de gewone verplichte uitgaven van de gemeente voor het dienstjaar 2008 wordt een vierde voorlopige twaalfde van de gewone begroting ter goedkeuring voorgelegd.

3. Renovatie traphal gemeentehuis

Voorgesteld wordt een kunstharsvloer in epoxy aan te brengen op de bestaande vloertegels van de traphal.

De opdracht zal worden gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; de uitgave - geraamd op 25.000,00 euro inclusief BTW - zal worden toegerekend op artikelnummer 104 01/724-51/2006 van de buitengewone begroting 2008. De uitgave zal worden gefinancierd met een lening.

4. Uitvoeren van onderhoudswerken aan gemeentelijke gebouwen - onderhandelingsprocedure

De gemeentelijke technische dienst dient regelmatig de hulp in te roepen van gespecialiseerde vaklui voor het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken, in het bijzonder op het vlak van elektriciteitswerken, schilderwerken, schrijnwerk en loodgieterij.

In plaats van telkens een prijsvraag te organiseren per interventie wordt geopteerd om via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking een prijs te vragen voor mogelijke interventies tijdens het kalenderjaar 2008.

De totale kostprijs voor alle voormelde prestaties wordt geraamd op 20.000,00 euro inclusief BTW.

Een krediet van 20.000,00 euro zal worden voorzien onder artikelnummer 124/724-60 van de buitengewone begroting 2008.

5. Reglement jeugduitleendienst - wijziging

De jeugdraad heeft in zitting van 16 oktober 2006 en 06 februari 2008 enkele aanpassingen aan het reglement aangebracht en vraagt goedkeuring van de gemeenteraad.

De aanpassingen hebben betrekking op:

- vermelden gewijzigde vestigingsplaats jeugddienst;

- wijziging van de verenigingen of diensten die van de jeugduitleendienst kunnen gebruik maken;

- het voorzien van een voorrangsregeling;

- mogelijkheid om een aanvraag per e-mail over te maken;

- mogelijkheid voorzien om bij onmogelijkheid van afhaling van de gevraagde materialen die te laten leveren door de gemeentelijke technische dienst, dit mits toestemming van het college van burgemeester en schepenen;

- boetebedrag omzetten in euro.

6. Gebruiksreglement springkasteel

De jeugddienst heeft een springkasteel aangekocht; de jeugdraad heeft in zitting van 06 februari 2008 een gebruiksreglement opgemaakt dat aan de goedkeuring van de gemeenteraad wordt voorgelegd.

7. Veneco2 - goedkeuring van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 20 maart 2008 - aanwijzing van de vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate op de jaarvergadering van 20 maart 2008 en vaststelling van het mandaat van deze vertegenwoordiger

Op 20 maart 2008 vindt een buitengewone algemene vergadering plaats van Veneco2ē

Agenda:

1) Vaststelling verslag Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 11 december 2007;
2) Goedkeuring statutenwijziging;
3) Benoeming bestuurders;
4) Nieuwe vennoten

De gemeenteraad wordt verzocht zich uit te spreken over deze agendapunten; de gemeenteraad wordt ook gevraagd een standpunt in te nemen in verband met de argumenten van de stad Gent om bepaalde van de voorgestelde statutenwijzigingen niet goed te keuren gezien deze in strijd zouden zijn met bepaalde wettelijke of decretale bepalingen; tevens dient een vertegenwoordiger te worden aangeduid en dient deze te worden gemandateerd tot al of niet goedkeuring van voormelde agenda.

8. Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua - financieel meerjarenplan 2008-2013

Het financieel meerjarenplan 2008-2013 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

9. Politiereglement naar aanleiding van de maandelijkse markt op het Groenplein

Voorgesteld wordt om tijdens de organisatie van de maandelijkse markt op het Groenplein een doorrijverbod in te voeren langs de pare nummers van het Groenplein.

10. Hernieuwen toelagereglement voor incontinentiepatiŽnten, stomapatiŽnten, WIGW's, gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar, gerechtigden op maatschappelijke integratie en personen die steun ontvangen van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat, gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op rentebijslag behouden of de inkomens garantie voor ouderen (IGO) genieten en gerechtigden aan wie een tegemoetkoming voor gehandicapten wordt uitbetaald door de federale overheidsdienst sociale zekerheid + wijziging overeenkomst met Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Het toelagereglement dient te worden hernieuwd voor het jaar 2008; een wijziging betreft het feit dat ook de personen die genieten van het omniostatuut aanspraak maken op de toelage. Gezien de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vanaf heden ook de identiteitsgegevens van de rechthebbenden op het omniostatuut via elektronische lijst kan overmaken aan het gemeentebestuur, zodat deze dan automatisch van de toelage zullen genieten, dient de overeenkomst met de Kruispuntbank van de sociale zekerheid in verband met de machtiging tot het verkrijgen van de elektronische lijst van inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verrekening van geneeskundige verzorging te worden aangepast.

11. Overdracht onroerende goederen met bestemming openbaar domein

Twee ontwerpaktes worden ter goedkeuring voorgelegd met name enerzijds de overdracht van de Marguerite Ottestraat + speelplein en anderzijds de wegenis + speelplein in de wijk Karnemelkpolder (Forelstraat, Kreekstraat, Karperstraat, John Schenkelsstraat) .

De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, meer in het bijzonder voor inschrijving van het goed in het openbaar domein (openbare wegenis / groenzones) .

De afstand geschiedt door de CVBA Wonen, coŲperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Zelzate, Marcel Mollelaan 17, en dit zonder beding van prijs.

12. Vaststelling van de voorwaarden waaronder personeelsleden kunnen worden belast met de inning van geringe dagontvangsten

Artikel 162ß 3 van het Gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad de voorwaarden dient vast te leggen waaronder personeelsleden kunnen worden belast met de inning van geringe dagontvangsten.

De voorwaarden welke aan de goedkeuring van de gemeenteraad worden voorgelegd zijn de volgende:

1. Geringe dagontvangsten zijn ontvangsten die onmiddellijk in chartaal geld worden geÔnd.

2. De ontvangsten mogen niet worden aangewend voor het doen van uitgaven door diegene die de dagontvangsten doet.

3. Diegene die geringe dagontvangsten mogen doen (= rekenplichtigen van dagontvangsten) worden door de gemeentesecretaris nominatief aangeduid; deze aanstelling kan op elk moment worden beŽindigd door een nominatieve beslissing van de gemeentesecretaris.

Per dienst kunnen meerdere rekenplichtigen van dagontvangsten worden aangeduid, alsook vervangende rekenplichtigen. Elke effectieve rekenplichtige (niet de vervanger) ontvangt 100,00 euro in de vorm van wisselgeld.

4. Inschrijving van de gedane ontvangsten in een gebonden en genummerd kasboek + bijhouden van bewijsstukken.

5. Bewaren van de ontvangen gelden in een afsluitbare geldkuis; er mag voor maximum 500,00 euro worden bewaard waarna ze moeten worden gedeponeerd bij de gemeenteontvanger (financieel beheerder).

6. Controle van de kasboekhouding en de geldvoorraad van de rekenplichtige door de gemeenteontvanger (financieel beheerder) minimaal 1 maal per jaar.

7. Het voorzien van een regeling indien een tekort wordt vastgesteld.

8. Het voorzien van een regeling indien een tekort wordt vastgesteld ingevolge diefstal of verlies.

13. Vaststelling van de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van een provisie aan personeelsleden

Artikel 162 ß4van het Gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad de voorwaarden dient vast te leggen in verband met de terbeschikkingstelling van provisies aan personeelsleden.

De voorwaarden welke aan de goedkeuring van de gemeenteraad worden voorgelegd zijn de volgende:

1. Provisie van maximum 2 000,00 euro.

2. Aan te wenden voor geringe exploitatie-uitgaven van maximum 125,00 euro inclusief BTW per aankoop.

3. Provisiebeheerders worden nominatief aangeduid door de gemeentesecretaris + bedrag van de provisie waarover deze mogen beschikken (in acht genomen het onder 1. vermelde maximum) .

4. Persoonlijke verantwoordelijkheid van de provisiebeheerder voor het beheer van de provisie.

5. Regeling in verband met bewijsstukken en aanzuiveringprocedure

6. Regeling in verband met beŽindiging provisiebeheer (enerzijds beslissinggemeentesecretaris; uitdiensttreding provisiebeheerder, verandering van dienst provisiebeheerder).

14. Nieuw milieuhandhavingsdecreet maakt gemeentelijke administratieve sancties mogelijk (namens de CD&V-fractie).

Sinds 29 februari zijn gemeentelijke administratieve sancties mogelijk voor afvalgerelateerde "kleine vormen van openbare overlast", zoals zwerfvuil en sluikstorten, het niet opruimen van hondenpoep... Dit biedt de mogelijkheid om vormen van overlast die in het Afvalstoffenplan (bindend voor gemeenten) worden vermeld aan te pakken.

Zal de gemeente Zelzate dit implementeren? Zo ja, hoe? Welke timing?  CD&V is vragende partij voor een concrete beleidsvisie hieromtrent van onze huidige bestuursmeerderheid.

15. Toegankelijkheid van achterzijde Kardinaal Mercierplein en Vrijwilligerslaan (op verzoek van de PVDA+-fractie).

1. Is in het eindrapport in verband met de stedenbouwkundige studie een regeling voorzien voor de concrete problemen van de bewoners van de Vrijwilligerslaan en het Kardinaal Mercierplein (toegankelijkheid brandweg tussen Kardinaal Mercierplein en Vrijwilligerslaan; toegankelijkheid garages)

2. Heeft de minister dit rapport al goedgekeurd en zo neen: is er na een half jaar zicht op een termijn wanneer dit rapport zal worden goedgekeurd ?

3. Nu de problemen al bijna vier jaar geleden zijn gesignaleerd en erkend, kunnen dan nu geen dringende voorlopige maatregelen genomen worden om de concrete problemen van vandaag te verhelpen zonder in tegenspraak te zijn met toekomstige plannen die blijven aanslepen?

De fractie dringt aan op de uitvoering van de beslissing van het vroegere college om mits onteigening en ter beschikking stellen van gronden door de CVBA Wonen een weg aan te leggen achter de noordzijde van het Kardinaal Mercierplein omdat daarmee zowel de problemen van de inwoners van de Vrijwilligerslaan als van het Kardinaal Mercierplein kunnen worden verholpen.

In afwachting van deze oplossing wordt gevraagd te onderzoeken hoe de brandgang langs de OpgeŽistenlaan bij het begin door een minimale ingreep kan verbreed worden om op die manier een soort certitudeweg aan te leggen aan de achterzijde van de Vrijwilligerslaan.

16. Enkele vragen over de beraadslagingen van schepencolleges d.d. 15 januari, 22 januari en 29 januari (op verzoek van de PVDA+-fractie)

Betreft vragen i.v.m.

1. Klacht i.v.m. werking gemeentelijk verbroederingscomitť - standpunt college / gevolgtrekking

2. Opportuniteit aankoop beelden in het kader van 20 jaar AVS in het kader van de budgettaire toestand van de gemeente

3. Motie gemeente Zulte i.v.m. onhaalbaarheid zoneringsplannen - waarom (nog) niet voorgelegd aan gemeenteraad / inhoud van de motie

4. EnquÍte ťťnrichtingsverkeer in Koningin Astridlaan (waarom niet gekoppeld aan enquÍte in E. Caluslaan?)

5. Paaltjes naast verkeersdrempels plaatsen: werken reeds in uitvoering? Op welke kredieten?

6. Uitbetaling vorderingsstaat i.v.m. werken Kleine Landeigendomlaan: betreft dit een afgewerkt deel? Hoe evolueren de werken? Lessen getrokken uit gebrekkige communicatie met inwoners.

7. Fusie voetbalclubs: uitnodiging delegaties om boekhouding toe te lichten: reeds gebeurd? Resulteert dit in een globaal voorstel?

8. Openbare toiletten busplein: reeds principieel over dit beslist? Medewerking door de Lijn?

9. Overdracht gronden zwembad - oriŽnterend bodemonderzoek; waarom (opnieuw) nodig? TMVW doet toch enkel exploitatie?

10. Zijn al abonnementen opgezegd van marktkramers die meerdere keren zonder reden afwezig zijn gebleven?

11. Arrest Raad van State i.v.m. conformverklaring bodemsaneringsproject: OVAM wordt in dit arrest teruggefloten: reden waarom OVAM zich terugtrekt uit begeleidingscommissie VfT? Welke uitspraken heeft OVAM gedaan in zijn conformiteitattest i.v.m. sanering bovengrond in het park?

17. Invoering van een gemeentelijke premie voor mantelzorg (op verzoek van de CD&V-fractie)

Waarom?

Om sociale en economische redenen heeft een gemeentelijke overheid er alle belang bij om bejaarden en hulpbehoevenden zoveel mogelijk in eigen huisgezin of woonomgeving te laten verblijven.  Initiatieven die de thuiszorg bevorderen zijn sociaal zeer belangrijk en betalen zichzelf terug. In die zin is de toekenning van een gemeentelijke mantelzorgpremie een positieve zaak.

Een mantelzorgpremie is daarnaast niet alleen een financiŽle, maar ook een morele erkenning voor de inspanningen van de mantelzorgers.

Wat?

De premie voor mantelzorg gaat in eerste instantie uit van het provinciebestuur, dat jaarlijks een bedrag uitkeert aan personen die de zorg op zich nemen van een hulpbehoevende bejaarde. CD&V-Zelzate wil dat het gemeentebestuur van Zelzate dergelijke initiatieven aanmoedigt en ondersteunt en hierbij een aanvullende premie toekent.

Wie?

De mantelzorger, m.a.w. de persoon die de bejaarde(n) verzorgt, kan de premie aanvragen en ontvangen. De premie wordt slechts toegekend voor zover aan de verzorgde oudere(n) geen tussenkomst werd verleend via de Vlaamse Zorgverzekering.

Voorwaarden?

Om de subsidie van de provincie te kunnen genieten, moet de mantelzorger voldoen aan enkele vereisten op vlak van domicilie, familiale of affectieve relatie met de zorgbehoevende bejaarde, jaarlijks inkomen... Maar ook de bejaarde die wordt verzorgd, moet aan enkele voorwaarden voldoen op vlak van leeftijd, graad van hulpbehoevendheid... De voorwaarden zullen moeten bewezen worden aan de hand van attesten en documenten zoals vermeld op het aanvraagformulier.

Hoe?

We moeten het voor onze gemeente en voor de inwoners niet te ingewikkeld maken. Enkel personen die gerechtigd zijn op de provinciale subsidie, kunnen ook de gemeentelijke premie ontvangen. Om de gemeentelijke premie te krijgen, hoef je geen extra aanvraag te doen. Het gemeentebestuur vraagt immers jaarlijks bij het provinciebestuur de lijst op van personen die recht hebben op de provinciale premie. Het gemeentebestuur kan de bijkomende gemeentelijke premie op het rekeningnummer van de gerechtigden storten, voor zover dit gekend is.

Hoeveel?

CD&V-Zelzate stelt voor dat het gemeentebestuur een aanvullend bedrag toekent van 50 % van deze provinciale subsidie. De provinciale mantelzorgpremie wordt berekend op het aantal verzorgingsdagen en bedraagt maximum 625 euro per jaar. De gemeentelijke premie zou dus een maximum van 312,5 euro per jaar bedragen.

Onze vraag?

Voorzien van een bedrag van 10.000 euro in de begroting 2008 om de uitbetaling van een aanvullende gemeentelijke mantelzorgpremie van 50% op de provinciale premie mogelijk te maken.

Het reglement hiervoor kan na inschrijving in de begroting worden opgesteld.

II. GEHEIME ZITTING

1. Brandweerpersoneel - vrijwillig ontslag
Het vrijwillig ontslag van de heer Eric Mingels wordt aanvaard.
 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014