Gemeenteraad 11-02-2008

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up

03-02-2008;
 AGENDA

I. OPENBARE  ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
1. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraden van 19 en 20 december 2007 dienen te worden goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie

3. Veneco2 - Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 20 maart 2008 ¬aanwijzing van de vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate op de jaarvergadering van 20 maart 2008 en vaststelling van het mandaat van deze vertegenwoordiger

Op 20 maart 2008 vindt een buitengewone algemene vergadering plaats van Veneco2

Agenda:

1) Vaststelling verslag Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 11 december 2007;
2) Goedkeuring statutenwijziging;
3) Benoeming bestuurders;
4) Nieuwe vennoten

De gemeenteraad dient de gewijzigde statuten goed te keuren, een vertegenwoordiger aan te duiden en deze te mandateren tot al of niet goedkeuring van voormelde agenda.

4. Gemeentelijke tussenkomst in de kosten voor het terugbetaalbaar vaccin tegen baarmoederhalskanker

Goedkeuring wordt gevraagd van het voorstel om voor meisjes die een eerste inspuiting van het vaccin hebben gekregen op een leeftijd van minimum 12 jaar en maximum 15 jaar het remgeld, verminderd met eventuele extra tussenkomsten van de ziekenfondsen, ten laste te nemen.

5. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein - opheffing

Voorgesteld wordt dit retributiereglement op te heffen.

6. Audit organisatie gemeentelijke diensten - goedkeuring principe Goedkeuring wordt gevraagd van het bestek in verband met een externe audit van de gemeentelijk organisatie.

Men wenst een onderzoek naar:

- de knelpunten op dienstniveau (algemene administratie, rekendienst/ontvangerij, sportdienst, technische dienst, bibliotheek);
- de aanwezige know-how in de diensten rekening houdende met de huidige als toekomstige dienstverlening;
- het economisch rendement van bepaalde delen van de dienstverlening t.a.v. de uitbesteding;
- de werkdrukmeting.

7. Plaatsen verlichting voetbalterreinen - goedkeuring

Voorgesteld wordt over te gaan tot de plaatsing van terreinverlichting op de voetbalvelden gelegen in de Zeestraat en in de Verbroederingslaan (B-terrein); de kostprijs wordt geraamd op 15 000,00 euro incl. BTW, te financieren met eigen middelen. De kredieten zullen worden voorzien op de buitengewone begroting 2008.

8. Onderhoudscontract wegen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Het bestek in verband met onderhoudswerken aan de gemeentelijke wegen wordt ter goedkeuring voorgelegd.
De uitgave wordt geraamd op 125 000,00 euro incl. BTW; de financiering gebeurt via een lening; kredieten zullen worden voorzien onder art. nr. 42101/735-60 van de buitengewone begroting 2008.

9. Maandelijkse markt op het Groenplein - politiereglement

Een politiereglement in verband met de verkeersafwisseling op en rond het Groenplein naar aanleiding van de maandelijkse markt wordt ter goedkeuring voorgelegd.

10. Kerkfabriek Sint-Laurentius - rekening 2007

De rekening 2007 wordt ter advies aan de gemeenteraad voorgelegd.

11. Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua

a) het financieel meerjarenplan 2008-2013 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
b) van het budget 2008 wordt kennis gegeven

12. Retributiereglement op het parkeren - aanpassing

Voorgesteld wordt in het retributiereglement een expliciete verwijzing naar de toepasselijkheid van het retributiereglement in een blauwe zone op te nemen.

13. Maaien van wegbermen

Het bestek dient te worden goedgekeurd; de opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; de kostprijs wordt geraamd op 20 000,00 euro inclusief btw; toerekening op de gewone begroting artikelnummer 124/140-06; financiering met eigen middelen.

14. Onderhoud groenzones

Het bestek dient te worden goedgekeurd; de opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; de kostprijs wordt geraamd op 75 000,00 euro inclusief btw; toerekening op de gewone begroting artikelnummer 766/124-06; financiering met eigen middelen.

15. Gemeenteraad maandelijks op een vaste dag (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie vraagt om voortaan de zittingen van de gemeenteraad maandelijks te laten plaatsvinden op een vast tijdstip (dag en uur) in de maand, tenzij bijeenroeping van een dringende gemeenteraad door omstandigheden is vereist.

16. Voorstel voor onmiddellijk stopzetten van betalend parkeren in Zelzate, op basis van het vonnis van de rechtbank in Oostende, dat stelt, dat privé-parkeerbedrijven de wet op de privacy schenden omdat ze via de nummerplaat de identiteit van burgers nagaan (op verzoek van de PVDA+-fractie)

Pro memorie

17. Aanpak van de verkeerssituatie in de Schepen De Deckerlaan (op verzoek van de PVDA+-fractie)

Sinds de invoering van beurtelings parkeren wordt de Schepen René De Deckerlaan steeds meer als sluipweg gebruikt voor verkeer richting Sint-Jan-Baptist en ArcelorMittal Gent. Men vraagt een onderzoek naar de verkeersstroom en het uitwerken van snelheidsbeperkende maatregelen in overleg met de bevolking.

18. Bespreking van de resultaten van het 4de kwartaal van 2007 van het betalend parkeren – bespreking van de exploitatierekening 2007 van Apcoa (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De resultaten van het 4de kwartaal 2007 worden ter bespreking voorgelegd. De exploitatierekening werd nog niet ontvangen.

19. Ondertekening milieuconvenant (op verzoek van de CD&V-fractie)

Op 21 december 2007 werd door de Vlaamse regering de samenwerkingsovereenkomst (milieuconvenant 2008-2013) definitief goedgekeurd. Het milieuconvenant is een overeenkomst die elke gemeente vrijwillig kan aangaan met het Vlaams Gewest. In het convenant staan een aantal verbintenissen op het vlak van natuur en milieu. Een gemeente die het convenant ondertekent en zich houdt aan de verbintenissen ontvangt subsidies van het Vlaams Gewest. Zal de gemeente Zelzate hierop intekenen en op welk niveau?

Deze samenwerkingsovereenkomst bestaat immers uit verschillende niveaus:

1. een basis die door elke intekenende gemeente moet uitgevoerd worden en waar een forfaitaire subsidie gerelateerd aan de grootte van de gemeente tegenover staat

2. een ‘onderscheidingsniveau’ waarin de gemeente de loonsubsidie voor de duurzaamheidsambtenaar kan verdienen door zelf het nodige aantal acties te kiezen en uit te voeren

3. een projectenmodule waarlangs een gemeente eigen projecten kan voorstellen en waarvoor ze een subsidie van in principe de helft van de kosten krijgt.

Gelet op het feit dat de gemeente in april moet reageren of ze al dan niet intekenen op deze samenwerkings-overeenkomst kregen wij graag een stand van zaken.

CD&V-Zelzate pleit voor het intekenen op het onderscheidingsniveau en te gaan voor het aanwerven van een duurzaamheidsambtenaar. Op die manier kan het werk van de milieu-ambtenaar worden ontlast en kan er eindelijk werk worden gemaakt van een propere gemeente.

20. Deelname project “indevuilbak” (op verzoek van de CD&V-fractie)

Zwerfvuil is een bron van heel wat ergernis.

Opruimen kost niet alleen een bom geld, het vraagt ook heel wat tijd en de inzet van mensen en middelen. Bovendien is zwerfvuil voor veel burgers een bron van ongenoegen. Mensen vinden het immers onaangenaam om in een vuile straat of vervuild park rond te lopen.

Om het zwerfvuil aan te pakken is meer nodig dan opruimen.

CD&V-Zelzate pleit dan ook voor een actief anti-zwerfvuilbeleid van onze gemeente door deelname aan het 'indevuilbak' programma. Dit programma is een een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse overheid, FOST Plus en de lokale overheden, met OVAM als coördinator. Het ondersteunt lokale inspanningen die een stapje verder gaan dan opruimen. Het gaat vooral om sensibilisering van de bevolking. Hiervoor heeft onze intercommunale IDM reeds een projectdossier ingediend.

De OVAM laat weten dat er extra projectsubsidies zijn in 2008 voor gemeenten die aandacht willen schenken voor propere bus- of  treinstationsomgevingen.

Het basisbedrag voor ondersteuning bedraagt minimum 2.500 euro voor projecten van lokale besturen tot 25.000 inwoners.

CD&V pleit voor deelname aan dit programma.

21. Toevoeging van de mogelijkheid tot rechtvaardiging van het stemgedrag in de notulen van de gemeenteraadszitting (op verzoek van de CD&V-fractie)

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorziet momenteel volgend artikel in verband met de opmaak van de notulen:

Artikel 30: - De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield.

Overwegende dat bij de inname van een standpunt bij de stemming een raadslid of een gemeenteraadsfractie de behoefte kan hebben om dit stemgedrag te nuanceren of toe te lichten, stelt de CD&V-fractie voor om aan artikel 30 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad volgende zin toe te voegen:

“Een raadslid kan erom verzoeken de rechtvaardiging van zijn stemgedrag of dat van zijn fractie in de notulen te laten opnemen.”

II. GEHEIME ZITTING

1. Onderwijzend personeel - vaste benoemingen

Er worden titularissen vast benoemd in volgende betrekkingen: twee deeltijdse betrekkingen kleuteronderwijzer (6/24 elk), twee deeltijdse betrekkingen lager onderwijzer (6/24 elk), 1 deeltijds ambt protestantse godsdienst (4/24), 1 deeltijds ambt kinderverzorgster (12/32).

2. Brandweerpersoneel - aanstelling 2 stagiair-ambulanciers

Pro memorie

3. Brandweerpersoneel – bevorderen van twee onderluitenanten (op verzoek van de sp.a-fractie)

De bevorderingsexamens hebben plaatsgevonden op 28 januari 2008; beide kandidaten zijn geslaagd; een spoedige bevordering is gewenst.

 

Back Up

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014