Gemeenteraad 27-08-2007

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

17-08-2007;

Deze zitting van de gemeenteraad gaat door op maandag 27 augustus 2007 met aanvang om 19.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

Het schepencollege stelt de gemeenteraad voor om volgende besprekingen te doen en beslissingen te nemen:

 AGENDA

I. OPENBARE  ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

Pro memorie.

1. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraden van 16 en 26 april 2007 dienen te worden goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie

3. Samenstelling managementteam

Voorgesteld wordt de samenstelling van het managementteam, verplicht op te richten conform artikel 96 van het gemeentedecreet, voorlopig te beperken tot de minimale wettelijke samenstelling (gemeentesecretaris, financieel beheerder)

4. Vaststellen van de voorwaarden waaronder de financieel beheerder de controle, bedoeld in artikel 160ß2 van het gemeentedecreet uitoefent

Overeenkomstig artikel 160 van het gemeentedecreet dient de financieel beheerder (ontvanger) de financiŽle verbintenissen te onderwerpen aan een onderzoek inzake wetmatigheid en regelmatigheid via een aan de verbintenis voorafgaand visum; de gemeenteraad dient de voorwaarden te bepalen waaronder de financieel beheerder deze taak uitoefent; voorgesteld wordt verbintenissen gelijk aan of lager dan 1.000,00 euro (exclusief btw) van de visumverplichting vrij te stellen. Om te bepalen of een verrichting uitgesloten is van voorafgaande visumverplichting houdt de financieel beheerder rekening met de volledige looptijd van de voorgenomen verbintenis.

5. Belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen / forfaitair deel / belastingsvermindering - overeenkomst Kruispuntbank: bespreking

Teneinde de personen die in aanmerking komen voor een vermindering van het forfaitair gedeelte van de belasting waarvan de gegevens gekend zijn bij de Kruispuntbank onmiddellijk de vermindering te kunnen toekennen en hun dus een administratieve last te besparen, wordt een lijst van in aanmerking komende personen opgevraagd aan de Kruispuntbank; hiervoor dient een overeenkomst te worden afgesloten.

6. Toelagereglement voor incontinentiepatiŽnten, stomapatiŽnten, WIGW's, gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar, gerechtigden op maatschappelijke integratie en personen die steun ontvangen van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat, gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op rentebijslag behouden of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) genieten en gerechtigden aan wie een tegemoetkoming voor gehandicapten wordt uitbetaald door de federale overheidsdienst sociale zekerheid - hernieuwing

Er wordt een een subsidie verleend aan:

a) personen die lijden aan chronische incontinentie;
b) gezinnen met kinderen die jonger zijn dan 3 jaar;
c) volgende categorieŽn personen:

1. de vroegere WIGW-categorieŽn (weduwnaars en weduwen, invaliden, gepensioneerden en (volle) wezen) (hoedanigheidscode 001);
2. gerechtigden op maatschappelijke integratie en personen die steun ontvangen van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat (hoedanigheidscode 002);
3. gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op rentebijslag behouden of inkomensgarantie voor ouderen (hoedanigheidscode 003);
4. gerechtigden aan wie een tegemoetkoming aan gehandicapten wordt verleend (hoedanigheidscode 004).

d) STOMA-patiŽnten.

De toelage bedraagt maximum:

- 25 EUR per kind jonger dan 3 jaar op 0l januari 2007;
- 25 EUR per persoon vermeldt onder artikel lc;
- 75 EUR per persoon die lijdt aan chronische incontinentie;
- 75 EUR per stomapatiŽnt.

De voormelde bedragen zijn maximumbedragen en de uitbetaalde toelagen zullen worden beperkt tot de voor het dienstjaar 2007 betaalde diftarbelasting indien deze geringer is dan het maximum toegekend toelagebedrag. Wat de diftarbelasting betreft wordt in acht genomen de belasting betaald door de aanvrager zelf of door de belastingplichtige waarmee hij onder ťťn dak woont.

Indien een aanvrager in aanmerking komt voor meerdere onder artikel 1 a, b en d vermelde subsidies wordt het gecumuleerde bedrag van de subsidies uitbetaald met inachtname van de in artikel 4 vermelde beperking.

Bij een cumulatie van de onder a, b en d voorziene subsidies met deze vermeld onder c, wordt het hoogste bedrag van het subsidiebedrag (niet het gecumuleerd bedrag) uitbetaald met inachtname van de eerder vermelde beperking.

De subsidie kan enkel worden uitbetaald aan personen / gezinnen die op 01 januari van het referentiejaar zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente. Voor de subsidie voor kinderen jonger dan 3 jaar op 1 januari van het referentiejaar dient minstens 1 van de ouders per 1 januari van het referentiejaar in de bevolkingsregisters te zijn ingeschreven.

7. Contante belasting op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van markten / kermissen / rommelmarkten - wijziging

Het bestaande reglement wordt gewijzigd omdat tarieven worden bepaald voor gebruik van het openbaar domein ter inrichting van een maandelijkse markt op het Groenplein, en voor de organisatie van avond-, rommelmarkten .... Ook wordt de gevraagde standplaatsvergoeding voor de frietkoten aan de op heden betaalde vergoeding aangepast.

8. Reglement i.v.m. ambulante activiteiten

Uiterlijk 01 oktober 2007 dient het gemeentereglement over de openbare markten te zijn aangepast aan de nieuwe regelgeving (wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, gewijzigd bij wet van 04 juli 2005 en de uitvoeringsbesluiten d.d. 24 september 2006).

Het aangepaste reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd.

9. Sportraad - erkenning als adviesraad / goedkeuring statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota (zie GR 07/06/2007)

In de gemeenteraad van 07 juni 2007 werd het agendapunt "erkenning van de sportraad als gemeentelijke adviesraad" teruggetrokken omdat een aantal personen voorgedragen voor de Raad van Bestuur niet voldeden aan de voorwaarden zoals gesteld in de nieuwe statuten (lid zijn van de algemene vergadering; woonachtig zijn te Zelzate). De sportraad heeft in zitting van 02 juli 2007 de samenstelling van de Raad van Bestuur gewijzigd. De sportraad wordt nu als adviesraad ter erkenning voorgelegd. Ook de gewijzigde statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota worden ter goedkeuring voorgelegd.

10. Jeugdraad - erkenning als adviesraad - wijziging samenstelling

In de gemeenteraad van 07 juni 2007 werd de jeugdraad als gemeentelijke adviesraad erkend, evenwel onder het voorbehoud dat de vertegenwoordiging van jeugdtheater Triangel zou worden vervangen gezien de vertegenwoordiging niet voldeed aan de statutaire bepalingen.

Er wordt akte genomen van de vertegenwoordiging van jeugdtheater Triangel (jeugdraad d.d. 09 juli 2007)

11. Oprichting kinderopvangcomplex - wijziging akte / wijziging verkavelingsplan

Bij besluit van 13 maart 2007 werd een recht van opstal verleend aan het OCMW voor het perceel grond kadastraal gekend sectie C nrs. 288/F/3 en 298/V, groot 2 017m2.

Bij het indienen van het bouwdossier bleek de oppervlakte ontoereikend om conform de stedenbouwkundige vereisten het bouwwerk te kunnen realiseren.

Om deze reden wordt de akte gewijzigd in deze zin dat het recht van opstal niet 2 017m2 maar op 2 272 m2 betrekking heeft; de jaarlijkse vergoeding wordt verhoogd van 1 371,00 euro naar 1 544,00 euro.

12. Overeenkomst tussen de Vlaamse Landmaatschappij - afdeling Vlaamse Grondenbank en de gemeente betreffende het ontvangen, controleren en doorsturen van aanbiedingen van het recht van voorkoop in het kader van de wooncode en het recht van voorkoop in het kader van de ruimtelijke ordening

Het gemeentebestuur is onder andere ťťn van de begunstigden van de rechten van voorkoop in het kader van de wooncode en de ruimtelijke ordening, voor zover van toepassing op het gemeentelijk grondgebied.

De Vlaamse Landmaatschappij doet het voorstel dat zij, eenmaal dat de Vlaamse Grondenbank (een nieuw opgerichte afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij) operationeel wordt, het gemeentebestuur zou inlichten telkens zich een mogelijkheid tot voorkooprecht voordoet.

Zij zou echter voorafgaandelijk nagaan of er wel degelijk een voorkooprecht van toepassing is (controle) en de aanbiedingen op de wettelijke juiste manier zijn gebeurd.

Het gemeentebestuur zal dus nog enkel die aanbiedingen ontvangen die volledig correct zijn aangeboden.

Ook kan zij gemachtigd worden om in naam van het gemeentebestuur aan de instrumenterende ambtenaar mede te delen dat het recht van voorkoop niet wordt uitgeoefend.

Deze service is gratis. Wel dient hiertoe een overeenkomst te worden ondertekend die ter goedkeuring wordt voorgelegd.

13. Verkoop gronden tussen Havenlaan en Karnemelkstraat - goedkeuring akte

Bij besluit van 07 juni 2007 werd reeds principieel ingestemd met de openbare verkoop van enkele restpercelen grond gelegen tussen de Karnemelkstraat en de Polderstraat.

De ontwerpverkoopakte wordt nu ter goedkeuring voorgelegd.

14. Kleine Landeigendomlaan - meerwerken

Bij de goedkeuring van het bestek werd uitgegaan van een investering van 456 858,30 euro (inclusief btw). Na opening van de offertes blijkt de laagste inschrijving 522 937,48 euro (inclusief btw) te bedragen.

Deze meeruitgave van in totaal 66 079,18 euro (>10% afwijkend op de oorspronkelijke raming) wordt ter goedkeuring voorgelegd.

De gunning is samen te vatten als volgt:

- te financieren via gemeentebegroting:

geraamd          effectief          verschil
158 935,74      210 477,50      51 541,76

- te financieren via Aquario (riolering)

geraamd         effectief            verschil
297 922,57      312 459,98      14 537,41

Op de gemeentebegroting wordt aldus 80 000,00 euro extra voorzien (iets meer dan het verhoogde gunningbedrag om ook het hoofd te kunnen bieden aan prijsherzieningen, geringe onvoorziene werken,...)

15. Politiereglement i.v.m. processierupsen - bekrachtiging door de gemeenteraad

Op 07 juni 2007 werd door de burgemeester een politieverordening genomen ter bestrijding van de processierupsen. Deze verordening dient door de gemeenteraad te worden bekrachtigd.

16. Opheffing tijdelijk politiereglement van de burgemeester d.d. 22 augustus 2006 (bekrachtigd door de gemeenteraad op 19 september 2006) i.v.m. de wegverzakking onder het viaduct tussen de Beneluxlaan en de Tweede Gidsenlaan - Klein Rusland - bekrachtiging door de gemeenteraad

Op 19 september 2006 bekrachtigde de gemeenteraad de politieverordening van de burgemeester betreffende de gedeeltelijke afsluiting van de rijbaan wegens een wegverzakking onder het viaduct tussen de Beneluxlaan en de Tweede Gidsenlaan - Klein Rusland voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton uitgezonderd lijnbussen.

Op 26 juni 2007 heeft het College van Burgemeester en Schepenen, bevoegd voor tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer op basis van artikel 130bis van de nieuwe gemeentewet, deze verordening opgeheven teneinde het verkeer niet onnodig te hinderen gezien de wegenis werd hersteld en de reden van de tijdelijke politieverordening aldus is komen te vervallen. Gezien dit echter de opheffing van een door de gemeenteraad bekrachtigde politieverordening betreft wordt de machtiging van de gemeenteraad gevraagd.

17. Preventieaanhangwagen - gebruiksreglement

Voorstel is om de preventieaanhangwagen aangekocht door de jeugdraad ter beschikking te stellen van alle erkende verenigingen mits aan de jeugdverenigingen steeds prioriteit wordt verleend mits het nakomen van een reeks verplichtingen.

18. Aankoop tweedehands bestelwagen t.b.v. de gemeentelijke technische dienst - principebeslissing - goedkeuring bestek

De gemeenteraad dient de voorwaarden te bepalen waaraan de tweedehands bestelwagen, aan te kopen ter vervanging van een uit dienst genomen voertuig van de technische dienst, dient te voldoen.

De opdracht zal via onderhandelingsprocedure worden gegund; de prijs wordt geraamd op maximum 25.000,00 euro inclusief btw toe te rekenen op artikelnummer 421/743-52 van de buitengewone begroting en te betalen met een lening.

19. Gemeentelijke basisschool - vervaardigen en plaatsen van deuren

De opdracht tot het vervangen en het plaatsen van aluminium deuren aan de refter en aan de turnzaal van de school Debbautshoek wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Raming kostprijs: maximum 7 500,00 euro inclusief btw, toe te rekenen op artikelnummer 72205/724-50 van de buitengewone begroting en te betalen met eigen middelen. Gunning via onderhandelingsprocedure.

20. Gemeentelijke basisschool - leveren van meubilair

De opdracht tot het leveren van meubilair voor de school Debbautshoek wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Raming kostprijs: maximum 11 500,00 euro inclusief btw, toe te rekenen op artikelnummer 722/741-98 van de buitengewone begroting en te betalen met eigen middelen. Gunning via onderhandelingsprocedure.

21. Contract met Iveg i.v.m. energiescans

Bij besluit van de Vlaamse Regering d.d. 02 maart 2007 werden aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders actieverplichtingen opgelegd, onder andere het uitvoeren van energiescans.

Bedoeling is dat in Zelzate over de periode 2007-019 109 energiescans zouden worden uitgevoerd.

Met Iveg dient een overeenkomst te worden afgesloten in verband met deze energiescans.

Het gemeentebestuur opteert ervoor dat de energiescans worden uitgevoerd door de door Iveg aangeduide personen; de door de gemeente bepaalde doelgroep zijn:

* kansarmen, zoals leefloontrekkers e.d.
* beschermde klanten, waaronder:

- gezinnen met een budgetmeter voor elektriciteit;
- gezinnen die hun elektriciteit via de sociale leverancier geleverd krijgen;
- gezinnen die in budgetbegeleiding bij het OCMW zijn.

De personen bij wie een energiescan zal gebeuren dienen hun schriftelijk akkoord te verlenen.

22. Concessieovereenkomst met BVBA Cobra Party Service - herziening

De concessiehouder voor de exploitatie van de cafetaria in de Eurohal heeft de concessieovereenkomst opgezegd conform de contractuele voorwaarden.

De concessie zou aldus eindigen per 30 september 2007.

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor om de concessieovereenkomst onder gewijzigde voorwaarden verder te zetten tot zijn oorspronkelijke einddatum (30 september 2010) . De gewijzigde voorwaarden zijn onder andere:

- de natte bar wordt uit de concessie gehaald;
- de concessiehouder beschikt niet meer over de exclusiviteit van verkoop in het sportcomplex;
- de maandelijkse vergoeding wordt teruggebracht op 1 000,00 euro vanaf heden te indexeren; voor de nutsvoorzieningen wordt 250,00 euro per maand aangerekend, eveneens te indexeren.

23. VZW watersportvereniging Zelzate - statutenwijziging

In de gemeenteraad van 07 juni 2007 werden de ontwerpstatuten van de VZW watersportvereniging Zelzate goedgekeurd met de vraag de door de raad voorgestelde opmerkingen zo spoedig mogelijk in de statuten te verwerken.

De Raad van Bestuur van de VZW watersportvereniging Zelzate heeft de statuten aan deze opmerkingen aangepast in zitting van 02 juni 2007; de aldus aangepaste statuten worden nu ter goedkeuring voorgelegd.

24. Kerkfabriek Sint-Laurentius - begrotingswijziging

De begrotingswijziging van de kerkfabriek Sint-Laurentius wordt voor advies voorgelegd; de gemeentelijke toelage vermindert van 16 420,00 euro naar 15 620,00 euro.

25. Nazicht exploitatierekening Apcoa door revisorenbureau

Er wordt opdracht gegeven tot het opmaken van een revisorenverslag over de exploitatierekening 2006 betreffende de exploitatie van het parkeerbeheer.

De kostprijs wordt geraamd op 13 794,00 euro inclusief btw; in de buitengewone begroting wordt via begrotingswijziging een krediet voorzien van 26 391,00 euro.

Dit krediet voorziet in de mogelijkheid om, indien nodig, de opdracht uit te breiden over de gehele duurtijd van de concessie.

26. Brandweer - reglement publiektoegankelijke ruimten

Met schrijven d.d. 14 juni 2007 ref. FCV/HVB/hvb/07-5983/6025 werd verzocht het aangepaste modelreglement betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen aan de goedkeuring van de gemeenteraad voor te leggen. De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te geven aan dit gewijzigd politiereglement.

27. Kennisgeving en korte toelichting aan de gemeenteraad van de klacht bij de gouverneur inzake het onterecht afvoeren van 2 agendapunten op de gemeenteraad van 07 juni 2007 (op verzoek van de PVDA+-fractie)

Raadslid Dirk Goemaere heeft klacht ingediend bij de provinciegouverneur tegen het feit dat 2 agendapunten welke op zijn verzoek aan de agenda van de gemeenteraad d.d. 07 juni 2007 waren toegevoegd, van de agenda werden afgevoerd.

Hij wenst de raad hiervan in kennis te stellen en hierbij een korte toelichting te geven.

28. Bespreking van de inkomsten van het 1 sta en 2de kwartaal van 2007 van het betalend parkeren (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie verzoekt de resultaten van het betalend parkeren, lste en 2de kwartaal 2007, te bespreken.

29. Stand van de besprekingen met Apcoa i.v.m. het beŽindigen van het betalend parkeren (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie vraagt naar de stand van de besprekingen met Apcoa in verband met het beŽindigen van het betalend parkeren.

30. Maatregelen om de energiefactuur te verlichten voor de gemeente en de inwoners:
     - voorstel voor motie
     -voorstel voor opening van een gemeentelijk energieloket
     -voorstel voor opnemen van contact met verbruikersvereniging OIVO
                    (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie vraagt haar voorstel van maatregelen om de energiefactuur voor de gemeente en de inwoners te verlichten, in bespreking te nemen.

Het dossier omvat:

- voorstel voor motie;
- voorstel voor opening van een gemeentelijk energieloket;
- voorstel voor opnemen van contact met verbruikersvereniging OIVO

31. Haalbaarheidsstudie windturbines in Zelzaatse toekomstige (en huidige) KMO-zones langs R4 en N49 (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie vraagt de bespreking over haar voorstel tot invoering van een haalbaarheidsstudie van windturbines in Zelzate.

Men vraagt Asperavi een studie te laten uitvoeren.

Als inplantingplaats denkt men aan de KMO-zone langs de R4, de eventuele toekomstige verlenging van de Akmo-zone aan de N49. Dit alles onder de voorwaarde dat hier een breed sociaal draagvlak te vinden is.

32. Vragen bij de gesprekken tussen Zelzate en Assenede over het fietspad Poelstraat (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie vraagt naar de stand van zaken bij de gesprekken tussen de gemeentebesturen Zelzate en Assenede in verband met een eventuele verlening van een fietspad in de Poelstraat. Verder wenst men meer duidelijkheid over de problemen inzake grondverwerving, de eventuele kostprijs en subsidiemogelijkheid, de termijn waarbinnen dit project zou kunnen worden gerealiseerd, .... Indien het fietspad niet kan worden doorgetrokken vraagt men een betere beveiligde en verlichte fietsoversteek.

33. Voorstel voor het plaatsen van doelen (voetbal) op het plein van Klein Rusland-oost (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie vraagt om voetbaldoelen te plaatsen op het grasplein gelegen links bij het inrijden van de wijk Klein Rusland.

II. GEHEIME ZITTING

1. Aanwijzing stedenbouwkundige ambtenaar

Mevrouw Anne Bunneghem is in het college van 13 augustus 2007 benoemd in een statutaire betrekking niveau A.

Het decreet d.d. 18 mei 1999 (en latere wijzigingen) houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening stelt in artikel 15ß1 dat de gemeenteraad de stedenbouwkundige ambtenaar aanwijst.

2. Lokaal economische adviesraad - samenstelling

Bij besluit van 16 april 2007 werd de samenstelling van de lokale economische adviesraad bepaald; toen kon de vertegenwoordiger van de PWA Zelzate echter nog niet worden aangeduid omdat deze door de PWA nog niet was aangeduid.

Op 17 april 2007 werd door PWA Zelzate mevrouw Anja Cleemput voorgedragen om namens de PWA Zelzate te zetelen in de lokale economische adviesraad.

3. Brandweerpersoneel - vrijwillige ontslagen

De heer Walter Poelman heeft, omwille van het bereiken van de leeftijdsgrens, zijn ontslag ingediend als adjudant bij de vrijwillige brandweer. Er wordt voorgesteld hem eervol ontslag te verlenen.

4. GECORO - samenstelling

Met de gemeenteraadsbeslissing d.d. 16 april 2007 werd de nieuwe samenstelling van de gecoro bepaald. Deze samenstelling werd door de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen van goedkeuring onthouden omwille van het niet voldoen aan de verplichte man-vrouw-verhouding.

Thans wordt een nieuw voorstel van samenstelling die aan de verplichte man-vrouwverhouding voldoet ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014