Gemeenteraad 07-06-2007

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

08-06-2007;

Deze zitting van de gemeenteraad gaat door op donderdag 07 juni 2007 met aanvang om 19.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

 AGENDA

I. OPENBARE  ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

Pro memorie

1. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraden van 16 en 26 april 2007 dienen te worden goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie.

3. Goedkeuring gemeentelijke ruimtelijk structuurplan - definitieve vaststelling

Het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan dient definitief te worden goedgekeurd. De ontvangen adviezen en bezwaren werden door de Gecoro geadviseerd. De gemeenteraad dient zich uit te spreken over dit advies.

4. OCMW budget 2007

Er dient kennis te worden genomen van het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 24 april 2007 houdende bepaling van het OCMW-budget 2007. Gezien de gemeentelijke toelage (2.257 841,04 euro) minder is dan het in het meerjarenplan 2006-2008 voorziene bedrag (2.871 065,91 euro) dient de gemeenteraad enkel kennis te nemen, na toelichting door de OCMW-voorzitter.

5. Samenstelling raadscommissies

De fracties dienen hun kandidaten in te dienen via een voordracht die is ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie.

6. Definitief ontwerp strategisch plan Gentse kanaal zone - goedkeuring

De door de gemeenteraad in zitting van 30 november 2006 gemaakte opmerkingen werden deels weerlegd.

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor het definitief ontwerp goed te keuren mits de opmerking i.v.m. het opnemen van een punt 4 onder actie L-2 wordt weerhouden (punt 4 = aanpak geluidshinder R4-West te Zelzate tussen klaverblad R4/N49 en brug; nemen van effectgerichte maatregelen zoals herstelling wegdek, verlaging maximum toegelaten snelheid, aanleg geluidswal en/of -scherm, ... ) - zkt.

7. Openbare verlichting - investeringen

* wegnemen en plaatsen van 2 verlichtingspalen in de Beneluxlaan ten behoeve van de wegeniswerken onder de spoorwegbedding kostprijs: 2.535,56 euro
* vervangen van 9 verouderde betonpalen openbare verlichting aan de Beneluxlaan kostprijs: 10.916,19 euro
* vervangen van 30 verouderde betonpalen in de wijk Vogelzang -fase 3 (Merellaan, Vinkenlaan en Spreeuwenlaan) kostprijs: 32.979,60 euro
* bijplaatsen van een openbare verlichtingspaal aan de Oimitri Peniakofflaan nr. 24-26 kostprijs: 1.386,61 euro

8. Sportdienst - werkingsverslag 2006

Pro memorie

9. Wegen- en rioleringswerken Beneluxlaan - meerwerk

Een meerwerk bestaande uit het afvoeren, tijdelijk opslaan en verwerken van vervuild asfalt dient te worden goedgekeurd; de kostprijs per ton bedraagt 91,96 euro inclusief btw; de vermoedelijke hoeveelheid aan af te voeren en te verwerken asfalt bedraagt 300 ton.

10. Belasting op drankslijterijen open na het sluitingsuur - aanpassing

Na fel protest vanuit de horecasector tegen het verplichte sluitingsuur vanaf 03u00 stelt het schepencollege de gemeenteraad voor om ook tarieven te voorzien voor het openblijven na 03.00 uur.

          Zie aangepast belastingreglement

11. Verkoop gronden tussen Havenlaan en Karnemelkstraat

Er zal worden overgegaan tot de openbare verkoop van enkele restgronden (voornamelijk grachten en berm) gelegen tussen Havenlaan en Karnemelkstraat; voorwaarde is dat de constructies die worden opgericht op deze gronden of op de aan deze gronden aanpalende percelen niet worden ontsloten via de Polderstraat of Havenlaan; de verkoopprijs werd geschat op 8,00 euro/m2; oppervlakte Ī 3 426 m2ē

12. Provag - vertegenwoordigers - wijziging

Mevrouw Patricia De Meyer is zowel door het provinciebestuur als door het gemeentebestuur benoemd als lid van de Raad van Bestuur van Provag. Zij dient als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur te worden vervangen.

13. VZW Zelzaatse Watersportvereniging - statutenwijziging

De diverse vragen/opmerkingen gesteld/gemaakt in een vorige gemeenteraad werden met de VZW besproken en geven aanleiding tot enkele aanpassingen aan de statuten; gevraagd wordt met deze opmerkingen rekening te houden bij een volgende statutenwijziging.

14. VZW Zelzaatse Watersportvereniging - wijziging vertegenwoordigers

Diverse vertegenwoordigers in de VZW Zelzaatse Watersportvereniging oefenen (soms reeds geruime tijd) geen gemeentelijk mandaat meer uit. Zij dienen te worden vervangen door gemeenteraadsleden uit de huidige legislatuur.

15. Intercommunale Westlede - Algemene vergadering d.d. 13 juni 2007

De gemeentelijke vertegenwoordiger dient te worden aangeduid.

Agenda vergadering:

1. Goedkeuring verslagen Algemene Vergadering d.d. 06 december 2006 en Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 28 maart 2007;
2. Goedkeuring Balans en Resultatenrekening 2006;
3. Kwijting Commissaris-Revisor voor de periode 2007-2009;
4. Vaststelling zitpenning bestuurders;
5. Werkingsverslag 2006 en evaluatie periode 2001-2006;
6) Ondernemingsplan 2007-2012.

16. TeveOost - Algemene vergadering d.d. 15 juni 2007

De gemeentelijke vertegenwoordiger dient te worden aangeduid.

Agenda vergadering:

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2006;
2. a) Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006;
    b) Kennisneming van de analytische resultatenrekening per regio over het boekjaar 2006;
    c) Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsverwerking per regio over het boekjaar 2006;
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris;
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de voorbije zes jaar;
5. HeroriŽntering van activiteit kabelnetwerkparticipatie - goedkeuring van fusie door overneming (zoals nader omschreven in de agenda en documentatie van de algemene vergadering);
6. Statutaire mededelingen;
7. Statutaire benoemingen.

17. Intercommunale Veneco - Algemene vergadering d.d. 27 juni 2007

De gemeentelijke vertegenwoordiger dient te worden aangeduid.

Agenda vergadering:

1. Verslag Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 29 maart 2007 - vaststelling;
2. Jaarverslag 2006 van de Raad van Bestuur;
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat;
4. Verslag van de commissaris;
5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de verwerking van het resultaat;
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders;
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris;
8. Benoeming nieuwe bestuurders;
9. Vaststellen bedrag zitpenningen.

18. Onderwijs - openstelling betrekkingen

Volgende ambten worden vacant verklaard:

ē 2 deeltijdse ambten (6/24) van onderwijzer
ē 2 deeltijdse ambten (6/24) van kleuteronderwijzer
ē 1 deeltijds ambt (4/24) leermeester protestantse godsdienst
ē 1 deeltijds ambt (12/32) van kinderverzorgster;

19. Federatie voor toerisme Oost-Vlaanderen - aanduiding vertegenwoordiger

De gemeentelijke vertegenwoordigers dienen te worden aangeduid.

20. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - aanpassing

Bij besluit van 30 november 2006 werd in de zone Leegstraat, Sint-Stevenstraat, Akker, Oudenburgse Sluis en Zeestraat een verbod voor zwaar vervoer + 7,5 ton ingevoerd, uitgezonderd plaatselijk verkeer en traag vervoer. Het ministerie merkt op dat het begrip "traag vervoer" in het algemeen verkeersreglement niet is gedefinieerd. De term "traag vervoer" zal worden vervangen door "landbouwvoertuigen ".

21. Sportraad - erkenning als adviesraad

De sportraad wordt als adviesraad erkend.

De statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota worden ter goedkeuring voorgelegd.

22. Jeugdraad - erkenning als adviesraad

De jeugdraad wordt als adviesraad erkend.

Statuten en huishoudelijk reglement wijzigen niet.

23. Verkeersegeling in de Denderdreve - evaluatie van de gevolgen van de invoering van beperkt plaatselijk verkeer (op verzoek van de CD&V-fractie)

De CD&V-fractie verwijst naar het gemeenteraadsbesluit d.d. 09 mei 2006 houdende invoering van plaatselijk verkeer in de Denderdreve. De CD&V-fractie betwijfelde toen het nut en de onderbouwing van deze maatregel en vreesde neveneffecten; men vroeg een evaluatie van de maatregel en eventuele intrekking ervan indien deze evaluatie niet positief uitviel.

Vragen van de CD&V-fractie: heeft de politie nadien de gewijzigde toestand geŽvalueerd, zo ja wat waren de bevindingen?

24. Bespreking van de inkomsten van het 1e kwartaal van 2007 van het betalend parkeren (op verzoek van de PVDA+-fractie)

Het nettoresultaat van het eerste kwartaal 2007 bedraagt 11 899,42 euro; de cijfers worden ter bespreking voorgelegd.

25. Stand van de besprekingen met Apcoa i.v.m. het beŽindigen van het betalend parkeren (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De eerste vergadering van de ad hoc commissie inzake het parkeerbeleid vond plaats op 21 mei 2007; de PVDA+-fractie wenst de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken.

26. Postkantoor Zelzate-West moet open blijven (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie vraagt dat de burgemeester achter het vroeger ingenomen standpunt blijft staan dat hij in naam van de hele raad heeft geformuleerd namelijk behoud van het postkantoor Zelzate-West. Tevens vraagt de fractie dat de burgemeester dit standpunt zowel naar de hogere overheid als naar de leidende instanties van de post blijft verdedigen in naam van de bewoners van ZeI zate¨West. Ook vraagt men dat de burgemeester aan de OCMW-voorzitter vraagt om af te zien van initiatieven om zelf een postpunt te organiseren.

27. Vragen bij Fluxys-compressiestation (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie wenst te weten of dat: de Zelzaatse brandweer voldoende is geÔnformeerd door het bedrijf over de te nemen maatregelen in geval van kleinere en grotere incidenten. Het station bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van een drukke verkeersader en niet zo ver van een dichtbebouwde wijk; de risico's die deze site meebrengen ook geÔntegreerd zijn in het rampenplan

28. Enkele vragen bij verslagen schepencollege (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie heeft vragen bij:

- het toestaan van tankvoordelen aan mandatarissen;
- het al of niet ondertekenen van het lokaal Kyotoprotocol en de inhoud van dit protocol;
- het saunaproject (hoe te verantwoorden binnen alle prioriteiten inzake sportbeoefening. Prijszetting.)
- de verkoop van de watertoren: er zou een potentiŽle koper zijn volgens info uit de pers: welk is het project van deze koper? Welke stedenbouwkundige voorschriften zijn voorzien om storende projecten aan banden te leggen?

II. GEHEIME ZITTING

1. Beheerraad Plaatselijke Openbare Bibliotheek - aanduiding vertegenwoordigers

De vertegenwoordigers van de gebruikers en van de ideologische en filosofische strekkingen dienen te worden aangeduid..

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014