Gemeenteraad 16-04-2007

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

06-04-2007;

De eerstvolgende gemeenteraad gaat door op op maandag 16 april 2007 met aanvang om 19.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

AGENDA

I. OPENBARE  ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

Pro memorie

1. Goedkeuring notulen

Pro memorie

2. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie

3. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Behandelde punten:

* bijeenroeping gemeenteraad
* openbare of gesloten vergadering
* informatie voor raadsleden en publiek
* wijze van vergaderen
* notulen
* raadscommissies
* presentiegeld
* verzoekschriften aan de gemeenteraad
* halfuurtje van de burger

4. Definiëring van het begrip "dagelijks bestuur" / bepaling van de algemene regels i.v.m. daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen

- De gemeenteraad dient te bepalen welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.

- Het college is bevoegd om voor de verrichtingen van dagelijks bestuur de wijze waarop de overheidsopdrachten worden gegund evenals de vast te stellen voorwaarden, bestekken en lastenboeken te bepalen.

Als dagelijks bestuur wordt bepaald:

* de uitgaven van het exploitatiebudget. Tot de inwerkingtreding van de bepalingen betreffende het budget (artikel 148 t.e.m. artikel 157) moet 'exploitatiebudget' gelezen worden als 'gewone dienst'.
* de uitgaven van minder dan 5 500 euro exclusief BTW van het investeringsbudget. Tot de inwerkingtreding van de bepalingen betreffende het budget (artikel 148 t.e.m. artikel 157) moet 'investeringsbudget' gelezen worden als 'buitengewone dienst'.

- Het college is bevoegd inzake daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, binnen de grenzen van de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

De gemeenteraad bepaalt deze regels als volgt:

• het algemeen onderhoud van de gemeentelijke gebouwen;
• het occasioneel ter beschikking stellen van lokalen en terreinen aan derden (voor maximum 1 jaar en tegen een maximale vergoeding van 5 500,00 euro).

5. Aanvullend gemeentereglement op de politie van het wegverkeer - parkeerkaarten - aanpassingen

- Het Ministerieel Besluit betreffende de gemeentelijke parkeerkaart d.d. 09 januari 2007 biedt de mogelijkheid aan het gemeentebestuur om naast de gebruikelijke bewonerskaart ook een parkeerkaart te verlenen aan een bepaalde doelgroep zoals huisdokters, thuiszorgberoepen , ...

- Ook kan op deze manier een oplossing worden geboden voor het aan het personeel van de gemeenschapsschool voorbehouden gebruik (tijdens welbepaalde uren) van de parking in de Leegstraat, waartoe de gemeenteraad zich in een eerdere zitting heeft verplicht (gemeenteraad 09 maart 2006).

- Bij huidig besluit wordt een gemeentelijke parkeerkaart toegekend aan huisdokters en beoefenaars van thuiszorgberoepen; zij betalen hiervoor 5,00 euro (net zoals de houders van de bewonerskaart) en kunnen hiermee 1 uur gratis parkeren in de zones waar betalend parkeren van toepassing is of zij kunnen zonder parkeerschijf parkeren in de "blauwe zones". Aan het personeel van de scholencampus Leegstraat / Onteigeningsstraat wordt de parkeerkaart gratis afgegeven; deze parkeerkaart is echter enkel geldig voor de parking op de Leegstraat en dit binnen de uren vermeld op de kaart.

6. Onderhoudswerken gemeentelijke gebouwen

Er wordt beroep gedaan op externe aannemers voor hulp bij het uitvoeren van timmerwerken, schilderwerken, elektriciteitswerken en loodgieterwerken aan gemeentelijke gebouwen.

De aannemers zullen worden geselecteerd op basis van een prijsvraag (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) waarbij het gevraagde uurloon bepalend is gezien de benodigde materialen en onderdelen ter beschikking worden gesteld door de gemeentelijke technische dienst.

De totale voorziene kost is 20 000,00 euro toe te rekenen op de buitengewone begroting en te betalen met eigen middelen.

7. Kerkfabriek Sint-Laurentius - rekening 2006

De jaarrekening van de kerkfabriek Sint-Laurentius sluit met een overschot van 15 734,77 euro.

8. Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua - rekening 2006

De jaarrekening van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua sluit met een overschot van 12 051,01 euro.

9. Investeringen openbare verlichting

Volgende investeringen aan de openbare verlichting worden ter goedkeuring voorgelegd:

- Bijplaatsen 3 nieuwe verlichtingspunten in de Karperstraat (speelplein)
Geraamde kostprijs: 2 432,97 euro inclusief btw

- Vervangen beschadigde verlichtingspaal in de Leegstraat
Geraamde kostprijs: 728,00 euro inclusief btw

- Vervangen afgebroken, verouderde gevelarmatuur door een aluminiumpaal met lichtpunthoogte 8m aan het Koophandelsplein
Geraamde kostprijs:l 002,42 euro inclusief btw

- Vervangen van een beschadigde openbare verlichtingspaal in de Burgemeester J. Chalmetlaan aan het rond punt
Geraamde kostprijs: 1 009,60 euro inclusief btw

De uitgaven worden toegerekend op artikelnummer 426/735-60 van de buitengewone begroting 2007; Iveg wordt met de uitvoering der werken belast; financiering met een lening.

10.TMVW - voordracht kandidaturen / nieuwe voordracht - wijziging voordracht

- De heer Frank Bruggeman, gemeenteraadslid, wonende Maurice Salzmannlaan 32 te 9060 Zelzate wordt voorgedragen als kandidaat-vertegenwoordiger van de T-vennoten in het directiecomité voor financieringsaangelegenheden van de TMVW.

- De heer Frank Bruggeman, gemeenteraadslid, wonende Maurice Salzmannlaan 32 te 9060 Zelzate wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder vertegenwoordiger van de T-vennoten in de plaats van de heer Freddy De Vilder (herziening besluit d.d. 13 maart 2007)

- De heer Freddy De Vilder, burgemeester, Wachtebekestraat 121, 9060 Zelzate wordt voorgedragen als kandidaat voor het directiecomité voor secundaire diensten in de plaats van de heer Frank Bruggeman (herziening besluit d.d. 13 maart 2007)

11. IDM - Algemene Vergadering d.d. 25 mei 2007 - agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

- De heer Rony Schatteman, schepen, wonende Westkade 30 te 9060 Zelzate wordt voorgedragen als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de intercommunale Durme-Moervaart d.d. 19 maart 2007 met als plaatsvervanger de heer Frank Bruggeman, gemeenteraadslid, wonende Maurice Salzmannlaan 32 te 9060 Zelzate.

- Voormelde gemeentelijke vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger wordt gemandateerd tot goedkeuring van de voormelde geagendeerde punten.

12. Iveg - Algemene Vergadering d.d. 31 mei 2007 - agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

- De heer Jan De Beule, gemeenteraadslid, wonende Schepen René De Deckerlaan 38 te 9060 Zelzate wordt voorgedragen als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate voor de jaarvergadering van de intercommunale Iveg d.d. 31 mei 2007 met als plaatsvervanger de heer Jan Coppens, gemeenteraadslid, wonende Schepen Napoleon De Meyerstraat 16 te 9060 Zelzate.

- Voormelde gemeentelijke vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger wordt gemandateerd tot goedkeuring van de voormelde geagendeerde punten.

13. Afsprakennota betreffende de samenwerking in de werkstructuur van het SRN Gentse Kanaalzone

In zitting van 31 januari 20087 werd de Afsprakennota betreffende de samenwerking in de werkstructuur van het SRN Gentse Kanaalzone goedgekeurd mits de opmerking dat de basisbijdrage zou dienen te worden herberekend op basis van objectieve criteria zoals bevolkingsaantal, oppervlakte, ....

Op heden ligt de definitieve versie van de afsprakennota ter goedkeuring voor.

Aan de opmerking van de gemeenteraad werd niet voldaan en dit om volgende redenen:

* de gemeente Zelzate krijgt in verhouding tot het te betalen bedrag een grote return terug. Hiervoor werd verwezen naar het jaarprogramma van het netwerk Gentse Kanaalzone, waarin jaarlijks heel wat acties, waar de gemeente Zelzate baat bij heeft, worden opgenomen;
* het bedrag in de overeenkomst werd op basis van gelijkwaardigheid vastgesteld. De gemeente Zelzate wordt immers ook steeds op basis van gelijkwaardigheid behandeld en betrokken bij de uitvoering van de verschillende acties. Hiervoor werd verwezen naar de vertegenwoordiging van de gemeente in het SRO-Gent, in het SRN-Gent en in de verschillende werkgroepen van het Project Gentse Kanaalzone;
* de provincie Zeeland is vragende partij om het project Gentse Kanaalzone uit te breiden tot de kanaalzone Gent-Terneuzen. Het is de verwachting dat Zelzate, als grensgemeente, een belangrijke rol in deze uitbreiding zal spelen.

De gemeenteraad dient te beslissen of deze argumentatie een wijziging in zijn standpunt verantwoordt of niet en de definitieve afsprakennota al of niet kan worden goedgekeurd.

14. Projectbureau Gentse kanaalzone: gebiedsvisie Klein Rusland-Oost: definitief ontwerp

In opdracht van het Projectbureau Gentse Kanaalzone werd een studie opgestart om een totaalvisie en consensusvisie te bekomen in verband met de verdere ontwikkeling van het koppelingsgebied Klein-Rusland-oost, in het bijzonder in verband met het nieuwe bedrijventerrein hierin opgenomen (verder genoemd zeehaventerrein Kuhlmannkaai-noord).

De studie beslist dat de gewenste ontwikkeling van het zeehaventerrein Kuhlmannkaai-noord kan worden omschreven als "een water en kadegebonden bedrijventerrein voor een ruime waaier aan lichte en middelzware productie en distributie, zoals op- en overslag (waaronder logistiek), autoterminals en Ro/Ro, verwerkende industrieën, middelzware industrie, elektriciteitscentrales en afvalverwerking. Gelet op de nabijheid van een woonwijk en een kwetsbare locatie, zal bij de toewijzing van percelen en bij de inrichting van de installaties de nodige zorg moeten worden besteed om geluids-, geur- en/of stofproductie aan de bron zelf in de installaties te beperken of te vermijden; dit wordt in de specifieke vergunningsdossiers behandeld en mee in de adviesverlening van het Havenbedrijf aangestuurd. Daarbij zijn in de noordoostelijke helft vanuit veiligheidsoogpunt in principe geen SEVESO-bedrijven toegelaten en in de zuidwestelijke helft alleen lage drempel SEVESO-bedrijven”

De gemeenteraad deelt deze visie niet en wenst dat in de gebiedsvisie meer aandacht wordt besteed aan de milieuaspecten; de mogelijkheid van lagedrempel Sevesobedrijven, ook al is het in de zuidwestelijke helft van het gebied is onbespreekbaar; ook de mogelijke vestiging van middelzware producten, middelzware industrie en elektriciteitscentrales dient te worden uitgesloten.

De visie dat bij de toewijzing van percelen en bij de inrichting van de installaties de nodige zorg moet worden besteed om geluids, geur- en/of stofproductie aan de bron zelf in de installaties te beperken of te vermijden wordt gedeeld, maar naast het Havenbedrijf dient desgevallend (indien niet op ons grondgebied) ook het gemeentebestuur om advies te worden gevraagd.

De gebiedsvisie wordt in deze zin aangepast; de stad Gent en de gemeente Evergem wordt gevraagd deze visie mede goed te keuren; aan de provinciegouverneur wordt gevraagd de studie in deze zin te laten aanpassen.

15. Marktcommissie - wijziging samenstelling

Tot op heden werd bepaald dat onder andere 2 met naam genoemde marktbonden alsook de politiecommissaris in de marktcommissie zetelen.

Dit wordt aangepast in deze zin dat elke marktbond die zich hiertoe kandidaat stelt lid zal worden.

Verder wordt het aan de politiezone overgelaten wie zij afvaardigen; ook de gemeentesecretaris wordt in de marktcommissie opgenomen alsook 2 gemeenteraadsleden die geen lid zijn van het College van Burgemeester en Schepenen.

16. Statutenwijziging VZW Zelzaatse Watersportvereniging

De algemene vergadering van de VZW heeft in zitting van 16 maart 2007 de statuten gewijzigd dit om ze in hoofdzaak in overeenstemming te brengen met de gewijzigde wetgeving. De gemeenteraad wordt gevraagd de gewijzigde statuten goed te keuren.

Voorgesteld wordt deze goed te keuren, op uitzondering van een zinsnede in artikel 19 waar het behoud van de vroegere bepaling wordt gevraagd.

Te schrappen zinsnede: "Eén afgevaardigde van de gemeente maakt deel uit van dit bestuur”

Te behouden zinsnede: "De gemeenteraad van Zelzate duidt één lid aan welke ten allen tijde bij beslissing van de gemeenteraad kan vervangen worden”

17. Inrichting groenbuffer en verkaveling / aanleg geluidsberm langsheen R4

Er wordt besloten om de percelen kadastraal gekend 2de afd. sectie C 102/e, 103/f, 105/a, 104/b, 106/a, 107/a, 108/a, 109/b, l24/d, 124/h, l23/k, l25/f in eigendom van de gemeente Zelzate in te richten als groenbuffer en verkaveling op voorwaarde dat de voorbesprekingen met Aquafin, in verband met de erfdienstbaarheid ten opzichte van de collector 'Aansluiting Rosteyne', leiden tot een positief resultaat.

Aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt opdracht gegeven een ontwerper voor deze opdracht voor te stellen aan de gemeenteraad. De opdracht zal worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Het Vlaams Gewest zal instaan voor de aanleg van een geluidsberm die tevens dient te zijn opgenomen in het ontwerp.

18. Toelage aan verenigingen die 50 jaar bestaan

Aan verenigingen, lid van één der erkende raden, wordt een toelage van 1 000,00 euro toegekend.

Men dient de aanvraag te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen tezamen met de bewijsstukken waaruit blijkt dat men 50 jaar bestaat.

Verenigingen die in het verleden niet konden genieten van deze éénmalige toelage kunnen een aanvraag indienen naar aanleiding van het 75, 100, 125, ... jarig bestaan.

Buiten deze toelage kunnen de betrokken verenigingen niet genieten van andere financiële ondersteuning naar aanleiding van de viering.

19. Bespreking van de correcte exploitatierekening 2006 i.v.m. betalend parkeren / Opvolging van de besprekingen rond de opzeg van de concessie met Apcoa (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie vraagt volgend agendapunt te agenderen:

- bespreking van de correcte exploitatierekening 2006 van Apcoa
- opvolging van de besprekingen rond de opzeg van de concessie met Apcoa:
              - bespreking van het verslag van de vergadering van 16/02/07 met Apcoa
              - stand van zaken rond de bijeenroeping van de "ad hoc" commissie.
              - andere geplande of gebeurde initiatieven?

20. Toepassen van het groepstarief voor Zelzaats Jeugdwerk in het gemeentelijk zwembad voor het dagcentrum “De Boei” (op verzoek van de CD&V-fractie)

De CD&V-fractie vraagt om voor het dagcentrum De Boei als ondersteuning van hun belangrijke sociale taak, het groepstarief voor de jeugdwerking van Zelzaatse clubs toe te kennen (1,00 euro inkomgeld i.p.v. 3,70 euro).

21. Nieuw toegangssysteem containerpark (op verzoek van de CD&V-fractie)

In de krant was te lezen dat er een nieuw toegangssysteem zou komen. Het huidige systeem werkt immers alleen voor houders van een Belgische identiteitskaart. Vragen van de CD&V-fractie: Wat houdt dit nieuwe systeem in? In hoeverre zal het nieuwe systeem misbruiken voorkomen. Wat is de geraamd prijs?

22. Project Gentse kanaal zone - ombouw knooppunten R4-0ost en –West - bespreking (op verzoek van de CD&V-fractie)

Pro memorie.

23. Verdere aanpassing van de knooppunten Expresweg A11/E34 - bespreking (op verzoek van de CD&V-fractie)

Pro memorie.

II. GEHEIME ZITTING

In geheime zitting wordt overgegaan tot de samenstelling van

1. Lokale economische raad

Pro memorie.

2. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

Pro memorie.

3. De gemeentelijke cultuurraad

Pro memorie.

4. De marktcommissie

Pro memorie.

Ook voor de algemene vergadering van de VZW Huis van Het Nederlands wordt een kandidatuur ingediend.
 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014