Gemeenteraad 19-09-2006

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

04-11-2006;

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

1. Goedkeuring notulen

pro memorie

2. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan - voorlopige vaststelling ontwerp

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een plan dat de krijtlijnen vastlegt voor het ruimtelijk beleid van de komende jaren. Met dit plan wil het gemeentebestuur de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in goede banen leiden. Het structuurplan wil dan ook een antwoord bieden op een aantal concrete vragen en uitdagingen : waar kunnen er nog nieuwe woonprojecten worden gerealiseerd ? is er ruimte voor bijkomende bedrijven te Zelzate ? is er voldoende groen in onze woonomgeving? In het structuurplan moeten een aantal keuzes worden gemaakt want niet elke activiteit kan overal zomaar worden gerealiseerd. Het maken van de juiste keuzes is daarbij niet steeds gemakkelijk.

Het gemeentelijk structuurplan bevindt zich momenteel nog steeds in de ontwerpfase. De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorlopig vast. Het College van burgemeester en schepenen krijgt de opdracht om het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan te onderwerpen aan een voorgeschreven openbaar onderzoek. Er wordt tevens beslist een aanvraag in te dienen tot het bekomen van de subsidie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor de opmaak van het uiteindelijk gemeentelijk structuurplan.

De bijbehorende kaarten zijn raadpleegbaar op www.zelzate.be

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke

Het was lang wachten maar globaal gezien ziet het ontwerp van structuurplan er vrij degelijk uit. Toch heeft de CD&V-fractie enkele kanttekeningen:

- Vooral in het informatief gedeelte staan nog heel wat storende fouten of onnauwkeurigheden. Onze fractie zal diverse typ- en opmaakfouten later doorgeven, zodat die bij de latere herwerking, voor mijn part na het openbaar onderzoek, kunnen meegenomen worden.

- Een aantal zaken zijn niet actueel. Mij vielen alvast al op:

* de timing van de aanpassingen van de knooppunten R4-Oost;
* het intussen verdwijnen van de betoncentrale DMI op. p.39 en 40;
* BPA 4 Wittouck is intussen aangenomen door de gemeenteraad;
* in de tabel met waardevol erfgoed op p.16 merk ik café ’t Kattejong, dat intussen totaal gerenoveerd is naar ’t Denderend Dreefken;
* men gebruikt peilingen van het openbaar vervoer uit 1991 (p.53);
* men maakt geen melding van het betalend parkeren (p.54).

- De motivatie van een aantal doelstellingen lijkt me niet overal voldoende of correct. Ik vrees dat de Vlaamse overheid of de Provincie hier problemen zullen van maken.

- Positief is dat bij het overzicht van de knelpunten een aantal zaken worden toegegeven die het bestuur in het verleden niet als een probleem onderkende.

- Ik detecteerde ook een aantal tegenstrijdigheden:

* “relatief veel woningen met middelmatig tot groot comfort” op p. 95 wordt als kwaliteit aangehaald, terwijl bij de taakstelling inzake woonbehoeften, meer bepaald in het punt vervanging- en renovatiebehoeften op p. 75, wel degelijk sprake is van een aanzienlijk aantal slechte te vervangen (199) en te verbeteren (737) woningen. We spreken hier toch over 22% van het totale woningenaantal;
* de leegstand op de Grote Markt wordt op p.76 aangehaald als relatief belangrijk, maar bij de knelpunten op p. 96 is dit dan geen probleem.

- Drie conclusies inzake knelpunten-kwaliteiten waar de CD&V-fractie het alvast niet mee eens is:

* Men gaat vrij licht over het knelpunt inzake “goede leefbaarheid van de middenstand” op p.96. De verdringing van het winkelaanbod door interimkantoren, woonhuizen met garagepoorten, enz... is o.i. toch een belangrijk fenomeen;
* Op diezelfde pagina oordeelt men dat de ontsluiting van de bedrijventerreinen doorgaans goed scoort. Men gaat dan wel voorbij aan de situatie voor de bedrijvenzone Karnemelkpolder en de verkeersoverlast in de Sint-Stevenstraat;
* Nog op diezelfde pagina oordeelt men dat we een goed lokaal verzorgend handelscentrum hebben met bovenlokaal wervingsbereik. De terugloop is al jaren merkbaar. We moeten zorgen dat dit weer in de lift geraakt;

- Tot slot staat er een belangrijke keuze in het plan waarbij wij ernstige twijfels hebben over de realiseerbaarheid op redelijke termijn: De verplaatsing van de sportvelden naar het woonuitbreidingsgebied tussen Sint-Stevenstraat en R4.

Dit lijkt me moeilijk haalbaar. Die terreinen zijn in privé-bezit en in gebruik voor landbouw. Heeft men zich de vraag gesteld of dit bedrijf nog leefbaar is zonder deze grond?

In het structuurplan laat het schepencollege uitschijnen alsof de herlocalisatie van de sportclubs noodzakelijk is omwille van o.a. noodzakelijke uitbreidingen (p. 49), alhoewel ik hiervoor geen ernstige motivatie kan terugvinden, en dat de daardoor vrijgekomen grond dan nadien beter aangewend wordt voor woningbouw. Dat klopt niet met de waarheid. Het is de meerderheid te doen om om het op korte termijn aanwenden van de bouwgrond, waarvoor helaas de gemeentelijke sportvelden in de weg liggen.

Dergelijke sportinfrastructuur vereist een goede ontsluiting. Zolang de R4 niet aan de gemeente wordt overgedragen kan die niet worden gerealiseerd. Hoelang gaat dit nog duren: 10 jaar? En wat met de ligging op behoorlijke afstand buiten het centrum? Kinderen kunnen die alvast niet zonder hun ouders bereiken. Voor de huidige terreinen geeft dit veel minder problemen.

Bovendien kunnen we ons afvragen of het een goede zaak is om de groene open ruimte in de wijk Wittouck volledig op te vullen met bijkomende woningbouw. De Zelzatenaar heeft behoefte aan meer leefkwaliteit. Leef- en woonruimte en groenvoorzieningen zijn daar belangrijke factoren in. Dat een gedeelte van de terreinen wordt bebouwd, tot daar toe, maar bouw toch niet alles vol met nieuwe huizen.

CD&V voelt wel iets voor een toekomstige centrale gemeentelijke sportaccommodatie die gebruikt kan worden door alle sportclubs van Zelzate, maar dan moet eerst onderzocht worden of daar voldoende draagvlak voor bestaat. Ik heb niet het gevoel dat daar al veel studiewerk rond is verricht.

Voornoemde zaken maken dat onze fractie onvoldoende elementen vindt om de vastleggingen 2-4 en 11 uit het bindend gedeelte van het plan te ondersteunen. De overige punten kunnen wel onze goedkeuring wegdragen. Het gaat hier over een voorlopige vaststelling en we zullen nog gelegenheid hebben om onze opmerkingen aan bod te laten komen. Om die reden keuren wij het ontwerp goed.

3. Begrotingswijziging 2006 nrs. 1 en 2

pro memorie

4. Wegen- en rioleringswerken Lappersfort - goedkeuring bestek

pro memorie  

5. Wegen- en rioleringswerken ter hoogte van de tunnel Klein Rusland - goedkeuring bestek

pro memorie  

6. Aankoop van een nieuwe tractor met cabine en voorlader - goedkeuring bestek

pro memorie  

7. Renovatie traphal gemeentehuis

pro memorie  

8. Maaltijdcheques - aanpassing besluit

pro memorie  

9. Bekrachtiging politiereglement van de burgemeester d.d. 22 augustus 2006

pro memorie  

10. Slopen woning Assenedesteenweg / Denderdreve - goedkeuring gewijzigd bestek

pro memorie  

11. Kerkfabriek Sint-Laurentius - begrotingswijziging 2006

pro memorie  

12. Kerkfabriek Sint-Laurentius - begroting 2007

pro memorie  

13. Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua - begroting 2007

pro memorie  

14. Openbare verlichting - investeringen

pro memorie  

15. Wegen- en rioleringswerken Suikerkaai - goedkeuring bestek

pro memorie  

16. Aanleg van regenwaterbuffering gemeenteloods - lot 1: infrastructuurwerken - goedkeuring bestek

pro memorie  

17. Wegmarkeringen 2006 - meerwerken

pro memorie  

18. Aanpassingswerken COC De Brug - meerwerken

pro memorie  

19. Heraanleg speelplaats school Debbautshoek - goedkeuring bestek

pro memorie  

20. Brandweer - aankoop meubilair (kast)

pro memorie  

21. VZW RATO - aanpassing statuten

pro memorie  

22. Reglement op gebruik gemeentelijke zalen en materialen - wijziging

pro memorie  

II. GEHEIME ZITTING

1. Brandweerpersoneel - vrijwillig ontslag  

pro memorie  

2. Machtiging rechtszaken

pro memorie  

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014