Gemeenteraad 09-05-2006

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

10-05-2006    

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

1. Goedkeuring notulen

Pro memorie

2. Mededelingen / Kennisgevingen

a) Dankwoord directie gemeenteschool De Krekel aan college en schoolbestuur

b) Verslag gewestelijk directiecomité voor distributieaangelegenheden van TMVW d.d. 01-03-2006

c) Verslag gezamenlijke zitting raad van bestuur en directiecomités van TMVW d.d. 16-03-2006

d) Verslag directiecomité Financieringsaangelegenheden van TMVW d.d. 30-09-2005 en 22-12-2005

e) Verslag regionaal directiecomité voor de zuiveringsactiviteit Centrum van TMVW d.d. 19-01-2006:

- TMVW beslist tot overname van volgende projecten:

* Uitvoeren van de werken project nr. Aquafin 21.541 “Overstortleiding Groenstraat-Wittoucklaan” door Aquafin – studiebureau IBS.
* Opmaken ontwerp voor gemeentelijk aandeel van project nr. Aquafin 21.658 “Aansluiting Suikerkaai” door TV Irtas-Soresma.

- De opdracht voor het uitvoeren van een ontwerpstudie voor het wegenis- en rioleringsproject voor de wijk Klein Rusland (Beneluxlaan) wordt gegund aan de THV Irtas-Soresma uit Beveren voor een totale waarde van € 10 662,50 (excl. BTW).

CD&V-fractieleider Martin Acke vroeg wanneer dit werk wordt uitgevoerd. Gezien de lokale onveilige situatie is dit voor hem een dringende zaak. De burgemeester antwoordde dat de riolering op die plaats al een paar jaar geleden werd hersteld en is het wegdek opnieuw verzakt. Momenteel is een studie lopende. Die toont aan dat er in de rioolleiding nogal wat drainages uitkomen die door onzorgvuldige afwerking aanleding kunnen geven tot valse waterintrede met verzakkingen tot gevolg. Een camera-onderzoek zal de juiste toestand moeten aangeven. Er wordt echter gevreesd dat het gewicht van de viadukt op de riolering drukt. Als dit zo is dan moet de NMBS bij de herstelling worden betrokken en dit zou voor heel wat administratieve vertraging kunnen zorgen.

- De opdracht voor het uitvoeren van een ontwerpstudie voor het wegenis- en rioleringsproject voor het Lappersfort (kant Westkade) wordt gegund aan aan de THV Irtas-Soresma uit Beveren voor een totale waarde van € 12 510,- (excl. BTW).

Op de vraag van CD&V antwoordde de burgemeester dat het de bedoeling is om het bestek voor het bouwverlof door de gemeenteraad te laten goedkeuren zodat de uitvoering kan starten tegen het einde van dit jaar.

f) Verslag regionaal directiecomité Secundaire Diensten van TMVW d.d. 21 februari 2006:

- Diverse overeenkomsten i.v.m. het zwembad van Zelzate worden overgenomen door TMVW (waterlevering – leveringen elektriciteit en gas – onderhoud brandbeveiligingsmaterieel).

- Er wordt een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking opgestart voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het beheer van de technische installaties van het sportcomplex Eurohal te Zelzate. Looptijd 3 jaar, 2 maal verlengbaar met 1 jaar - totale waarde 30.000 euro per jaar.

g) Verslag gewestelijk directiecomité voor distributieaangelegenheden Gent van TMVW d.d. 19-01-2006:

- Diverse overeenkomsten i.v.m. het zwembad van Zelzate worden overgenomen door TMVW

h) Verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van IDM van 15 februari 2006

i) Verslag van de zitting van de Raad van Bestuur van IDM van 29 maart 2006

- Conform met het goedgekeurde communicatieplan en de begroting 2006 komt er een nieuwe anti-sluikstort campagne. De locaties van de glasbollen, de afgezonderde plaatsen waar veel sluikstorten voorkomen, de openbare weg in het algemeen en de plaatsen waar de openbare vuilnisbakjes zich bevinden, worden als doelen weerhouden in het project.

Op vraag van de CD&V zal het schepencollege de gemeenteraadsleden informeren over de manier waarop deze anti-sluikstort campagne zal worden gevoerd.

- In Zelzate worden tal van afvalcontainers nooit aangeboden. Voor restafval waren dit er 187 in 2004 en 332 in 2005, voor GFT 1.111 in 2004 en 1.505 in 2005. Over beide jaren werden voor restafval 155 en voor GFT 952 containers niet aangeboden. De betrokken inwoners worden individueel aangeschreven. Prioritaire bedoeling is de niet gebruikte GFT-containers te recupereren.

j) Verslag directiecomité IVEG van 6 februari 2006

- Ten gevolge van de wegenis- en rioleringswerken in de Havenlaan worden volgende aanpassingen aan het laagspanningsnet en het openbare verlichtingsnet uitgevoerd: aanpassen laagspanningsnet: 24.363,80 EUR, aanpassen openbare verlichtingsnet: 7.219,42 EUR, overzetten laagspanningsaansluitingen: 28.590.51 EUR. Dit geeft een totaalkost van 60.173,73 EUR.

- Aan het laagspanningsnet van de Suikerkaai worden voor het aansluiten van klanten volgende werken uitgevoerd: aanpassen laagspanningsnet: 4.405,29 EUR. Als tussenkomst klant laagspanningsnet: -3.605.02 EUR. Dit geeft een totaalkost van 800,27 EUR.

k) Verslag directiecomité IVEG van 20 februari 2006

l) Verslag raad van bestuur van IVEG van 20 februari 2006

De 4 Vlaamse zuivere intercommunales, waaronder Iveg, beslissen tot een verregaande samenwerking om te vermijden dat zij binnen enkele jaren in grote financiële moeilijkheden geraken. Deze samenwerking zal worden gerealiseerd door samen een nieuw bedrijf (een cvba) op te richten met hoofdzetel te Brussel, maar met sterk uitgebouwde regionale zetels bij de oprichters. Er wordt geopteerd voor een decentrale organisatie met een relatief klein hoofdkantoor. De deelactiviteiten worden verdeeld over de verschillende locaties.

m) Verslag raad van bestuur van IVEG van 23 februari 2006

n) Verslag directiecomité IVEG van 20 maart 2006

Iveg legt de beschikbare middelen voor 2005 voor onderhoud openbare verlichting in Zelzate vast op 28.332,50 EUR. De totaalkost hiervoor bedroeg 14.337,87 EUR. Dit geeft een overschot van 13.995,00 EUR dat wordt toegewezen aan een fonds voor REG-acties in Zelzate. Eind 2004 bevatte dit 937,00 EUR, waardoor dit steeg tot 14.932,00 EUR. Hiervan werd in 2005 7.483,00 EUR aan REG-acties besteed. Het saldo eind 2005 bedraagt 7.449,00 EUR. Aangezien de openbare verlichtingsnetten overgenomen werden door Iveg zal het onderhoud niet meer via dit fonds worden verrekend.

o) Verslag directiecomité IVEG van 30 maart 2006

p) Verslag raad van bestuur van IVEG van 30 maart 2006

De nieuwe CVBA die de 4 Vlaamse zuivere intercommunales groepeert noemt InfraX. Zij groepeert 20% van de energiemarkt. Daarnaast staat de groepering van de gemengde intercommunales Eandis met een aandeel van 80%.

q) Verslag directiecomité IVEG van 06 maart 2006

r) Verslag het corporate governance comité van IVEG van 15 maart 2006

s) Verslag raad van bestuur van IVEG van 16 maart 2006

De winst die voor 2005 aan Zelzate wordt toegewezen bedraagt 244.339,00 EUR voor elektriciteit en 89.517,00 EUR voor gas, hetzij een totaal van 333.856,00 EUR.

t) Verslag raad van bestuur Veneco van 8 maart 2006

u) Verslag kindergemeenteraad van 27 maart 2006

v) Milieujaarprogramma 2006

3. Intercommunale Veneco - jaarvergadering/agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

Frank Bruggeman wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate voor de jaarvergadering van de intercommunale Veneco² d.d. 30 mei 2006 met als plaatsvervanger Kurt Reynhout. Zij worden gemandateerd tot goedkeuring van de geagendeerde punten.

4. Intercommunale lDM - algemene vergadering/agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

Gino D'Haene wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate voor de statutaire algemene vergadering van de intercommuinale IDM d.d. 19 mei 2006 met als plaatsvervanger John Schenkels. Zij worden gemandateerd tot goedkeuring van de geagendeerde punten.

Uit de afrekening voor 2005 blijkt een enorme toenames van de kosten t.o.v. 2004 voor een aantal in het containerpark ingezamelde fracties: gemengd tuinafval: van 26,1k€ naar 38,2 k€, bouw- en sloopafval: van 13,9 naar 18,3 k€, roofing: van 4,9 naar 6,5 k€, eternitplaten: van 2,2 naar 4,8 k€, gyproc: van 2 naar 6,2 k€.

5. Intercommunale IVEG - algemene vergadering/agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

Kurt Van Weynsberghe wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate voor de jaarvergadering van Iveg op 31 mei 2006 met als plaatsvervanger Gino D'Haene. Zij worden gemandateerd tot goedkeuring van de geagendeerde punten.

6. Intercommunale TEVEOOST - algemene vergadering/agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

Kurt Reynhout wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate voor de algemene vergadering van TeveOost op 09 juni 2006 met als plaatsvervanger Frank Bruggeman. Zij worden gemandateerd tot goedkeuring van de geagendeerde punten.

7. Intercommunale Westlede - algemene vergadering/agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

Willy Leclercq wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate voor de Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer d.op 21 juni 2006 met als plaatsvervanger Kurt Reynhout. Zij worden gemandateerd tot goedkeuring van de geagendeerde punten.

8. Jaarrekening 2005

Pro memorie

9. PV Kasnazicht 1ste kwartaal 2006

Goedkeuring PV van kasnazicht 1ste kwartaal 2006. De gemeente had op 27-02-2006 een bedrag van 4.903.611,98 euro aan geldmiddelen beschikbaar.

10. Kerkfabriek Sint-Laurentius - rekening 2005

De gemeenteraad brengt advies uit op de rekening 2005 van de kerkfabriek Sint-Laurentius. Er is een overschot van 17.792,50 EUR. De gemeentelijke toelage bedroeg 15.935,00 EUR in de gewone dienst en 105.900,53 euro in de buitengewone dienst.

11. Kerkfabriek Sint-Antonius - rekening 2005

De gemeenteraad brengt advies uit op de rekening 2005 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua. Er is een overschot van 3.374,69 EUR. De gemeentelijke toelage bedroeg 5.018,00 EUR in de gewone dienst.

12. Bekrachtiging van de politieverordening van de burgemeester d.d. 24 maart 2006

Op 24 maart 2006 besliste de burgemeester op vraag van de dienst groenbeheer van het Vlaams Gewest om, in het kader van de risico’s omtrent de vogelgriep, bij hoogdringendheid een politieverordening uit te vaardigen voor een verbod van voederen van de vogels in het park gelegen tussen Havenlaan en Vredekaai. De aanwezige wilde eenden en ganzen zijn, gezien de uitgestrektheid van het park, zeer moeilijk te vangen en bij navraag is gebleken dat de opvangcentra voor wilde vogels overvol zitten. De verordening dient te worden gezien als een maatregel om de vogelpopulatie niet te laten uitbreiden en gemakkelijker te kunnen vangen.

   Politieverordening op de openbare rust en veiligheid

Vragen van CD&V-fractieleider Martin Acke:

1) Is het de bedoeling om deze maatregel permanent te laten gelden ook nu dat de voorschriften inzake de vogelgriep zijn versoepeld? Zo ja. Wat doet de gemeente of zal de gemeente doen om de dieren gecontroleerd van het nodige voedsel te voorzien? We kunnen de eenden en ganzen moeilijk aan hun lot overlaten want ze vormen onmiskenbaar een attractie in het park. Overpopulatie moet dan wel worden vermeden.

Antwoord burgemeester: dit is geen permanente maatregel. Van zodra er instructies komen van het hoger bestuur zal de burgemeester deze maatrzegel opheffen.

2) Ik ving klachten op van grote overlast van wilde duiven in de omgeving van de Europaprijslaan. Vorige zomer viel het daar al op, maar deze lente zou het niet meer te harden zijn. Dit zorgt voor irritatie bij de bewoners, zowel voor het eentonige en alom aanwezige gekir als inzake hinder en schade door de uitwerpselen. De bevuiling brengt extra onderhoudskosten met zich mee voor het schilder-en schoonmaakwerk aan de eigendommen. De ammoniak in de uitwerpselen tast gevels, paden en terrassen en autolak aan. Bovendien betekenen de uitwerpselen ook een risico voor allerlei ziektes, waaronder salmonella.

De CD&V-fractie dringt aan om dit probleem nader te onderzoeken en hiertegen maatregelen te nemen. Wellicht kampen ook andere buurten van Zelzate met dit probleem. Zo zou de politieverordening die vandaag voorligt kunnen uitgebreid worden tot een algemeen verbod van voederen op het openbaar domein. De beestjes zouden prima nestgelegenheid vinden onder de goten van de daar aanwezige sociale woningen. Wellicht kan bij de huisvestingsmaatschappij “Wonen” worden aangedrongen dat maatregelen worden genomen om dit te voorkomen, bijvoorbeeld het plaatsen van prikkers of gaas. Tot slot kan mischien worden gedacht aan het (laten) vangen van duiven om de overpopulatie tegen te gaan.

Wij vragen aan het college van burgemeester en schepenen om deze voorstellen te onderzoeken en hieromtrent concrete maatregelen te nemen.

Antwoord burgemeester: Het probleem van overlast door duiven is hem al jaren gekend. Dit oplossen is niet evident. Bij lokale aanpak verplaatsen de beestjes zich. Hij verwees naar twee voorbeelden: van de Sint-Laurentiuskerk naar de overkant van de Grote Markt en van de Brughuizen naar het gemeentehuis. Bovendien riskeert men bij het nemen van goedbedoelde maatregelen de dierenbescherming op zijn dak te krijgen. Maatregelen tegen duiven liggen ook soms gevoelig voor duivenmelkers. Hij beloofde binnen het schepencollege te onderzoeken welke maatregelen haalbaar zijn. VLD'er Frank Bruggeman trok de overlast in die buurt in twijfel. Schepen Tollenaere voegde er lakoniek aan toe dat het waarschijnlijk om duiven met een laag inkomen gaat, aangezien ze sociale woningen opzoeken.

13. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer aanpassingen

Volgende aanpassingen worden voorgesteld aan het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer:

- Inrichten van een parkeerplaats voorbehouden voor mindervaliden aan de Suikerkaai nr. 47, Tunnellaan nr. 14, aan het politiecommissariaat gelegen Havenlaan nr. 1/a, aan Burgemeester J. Chalmetlaan nr. 19 (liberale mutualiteit).

- Uitbreiding van het parkeerverbod over korte afstand van 15 meter aan de op- en afrit parking van het bedrijf VFT om de verkeersveiligheid (zichtbaarheid) te verhogen bij het in- en uitrijden; in de Kreekstraat rechtover de woning nr. 1 vanaf de verkeersdrempel tot aan hekken woning nr. 2 over een afstand van 5 meter om het in en uit rijden van een oprit gelegen onpare kant gemakkelijker te maken; in de Burgemeester Camiel Leynlaan rechtover de uitgang van de brandweerkazerne om te voorkomen dat af- en aanrijden van brandweerwagens zou gehinderd worden; aan de woning gelegen Kerkstraat nr. 135 over een afstand van 5 meter om het in- en uitrijden van de oprit aan de woning Kerkstraat nr. 144 te vergemakkelijken; aan het kruispunt Westkade-Groenstraat verlenging van het parkeerverbod met 10 meter om de veiligheid te vergroten; in de Oostkade tussen R4 en woning nr. 7 om een einde te stellen aan het wildparkeren waarbij de doorgangsruimte van het verkeer en voetgangers belemmerd wordt; aan het einde van de Leeuwerikenlaan ter hoogte van het rond puntje om het verkeer niet te hinderen; aan de uitgang van het warenhuis Colruyt verlenging met 15 meter ten behoeve van de lijnbussen om gemakkelijker te manoeuvreren.

- Aanbrengen van zebrapaden aan het kruispunt Suikerkaai ter hoogte van de toegangsweg tot het ziekenhuis Sint-Jan Baptist wegens dagelijks druk verkeer (patiënten en bezoekers ziekenhuis, post 2 Sidmar). En van een zebrapad net voorbij de markering van gele onderbroken strepen ter hoogte van het warenhuis Colruyt en busstation, omwille van druk voetgangersverkeer.

- Invoering van éénrichtingsverkeer op het Kardinaal Mercierplein (wijk Klein Rusland) om conformiteitredenen met de situatie op de Grote Markt, het Pierets-De Colvenaerplein en het Groenplein.

- Invoering van beurtelings parkeren in de Sint-Stevenstraat tussen de Karnemelkstraat en begin/einde bebouwde kom richting Tractaatweg gezien er onvoldoende ruimte overblijft, indien langs beide zijden wordt geparkeerd, in acht genomen het talrijke zware verkeer naar de KMO-zone en in acht genomen het feit dat de wagens zich na de renovatie en aanleg van voetpaden niet meer zoals vroeger kunnen parkeren op een verharde berm.

- Aanbrengen signalisatie “doodlopende weg” bij de ingang van de Merellaan, Spechtenlaan, Duivenlaan, Pelikaanlaan, Spreeuwelaan en Leeuwerikenlaan in de wijk Vogelzang omdat dit overwegend doodlopende straten zijn met overwegend plaatselijk verkeer en dat de bewoners opmerken dat meermaals bestuurders verloren rijden in deze straten. - Snelheidsbeperking tot max. 50 km/uur voor het deel van de Suikerkaai richting post 2 Sidmar dat buiten de bebouwde kom ligt omwille van het bochtig karakter en de aanwezigheid van het ziekenhuis Sint-Jan Baptist.

- Verwijderen van een voorbehouden parkeerplaats aan de woning Europaprijslaan 6 omdat de mindervalide inwoner is overleden en het verwijderen ervan de verkeersveiligheid aan het kruispunt Europaprijslaan – Hoogbouwplein ten goede komt.

- Invoering van een verbod voor de bestuurders van motorvoertuigen van meer dan twee wielen en motorfietsen uitgezonderd plaatselijk verkeer in de Denderdreve aangezien er veel sluipverkeer is van en naar Nederland en Assenede en er overwegend jonge gezinnen wonen.

Tussenkomst CD&V-fractie bij verschoven agendapunt 30:

Ik klaagde al eerder aan dat de burgemeester tot diverse verkeerstechnische ingrepen besliste zonder daarbij de wet te respecteren. Ik wil de heer burgemeester dan ook de vraag stellen om welke reden hij heeft beslist tot de invoering van beperkt plaatselijk verkeer in de Denderdreve zonder een beslissing van de gemeenteraad af te wachten. In het advies van de politie over de invoering van het plaatselijk verkeer in de Denderdreve worden de argumenten verkeersintensiteit en overdreven snelheid aangehaald. Men verwijst als alternatieve wegen naar de R4-Beneluxlaan om het sluipverkeer naar Nederland en de Zelzatestraat om het sluipverkeer naar Assenede op te vangen. Ik wens daarbij drie zaken op te merken:

1. De Denderdreve wordt vooral door inwoners van De Katte gebruikt als doorgangsweg en dus worden bijna enkel plaatselijke bewoners door de maatregel getroffen.

2. Uit reacties van de bevolking blijkt dat het verkeer in de Denderdreve na de invoering van deze maatregel nog steeds 80% van het verkeer passeert. De reden moeten we niet ver zoeken: zoals water de gemakkelijkste weg zoekt willen autobestuurders ook tijd en afstand sparen. En misschien is dit zelfs een goede zaak voor de mobiliteit en het milieu. Ik vraag me dan ook af of deze maatregel zin heeft, goed beseffende dat de pakkans quasi onbestaande is en dat de politie hier ook nooit prioriteit kan of zal maken.

3. Men verliest uit het oog dat door die maatregel de Assenedesteenweg in de Katte zwaarder zal worden belast. Nochtans is het daar al zeer druk en is het onveiligheidsgevoel daar groot. Dit is al meerdere keren aan de orde geweest in deze gemeenteraad. Men verplaatst het probleem gewoon. Ik begrijp dan ook mevrouw Patricia De Meyer niet. Op vorige gemeenteraad pleitte zij voor verkeersontradende maatregelen op de Assenedesteenweg, maar terzelfdertijd zorgt zij via haar vraag voor plaatselijk verkeer in de Denderdreve voor een zwaardere belasting van diezelfde weg. Dit voorstel is een ondoordachte slag in het water.

De CD&V-fractie wil dan ook vragen om de ingevoerde maatregel nog niet definitief in te voeren maar als testfase te beschouwen. De politie dient nader onderzoek te laten doen over de gewijzigde verkeerssituatie. Mocht uit dit onderzoek blijken dat de maatregel niet positief uitvalt, dan moet men de moed hebben om deze weer in te trekken.

Tussenkomst CD&V-fractie bij verschoven agendapunt 31:

De CD&V-fractie dankt het college voor de positieve respons op onze vraag om de voorbehouden plaats voor mindervaliden aan het kruispunt Europaprijslaan – Hoogbouwplein te schrappen. De gemeenteraad keurde die voorbehouden plaats goed op op 14 mei 1997, terwijl blijkt dat bewuste mindervalide persoon al in 1999 is overleden. Dat betekent dat deze parkeerplaats daar al 7 jaar voor een onveilige toestand zorgt. Die onveiligheid is het voorbije jaar trouwens sterk vergroot na de invoering van het éénrichtingsverkeer rond het Groenplein. Het zou daarom goed zijn om op regelmatige tijdstippen de bestaande plaatsen te evalueren. Onze fractie vraagt om dit voortaan bij elke aanpassing van het reglement te evalueren.

Opmerkingen CD&V bij de aanpassing van het reglement: De CD&V-fractie zal alle aanpassingen, uitgezonderd die voor het plaatselijk verkeer in de Denderdreve goedkeuren, maar is niet akkoord met de werkwijze van invoering door de burgemeester van belangrijke maar niet dringende verkeersmaatregelen, zonder dat deze eerst ter goedkeuring aan de gemeenteraad

worden voorgelegd. Ik stoorde me vooral aan de onvoorziene invoering van het beurtelings parkeren in de Sint-Stevenstraat, het éénrichtingsverkeer rond het Groenplein en de beperking tot het plaatselijk verkeer in de Denderdreve. Dit zijn belangrijke ingrepen die tot de bevoegdheid van deze gemeenteraad behoren.

Bovendien vraagt onze fractie consequente toepassing van de gemeentewet die vereist dat hoogdringende beslissingen van de burgemeester in het kader van artikel 134 van de nieuwe gemeentewet steeds worden gemeld aan de eerstvolgende gemeenteraad. Het is bijna een jaar geleden, van 16 juni 2005, dat dit reglement werd aangepast.

Op de gemeenteraad van 21 december 2004 stelde de burgemeester dat er een afspraak is gemaakt met het parket om het aanvullend reglement slechts 1 à 2 keer per jaar aan te passen om niet elke gemeenteraad aanpassingen te moeten doen. Dit mag dan nog zo zijn maar dit ontslaat hem niet van de wettelijke verplichting melding te doen aan de gemeenteraad. De burgemeester beloofde toen ook belangrijke maatregelen tijdig ter bespreking voor te brengen in de raad. Tot op heden is dat niet gebeurd en dat betreuren wij.

De CD&V-fractie vroeg een aparte stemming voor plaatselijk verkeer in Denderdreve en keurde nadien alle wijzigingen goed maar onthield zich van stemming voor het plaatselijk verkeer in de Dendereve omdat er hierom niet genoeg voorafgaand onderzoek is gebeurd.

14. Gemeentelijke sportdienst - werkingsverslag 2005

Pro memorie

15. Herinrichting verlichtingsinstallatie sporthal

Pro memorie

16. Vernieuwing top laag asfaltverharding wijk Vogelzang

Pro memorie

17. Werken sanitair gemeentehuis - meerwerken

Pro memorie

18. BPA nr. 4 uitbreiding Wittouck - beslissing over de definitieve aanneming van het ontwerpplan

De gemeenteraad van 26 oktober 2004 besliste tot gedeeltelijke herziening van het bijzonder plan van aanleg nr. 4 uitbreiding Wittouck om de stedenbouwkundige voorschriften voor de watertoren te wijzigen. Het bijzonder plan van aanleg, opgemaakt door Standaert projecting, wordt voorgelegd om definitief aan te nemen.

Tussenkomst van de CD&V-fractie:

Onze fractie keurt dit punt goed omdat dit volledig past binnen de procedure van een eerder unaniem genomen gemeenteraads-besluit om de bestemming van het perceel van de watertoren om te vormen van zone voor sociale woningbouw naar woonzone, teneinde de watertoren niet eeuwig ongebruikt te laten staan en verkommeren.

Wij nemen er echter akte van dat de intentie van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad is om hier elke hinderlijke activiteit die onverenigbaar is met "het wonen" te weren. Het vergunningenbeleid kan hiertoe worden aangewend.

Toelichting:

De bestemmingswijziging van de watertoren is noodzakelijk voor de gemeente om er ooit iets mee te kunnen aanvangen of het te kunnen verkopen. Jaren geleden heeft men de bestemming speciaal voor de huisvestingsmaatschappij ‘Wonen” (haar voorganger om exact te zijn) gewijzigd van zone voor openbaar nut naar zone voor sociale woningbouw om dat uiteindelijk te duur gebleken woonproject mogelijk te maken. Het gevolg was wel dat zij met een onverkoopbaar en onbruikbaar pand bleef staan.

De gemeenteraad van 26 oktober 2004 besliste daarom terug een bestemmingswijziging door te voeren met een zo ruim mogelijke invulling. Alle partijen gingen akkoord met die beslissing. We kunnen het gebouw toch niet eeuwig laten staan en laten verkommeren. Er zijn bovendien al schadegevallen geweest.

Zie onderstaand uittreksel uit het verslag van de gemeenteraad van 26-10-2004.

29. BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 4 UITBREIDING WITTOUCK – BESLISSING BETREFFENDE DE GEDEELTELIJKE HERZIENINGSSTELLING

De heer Frans Van Acoleyen (PVDA) stelt dat zijn fractie het voorstel zal goedkeuren omdat er gaan andere mogelijkheden zijn, zoniet benadeelt men de gemeente of de huurders van de bouwmaatschappij. De gemaakte kosten wegen niet op tegen de baten; het initiatief was niet echt wat de PVDA verstaat onder echte sociale woningbouw; het was een project (lofts) dat zich eerder richtte tot wat beter gesitueerden.

De heer Martin Acke: (CD&V) We kunnen niet anders dan deze beslissing tot herziening goedkeuren want anders geraakt de watertoren nooit aan een nieuwe bestemming. Hij wijst op de 7.511,17 euro nutteloze kosten die in het verleden werden gemaakt om het perceel van de watertoren te wijzigen van "zone voor openbaar nut" naar "zone voor sociale woningbouw" ten behoeve van een sociaal woonproject dat uiteindelijk afgeblazen werd wegens te dure kostprijs. Het verwondert me wel dat het schepencollege ervan uitgaat dat de opdracht tot herziening niet hoger zal liggen dan 5.500 euro. Is dit wel een realistisch bedrag afgaande op de onkosten uit het verleden?

DE RAAD:

OVERWEGING/MOTIVATIE:

- Gelet op beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 13 juli 2004 inzake de noodzaak tot gedeeltelijke herziening van het bijzonder plan van aanleg nr. 4 – uitbreiding Wittouck met het oog op de aanpassing van de stedenbouwkundige voorschriften van de zone voor sociale woningbouw gelegen langsheen de Suikerkaai, kadastraal bekend sectie C nummers 460f en 460w (oude watertoren);

- Overwegende dat gebleken is dat de reconversie van de watertoren naar sociale woongelegenheden om financiële redenen niet haalbaar is;

- Overwegende dat het wenselijk is om de reconversiemogelijkheden niet alleen te beperken tot sociale woongelegenheden;

- Overwegende dat om de reconversie van de watertoren mogelijk te maken het noodzakelijk is om de stedenbouwkundige voorschriften van het B.P.A.nr. 4 – uitbreiding Wittouck te wijzigen naar zo ruim mogelijke voorschriften met betrekking tot de bestemming zolang ze maar in overeenstemming zijn met de woonomgeving en met de planologische voorschriften van het gewestplan, zijnde woongebied;

- Overwegende dat het de bevoegdheid van de gemeenteraad is om de ontwerper aan te stellen voor de opmaak (herziening) van een bijzonder plan van aanleg en om de wijze van gunnen vast te stellen inzake de gunning van de opdracht;

- Overwegende dat de wijze van gunnen voor de aanstelling van een ontwerper bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking kan gebeuren;

- Overwegende dat op basis van artikel 122 1° van het K.B. Van 08 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten de opdracht via onderhandelingsprocedure tot stand kan komen, gewoon met een aangenomen factuur, wanneer het goed te keuren bedragen van de opdracht, zonder belasting op de toegevoegde waarde, niet hoger ligt dan 5 500,00 euro;

- Gelet op het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996;

- Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, het K.B. van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmaatregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

- Gelet op het openbaar register m.b.t. personen die kunnen belast worden met het opmaken van gemeentelijke aanlegplannen, opgemaakt en bijgehouden door de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen;

- Gelet op de gemeentewet.

BESLUIT:

In openbare zitting

Met algemene stemmen:

Artikel 1: - Er wordt besloten om het bijzonder plan van aanleg nr. 4 – uitbreiding Wittouck gedeeltelijk te herzien betreffende de zone voor sociale woningbouw gelegen langsheen de Suikerkaai, kadastraal bekend sectie C nrs. 460f en 460w (oude watertoren).

Artikel 2:- Deze herziening gebeurt met het oog op het aanpassen van de stedenbouwkundige voorschriften.

Artikel 3: - Aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt opdracht gegeven een ontwerper voor deze opdracht voor te stellen aan de gemeenteraad. De wijze van gunnen voor deze opdracht wordt vastgesteld bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op basis van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten en van het K.B. van 08 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten.

Artikel 4: - Deze opdracht zal gegund worden voor een globale prijs (forfaitaire grondslag) voor de prestaties die gevraagd worden rekening houdende met de decretale regelgeving, de uitvoeringsbesluiten en de omzendbrieven inzake de opmaak en herziening van bijzonder plannen van aanleg. De documenten (plannen) van dit BPA dienen digitaal aangeleverd te worden. Deze aanlevering dient te beantwoorden aan de richtlijnen van de Administratie Ruimtelijke Planning en in samenspraak te gebeuren met de dienst stedenbouw van de gemeente. Bij de offerte dient een voorstel van ereloonovereenkomst gevoegd te worden rekening houdend met de thans geldende regelgeving, procedures en richtlijnen inzake de opmaak of herziening van bijzondere plannen van aanleg.

Artikel 5: - Voor deze opdracht zijn de nodige kredieten voorzien op de begroting (artikelnummer 930/733-51).

Het is deze beslissing dat op de gemeenteraad definitief werd goedgekeurd. Noch min, noch meer. Zelfs over de verkoop van de watertoren werd niet beslist. Alhoewel dit uiteraard in een later stadium wel de bedoeling is.

De beslissing die werd genomen heeft, behalve dat het dit uiteindelijk wel mogelijk maakt, niets te maken met de uiteindelijke bestemming tot klimtoren of discotheek. Men kan niet in een glazen bol kijken wat een eventuele geïnteresseerde koper daarmee wil doen. Dat kan variëren van afbreken en gewone huizen zetten tot een (privé of sociaal) woonproject, een commercieel initiatief, een winkelmagazijn, een cafétaria, een tentoonstellingsruimte of inderdaad een klimtoren. Alles kan in principe mits nadien de nodige stedenbouwkundige en (indien van toepassing) milieuvergunning worden bekomen. We hebben geen weet van hetgeen in de pers door Willy Maes werd beweerd, en uit bijgaande brief van het schepencollege blijkt dat ook het geval te zijn voor het schepencollege. Een discotheek lijkt ons daar trouwens helemaal niet aangewezen. Dat kan de gemeente volgens ons gemakkelijk tegenhouden via haar vergunningenbeleid. Een klimtoren? Dat idee hebben we al vroeger horen opperen van diverse mensen. We kunnen niet oordelen over de (financiële) haalbaarheid van dergelijk project maar we kunnen ons voorstellen dat daar weinig omgevingshinder aan verbonden zou zijn. Dergelijke activiteiten spelen zich trouwens binnen af. Eventueel wat bijkomend verkeer, maar zo’n vaart zal dat dan ook wel niet lopen.

19. Grondreglement brandweer - aanpassingen

Pro memorie

20. Vernieuwen straatnaamborden

Pro memorie

21. Silaba - éénmalige toelage

Pro memorie

22. Maaltijdcheques - aanpassing besluit d.d. 20 december 2005

Pro memorie

23. Openbare verlichting - investeringen

Pro memorie

24. TMVW - statutenwijziging

Pro memorie

25. Sectoraal akkoord 2005-2007

Pro memorie

26. Toestemming tot openbare verkoping perceel bouwgrond op het Groenplein

Pro memorie

27. E-mailadres voor elke Zelzatenaar

Pro memorie

28. Centrum voor Leerlingbegeleiding - afsluiten beleidscontract

Pro memorie

29. Convenant voor korte vervangingen scholengemeenschap Meetjesland voor de schooljaren 2005-2006 en 2006-2007 - aanpassingen

Pro memorie

30. Verkeersregeling in de Denderdreve - bespreking (op verzoek van de CD&V-fractie)

Zie punt 13

31. Afschaffing voorbehouden parkeerplaats voor mindervalide ter hoogte van Europaprijslaan 6 omwille van het daar niet meer wonen van betrokken persoon en ter bevordering van de verkeersveiligheid aan het kruispunt Europaprijslaan - Hoogbouwplein (op verzoek van de CD&V-fractie)

Zie punt 13

32. Goedkoper zwemmen voor dagcentrum De Boei (verzoek van de PVDA-fractie)

Pro memorie

33. Vraag tot opmaak van een samenhangend beleidsplan voor de bestrijding van ‘fijn stof’ in de gemeente (verzoek van de PVDA-fractie)

Pro memorie

 

2. GEHEIME ZITTING

1. Machtiging rechtszaken

Pro memorie

2. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstellingen

Pro memorie

3. Bibliothecaris - uitbreiding opdracht

Pro memorie

4. Brandweerpersoneel - vrijwillig ontslag

Pro memorie

5. Lokale economische adviesraad - wijziging samenstelling.

Pro memorie

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014