Gemeenteraad 20-12-2005

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

15-12-2005    

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt uit tot de zitting van de gemeenteraad op dinsdag 20 december 2005 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

0. Om 19u00: halfuurtje van de burger

Pro memorie

1. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie

2. Verkiezing OCMW-raadslid

Pro memorie

3. OCMW - meerjarenplan 2006-2008

Pro memorie

4. OCMW - budget 2006

Pro memorie

5. Lokaal sociaal beleidsplan 2006-2007

Pro memorie

6. Maaltijdcheques verhoging werkgeversbijdrage ingevolge sectoraal akkoord 2005-2007

Pro memorie

7. Proces verbaal kasnazicht 2de en 3de kwartaal 2005

Pro memorie

8. Openbare verlichting - investeringen

Pro memorie

9. Criminaliteit, vandalisme en overlast in het centrum van Zelzate Bespreking (op verzoek van de CD&V-fractie)

Op 07 november organiseerde CD&V- Zelzate een informatie- en debatavond over de rol van het centrum van de gemeente. Daarbij kwam ook het thema veiligheid ter sprake. Een aantal waarnemingen van de voorbije jaren en maanden nopen de CD&V-fractie serieuze vragen te stellen bij de evolutie van de toestand inzake veiligheid. Het aantal nodige interventies van de politie liegt er niet om. Op vrijdag 9 december 2005 gebeurde er terug een zeer ernstig feit. De spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen.

De CD&V-fractie wil duidelijk zicht krijgen op de knelpunten en vernemen welke plannen gemeentebestuur en veiligheidsdiensten hier tegenover stellen.

Martin Acke vroeg en bekwam intussen, ter voorbereiding van de bespreking op de gemeenteraad, de beschikbare statistische gegevens inzake veiligheid voor het centrum van Zelzate van de voorbije 2 jaar over:

- verkeersveiligheid: ongevallen en vaststellingen van overtredingen met auto’s, bromfietsers, fietsers;
- criminaliteit (inbraken in woningen en voertuigen, diefstal, winkeldiefstal, vandalisme, vechtpartijen, slagen en verwondingen,...);
- overlast (geluidshinder al of niet op de openbare weg, dronkenschap, drugs, agressie, burenruzie, …);
- aantal interventies en uren dat de politie hieraan dient te besteden.

Die cijfers zijn ronduit onthutsend en alarmerend. Er moeten maatregelen komen. De burgemeester heeft daar, mede onder druk van CD&V, reeds een eerste aanzet toe gegeven.

10. Opvolging van diverse afspraken en beloften uit vroegere gemeenteraden (op verzoek van de CD&V-fractie)

CD&V-fractieleider Martin Acke ondervraagt de burgemeester en het schepencollege over de stand van zaken van vroeger gemaakte afspraken of beloften die werden gedaan in de gemeenteraad.

1. Gemeenteraad van 16 juni 2005:

Punt 6 - Inrichting scholenzone Zelzate-West:

Er werd beslist tot invoering van de zone 30 in Emiel Caluslaan en Koningin Astridlaan. De gemeenteraad besliste in dat kader tot de aanleg van verkeersplateau's in de Koninging Astridlaan ter hoogte van de ingang van de Sint-Laurensschool en aan het kruispunt Emiel Caluslaan met de Koninging Astridlaan en twee verkeersdrempels in de Emiel Caluslaan: één nabij het Fina-tankstation en één ter hoogte van de ingang van de gemeenteschool De verkeersdrempel aan de gemeenteschool ligt er maar waarom wordt aan de rest niet verder aan gewerkt?

Punt 31 – vraag voor een e-mail adres zelzate.be voor elke Zelzatenaar:

Al in juni werd gesteld dat de vraag hiertoe werd voorgelegd aan CEVI maar dat er nog geen antwoord was. Is er zes maanden later al antwoord? Hoe staat het hiermee?

2. Gemeenteraad van 04 oktober 2005:

Punt 8 – Verkeerssituatie in en rond Zelzate:

De burgemeester zou volgende zaken laten onderzoeken:

a) Kruispunt Assenedesteenweg / R4: de fietsers steken daar de R4 over op het fietspad maar bij het afslaan naar de brug kruisen zij het van de Assenedesteenweg-Zuid komende verkeer. Deze situatie is gevaarlijk omdat na het oversteken van de R4 er geen lichten staan die het kruisen van de Assenedesteenweg verbieden. Wanneer gebeurde dit onderzoek? Wat was het resultaat? Graag het politierapport ter inzage.

b) Ter hoogte van de rotonde aan de Rijkswachtlaan wordt de voorrangsregeling voor de fietsers op een bepaald ogenblik onderbroken, hetgeen verwarring sticht en de veiligheid van de fietsers in gevaar brengt. Wanneer gebeurde dit onderzoek? Wat was het resultaat? Graag het politierapport ter inzage

Punt 9 - Voorzien van aansluitpunten voor water en elektriciteit voor organisatie van evenementen op het Groenplein:

Er werd toen gesteld dat de eventuele aankoop van een aantal elektriciteitskasten zou onderzocht worden, die dan ter beschikking kunnen worden gesteld van de verenigingen? Men zou de mogelijkheid nagaan en de zaak met IVEG bespreken. Hoe ver staat het hiermee?

Punt 10 - Stand van zaken van een aantal openbare werken:

a) Fietspad Denderdreve: We lazen hierover in de kranten dat het werk niet kan doorgaan wegens uitputting van de provinciale subsidies. Intussen is een subsidie toegezegd die heel wat lager is dan verwacht. Het dossier zal worden herbekeken. Wat is de stand van zaken en de nieuwe timing?

b) Havenlaan: De burgemeester stelde dat het aanvangsbevel van de werken was gegeven en dat de werken kort na nieuwjaar zouden aanvangen. Ik ving geruchten op dat dit werk werd uitgesteld. Wat is de huidige stand van zaken?

c) Kleine Landeigendomlaan. De burgemeester stelde dat uitvoering niet meer voor 2005 was. Is er al zicht op de nieuwe timing?

d) Containerpark: Zijn alle discussies met de aannemer opgelost? Zijn alle werken uitgevoerd? Graag stand van zaken.

Punt 20 – Begrotingswijziging:

De burgemeester-voorzitter beloofde toen een detail van de receptiekosten tegen de volgende gemeenteraad. Ik kan me niet herinneren dat dit voorgelegd werd.

3. Gemeenteraad van 06 oktober 2005:

Punt 2 – Afbraak woning hoek Assenedesteenweg/Denderdreve:

Het ontwerpdossier voor de afbraak van de woning met een geraamd bedrag van 21 556,15 euro werd goedgekeurd. De burgemeester sprak al vroeger dat de effectieve afbraak een kwestie van een paar weken was. Hoe ver staat het daarmee?

Punt 5 – Aanleg parking COC De Brug

In gemeenteraad van 16 juni schatte de burgemeester dat de realisatie iets was tegen het paasverlof van 2006. Begin oktober werd de goedkeuring van het bestek uitgesteld omdat de raming van de kostprijs gunning via onderhandelingsprocedure niet mogelijk maakte. Het bestek zou worden aangepast en er was een bespreking met onder andere directie en ontwerper nodig. Wat is de stand van zaken in dit dossier. Voor wanneer ziet men de realisatie?

Punt 13 - Aanleg fietspad Leegstraat (deel tussen Zeestraat en Oudenburgse Sluis) – voorlopige goedkeuring grondinnemingen:

De CD&V-fractie heeft, teneinde de realisatie van dit fietspad niet op de lange baan te schuiven, op die gemeenteraad aangedrongen tot het opstarten van gesprekken met de aanpalende eigenaar die reeds in augustus, naar aanleiding van het openbaar onderzoek in verband met de gedeeltelijke overwelving van de gracht, bepaalde bezwaren heeft overgemaakt. Hebben die gesprekken intussen plaatsgevonden? Wat is daar uit gekomen?

Punt 28 - Stand van zaken dossier renovatie woningen Klein Rusland:

Als reactie op een aantal vragen stelde schepen Tollenaere toen dat er werd gewerkt aan twee zaken:

a) De schepen stelde dat de vervangingsbouw van 8 woningen in Klein Rusland zonder masterplan niet wordt ingewilligd. Hij stelde dat CVBA “Wonen” zelf het initiatief heeft genomen om subsidie aan te vragen voor de opmaak van een stedenbouwkundige studie. Hoever staat het met die studie en de vooruitgang van het bouwdossier?

b) De schepen stelde toen ook dat er, in opdracht van Monumenten en Landschappen, een onderzoek liep naar de bouwfysische toestand van de woningen en naar welke woningen gerenoveerd kunnen worden volgens de hedendaagse normen met behoud van typologie van de wijk. Volgens hem werden de eerste resultaten van dit onderzoek verwacht in het najaar 2005. We zijn eind 2005. Hoever staat het met dit onderzoek?

4. Gemeenteraad van 15 november 2005:

Punt 2 – Mededelingen:

Op mijn vraag beloofde de burgemeester inzage in de resultaten van de lopende prijsvraag (zowel gemeente als OCMW) in verband met de hernieuwing van het contract inzake hospitalisatieverzekering. Wanneer komen deze gegevens beschikbaar?

Punt 12 - Aanleg parkeerstrook Verbroederingslaan – goedkeuring meerwerk:

Onze fractie was niet akkoord om de aanleg van de parking aan FC-Zelzate als een meerwerk van de parkeerstroken van de Verbroederingslaan te beschouwen. Wij konden wel leven met die aanleg omdat de burgemeester verzekerde dat de parking openbaar was. Hij stelde dat het bord privaat op zijn verzoek werd verwijderd en dat enkel bij voetbalwedstrijden de toegang zou worden beperkt. Ik stelde een paar dagen geleden vast dat er nog steeds een verkeersbord C3 (verboden toegang, in beide richtingen, voor ieder bestuurder) aan de ingang van de parking staat. Dit is niet conform de beslissing van de gemeenteraad.

Punt 16 – Sportdienst – financieel verslag 2004:

Ik vroeg of een analyse mogelijk is naar het aantal betalende abonnementen, het aantal gratis abonnementen, het aantal betalende zwemmers, enz. … van het zwembad. De burgemeester en de schepen van sport stelden eveneens geïnteresseerd te zijn in dit cijfermateriaal. De burgemeester beloofde deze cijfergegevens op te vragen en terbeschikking te stellen van de gemeenteraadscommissie naar aanleiding van de begrotingsopmaak. Bij het versturen van de begroting waren die nog steeds niet ter beschikking.

Punt 26 - Pocketbikes in de straat:

Ik vroeg welke acties de politie concreet heeft ondernomen tegen de lawaaioverlast en/of het opvoeren van bromfietsen en vroeg een overzicht van de uitgevoerde controles en van de gedane vaststellingen in 2004 en 2005 en inzage in de resultaten van de eventuele politieacties in verband met de controles op snelheidsovertredingen en geluidsoverlast van brommers. De burgemeester beloofde deze te zullen opvragen en ter kennis te brengen van de gemeenteraad. Tot op heden heb ik die nog niet gezien. Ze maken ook geen deel uit van de veiligheidsstatistieken die voorzien zijn bij agendapunt 9.

Ik vroeg toen ook om aan deze beide problemen het komende jaar bijzonder aandacht te schenken. Werd deze vraag reeds aan de politiediensten overgemaakt en hoe was hun reactie op dit voorstel?

Punt 29 - Problematiek garages achterkant Kardinaal Mercierplein:

De burgemeester stelde op de gemeenteraad dat hij aan het college het voorstel zou doen om de overige benodigde grond voor de aanleg van een ontsluitingsweg aan te kopen of te onteigenen. Is dit intussen gebeurd? Wat is de stand van zaken van dit dossier?

 
 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014