Gemeenteraad 15-11-2005

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

26-11-2005    

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring notulen

Pro memorie

2. Mededelingen / Kennisgevingen

a) Kennisgeving van beslissingen van het overlegcomité Gemeente-OCMW:

Het overlegcomité gaf gunstig advies omtrent:

1) Wijziging van de personeelsformatie:

De OCMW-raad besliste op 27 juni tot wijziging van de personeelsformatie. De provinciegouverneur schorste deze beslissing op 19 augustus omdat de financiële haalbaarheid niet was aangetoond op de manier voorgeschreven door de omzendbrief BA-2004/04 van 14 juli 2004. Er werd een nieuwe financiële nota opgesteld die inhoudelijk dezelfde is gebleven maar waarbij de financiële haalbaarheid wel wordt aangetoond op de voorgeschreven manier.

De voornaamste cijfers:

- De kostprijs van de totale huidige personeelsbezetting bedraagt € 5.539.941,31.
- De vermindering van de kostprijs wegens geschrapte betrekkingen die niet meer nodig worden geacht is € 281.167,56.
- De kostprijs van de nieuw ingevulde functies is € 272.447,93. In totaal geeft dit een kostprijs van € 5.531.221,68. Dit is een minkost van bijna 350.000 euro t.o.v. de oorspronkelijke meerjarenplanning.

2) Lokaal Sociaal Beleidsplan:

- verspreiding van huis-aan-huis nieuwsbrief met uitnodiging voor eerste “open” vergadering;
- verspreiding nieuwsbrief met begeleidende brief aan de geselecteerde actoren;
- organisatie van de “open” vergadering;
- verdere opvolging planning met goedkeuring van het eerste sociaal beleidsplan voor 01-01-2006.

3) Collectieve hospitaalverzekering: afzonderlijke aanbesteding gemeente-OCMW:

Omwille van de gunstiger statistieken voor de gemeente zal de opdracht nu door OCMW en gemeente afzonderlijk gebeuren, met verschillende tarieven tot gevolg. Op vraag van Martin Acke belooft de burgemeester inzage in de resultaten van de lopende prijsvraag (zowel gemeente als OCMW) in verband met de hernieuwing van het contract inzake hospitalisatieverzekering. Of er een besparing zal zijn ten opzichte van de huidige tarieven blijft nog de vraag.

4) Nieuwe dienstverlening OCMW in wijk Klein Rusland:

Het OCMW-bestuur stelt voor om in samenwerking met huisvestingsmaatschappij Wonen volgende diensten aan te bieden:

- pedicure, beginnend met een halve dag per week via een externe pedicure;
- kapsalon, beginnend met 2 halve dagen per week via de kapster van De Kastanje.

b) Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van IDM van 28 september 2005.

c) Verslagen van de vergaderingen van het Directiecomité van IVEG van 26 september 2005 en van de Raad van Bestuur van 29 september 2005.

c) Verslag van de vergadering van het Directiecomité van IVEG van 10 oktober 2005.

d) Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van Veneco2 van 12 oktober 2005.

Er hadden constructieve gesprekken plaats met de gemeente Assenede met het oog op de eventuele toetreding en de realisatie van een lokaal bedrijventerrein en zijn er besprekingen mogelijk aangaande een project lokaal bedrijventerrein.

Martin Acke vroeg hoever het staat het met de Zelzaatse plannen voor realisatie van een aan Assenede aansluitend lokaal bedrijventerrein naast de N49? Welke timing voorziet het schepencollege hiervoor? Is men van plan om dit via Veneco te realiseren? De burgemeester antwoordde dat zeer binnenkort een gemeenteraadscommissie wordt georganiseerd om het voorontwerp van gemeentelijk structuurplan (waarin voormeld voorstel is opgenomen) te bespreken; ook de GECORO vergadert hierover op zeer korte termijn. Op de vraag van de heer Martin Acke of men van plan is deze zone via Veneco te realiseren, antwoordt de burgemeester-voorzitter dat dit nog niet in overweging is genomen.

e) Verslag van de vergadering van de kindergemeenteraad van 26 september 2005.

f) Overzicht uitgaven voor het nieuwe administratief centrum van het OCMW.

- Aankoop: € 776.785,00 (inclusief ereloon notaris);
- Studie (architect e.d..): € 83.127,00;
 - Renovatie: € 780.478,70.
 Dit geeft een totaal van € 1.120.390,70

g) Schrijven van de Administratie Wegen en Verkeer - Oost-Vlaanderen i.v.m. de geluidsoverlast R4 en N49

i.r. Peter De Backer van de Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen reageerde op de vragen van de gemeenteraad omtrent de toestand van de wegenis van de R4 ter hoogte van Emiel Caluslaan en Ooievaarslaan en de gevraagde geluidsmetingen ter hoogte van die wegen.

Zone Emiel Caluslaan - Koningin Astridlaan

Op 4 april 2003 werden door de afdeling Wegenbouwkunde naar aanleiding van een klacht van een inwoner geluidsmetingen uitgevoerd in bovenvermelde straten palend aan de R4. Men stelde toen dat geluidswerende schermen weinig zinvol waren omwille van de aanwezigheid van de kruispunten en bovendien zouden die grotendeels ten laste van de gemeente vallen. Rekening gehouden met de meetresultaten en de toestand van de weg vond men een globale aanpak van de betonverharding niet gerechtvaardigd. Er zijn wel lokale herstellingen gebeurd en men beloofde later een nieuw akoestisch onderzoek uit te voeren na normalisatie van de verkeersstromen na de werken op de N49.

Dit nieuw akoestisch onderzoek is nog niet gebeurd. Het zal volgens hen de eerdere conclusies niet veel wijzigen.Bij de metingen in 2003 werden verkeersintensiteiten gemeten van 650 à 750 voertuigen per uur, voor beide richtingen samen. In november 2004 bedroegen die op weekdagen in de ochtendspits ongeveer '740 à 865 vrt/h en in de avondspits ca. 965 à 1.1'75 vrt/h, dus beduidend hoger dan in 2003. Op basis van ervaringen stellen ze dat daarmee de geluidsbelastIng slechts met 2 à 3 dB(A) zal zijn toegenomen. Wellicht zal er ook gedurende een langere periode van de dag een grotere geluidsbelasting zijn.

Zone Tunnellaan en Hans Kochlaan

Op 15 december 2004 werden geluidsmetingen gedaan ingevolge een klacht van een inwoner uit de Tunnellaan. Het verkeer op de R4 is inzake geluidsbelasting dominant t.o.v. het verkeer op de N49. De wegverharding op de R4 tussen N49 en Assenedesteenweg is vernieuwd ter gelegenheid van de werken aan de verkeerswisselaar wat een gunstige invloed zal hebben voor de nabije omgeving. Er werden waarden gemeten van 60,8 tot 65,4 dB(A) bij intensiteiten van 700 à 800 vrt/h op de R4, beide richtingen samen. Op 27 september 2005 werden nieuwe metingen gedaan. De meetwaarden bedroegen 56,6 à 66,2 dB(A) bij intensiteiten van 530 à 630 vrt/h op de R4. Er is dus in feite geen significant verschil met de vroegere metingen.

Snelheidsregime / snelheidshandhaving

Eerder werd de vraag van de gemeente om de toegelaten snelheid te verlagen van 70 tot 50 km/h en het wegprofiel te reduceren van 2 x 2 naar 2 x 1 voorgelegd aan de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid. Dit is niet weerhouden om een aantal redenen (opstelcapaciteit voor de brug, niet binnen bebouwde kom, ...).

In veel klachten wordt overdreven snelheid aangekaart. Snelheidshandhaving is een taak van de politie die echter ook veel andere taken heeft. De administratie is van oordeel dat er al een grote verbetering zou zijn als de 70 km/h effectief zou gerespecteerd worden. Zij stelt daarom voor om onbemande camera's op te stellen aan het kruispunt R4/Assenedesteenweg.

Vrachtverkeer

Het is geweten dat er in de betrokken zone veel vrachtverkeer is. In de huidige omstandigheden zien zij niet in hoe dat gereduceerd kan worden. Op korte termijn zijn er geen alternatieven. Naarmate de ombouw van de R4 oost en west tot primaire wegen doorgaat en de interne havenwegen (Kluizendok en Rieme Noord) gerealiseerd worden zal het vrachtverkeer verminderen.

Staat van de weg

De verharding in platenbeton tussen De Assenedesteenweg en Zelzatebrug is gezien de ouderdom niet meer al te best maar toch nog behoorlijk in vergelijking met gelijkaardige verhardingen op vele gewestwegen. Gezien de beperkte beschikbare middelen is een grondige renovatie de eerstvolgende jaren niet haalbaar.


Besluiten:

Bijkomende geluidsmetingen hebben actueel niet veel zin. Deze zullen weinig bijkomende informatie geven omtrent de mogelijke maatregelen.

Op korte termijn stellen zij onbemande camera' s voor aan het kruispunt R4/Assenedesteenweg.

Binnen enkele jaren kan een grondige renovatie gebeuren van het wegvak Assenedesteenweg Zelzatebrug. Ondertussen wordt de verdere evolutie van nabij gevolgd en worden zo nodig plaatselijke herstellingen uitgevoerd.

Het verderzetten van de ombouw van de R4 oost en west tot primaire weg en de ontsluitingswegen van Kluizendok en Rieme Noord moeten geleidelijk het vrachtverkeer uit het centrum van Zelzate halen. Dat is helaas nog niet voor morgen.

De burgemeester meldde dat pas gisteren de meetresultaten werden ontvangen en dus niet ter inzage lagen. Hij beloofde de resultaten bij de volgende gemeenteraad ter inzage te leggen en verzocht een discussie hieromtrent tot dan uit te stellen.

h) Mededeling van de VLD-VVD-fractie:

Charles Reynhout deelde mede dat het lokale partijbestuur van de VLD bericht heeft ontvangen dat schepen Frederik Uyttendaele voor 9 maanden is geschorst als VLD-lid. Het lokaal partijbestuur van de VLD vraagt daarom het gemeentebestuur om Frederik Uyttendaele zijn bevoegdheden in het schepencollege te ontnemen. De burgemeester antwoordde dat de bevoegdheidsverdeling onder de collegeleden tot de uitsluitende bevoegdheid van het college behoort en dat de vraag van de VLD-fractie op het eerstvolgend College van Burgemeester en Schepenen zal worden geagendeerd.

3. Intercommunale Westlede - Algemene Vergadering d.d. 07 december 2005 - aanduiding vertegenwoordiger

Willy Leclercq wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate voor de Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer d.d. 07 december 2005 met als plaatsvervanger Kurt Reynhout. Voormelde gemeentelijke vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger wordt gemandateerd tot goedkeuring van de geagendeerde punten.

4. TEVEOOST ­ Algemene Vergadering d.d. 09 december 2005 - aanduiding vertegenwoordiger

Kurt Reynhout wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate voor de Algemene Vergadering van de intercommunale TEVEOOST d.d. 09 december 2005 met als plaatsvervanger de heer Charles Reynhout Voormelde gemeentelijke vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger wordt gemandateerd tot goedkeuring van de geagendeerde punten.

5. IVEG - Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 15 december 2005 - aanduiding vertegenwoordiger

Kurt Van Weynsberghe wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate voor de twee buitengewone algemene jaarvergaderingen van de intercommunale IVEG d.d. 15 december 2005 met als plaatsvervanger de heer Gino D'Haene. Voormelde gemeentelijke vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger wordt gemandateerd tot goedkeuring van de geagendeerde punten.

6. Intercommunale Veneco2 ­ Algemene Vergadering / agenda (o.a. statutenwijziging) / mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

Frank Bruggeman wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate voor de jaarvergadering van de intercommunale Veneco² d.d. 15 december 2005 met als plaatsvervanger de heer Kurt Reynhout. De voorgestelde statutenwijziging wordt goedgekeurd. Voormelde gemeentelijke vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger wordt gemandateerd tot goedkeuring van de geagendeerde punten.

7. TMVW - statutenwijziging

De gemeenteraad keurde een voorstel van statutenwijziging goed. Dit voorstel dat aan de algemene vergadering van 22 december 2005 wordt voorgelegd, beoogt het scheppen van de statutaire mogelijkheid tot:

1. Toetreding van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, een intercommunale of een andere publieke actor als vennoot van TMVW. In concreto kunnen hierdoor de gemeenten van IMWV als geheel toetreden tot TMVW.;
 2. Uitbouw van de activiteit “secundaire diensten”;
3. Inbreng van resterende rechten op de zuiveringsinfrastructuur tegen Z2-aandelen en een eenmalige vergoeding. Vraag: welke financiële consequenties zijn hier voor Zelzate aan gekoppeld?

Martin Acke vroeg aan wat men concreet denkt bij de uitbouw van de secundaire diensten? Wat de inbreng betreft van de resterende rechten op de zuiveringsinfrastructuur tegen Z²-aandelen en een éénmalige vergoeding: welke financiële consequenties zijn hier voor Zelzate aan gekoppeld? De burgemeester zal de heer Modderie, algemeen directeur TMVW, uitnodigen op een gemeenteraadscommissie waarbij alle op stapel staande initiatieven (Nibis, secundaire diensten TMVW, inbreng resterende rechten op zuiveringsinfrastructuur) zullen worden uitgelegd.

8. openbare verlichting - investeringen

a) Vervanging van een beschadigde verlichtingspaal in de Kleine Landeigendomlaan t.h.v. huisnummer 4. De kostprijs wordt geraamd op 1.539.68 euro.

b) Plaatsen en aansluiten van 21 aluminium verlichtingspalen in de te vernieuwen Havenlaan. De kostprijs wordt geraamd op 23.380,84 euro.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke hierbij:

De jachthaven is een belangrijke investering geweest, zowel voor het Vlaams Gewest als voor de gemeente Zelzate (renteloze lening). Samen met het fraaie, door privé-initiatief gerenoveerde, voormalige tolhuis vormt het een uniek plekje in onze gemeente. Laat ons dit toeristisch dan ook maximaal uitspelen en de omgeving in die zin uitbouwen en verfraaien. De CD&V-fractie heeft hiervoor in het verleden meermaals gepleit. De nodige voorzieningen en verfraaiing hoeven daarom niet veel geld te kosten. Zeker nu niet, want de vernieuwing van riolering en wegdek van de Havenlaan is de ideale gelegenheid om een aantal voorzieningen te treffen, tenzij men binnen een paar jaar terug het wegdek terug wil openleggen.

1) Geen palen voor tolkantoor

Op de gemeenteraad van 13-04-2005 heb ik namens de CD&V-fractie gevraagd om met de ontwerper van de plannen de mogelijkheden te onderzoeken tot de verfraaiing van de omgeving van de jachthaven van Zelzate (plaatsing van enkele zitbanken en picknicktafels; enkele fietsstallingen en een aangepaste openbare verlichting voorzien, …). De burgemeester heeft toen gesteld dat daar enkele verfraaiingwerken mogelijk zijn maar dat we niet mogen vergeten dat trekweg niet kan worden gebruikt. Nutsleidingen e.d. kunnen worden aangelegd in samenspraak met AWZ en ook aangepaste openbare verlichting en enkele banken kunnen worden geplaatst.

Ik wil erop wijzen dat het voormalig tolhuis sedert 1993 is erkend als monument en dat de omgeving beschermd is als dorpsgezicht. Als ik er de plannen van Iveg op nakijk dan merk ik dat in de directe omgeving en aan de straatkant van het prachtige tolhuis als openbare verlichting twee standaard aluminium verlichtingspalen van 8 meter met vrij futuristisch ogende armaturen van het type Saffier worden voorzien. De inplanting van één van die palen is zelfs voorzien ter hoogte van de gevel van het gebouw (voor de linkse ingang). Dit is m.i. onaanvaardbaar en zonder meer een aantasting van de waarde van het gebouw en de omgeving. Het is m.i. beter om de verlichtingspalen t.h.v. het tolkantoor langs de kanaalzijde te voorzien en niet ter hoogte van de gevel. Trouwens moet hier geen advies van de Afdeling Monumenten en Landschappen worden gevraagd?

2) Nutsvoorzieningen voor de jachthaven:

Ik merk helaas geen enkele nieuwe elektriciteitsvoorziening i.v.m. de jachthaveninfrastructuur en heb zelfs de indruk dat de luchtleiding afkomstig van de Polderstraat, die twee verlichtingspalen en een elektrische aansluitkast voor de jachthaven langs de havenzijde voedt, blijft bestaan. Ik meen dat deze bovenleiding beter nu wordt verwijderd (valoriseren van het beschermd dorpsgezicht) en dat er een voldoende zware kabel naar één of twee aansluitkasten voor de jachthaven wordt getrokken. Bovendien is het aangewezen van sfeervolle openbare verlichting te voorzien langs de kant van de jachthaven zodat ook de steigers voldoende worden verlicht. Dit zal niet alleen de veiligheid verhogen maar ook de kans op vandalisme verminderen.

Alhoewel dit niets te maken heeft met de aanleg van de openbare straatverlichting wil ik bij deze ook pleiten voor het voorzien van de mogelijkheid voor de jachthaven om aan te sluiten op waterleiding en riolering. Een voorziening waarbij de schippers hun afvalwater op milieuverantwoorde manier kunnen weggieten zou hier op zijn plaats zijn. Een overleg met de vzw Watersportvereniging Zelzate hieromtrent is aangewezen.

De burgemeester antwoordde dat dit zal worden bekeken. Een nieuwe voeding van de jachthaven zal worden mogelijk gemaakt via de elektriciteitscabine in de Vredekaai ( te integreren in het werk overstort Vredekaai). Hij stelde dat het gemeentebestuur niet zal tussenkomen in de elektriciteitsvoorzieningen op de steigers van de jachthaven (is privaat). Ook de aansluiting op het waterleidingnet zal in de werken voor het overstort Vredekaai worden geïncorporeerd.

c) Bijplaatsen van 2 lichtpunten ter hoogte van de achterkant van het kerkgebouw. De uitgave wordt geraamd op 2 477,40 euro.

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger

De heer Philip Dierickx kwam tussen namens de bewonersgroep van Klein Rusland:

1) De boldersclub zit omwille van de renovatiewerken aan de voormalige school al een maand zonder elektriciteit. Kan hieraan iets worden gedaan?
2) De verzakking in het wegdek onder de spoorwegviaduct wordt steeds erger en de situatie is nefast voor het verkeer;
3) Er gebeuren vreemde activiteiten (afspanningen, optrekken schuurtje, …) op het perceel grond net naast het viaduct ongeveer ter hoogte van waar vroeger het baggerschip heeft gelegen;
4) Men voorziet moeilijkheden met de nieuwe uitbater van het café Klein Rusland.

De burgemeester antwoordde:

1) De elektriciteit boldersclub zal worden opgelost;
2) Voor de verzakking in het wegdek vraagt hij nog een beetje geduld. Dit werd vroeger al eens hersteld maar probleem blijkt veel ingewikkelder dan oorspronkelijk verwacht. Aquario is met een onderzoek en het ontwerp bezig;. De situatie wordt dagelijks opgevolgd en in het ergste geval zal de weg moeten worden afgesloten
3) Omtrent de bouwactiviteiten: naast activiteiten van Distrigas is inderdaad een andere partij betrokken. Hiertegen is vandaag PV opgemaakt.
4) Het is niet aan de gemeenteraad om uitspraak te doen over de toekomstige uitbaters van het café van Klein Rusland.

9. Wegen­ en rioleringswerken Groenstraat ­ goedkeuring ontwerp

De waterzuiveringsafdeling Aquario van intercommunale TMVW voorziet de aanleg van een overstort- en regenwaterafvoerleiding vanaf de Grote Markt (kruispunt Franz-Wittoucklaan t.h.v. VDK-Spaarbank) naar het kanaal Gent-Terneuzen. Deze leiding is ongeveer 650 meter lang en bestaat uit betonnen buizen met een diameter oplopend van 90 cm tot 160 cm. Er dienen twee grote ondergrondse overstortconstructies worden aangelegd t.h.v. het Warandepark en de Westkade. De overstortleiding moet een eventueel overaanbod van regenwater bij zware regenval rechtstreeks naar het kanaal afleiden om zo oververzadiging van het rioleringsstelsel te voorkomen.

Voor dit werk moet een groot stuk weg worden opgebroken en vernieuwd. En dat is goed nieuws voor de Groenstraat, waar men al jaren met problemen zit. Regelmatig traden er verzakkingen op in wegdek en voetpad en diende de gemeente over te gaan tot noodherstellingen. Zo zakte een aantal jaren geleden een man door het voetpad ter hoogte van café De Zondvloed en werd daarbij zwaar gewond. Aan die situatie komt gelukkig weldra een einde. De gemeente maakt gebruik van de door de overheid betaalde aanleg van het overstort om gelijktijdig een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen en wegdek en voetpaden te vernieuwen.

De totaalkost van de werken worden geraamd op bijna 1,25 miljoen euro. Het grootste deel daarvan (981.000 euro) valt ten laste van de Vlaamse overheid (Aquafin). Het gemeentelijk aandeel van de rioleringswerken bedraagt 160.000 euro maar dat wordt betaald door Aquario vanuit het investeringsbudget voor Zelzate. De overige 106.000 euro voor wegenaanleg en voetpaden zal door de gemeente zelf worden betaald via een lening.

De gemeenteraad keurt het bestek voor deze werken goed, onder voorbehoud van een gelijklopende beslissing door Aquafin NV. De opdracht zal gegund worden via openbare aanbesteding en de gemeentelijke uitgave die geraamd wordt op 106 436,49 euro zal gefinancierd worden met een lening.

Op vraag van Martin Acke antwoordde de burgemeester dat er op de openbare informatievergadering die hieromtrent op 14 november doorging geen opmerkingen waren die aanleiding geven tot wijzigingen aan het  bestek. De grootste bekommernis van de inwoners was de bereikbaarheid tijdens de werken.

10. Wegen­ en rioleringswerken Verbindingsstraat - goedkeuring ontwerp

De Verbindingsstraat zal worden gerenoveerd. Zowel het stuk tussen Schepen Napoleon De Meyerstraat en de Burg. Jos. Chalmetlaan, als de aftakking naar de Wachtebekestraat wordt aangepakt.

De gemeenteraad keurde het ontwerpdossier opgemaakt door studiebureau Haegebaert uit Oostende goed, onder voorbehoud van een gelijklopende beslissing door TMVW. De opdracht zal gegund worden via openbare aanbesteding. De uitgave van de wegenwerken die geraamd wordt op 292 163,20 euro zal worden voorzien in de buitengewone begroting van 2006. De rioleringswerken geraamd op 293 056,55 euro zijn ten laste van het investeringsbudget Aquario.

11. Overdracht wegen­ en rioleringswerken aan Aquario - goedkeuring

Op 21 december 2004 besliste de gemeenteraad om toe te treden tot de zuiveringsdivisie van de TMVW. Vanaf 1 januari 2005 kan daardoor het rioleringsaandeel van wegenis- en rioleringswerken ten laste worden genomen door TMVW.
De gemeenteraad nam op 17 maart 2004 de principebeslissing en keurde een samenwerkingsovereenkomst goed m.b.t. werken Aquafinproject Suikerkaaid. De gemeenteraad van 7 januari 2003 nam een gelijkaardige beslissing voor het Aquafinproject Groenstraat – Franz Wittoucklaan. Op 21 december 2004 keurde de gemeenteraad het bestek voor de uitvoering, de kostprijsramingen en de bepaling van de wijze van gunning van het project wegen- en rioleringswerken Leegstraat-Oost goed. Het schepencollege besliste op 03 november 2005 tot de overdracht van het gesubsidieerd project Leegstraat onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

De gemeenteraad beslist om deze drie lopende subsidieprojecten inzake rioleringswerken over te dragen aan TMVW. De subsidies inzake rioleringswerken die door TMVW ten laste worden genomen zullen integraal worden overgemaakt aan TMVW.

Ook het project wegen- en rioleringswerken Verbindingsstraat dat in agendapunt 10 werd goedgekeurd wordt overgedragen aan TMVW.

12. Aanleg parking Verbroederingslaan - goedkeuring meerwerken

Vorig jaar besliste de gemeenteraad om in de Verbroederingslaan, langsheen de terreinen van FC-Zelzate parkeerstroken aan te leggen. In september 2004 werd dit werk door het schepencollege gegund aan N.V. Bauwens uit Kluizen voor de som van 19.723,06 euro.

Terwijl men de werken aan het uitvoeren was besliste iemand - wie is onduidelijk aangezien hieromtrent geen collegebesluit bestaat - om gelijktijdig een parking voor FC-Zelzate aan te leggen. De aanleg van de parking van ongeveer 310 m2 en de aanpassingen aan de riolering van de kantine kostte 16.535,80 euro. Dit is een overschrijding van maar liefst 84% van het oorspronkelijk voorziene werk. Een investering nota bene voor een parking van een voetbalinfrastructuur die slechts een zeer beperkt aantal mensen te nutte is en waarvan het schepencollege heeft aangekondigd dat die binnen een aantal jaren moet verhuizen naar de omgeving van het kerkhof. De CD&V-fractie kan dit met de beste wil van de wereld geen zorgvuldig beheer noemen.

Het schepencollege springt wel zeer onzorgvuldig om met het geld van de Zelzaatse belastingbetaler. We vragen ons af of er geen grotere prioriteiten zijn in de gemeente. Voor dat geld kan men bijvoorbeeld al heel wat voetpaden vernieuwen.

De burgemeester-voorzitter verzekerde dat de parking openbaar is en dat het bord privaat op zijn verzoek verwijderd is. Enkel bij voetbalwedstrijden zal de toegang worden beperkt. Martin Acke stelde te kunnen leven met de aanwezigheid van een openbare parking op die plaats maar dat de CD&V-fractie blijft tegenstemmen omwille van de hoger vermelde reden.

13. Vervangen centrale verwarming - school Debbautshoek - goedkeuring meerwerk

Tijdens de vervanging van de centrale verwarming van de klueterschool van Debbautshoek bleek dat een aantal bijkomende werken nodig waren (vernieuwen van de circulatiepomp en expantievat + plaatsen van 35m gasleiding buiten het gebouw. De meerkost voor vermelde werken bedroeg 3. 965,78 euro. De gemeenteraad keurt deze meerwerken goed.

14. TMVW -­ Voorstellen van het overlegorgaan met betrekking tot de eventuele oprichting van de opdrachthoudende vereniging NIBIS

De stad Gent en de gemeente Wortegem-Petegem namen het initiatief tot oprichting van een overlegorgaan, teneinde een opdrachthoudende vereniging op te richten met als doel de nutsvoorzieningen in de ondergrond in kaart te brengen en ter beschikking te stellen van de gemeenten. Het College van Burgemeester en Schepenen verklaarde zich op 11 oktober 2005 reeds akkoord met de overgemaakte voorstellen van het overlegorgaan met betrekking tot de eventuele oprichting van de opdrachthoudende vereniging NIBIS (onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad). De gemeenteraad bekrachtigde die collegebeslissing.

15. Kerkfabriek - Sint­Antonius van Padua -­ begroting 2006

De begroting 2006 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua wordt positief geadviseerd. De gemeentelijke (gewone) toelage bedraagt 12.183,59 euro.

16. Sportdienst - financieel verslag 2004

Martin Acke vroeg de cijfers van het aantal betalende abonnementen, het aantal gratis abonnementen, het aantal betalende zwemmers, enz. teneinde deze te analyseren. De burgemeester alsook schepen Rony Schatteman stelden in dit cijfermateriaal geïnteresseerd te zijn. Deze gegevens zullen worden opgevraagd en terbeschikking worden gesteld van de gemeenteraadscommissie naar aanleiding van de begrotingsopmaak.

17. Sportdienst - sportpromotieplan 2006

De gemeenteraad keurde het sportpromotieplan 2006 goed.

De CD&V-fractie keurde dit goed om dat men verder de weg opgaat van de vernieuwende initiatieven en de budgetinschatting realistischer is dan vorige jaren en de promotie van de jeugdsport wordt verdergezet.

De geplande uitbreiding van de sportinfrastructuur ter hoogte van de bibliotheek is nog niet gerealiseerd. De CD&V blijft vragen om de inplanting hiervan te voorzien in het park ter hoogte van het zwembad zodat de plaats aan de bibliotheek kan worden gereserveerd voor een toekomstig cultureel centrum annex jeugdhuis. Contactname met minister Kris Peeters heeft de heer Martin Acke duidelijk gemaakt dat een inplanting in het park blijkbaar toch zou mogelijk zijn. De fractie zal dit verder onderzoeken.

De CD&V-fractie blijft vragende partij voor de oprichting van een commissie sport waardoor de raadsleden kunnen meedenken/meewerken aan het sportbeleid. De burgemeester meent dat de sportraad er is om de gemeenteraad te adviseren in verband met het te voeren sportbeleid. Hij wil niet ingaan op de vraag van Martin Acke om een commissie sport op te richten.

18. Onderwijs - Bijzondere voorwaarde in het kader van voorrang voor een tijdelijke aanstelling

Onverminderd de decretale voorwaarden voor voorrang van tijdelijke aanstelling besliste de gemeenteraad tot vastlegging van de volgende bijkomende voorwaarde voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur:

"Bij keuze tussen personeelsleden die het recht op een tijdelijke aanstelling van lopende duur kunnen doen gelden, wordt diegene aangesteld die reeds bij het schoolbestuur van de gemeente Zelzate een dienstanciënniteit van ten minste 90 werkdagen heeft verworven".

19. Onderwijs ­ Bijzondere voorwaarde in het kader van voorrang voor een vaste benoeming in een wervingsambt

Onverminderd de decretale benoemingsvoorwaarden (artikel 19 en artikel 31 § 1 decreet rechtspositie 27 maart 1991) besliste de gemeenteraad om volgende bijkomende benoemingsvoorwaarde in een wervingsambt vast te leggen:

"In toepassing van artikel 31 § 1,1e wordt vereist dat “een dienstanciënniteit van ten minste 360 dagen werd verworven bij het schoolbestuur van de gemeente Zelzate, waarvan er 240 effectief zijn gepresteerd”.

20. Onderwijs - openstelling betrekkingen in het kleuter­ en lager onderwijs

Volgende ambten worden vacant verklaard. De gemeenteraad keurde tevens de benoemingsvoorwaarden goed.

- 2 deeltijdse ambten (12/24) kleuteronderwijs
- 3 deeltijdse ambten (12/24) lager onderwijs

De vaste benoeming gaat in op 1 januari 2006 en voor zover de betrekkingen op die datum nog vacant zijn.

21. Onderwijs - aankoop van kindveilige kapstokken

Pro memorie

22. Onderwijs ­ aankoop van tafels/stoelen voor keuken/leraarskamer

Pro memorie

23. Onderwijs ­ aankoop van leerlingenstoelen

Pro memorie

24. Onderwijs - aankoop van zonnewering voor de nieuwe klas 2B

Pro memorie

25. Onderwijs - aankoop van gordijnen voor 2 kleuterklassen

Pro memorie

26. Pocket bickes in de straat (op verzoek van de VLD-VVD­fractie)

VLD-raadslid Frank Bruggeman vraagt om een plaats te voorzien waar de liefhebbers van pocket bikes hun hobby kunnen uitvoeren zonder de inwoners te storen. De fractie stelt twee locaties voor: het stuk Kasteelstraat aan de overkant van de N49 en het stuk 2de Gidsenlaan onder de brug.

De politie stelt echter zeer duidelijk dat pocket bikes minimotoren zijn, veelal schaalmodel van een grote motor, die soms snelheden kunnen halen van 80 km/U. Het is een speeltuig dat erg in trek is bij jongeren. Dergelijke voertuigen zijn niet gehomologeerd en vodoen niet aan de wettelijke vereisten. Zij mogen bijgevolg onder geen beding op de openbare weg of op een openbare plaats gebruikt worden. Gebruikt men dit daar toch dan riskeert men een zware boete en verbeurdverklaring van de pocket bike.

Aansluitend vroeg CD&V-fractieleider Martin Acke aandacht voor volgend probleem:

Eind vorig jaar heeft men via de actie "Fred Kadet" nog een gerichte actie uitgevoerd tegen het opvoeren van brommers. Ik twijfel ook niet dat de politie hier nu en dan controles op doet. Maar het blijft dweilen met de kraan open. Daarnaast is de overlast van lawaaierige brommers een zeer storende factor. Ook bij het debat van 7 november over Zelzate-centrum is dit probleem aangehaald. Maar het gaat hem duidelijk niet alleen over het centrum maar ook op andere plaatsen, ook op plaatsen waar jongeren bij voorkeur ’s avonds al eens plegen te verzamelen op speelpleinen of in de gemeentelijke parken. We begrijpen dat de politie niet overal permanent kan aanwezig zijn. Toch blijft dit een belangrijke oorzaak van hinder naar de bevolking. En dit verdient voldoende aandacht te krijgen van onze politie.

De CD&V-fractie vraagt daarom welke acties de politie concreet heeft gedaan tegen de lawaaioverlast en/of het opvoeren van bromfietsen. Graag kregen wij een overzicht van de uitgevoerde controles en van de gedane vaststellingen in 2004 en 2005. Wij vragen meteen ook aan deze beide problemen het komende jaar bijzonder aandacht te schenken.

Op de gemeenteraad van 06-10-2005 vroeg raadslid Charles Reynhout extra politioneel toezicht tijdens de marktdag omdat enkele jongeren de markt verstoorden en een gevaar betekenden voor de marktbezoekers wegens roekeloos rijgedrag met brommers. De burgemeester-voorzitter beloofde een politioneel onderzoek. Hoe staat het met dit onderzoek?

De burgemeester beloofde alvast om de resultaten op te vragen en ter kennisgeving aan de gemeenteraad te bezorgen.

27. Straten zonder naam (op verzoek van de VLD-VVD-fractie)

VLD-raadslid Frank Bruggeman wijst erop dat de landbouwweg tussen de Leegstraat en Sint-Franciscusdijk naast Kurt De Cuyper geen naam heeft.

Ook de landbouwweg van de Oudenburgse Sluis richting Stekkerweg in de Sint-Franciscuspolder naast Willy De Rijcke heeft geen naam en is niet doorgetrokken richting Stekkerweg.

Bij ongeval kan er aan de hulpdiensten geen juiste plaats worden aangegeven.

De burgemeester atwoordde dat betrokken wegen landbouwwegen die in opdracht van het polderbestuur werden verhard en waar geen autoverkeer toegestaan is. In deze wegen bevinden zich geen woningen en straatnaamgeving is daardoor niet verplicht. Gebruikelijk krijgen dergelijke landbouwwegen geen naam of de naam van de straat waarop ze aansluiten.

28. Hoorzitting verkeersproblematiek doorgaand verkeer R4 kruispunt gemeentehuis - kruispunt Assenedesteenweg en problematiek kruispunt Leegstraat (op verzoek van de PVDA-fractie)

Frans Van Acoleyen (PVDA) vraagt namens zijn fractie om een hoorzitting te organiseren omtrent deze problematiek in aanwezigheid van minister Kris Peeters. Indien de minister om één of andere reden hier niet kan of wil op ingaan stelt de fractie voor om met een ruime afvaardiging van inwoners en gemeentebestuur zelf een onderhoud met de minister aan te vragen op zijn kabinet om hem de problemen voor te leggen en een dringende oplossing te vragen.

De burgemeester wees erop dat voor de hervorming van de R4 een afzonderlijk krediet op de begroting van de Vlaamse Regering is voorzien en dat alleen binnen de voor de R4 voorziene werken er een verrekening in prioriteit kan plaatsvinden.
Ook wat de overdracht van het stuk R4 tussen de Leegstraat en de Assenedesteenweg betreft blijft het akkoord bestaan: zodra de 3 kruispunten op de R4 zijn aangepast (Leegstraat/Rijkswachtlaan/OCAS) wordt dit stuk R4 overgedragen aan de gemeente. De Provinciale Verkeerscommissie zal begin december zowel de problematiek van het kruispunt Leegstraat als de problematiek van de R4 tussen Assenedesteenweg en brug in bespreking nemen. AWV is bezig met het ontwerpen van een tijdelijke herinrichting van het kruispunt Leegstraat. Op het stuk R4 tussen Assenedesteenweg en brug zal AWV met de middelen voor gewoon onderhoud het wegdek, in het bijzonder de naden tussen de betonvakken, verbeteren.
Hij vindt het ondenkbaar dat de minister voor een hoorzitting naar Zelzate zal komen. Men zal met de provinciale afdeling van AWV moeten onderhandelen en deze personen zijn ons goed gezind. Hij pleit voor overleg in plaats van protest. Volgens hem zijn de zwarte vlaggen een verkeerd signaal en tasten ze de waarde van de eigendommen aan.

29. Problematiek garages noordzijde K. Mercierplein (op verzoek van de PVDA-fractie)

Frans Van Acoleyen (PVDA) wees erop dat de eigenaar van het perceel landbouwgrond gelegen achter de huizen van het Kardinaal Mercierplein is bezig zijn perceel af te bakenen met palen. Daardoor kunnen een aantal inwoners geen gebruik meer maken van hun achteraan gelegen garages. De PVDA-fractie vraagt of de uitbater dit recht heeft en vraagt een initiatief van het schepencollege om hierin te bemiddelen vooraleer dit ontaardt.

De burgemeester stelt dat de CVBA Wonen eigenaar is van een strook grond van ± 2 à 3m palend aan de garages. Deze strook grond alsook een deel grond van de aanpalende eigenaar wordt gebruikt als uitgangsweg voor de talrijke wederrechterlijk opgerichte garages. De CVBA Wonen is bereid zijn eigendom aan het gemeentebestuur af te staan. De burgemeester zal aan het college het voorstel doen om de overige benodigde grond voor de aanleg van een ontsluitingsweg aan te kopen of te onteigenen.

Voor de afsluiting van de grond, waar betrokken aanpalende eigenaar nu met bezig is, werd geen bouwvergunning aangevraagd. Hij is hierdoor in overtreding.

II. GEHEIME ZITTING

1. Brandweerpersoneel ­ eervol ontslag

Erich De Sweemer krijgt met ingang van 31 mei 2005 eervol ontslag als brandweerman-vrijwilliger wegens het bereiken van de leeftijdsgrens.

2. Marktcommissie ­ samenstelling

Zijn lid van de marktcommissie:

- de heer John Schenkels, burgemeester;
- de heer Paul Tollenaere, schepen;
- de heer Rony Schatteman, schepen;
- de heer Willy Vandendriessche, Kouterstraat 111, 9270 Kalken, afgevaardigde NVMV;
- mevrouw Ann Verbrugge, Oude Veldstraat 54, 9080 Lochristi, afgevaardigde BAH;
- mevrouw Brenda Clemminck, politiecommissaris;
- de heer Simon Bal, marktleider, ter vervanging van de heer Willy Van Hecke.

 
 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014