Gemeenteraad 06-10-2005

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

08-10-2005    

vervolg van de agenda van de zitting van 04-10-2005

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

22. Herstelling dak brandweer - meerwerken

pro memorie

23. Afbraak woning Assenedesteenweg/Denderdreve - goedkeuring bestek

pro memorie

24. Wegen en rioleringswerken Havenlaan - goedkeuring bestek

pro memorie

25. Parking Cultureel Ontmoetingscentrum "De Brug" - goedkeuring bestek

pro memorie

26. Wegen- en rioleringswerken Sint-Stevenstraat - meerwerken

pro memorie

27. Hospitalisatieverzekering - goedkeuring bestek

pro memorie

28. Openbare verlichting - investeringen

pro memorie

29. Zebrapadverlichting E. Caluslaan

pro memorie

30. Kerkfabriek Sint Laurentius - begrotingswijziging nr. 1

pro memorie

31. Kerkfabriek Sint Laurentius - begroting 2006

pro memorie

32. Wegen- en rioleringswerken Leegstraat - provinciale toelage voor de aanleg van een fietspad

pro memorie

33. Aanleg fietspad Leegstraat (deel tussen Zeestraat en Oudenburgse Sluis) - voorlopige goedkeuring grondinnemingen

pro memorie

34. Bijzonder plan van aanleg nr. 4 uitbreiding Wittouck Beslissing over de voorlopige aanneming van het ontwerpplan

pro memorie

35. Private verkaveling - beslissing betreffende de zaak der wegen en de voorwaarden en lasten voor een verkaveling aan de Joannes Stobbaertstraat

pro memorie

36. TMVW - onderschrijving F(inancierings)-aandelen

pro memorie

37. Retributie op het parkeren - aanpassing

pro memorie

38. Buitenschoolse kinderopvang - beleidsplan

pro memorie

39. Schoolraad - goedkeuring overeenkomst tussen het schoolbestuur en de schoolraad - goedkeuring huishoudelijk reglement

pro memorie

40. Onderwijs - lestijdenpakket schooljaar 2005-2006

pro memorie

41. Onderwijs - administratieve hulp - openstelling

pro memorie

42. Onderwijs - verlofregeling schooljaar 2005-2006

pro memorie

43. Onderwijs - schoolreglement

pro memorie

44. Huishoudelijk reglement reaffectatiecommissie scholengemeenschap Meetjesland - goedkeuring

pro memorie

45. Protocol van de reaffectatiecommissie scholengemeenschap Meetjesland - goedkeuring

pro memorie

46. Aankoop woning Sint-Sebastiaanstraat

pro memorie

 

II. GEHEIME ZITTING

1. Stand van het gerechtelijk onderzoek inzake vandalisme aan de parkeermeters (op verzoek van de PVDA-fractie)

pro memorie

2. Machtiging rechtszaken

pro memorie

3. Lokale economische adviesraad - wijziging samenstelling

pro memorie

4. Gecoro - wijziging samenstelling

pro memorie

5. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstellingen

pro memorie

6. Brandweerpersoneel - ontslagen

pro memorie

7. Brandweerpersoneel - stagiair ambulanciers

pro memorie

8. onderwijzend personeel - loopbaanhalveringen

pro memorie

9. onderwijzend personeel - verloven voor verminderde prestaties

pro memorie

10. Onderwijzend personeel - verlof voor het tijdelijk uitoefenen van een andere opdracht

pro memorie

11. Onderwijzend personeel - aanstelling administratieve hulp

pro memorie

12. Onderwijs - tijdelijke aanstellingen schooljaar 2005 2006

pro memorie

13. Lokaal overleg buitenschoolse opvang - voordracht voorzitter

pro memorie

14. Reaffectatiecommissie scholengemeenschap Meetjesland - aanduiding plaatsvervangend lid.

pro memorie

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   2000-2014