Gemeenteraad 04-10-2005

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

08-10-2005    

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

pro memorie

1. Ontslag gemeenteraadslid Margriet Colpaert - aktename

Margriet Colpaert werd verkozen tot gemeenteraadslid bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 op de lijst nr. 4, SP. Op 13 juni gaf ze per brief haar ontslag met ingang van 20 juni 2005. De gemeenteraad neemt hiervan akte.

2. Aanstelling en beëdiging van opvolgende gemeenteraadslid / wijziging rangorde gemeenteraad

Omwille van het ontslag van Margriet Colpaert is het nodig over te gaan tot het haar vervanging. Annie Chalmet, wonende Burgemeester J. Chalmetlaan 11 te 9060 Zelzate, wordt als eerst in aanmerking komend plaatsvervanger als gemeenteraadslid geïnstalleerd na het afleggen van de eed. Daardoor wijzigt ook de officiële rangorde van de gemeenteraad.

Annie Chalmet is 72 jaar, behaalde in oktober 2000 288 stemmen en is de vijfde opvolger van de SP.A die in de raad komt, achtereenvolgens na Patricia De Meyer (verving Freddy De Vilder), Marion Kasse (verving Marc Thienpondt), Luc Van Waesberghe (ter verving Mario Willems) en Andréa Wolfaert (verving Marion Kasse).

     >>> Zie nieuwe samenstelling gemeenteraad vanaf 04-10-2005
 

3. Goedkeuring notulen

De notulen van de zitting van de gemeenteraad van 16 juni 2005 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

4. Mededelingen / Kennisgevingen

pro memorie

5. Fijn stof (PM10) wel een probleem voor onze gemeente (op verzoek van de PVDA-fractie)

De PVDA-fractie verwijt burgemeester Schenkels de bevolking te hebben misleid door het probleem van de aanwezigheid van fijn stof in de Zelzaatse lucht te minimaliseren. Zo stelde hij in de pers dat het meetpunt waar de norm voor mei 2005 al 28 keer is overschreden niet dat van Zelzate maar van Rieme is, terwijl het wel degelijk over de meetpost aan de hoek van Chalmetlaan en Wachtebekestraat is.

Zij vragen dat de burgemeester zijn foutieve en sussende informatie rechtzet en dat de gemeente deze vervuiling gebruikt om druk uit te oefenen opdat de R4 vanaf de Leegstraat tot aan de Assenedesteenweg een lokale weg wordt, waardoor doorgaand vrachtverkeer kan geweerd worden.

De vraag van CD&V-fractieleider Martin Acke om bij de uitwerking van het in opmaak zijnde milieubeleidsplan 2005-2010 een inventaris op te nemen van de mogelijke bronnen van de fijn stofvervuiling en het definiëren van mogelijke gemeentelijke acties hieromtrent werd door de burgemeester afgewimpeld.

6. Swastika's en SS-insignes op rommelmarkt (op verzoek van de PVDA-fractie)

De PVDA-fractie vraagt om een gemeentelijk reglement uit te vaardigen om het tentoonstellen en verkopen van Nazi-symbolen op rommelmarkten te verbieden.

De gemeenteraad gaat hier niet op in. De zaak  waarnaar de PvdA verwijst werd door de politiediensten onderzocht en men kon geen overtreding (meer?) vaststellen. De vrijheid van handel voeren maakt het bovendien niet gemakkelijk om dergelijke zaken te verbieden.

7. Verkeerssituatie in en rond Zelzate (op verzoek van de PVDA-fractie)

De PVDA-fractie stelde hieromtrent een aantal vragen waarvan een aantal intussen achterheeld zijn: ir. Michiel Callens van Wegen en Verkeer Oost Vlaanderen bezorgde reeds antwoord op de vragen.

1. Nav de unanieme goedkeuring van de GR om een 50 km beperking in te voeren om de R4 tussen brug en kruispunt Assenedesteenweg, vragen de betrokken inwoners zich af wanneer deze beperking zal in voege treden.

Het voorstel om op het deel van de R4 waar nu 70 km/u van toepassing is, ook 50 km/u in te voeren werd niet goedgekeurd door de directeur generaal van AWV.

2. Door de werken aan het kruispunt Ertvelde werd de Assenedesteenweg belast met sterk toegenomen verkeer, in het bijzonder vrachtverkeer waarvoor de terechte verbodsbepalingen tijdelijk zijn opgeheven. De bewoners van deze straat vragen zich af wat de definitieve situatie zal zijn na afwerking van het kruispunt. In het verleden was ook een parallelweg gepland met de N49 oa om verkeer Assenedesteenweg te ontlasten. Komt die weg er al dan niet. En zo ja wanneer ?

De Stoepestraat zal pas van de N49 wordt afgesloten als de parallelweg tot de R4 is gerealiseerd. Dat standpunt is niet gewijzigd. Beide projecten (brug over N49 en parallelweg) zijn niet opgenomen in het goedgekeurde driejarenprogramma 2005-2007, maar zijn momenteel voorzien op het programma 2008.

3. De werken aan de N49 (kruispunt Ertvelde) die tot half juli zullen duren zorgen op de spitsuren, plus bij druk kustverkeer voor ellenlange files. Is bij de geplande werken aan de brug hiermee rekening gehouden? De gedeeltelijke gelijktijdigheid van deze werken dreigt te zorgen voor een nog grotere verkeerschaos.

De werken op de N49 werden voltooid einde juni. Mogelijks moesten kort daarna nog enkele beperkte ingrepen gebeuren met weinig of geen impact op het verkeer.

4. De noodzakelijke installatie van verkeerslichten aan het Ocas kruispunt is een goede zaak, hoewel de noodzaak zich al sinds een paar jaar deed gevoelen. Er was aangekondigd dat het zou gaan om een voorlopige opstelling tot de omvorming van het kruispunt een rondpunt. Ons lijkt het alsof het om de installatie gaat van definitieve verkeerslichten, of op zijn minst voor een langdurige periode. Voor wanneer zijn de definitieve werken aan het Ocas kruispunt voorzien ?

De verkeerslichten aan OCAS zullen na de werken aan Zelzatebrug blijven functioneren tot bij de aanvang van de werken aan de rotonde, waarbij ze dan zullen ingeschakeld worden in de werfsignalisatie. De werken aan het kruispunt zijn opgenomen op het programma 2006. De aanbestedingsdatum is nog niet bekend. De onteigeningsprocedure loopt nog en wordt enigszins vertraagd door de nodige bodemonderzoeken. De aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning wordt binnenkort ingediend. Hopelijk kunnen de werken starten in het voorjaar 2006. Over dit project en de verkeersregeling tijdens de werken wordt nog overlegd met de gemeente.

De CD&V-fractie wenst nog hetvolgende op te merken i.v.m. de problematiek van de geluidshinder langsheen de R4 en de N49. Vlaams Volksvertegenwoordiger Joke Schauvliege heeft hieromtrent een aantal vragen gesteld aan de Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. Uit een antwoord van de dienst blijkt dat in december 2004 een aantal geluidsmetingen werden uitgevoerd aan het kruispunt N49/R4 en ter hoogte van de Hans Kochlaan, n.a.v. de vraag om het geluidsscherm door te trekken richting Zelzate-brug. Uit de metingen bleek dat nergens de drempel van 65 dBA werd bereikt, wat betekent dat de gemeente Zelzate zelf eventuele bijkomende geluiddschermen zou moeten financieren. In het schrijven stond echter ook dat het de bedoeling van de afdeling Wegenbouwkunde is om in de loop van 2005 nog metingen uit te voeren in de omgeving na volledige normalisatie van de verkeersafwikkeling. De gegevens hierover zouden meegedeeld worden aan het gemeentebestuur van Zelzate. Mijn vraag is dan ook: zijn er al nieuwe metingen uitgevoerd? Indien ja, welke zijn de resultaten? Indien niet, kan bij de overheid worden aangedrongen op die aanvullende metingen. We menen immers te mogen veronderstellen dat de verkeersafwikkeling momenteel is genormaliseerd.

8. Voorzien van aansluitpunten voor water en elektriciteit voor organisatie van evenementen op het Groenplein (op verzoek van de CD&V-fractie)

Op 29 juni organiseerde het ACW van Zelzate een aperitiefconcert op het evenementenplein van het vernieuwde Groenplein. Het ACW mocht daarbij rekenen op de logistieke steun van het gemeentebestuur, waarvoor dank.

Bij de praktische uitwerking van deze activiteit bleek er echter geen aansluitingspunt voor elektriciteit en drinkwater voorhanden. Wellicht is dit aspect vergeten geraakt bij de renovatie van het Groenplein. Het gemeentebestuur stelde uiteindelijk een hydrant ter beschikking en via een bereidwillige handelaar op het Groenplein kon ook elektriciteit worden afgetapt. De kermismolens konden beroep doen op de eigen stroomgenerator van de autoscooter.

Bij de besprekingen van de renovatie van het Groenplein in commissievergadering en gemeenteraad is dit element nochtans aan bod geweest en werd verzekerd dat het nodige zou worden voorzien. De vraag naar technische uitrusting (elektriciteit - water - waterafvoer) om allerlei activiteiten mogelijk te maken stond trouwens ook vermeld in het ACW-rapport omtrent de renovatie van het Groenplein dat op de gemeenteraad van 07-01-2003 werd besproken.

De CD&V-fractie vraagt aan het schepencollege om hier werk van te maken.

9. Bespreking stand van zaken en planning van de door de gemeenteraad reeds goedgekeurde gemeentelijke openbare werken (Sint-Stevenstraat, Havenlaan, Sint-Sebastiaanstraat, Leegstraat-Oost, Kleine Landeigendomlaan, fietspad Denderdreve,…) (op verzoek van de CD&V-fractie).

Er zijn in Zelzate tal van grote of minder grote wegen- en rioleringswerken gepland. Sommige werken staan al meerdere jaren op de agenda en werden of worden om allerlei redenen uitgesteld. Aangezien dergelijke werken dikwijls een groot impact hebben op de bereikbaarheid van eigendommen en handelszaken, is het logisch dat de inwoners hier graag zicht op hebben. Ik krijg dan ook regelmatig vragen van inwoners omtrent de uitvoeringsplannen van werken in hun buurt.

De CD&V-fractie vraagt om die reden naar de stand van zaken van het dossier, de geplande start en de geschatte duurtijd van volgende werken:

- Fietspad Denderdreve. We lazen hierover in de kranten dat het werk niet kan doorgaan wegens uitputting van de provinciale subsidies. Wat is de nieuwe timing?

- Leegstraat-Oost. Wanneer zijn hiervoor de provinciale subsidies aangevraagd en is hiervoor al een toezegging? Hoe zit het met de uitbreiding van het fietspad tussen Zeestraat en Oudenburgse Sluis?

- Havenlaan. Op de hoorzitting werd gesteld dat men het deel aan het Tolkantoor nog voor de winter zou aanpakken om dan na de winter de rest uit te voeren. Blijft deze timing gelden?

- Sint-Stevenstraat. De werken voor renovatie van het stuk Sint-Stevenstraat tussen de Karnemelkstraat en de Vissersverkorting (Nederland) zijn half augustus gestart. Nu blijkt echter dat de,riolering wellicht volledig moet vernieuwd worden.

- Sint-Sebastiaanstraat. De werken zijn inmiddels ver gevcorderd. Hoe is de timing?

- Kleine Landeigendomlaan. In de gemeenteraad van februari stelde de burgemeester dat dit nog voor dit jaar was.

- Overstorten Groenstraat en Vredekaai. Bij mijn weten is voor de Vredekaai zelfs al een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd.

10. Opvolging van diverse afspraken en beloften uit vroegere gemeenteraden (op verzoek van de CD&V-fractie)

a) Gemeenteraad van 12 april 2005:

- De CD&V-fractie vroeg om de boete voor een hondepoepmisdrijf te herleiden naar een aanvaardbaarder bedrag dan 20.000 BEF en pleitte voor meer toezicht en daadwerkelijk verbaliseren met kleinere boetes. De burgemeester wees erop dat dit gedepenaliseerd was en dat er iemand zal worden aangesteld die de sancties zal opleggen. De CD&V-fractie wenst te weten hoever het hiermee staat.

- Wanneer de CD&V aandacht vroeg voor de problematiek van de geluidshinder door ondermeer de diverse ijskarren dan stelde de burgemeester dat geluidshinder is gedepenaliseerd en dat men naar een passende regelgeving zal zoeken in het kader van de administratieve sancties. De CD&V-fractie wenst te weten hoever het hiermee staat.

- Ik stelde vast dat er voor jeugdwerk in 2004 slechts 82% van het voorziene budget is besteed. Ik vroeg meer uitleg bij de ongebruikte krediet op de posten 761/124-02 (technische benodigdheden rechtstreeks verbruik) en 761/124-06 (prestaties derden eigen aan functie). Dit zou worden nagegaan en het resultaat van het onderzoek zou aan mij worden meegedeeld. Schepen Tollenaere heeft me pas na aandringen via e-mail op de hoogte gesteld. Zijn antwoord was echter ontoereikend wat ik ook heb laten weten. Helaas heb ik nog steeds geen aanvullende info gekregen.

b) Gemeenteraad van 13 april 2005:

- De CD&V-fractie vroeg de organisatie van een desnoods ééndaagse sportactiviteit voor gehandicapten georganiseerd door de gemeente. Schepen Rony Schatteman zou bij de lokale afdelingen van gehandicaptenverenigingen peilen naar eventuele interesse en de burgemeester stelde voor dit ook binnen de sportraad te bespreken en ook met de voorzitters van jeugd- en cultuurraad. Werd de vraag al gesteld aan de vermelde partijen? Zo ja, wat was het antwoord?

11. Ontslag van OCMW-raadslid Kurt Reynhout / opvolging

pro memorie

12. OCMW - budgetwijziging

pro memorie

13. Gemeentelijke vertegenwoordigers in diverse organen - wijzigingen

pro memorie

14. Wijziging samenstelling gemeenteraadscommissies Algemene Zaken, Financiën en Openbare Werken, Gebouwen en Verkeer

pro memorie

15. Huishoudelijk reglement GECORO - goedkeuring aanpassing

pro memorie

16. Kerstverlichting

pro memorie

17. Doelstellingennota van het Duurzaam Lokaal Waterplan voor het deelbekken Krekenland - goedkeuring

pro memorie

18. Subsidiereglement met betrekking tot de aankoop en gebruik van traaggroeiende grasmengsels

pro memorie

19. Reglement op het gebruik van de gemeentelijke zalen en materialen - aanpassing

pro memorie

20. Begrotingswijziging nr. 1 en 2

pro memorie

21. Brandweer - buitengewone uitgaven

pro memorie

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014