Gemeenteraad 16-06-2005

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

26-09-2005    

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
1. Ontslag gemeenteraadslid Lucien Pardo - aktename

Lucien Pardo is op 9 mei naar Brugge verhuisd en is er sedert 3 juni officieel ingeschreven. Daardoor vervalt zijn mandaat als gemeenteraadslid en dient hij zo snel mogelijk worden vervangen. Lucien Pardo werd in oktober 2000 verkozen op de lijst VLD-VVD maar liep kort nadien over naar de SP.A-fractie.

2. Aanstelling en beŽdiging van opvolgende gemeenteraadslid / wijziging rangorde gemeenteraad

Aangezien na de verkiezingen Lieve Ryckaert als rechtstreeks verkozene voor de VLD-VVD-lijst aan haar mandaat verzaakte kwam Willy Leclercq in januari 2001 als eerste opvolger in de raad. Dokter Marc Kochuyt behaalde 212 voorkeurstemmen bij de verkiezingen in oktober 2000 en is daarmee tweede opvolger. Kurt Reynhout is derde opvolger met 192 stemmen. In principe kwam Marc Kochuyt nu in de gemeenteraad in plaats van Lucien Pardo, maar aangezien hij schriftelijk liet weten te verzaken aan zijn mandaat wordt Kurt Reynhout gemeenteraadslid.

Aangezien Lucien Pardo overgelopen was naar de SP.A-fractie komt er nu feitelijk een liberaal meer in de raad.

3. Goedkeuring notulen

pro memorie

4. Mededelingen / Kennisgevingen

1) Brief van 24-03-2005 van Tsnunami 12-12:

Eind maart kreeg het gemeentebestuur een schrijven van het Consortium Tsnunami 12-12 met de mededeling dat geen enkele van de humanitaire organisaties die lid zijn van het Consortium voor Noodhulpsituaties (Caritas International, Handicap International, Oxfam-Solidariteit, Rode Kruis Vlaanderen en Unicef BelgiŽ) direct betrokken is bij de wederopbouw van Talarambe in het zuiden van Sri Lanka.

Dit betekent dat de giften die werden gestort op het algemeen nummer 000-0000012-12 niet expliciet kunnen worden bestemd voor Talarambe, zoals de gemeente Zelzate nochtans had gevraagd. Ook al komt het geld niet terecht in het dorp dat Zelzate voor ogen had, toch zal het zeer nuttig kunnen worden aangewend voor het zwaar getroffen Sri Lanka.

De gemeente legt zich hierbij neer. De ontvanger kreeg opdracht om het bedrag van 20.000,00 euro (15.161,22 ingezameld geld + 4.838,78 euro gemeentelijke bijdrage) te storten op rekening 000-0000012-12.

2) Brief van 15-03-2005 van huisvestingsmaatschappij "Wonen":

3) Brief van 30-03-2005 van TeveOost met de bedragen van de uitgekeerde vergoedingen aan mandatarissen in het boekjaar 2004

4) Brief van 08-04-2005 van Havenbedrijf Gent GAB betreffende het Memorandum van Overeenstemming. memorandum te bekijken

5) Verslag van de raad van bestuur d.d. 02-03-2005 van Veneco

6) Verslag van de raad van bestuur d.d. 17-03-2005 van Iveg verslag nog doornemen

7) Verslag van de raad van bestuur d.d. 21-04-2005 van Iveg

8) Verslag van het directiecomitť van 09-05-2005 van Iveg

9) Rapport "Ervaringen van mensen in armoede sinds de liberalisering van de energiemarkt" van maart 2005 van het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen".

10) Verslag van de raad van bestuur d.d. 20-04-2005 van IDM

11) Verslag van het directiecomitť d.d. 20-04-2005 van TMVW

12) Brief van 17 mei 2005 van Willy De Meyer, gemeentesecretaris van Zelzate:

Het gemeentebestuur van Evergem benoemde onze gemeentesecretaris een aantal jaren geleden tot gemeenteontvanger. De beŽdiging heeft echter nog steeds niet plaatsgevonden. Een personeelslid van de gemeente Evergem, die meende bij voorrang aanspraak te kunnen maken op de functie van ontvanger, diende bezwaar in tegen de benoeming bij de Raad van State. Deze zaak loopt nog, doch betrokken bezwaarindiener zou geen belang meer hebben in de zaak waardoor Willy De Meyer binnenkort dan toch effectief gemeenteontvanger van Evergem zou kunnen worden.

Onze gemeentesecretaris heeft het gemeentebestuur van Evergem echter laten weten te verzaken aan het ambt. Hij wenst uiteindelijk toch gemeentesecretaris in Zelzate te blijven, ook al betekende een benoeming in een grote gemeente zoals Evergem een serieuze bevordering. Willy De Meyer stelde dat het vertrouwen en de waardering dat hij van de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden geniet bij de uitoefening van de veeleisende maar boeiende en afwisselende job van gemeentesecretaris hem hiertoe heeft doen beslissen, naast het feit dat hij kan rekenen op loyale en gedreven personeelsleden.

5. Bespreking van de exploitatierekening van Apcoa voor het jaar 2004

De oppositiepartijen PVDA en CD&V hebben op vroegere gemeenteraden al flink wat bedenkingen geformuleerd i.v.m. de financiŽle verrekening van de ontvangsten en uitgaven van het betalend parkeren.

De uiteindelijke exploitatierekening van 2004 vergde enige verduidelijking en een aantal correcties.
 

6. Inrichting zone 30 - scholenzone West (E. Caluslaan - K. Astridlaan)

Er komen een aantal verkeerstechnische ingrepen om de scholenzone "West" aan de Emiel Caluslaan en de Koningin Astridlaan veiliger te maken. Beide straten worden volledig zone 30. Er komen verkeersplateau's in de Koninging Astridlaan ter hoogte van de ingang van de Sint-Laurensschool en aan het kruispunt Emiel Caluslaan met de Koninging Astridlaan. Daarnaast komen er twee verkeersdrempels in de Emiel Caluslaan: ťťn nabij het Fina-tankstation (ongeveer 70 meter van de Assenedesteenweg) en ťťn ter hoogte van de ingang van de gemeenteschool.

Tussenkomst van CD1V-fractieleider Martin Acke:

De CD&V-fractie stelt volgende aanvullende maatregelen voor ter verbetering van de verkeersveiligheid van de schoolomgevingen:

De voorbije jaren werd in Zelzate werk gemaakt van een aantal maatregelen om de veiligheid rond de scholen te verbeteren. Een goede zaak. Er is trouwens een wettelijke verplichting die stelt dat voor 1 september 2005 de wegbeheerders zones 30 moeten oprichten rond basis- en middelbare scholen.

De gemeentelijke kleuterschool in de Schwarzenbeklaan ligt al lang in een zone 30 en vereiste geen bijzondere maatregelen. Hetzelfde geldt voor de Vrije Basisschool Zelzate-West, tenminste voor wat de uitgang in de Europaprijslaan betreft. Hier zal trouwens de toestand nog verbeteren wanneer de parking achteraan het Cultureel Ontmoetingscentrum "De Brug" wordt aangelegd.

Een paar jaar terug werden de Kerkstraat, Patronagestraat en Leegstraat (omgeving Sint-Laurensscholen en Gemeenschapsonderwijs) aangepakt. Er kwamen drempels, verkeersplateau's en de zone 30 werd ingevoerd. Daarna volgden Onteigeningsstraat, Verbindingsstraat en Schepen Napoleon De Meyerstraat (omgeving Koninklijk Atheneum).

Vandaag beslisten we tot gelijkaardige maatregelen voor de Emiel Caluslaan en de Koningin Astridlaan (omgeving Gemeenteschool, Provinciale BLO-school en Vrije Basisschool Zelzate-West).

Toch blijft Zelzate nog met enkele probleemsituaties zitten in de Assenedesteenweg:

- Op de Katte hebben we nog het Centrum voor Volwassenenonderwijs (ISBO-SL), weliswaar gelegen langs een gewestweg. Voor deze school is de wettelijke verplichting wellicht niet van toepassing, want ze is waarschijnlijk niet te beschouwen als een middelbare school. Dit valt te onderhoren.

- In Debbautshoek blijft de Assenedesteenweg deel uit maken van de schoolomgeving van de Vrije Basisschool Zelzate-West, de Gemeenteschool en de buitenschoolse opvang, ook al worden de eigenlijke schoolingangen verlegd. Het zal altijd druk blijven aan het kruispunt Assenedesteenweg met de Europaprijslaan. Men blijft daar volgens mij met de zone 30-verplichting zitten. Het gemeentebestuur heeft steeds gesteld dat de Assenedesteenweg een asweg is met een streefsnelheid van 50 km/u en dat daar geen verkeersdrempels mogen komen omwille van de hulpdiensten en het openbaar vervoer. Wellicht kan echter worden gedacht aan een variabele snelheidsregeling waarbij 30 km/u wordt ingevoerd bij de aanvang en het einde van de schooltijden. De wet voorziet dergelijke mogelijkheden. Dit rondkrijgen tegen 1 september wordt een ander paar mouwen.

Anderzijds is het bedroevend vast te stellen dat ons gemeentebestuur mijns inziens heel wat overheidssubsidies heeft laten liggen door niet in te tekenen op module 10 van het mobiliteitsconvenant met het Vlaams Gewest. Meer details hierover in de mobiliteitsbrief van april 2005 (zie bijlage).

Het schepencollege was dit nochtans van plan, maar heeft dit wellicht vergeten doen. Nochtans behoort het maximaal aanwenden van overheidssubsidies tot het goed financieel beleid van een gemeente. Daar slaagt men in Zelzate helaas onvoldoende in. Dat de gemeente de zaak uiteindelijk met eigen geld aanpakt mag dan nog positief lijken, toch blijft het een gemiste kans. Aangezien subsidiŽring mogelijk is voor wegenwerken tot op een afstand van 200 meter van een gewestweg, kwamen volgens mij zowel een verkeersdrempel in de Kerkstraat, het nog aan te leggen verkeersplateau en de drempel in de Emiel Caluslaan en eventuele ingrepen ter hoogte van het kruispunt Europaprijslaan x Assenedesteenweg in aanmerking. Reken daarbij 50% subsidie, dan kom je al aan een behoorlijk bedrag van een paar 10.000 euro.

Reactie van de burgemeester hierop:

- subsidiedossiers leiden altijd tot gevoelige vertragingen van de werken; men moet zich soms afvragen waar men best mee is; voor omvangrijke werken is er geen keuzemogelijkheid; bij kleinere werken is een afweging soms noodzakelijk; het niet onderschrijven van de module 10 is weloverwogen gebeurd omdat geen enkel van de dossiers aan die voorwaarden voldoet;
- de ISBO-school valt niet onder de verplichte aanleg van een zone 30;
- de toegang tot de vrije basisschool zal worden geregeld via de aan te leggen parking (kiss-and-ride-zone wordt voorzien)
- de toegangen van de Assenedesteenweg en de Europaprijslaan zullen op termijn verdwijnen;
- de parking zou er moeten liggen tegen het paasverlof van volgend schooljaar

7. Wijziging politiereglement - zone 30 scholenzone West

Omwille van de inrichting van de scholenzone "West" als zone 30 dient het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer worden aangepast.

8. Kerkfabriek Sint Antonius van Padua - rekening 2004

De rekening 2004 van de kerkfabriek van Sint-Antonius van Padua sloot af met een overschot van 6.489,41 euro. De toelage van de gemeente voor de gewone kosten van de eredienst bedroeg in 2004 10.424,01 euro. Voor de buitengewoneuitgaven bedroeg dit 14.756,83 euro. Deze bedragen stemmen overeen met hetgeen in de begroting was voorzien.

9. Vaststelling jaarrekening 2004

pro memorie

10. PV kasnazicht 1ste kwartaal 2005

Zelzate heeft 6,5 miljoen euro beleggingen lopen. Dat geld is in hoofdzaak afkomstig van de ťťnmalige ontvangst van 7,5 miljoen euro door de verkoop van het elektriciteits- en gasnet aan IVEG.

Die beleggingen van dat geld brengen amper 2 ŗ 2,2 % op, zijnde ongeveer 140.000,00 euro, wat een pak minder is dan hetgeen de uitgekeerde dividenden, zelfs na de liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkt, zouden zijn geweest bij overstap naar WVEM en behoud van het gas- en laagspanningsnet. De CD&V-fractie blijft die verkeerde beslissing betreuren.

11.Toelagereglement voor incontinentiepatiŽnten, stomapatiŽnten, WIGW's, gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar, gerechtigden op maatschappelijke integratie en personen die steun ontvangen van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat, gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op rentebijslag behouden of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) genieten en gerechtigden aan wie een tegemoetkoming voor gehandicapten wordt uitbetaald door de federale overheidsdienst sociale zekerheid Ė hernieuwing / wijziging

De voorbije jaren hadden een aantal categorieŽn van inwoners recht op een toelage ter compensatie van te verwachten meeruitgaven door de invoering van Diftar. Meer bepaald gaat het hem over chronisch incontinente personen, gezinnen met kinderen die jonger zijn dan 3 jaar, de 'klassieke' sociale categorieŽn en stoma-patiŽnten. Men wil ook voor 2005 deze toelagen behouden.

Er is echter gebleken dat in een aantal gevallen de toelage hoger is dan de Diftar-belasting op het aangeboden huisvuil. Het kan uiteraard nooit de bedoeling zijn dat men hier winst mee doet. Het belastingreglement wordt om die reden aangepast. De toelage kan voortaan maximaal gelijk zijn aan de betaalde Diftarbelasting.

De toelage bedraagt 25 euro per kind jonger dan 3 jaar, 25 euro per persoon voor de 'klassieke' sociale categorieŽn, 75 euro per persoon die lijdt aan chronische incontinentie en 75 euro per stomapatiŽnt.

12. Subsidiereglement voor jeugdsportwerking

In de begroting 2005 werd een krediet van 7.500 euro voorzien voor subsidies voor de verenigingen die aan jeugdsportwerking doen. Een subsidiereglement moet de voorwaarden tot betoelaging.bepalen.

Voorwaarden voor de verenigingen: zetel in Zelzate, activiteiten worden beoefend in Zelzate, vereniging is lid van sportraad, minimaal 20 Zelzaatse leden tussen de 6 en de 18 jaar die minstens 1 jaar lid zijn, vereniging minimaal 1 maal per week gedurende minimaal 30 weken per jaar actief bezig met jeugdsportwerking.

Berekening van het toelagebedrag:

a) 70% van het voorziene subsidiebedrag wordt evenredig verdeeld over de verenigingen volgens hun aantal in aanmerking komende jeugdleden.
b) 30% van het in de begroting voorziene subsidiebedrag wordt evenredig verdeeld over de verenigingen volgens een puntensysteem dat rekening houdt met hun aantal gediplomeerde en niet gediplomeerde jeugdtrainers.


Belangrijk om weten: de aan de verenigingen toegekende subsidies kunnen door hen uitsluitend gebruikt worden voor werkings- en investeringsuitgaven met betrekking tot jeugdsportwerking.

Bij een subsidieaanvraag en na de besteding ervan.dienen de nodige bewijsstukken worden voorgelegd.

13. Openbare verlichting Eikelstraat

In de Eikelstraat moeten 3 aluminium openbare verlichtingspalen met armatuur worden geplaatst. Deze uitgave wordt geraamd op 2 544,42 euro.

14. Renovatie sanitaire ruimte gemeentehuis - goedkeuring bestek

De sanitaire ruimte en de personeelsingang op het gelijkvloers van het gemeentehuis dient volledig te worden gesaneerd. De begroting voorziet hiervoor een krediet van 25.000 euro.

15. Vervangen centrale verwarming kleuterschool Debbautshoek

De centrale verwarmingsinstallatie in het kleutergebouw van de gemeentelijke school Debbautshoek zal worden vervangen (centrale verwarmingsketel op aardgas, 25 radiatoren voorzien van thermostatische kranen en de nodige leidingen en toebehoren). De kosten worden geraamd op 20 000,00 euro.

16. VZW RATO - statutenwijziging

Zelzate is al vele jaren aangesloten bij de provinciale vzw "Rattenbestrijding in Oost-Vlaanderen", afgekort RATO. De statuten van die vzw worden aangepast teneinde ze conform te maken met de gewijzigde wet betreffende de vzw's van 02-mei 2002.

17. Algemene gemeentebelasting op de bedrijven - aanpassing

Op 22 december 2004 hernieuwde de gemeenteraad de algemene gemeentebelasting op bedrijven voor het jaar 2005. In artikel 7 van het reglement bepaalde men de belastingtarieven voor 3 categorieŽn: een belastbare bebouwde en/of onbebouwde oppervlakte tot 0,5 ha, meer dan 0,5 ha tot 1 ha en meer dan 1 ha tot 10 ha. Men had dus niets voorzien voor belastbare oppervlaktes boven de 10 ha, waardoor betwisting kan ontstaan. De bedoeling is de oppervlakte boven de 10 ha te belasten aan hetzelfde tarief als geldend voor de categorie meer dan 1 ha tot 10 ha.

Het reglement wordt in die zin aangepast.

18. Kerstverlichting

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 17 mei 2005 n.a.v. de vervanging van de huidige kerstverlichting om in de toekomst nog enkel kerstverlichting te voorzien op het rond punt aan het Pierets-De Colvenaerplein, op het Groenplein en aan het gemeentehuis. Voor het Pierets-De Colvenaerplein en het Groenplein zal worden geopteerd voor een solitaire maar opvallende kerstverlichtingsconstructie (kerstboom, verlichte zuil, Ö) en het gemeentehuis zal worden versierd met een buisverlichting bestaande uit soepele kunststof met leds. Het plaatsen van dergelijke kerstverlichting wordt geraamd worden op 20 000,00 euro.

19. Goedkeuring van de vorming van een scholengemeenschap voor het schooljaar 2005-2006

Het gemeentelijk onderwijs treedt toe tot de scholengemeenschap Meetjesland. Deze omvat de Gemeentelijke Lagere School Bassevelde, Gemeentelijke Basisschool Lovendegem, Gemeentelijke Basisschool Kruipuit, Gemeentelijke Lagere School Sint-Laureins, De Krekel Zelzate en Provinciale School voor Buitengewoon Lager Onderwijs Meetjesland Eeklo.

Het ontwerp van overeenkomst inzake deze scholengemeenschap wordt voor de duur van zes schooljaren (01/09/2005 Ė 31/08/2011) goedgekeurd. Paul Tollenaere wordt aangeduid als effectief lid van het beheerscomitť, Nelly De Beule als plaatsvervangend lid.

20. Afbraak woning hoek Assenedesteenweg / Denderdreve

Het gemeentebestuur wil, ter realisatie van een veiliger toegang tot de Denderdreve, de woning op de hoek met de Assenedesteenweg (huisnummer 138) afbreken. De kosten voor de afbraak, inclusief erelonen, BTW en afwerking van de te behouden gevel van de aanpalende woning in de Assenedesteenweg worden geraamd op 25 000,00 euro.

21. Terbeschikkingstelling perceel gemeentegrond aan IVEG

IVEG vroeg aan de gemeente Zelzate om naast de sporthal Eurohal een perceel grond van 10 m2 gratis over te dragen om er een hoogspanningspost op te richten. IVEG neemt alle kosten verbonden aan deze transactie ten laste.

22. Verkoop perceel gemeentegrond

Feliciano Dias Monsanto uit de Sint-Sebastiaanstraat 4 te Zelzate vroeg het gemeentebestuur of hij op de hoek van de Sint-Sebastiaanstraat een perceel gemeentegrond van 40 m2 kan kopen. Deze grond behoort tot de twee krotwoningen op in totaal 380 m2 grond die de gemeente overkocht van Paul Vermeersch, voor een prijs van 39.925 euro, nadat gebleken was dat die door een vroeger onteigeningsbesluit onverkoopbaar waren geworden. Het Aankoopcomitť raamde de waarde van de grond op 70,00 euro/m≤. Alle kosten verbonden aan deze verkoop (notariskosten, opmetingskosten, Ö) blijven ten laste van de koper.

Het schepencollege stelt voor om deze verkoop principieel goed te keuren. De ontwerpverkoopakte zal in een latere zitting van de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.

23. Verbouwingswerken cultureel ontmoetingscentrum De Brug

Op 6 juli 2004 besliste de gemeenteraad principieel tot aanpassingswerken aan het cultureel ontmoetingscentrum "De Brug". Het college van burgemeester en schepenen gunde op 20 juli 2004 het ontwerp van deze aanpassingen aan Atelier 4. Het ontwerp en bestek voor deze werken wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

De werken omvatten:

- perceel 1: afbraak- en metselwerken, stenen afwerkingen;
- perceel 2: timmer- en dakwerken;
- perceel 3: gevelsluitingen en gevelafwerkingen;
- perceel 4: afwerkingen en vast meubilair;
- perceel 5: centrale verwarming en sanitaire installaties;
- perceel 6: elektrische installaties
- perceel 7: geluidsinstallatie / stalen drager / scherm;
- perceel 8: schilderwerken nieuwe delen;
- perceel 9: verduistering ramen / podiumgordijn.

De kosten voor het uitvoeren van de verschillende percelen kunnen geraamd worden op 149 815,64 euro.

24. Gecoro - wijziging samenstelling

Het aantal leden van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening was tot nu toe 12. De middenstandersorganisatie Unizo stelde het gemeentebestuur de vraag om eveneens een vertegenwoordiger in de Gecoro te mogen aanduiden. Aangezien het wettelijke maximum aantal leden voor een Gecoro 13 is kan worden ingegaan op de vraag.

Vanaf heden wordt het aantal leden vastgelegd op 13 leden i.p.v. 12:

- 3 deskundigen.
- 10 vertegenwoordigers uit volgende maatschappelijke geledingen:

- 3 vertegenwoordigers van de milieu- en natuurverenigingen
- 2 vertegenwoordigers van de verenigingen voor werkgevers of zelfstandigen
- 1 vertegenwoordiger van de verenigingen voor handelaars
- 1 vertegenwoordiger van de verenigingen voor landbouwers
- 3 vertegenwoordiger van de verenigingen voor werknemers
 

25. Subsidie harmonieŽn i.v.m. notenleer - verlenging

Aan de harmonie Noorderlicht en aan de harmonie Vredekring wordt in het kalenderjaar 2005 een bijzondere toelage van 1 000,00 euro per harmonie toegekend welke zij dienen aan te wenden om elk 50% van de kosten verbonden aan het inrichten van een muziekopleiding (schooljaar 2005-2006) voor kinderen van het lager onderwijs te financieren.

De harmonieŽn mogen een eventuele bijdrage van maximum 30,00 euro per leerling en per schooljaar vragen.

26. Politiereglement n.a.v. Kattekermis

- Gedurende de volledige duurtijd van de kermis wordt een snelheidsbeperking tot 30 km/uur en een inhaalverbod ingevoerd op de Assenedesteenweg tussen het kruispunt Molenstraat en Denderdreve;
- Ter hoogte van de versmalde doorgang zal het verkeer geregeld worden door driekleurige verkeerslichten;
- Ter hoogte van de kramen wordt over de ganse afstand een afbakening aangebracht voorzien van signalisatielampen met aan beide uiteinden het verkeersbord Dl (blauwe pijl) en aanwijzingsbord "fietsers op rijbaan".

27. Actie "Zelzate trakteert!"

pro memorie

28. Aanleg parking en wegenis in de Leegstraat

pro memorie

29. Verkeerslichten aan brandweerkazerne - wijziging

pro memorie

30. Vraag om de gemeentelijke website gebruiksvriendelijker te maken toevoeging item gemeentelijke reglementen en toevoeging van een zoekfunctie (op verzoek van de SP.a-fractie)

pro memorie

31. Vraag om iedere Zelzatenaar de mogelijkheid te bieden zijn eigen e-mailadres zelzate.be te hebben (op verzoek van de SP.a-fractie)

pro memorie

32. Vraag om het gebruik van traaggroeiende grassoorten bij gazon(her)aanleg te subsidiŽren (op verzoek van de SP.a-fractie)

pro memorie

33. Weigering lokaal aan VZW 'In Vrije Val' (op verzoek van de PVDA-fractie)

pro memorie

 

II. GEHEIME ZITTING

1. Rechtszaak - bedrijvenbelastingbelasting - voorstel minnelijke schikking

pro memorie

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014