Gemeenteraad 13-04-2005

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

18-04-2005    

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

23. Sportdienst - werkingsverslag 2004

pro memorie

24. Politiereglement houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen - wijziging

pro memorie

25. Bestek leningen 2005

pro memorie

26. Bibliotheek - aanpassing van het gebruikersreglement

pro memorie

27. Straatnaamgeving - definitieve beslissing

pro memorie

28. ICT samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost Vlaanderen - goedkeuring

pro memorie

29. Intercommunale Westlede - algemene vergadering / agenda / mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

pro memorie

30. Intercommunale TEVEOOST - algemene vergadering / agenda / mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

pro memorie

31. Intercommunale IVEG - jaarvergadering / agenda / mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

pro memorie

32. Intercommunale VENECO - algemene vergadering / agenda / mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

pro memorie

33. Contractuele aanwerving van jobstudenten

pro memorie

34. TMVW - voordracht van een vertegenwoordiger in het regionaal directiecomitť voor zuiveringsaangelegenheden van de TMVW

pro memorie

35. Huis van het Nederlands - toetreding - kennisname van de statuten - aanduiden vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering - voordragen kandidaten voor de Raad van Bestuur.

pro memorie
36. Invoeren van snelheidsbeperking tot 50 km/u op de R4-West (beide richtingen) in de bebouwde kom van Zelzate (verzoek van de PVDA-fractie)

pro memorie

37. Voorstel voor gemeentelijk verbod voor transport van gevaarlijke en explosieve stoffen (ADR-transporten) doorheen het grondgebied van de gemeente Zelzate (verzoek van de PVDA-fractie)

pro memorie

38. Parkeersituatie blauwe zone op Groenplein (verzoek van de PVDA-fractie)

pro memorie

39. Voorstel tot handhaving van de laanbeplanting in de residentiŽle wijken van Zelzate (verzoek van de CD&V-fractie)

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De burgemeester verklaarde op vorige gemeenteraad om in de toekomst in de residentiŽle gedeelten van Zelzate geen heraanplant van bomen meer te voorzien. Dit was een enigszins verrassend standpunt omdat het schepencollege zich voorafgaand aan de gemeenteraad van 01 februari 2004 nooit in die zin had uitgesproken, wel integendeel (zie bijlage1 ). De motivaties van de burgemeester waren: de bomen brengen teveel hinder met zich mee, vernietigen het het voetpad en er zou volgens hem een verdeelde visie van de bevolking zijn over de noodzaak. Deze motivaties zijn niet sluitend.

- De bomen zouden teveel hinder met zich meebrengen:
De keuze van een vervuilende appelsoort in de wijk Vogelzang was destijds een verkeerde keuze. Er zijn diverse boomsoorten beschikbaar die, behalve het verlies van bladeren in de herfst, geen noemenswaardige hinder met zich meebrengen. Uiteraard moet vermeden worden laanbeplanting te voorzien op die plaatsen waar de doorgang van voetgangers en rolstoelgebruikers wordt belemmerd of waar lichtinval in de woningen al te grote problemen zou scheppen.

- Bomen zouden het voetpad vernietigen:
De keuze voor "zwarte els" in de Leegstraat-Oost was destijds een foutieve keuze omdat het een sterk oppervlaktewortelende boom is. Dit kan ook van diverse andere boomsoorten worden gezegd. Het gebruik van aangepaste boomsoorten zoals bolacacia, e.a. kan schade aan het voetpad en aan onderliggende riolering of nutsleidingen vermijden. Daarnaast zijn ook betaalbare mechanische hulpmiddelen beschikbaar om mogelijke schade te voorkomen.

- Er zou een verdeelde visie van de bevolking zijn over de noodzaak:
Niets is minder waar. Die verdeeldheid is er slechts in zeer beperkte mate. Uit een bevraging via mijn website, waaraan 91 personen deelnamen, bleek dat slechts 12% akkoord is met het standpunt van de burgemeester en de bomen al of niet op termijn weg wil. Maar liefst 87% wil dat er bomen blijven waarvan 65% verwijzen naar een aangepaste soort die de voetpaden niet beschadigt of vervuilt. De overgrote meerderheid is voor meer groen in onze gemeente.

Hoe staat u tegenover de beslissing van het schepencollege om in de toekomst geen laanbeplanting meer te voorzien in de Zelzaatse residentiŽle wijken ? [91 stemmen in totaal]

Akkoord - de bestaande bomen moeten zo snel mogelijk verdwijnen ( 9 stemmen = 10%)
Akkoord - de bestaande bomen mogen blijven tot ze versleten zijn of ze in de weg staan voor openbare werken (2 stemmen = 2%)
Niet akkoord - de gemeente moet de bestaande laanbeplanting in stand houden en aanvullen waar nodig (20 stemmen = 22%)
Niet akkoord - de gemeente moet de bomen vervangen door een nieuwe aangepaste soort (die voetpaden niet beschadigt of vervuilt) (59 stemmen = 65%)
Het is mij om het even (1 stem = 1%)

Dit komt overeen met de inschatting van CD&V-fractie die om die reden het onderwerp aankaartte op vorige gemeenteraad. Kan de gemeenteraad nog een duidelijker signaal verlangen? Indien de eensgezinheid bij de bevolking bij andere thema's dermate groot moest zijn, dan zou besturen gemakkelijk worden in Zelzate. Onze inwoners smachten naar meer groen en dit vormt een ernstig tegengewicht voor de luchtvervuiling en voor het grijs imago waarmee onze gemeente willens nillens wordt geconfronteerd. Er hangt dus niet alleen een esthetisch maar ook een gezondheidsaspect aan vast.

- Ondermeer bij het volledig vellen van 47 esdoornen in 2002 in de Kleine Landeigendomlaan, adviseerde Bos en Groen gunstig, op voorwaarde dat een nieuwe laanbeplanting met geschikter boomsoorten werd voorzien (zie verslag schepencollege van 05 maart 2002).

Ik hoop dan ook ten stelligste dat de gemeenteraad het principe goedkeurt om bij de in uitvoering zijnde renovaties van de voetpaden in Zelzate steevast de nodige voorzieningen te nemen voor het in stand houden of vernieuwen van de laanbeplanting met aangepaste bomen. Het spreekt vanzelf dat daarbij te allen tijde de vlotte doorgang van voetgangers moet voorrang krijgen.

40. Sporten voor personen met een handicap - voorstel tot deelname aan initiatief van provincie (verzoek van de CD&V-fractie)

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De provincie Oost-Vlaanderen wil sporten voor personen met een handicap bevorderen. Om zoveel mogelijk mensen, vooral deze met een fysische beperking, aan het sporten te krijgen, keurde de Oost-Vlaamse provincieraad recent twee nieuwe subsidiereglementen goed.

Het eerste is het provinciaal reglement ter subsidiŽring van aanpassingswerken en uitrusting aan openbare sportaccommodaties ter bevordering van de toegankelijkheid, waarbij elke Oost-Vlaamse gemeente tot 1 april een aanvraag kan indienen voor een subsidie voor aanpassingswerken of aankopen die specifiek bedoeld zijn voor het toegankelijker maken van de sportaccommodatie voor personen met een handicap.

Het tweede is het provinciaal reglement tot subsidiŽring van projecten ter bevordering van het sporten door personen met een handicap. Zowel sportprojecten (regelmatige sportactiviteiten, vormingen,...) van de private- als de overheidssector komen in aanmerking voor deze subsidie. Het initiatief moet plaatsvinden in Oost-Vlaanderen en bedoeld zijn voor het bevorderen van het sporten door de Oost-Vlaamse personen met een handicap. De aanvragen moeten, bij wijze van overgangsmaatregel, ingediend worden voor 15 april 2005. Daarna kunnen aanvragen voor deze projectsubsidie ingediend worden voor 15 november van het jaar voorafgaand aan de aanvang van het project.

De CD&V-fractie stelt het gemeentebestuur voor om hierop in te gaan. Het lijkt ons een prima idee dat de gemeentelijke sportdienst een aangepaste activiteit zou organiseren. Het is een ideale gelegenheid voor het Zelzaats gemeentebestuur om te tonen dat het ook een hart heeft voor de inwoners met een handicap.

41. Renovatie Havenlaan - organisatie van hoorzitting voor de inwoners (verzoek van de CD&V-fractie)

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De Havenlaan is intussen gedegradeerd tot ťťn van de slechtste wegen van Zelzate. Toch laat de renovatie al geruime tijd op zich wachten. Na heel wat vertraging omwille van de "wet op het grondverzet" naderen de plannen van de wegen- en rioleringswerken eindelijk hun voltooiing. Ik vernam dat de werken wellicht kunnen aanvangen na het bouwverlof.

Op 12 januari 2005 was op het gemeentehuis een informatievergadering voor de inwoners gepland. Het college van burgemeester en schepenen was vergeten de zaak te communiceren naar de inwoners. Ook de gemeenteraadsleden wisten van niets.

In plaats van dit zo snel mogelijk recht te zetten en een nieuwe hoorzitting te organiseren besliste het schepencollege, op voorstel van de burgemeester, om het bestek toch verder uit te werken en nadien een info-vergadering te organiseren. De CD&V-fractie gaat niet akkoord met deze gang van zaken. Een hoorzitting moet doorgaan voordat bestek en plannen in hun definitieve vorm door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Anders doet men aan schijndemocratie en draait men de inwoners een rad voor de ogen. Het doel van een hoorzitting is immers te proberen maximaal rekening houden met de wensen en opmerkingen van de inwoners van de Havenlaan.

Ik ben tevreden dat het gemeentebestuur onmiddellijk na mijn agendering van dit punt een dergelijke hoorzitting heeft vastgelegd op 26 april om 19u00 hier op het gemeentehuis. Mijn dank daarvoor.

De inrichting van de Havenlaan heeft immers niet alleen te maken met het louter vernieuwen van riolering en wegdek, maar ook met de verkeersafwikkeling van een belangrijk stuk van de gemeente. Zo zou het een grote verbetering zijn mocht het vrachtverkeer voor de scheepswerven via de Vredekaai kunnen worden afgeleid. We moeten ons eveneens afvragen hoe onterecht vrachtverkeer kan worden vermeden? Het blijkt immers dat regelmatig camions via de Havenlaan tevergeefs een toegang tot het industrieterrein Karnemelkpolder zoeken. Heeft de gemeente al onderzocht of de scheepswerf op termijn geen rechtstreekse aansluiting kan krijgen met het industrieterrein Karnemelkpolder?

De Havenlaan heeft ook af te rekenen met sluipverkeer. Wanneer de brug langdurig openstaat vinden steeds een aantal ongeduldige automobilisten het nodig om via Kerkstraat of Havenlaan en Vredekaai of Oscar Bultonstraat een paar honderd meter file te proberen bypasseren. Diverse tegenmaatregelen zoals drempels, asverschuivingen, ťťnrichtingsverkeer, verbod voor vrachtwagens, zone 30,Ö moeten worden onderzocht. De aanleg van de wegenis houdt hiermee best al van bij het begin rekening mee.

De CD&V-fractie wenst dan ook dat het schepencollege hierin dringend zijn verantwoordelijkheid neemt en op korte termijn een hoorzitting voor de inwoners samenroept, zodat het bestek dat later ter goedkeuring aan deze gemeenteraad zal worden voorgelegd al maximaal kan rekening houden met de opmerkingen van de inwoners.

Bij vroegere besprekingen van de renovatie van de Havenlaan heeft onze fractie ook steeds aandacht gevraagd voor de omgeving van de Jachthaven. Ook al hangt er al eens een weinig aangenaam geurtje in dat stukje Zelzate, toch kunnen we door de plaatsing van een paar zitbanken en picknicktafels en het voorzien van een aantal fietsstallingen dat hoekje van Zelzate opwaarderen tot een toeristisch aantrekkelijk geheel. Wellicht moeten de wegenwerken ermee rekening houden dat hiervoor wat ruimte wordt gecreŽerd.
Ook een aangepaste stemmige straatverlichting kan daartoe bijdragen. Dat is helemaal geen utopie met het fraai gerestaureerde Tolkantoor als achtergrond. Een terrasje bezoeken bij de vzw Zelzaatse Watersportvereniging is eveneens een leuke mogelijkheid.

In dat opzicht moet het fietsverkeer eens van nabij worden bekeken. Een fietspad naar het industriepark is mijns inziens perfect haalbaar en kan via de Karnemelkstraat zorgen voor een vlotte verbinding met de Nederlandse polders. Vanaf de jachthaven kunnen we de fietsers via een fraai gerenoveerde Havenlaan richting Centrum leiden, zodat ook onze middenstand van de verhoogde aandacht voor onze gemeente een graantje kan meepikken.

Besluit:

De CD&V-fractie vraagt:
- om zo snel mogelijk een hoorzitting te organiseren voor de inwoners i.v.m. de geplande renovatie van de Havenlaan. Hier is intussen aan tegemoetgekomen.
- opdracht te geven aan het schepencollege om de mogelijkheid te onderzoeken tot preferentiŽle ontsluiting van de scheepswerven van Zelzate via Industrieterrein Karnemelkpolder en hierover eventueel te onderhandelen met de eigenaar.
- met de ontwerper van de plannen de mogelijkheden onderzoeken tot de verfraaiing van de omgeving van de Jachthaven van Zelzate
- opdracht te geven aan het schepencollege om de mogelijkheid te onderzoeken tot een fietsverbinding tussen de Polderstraat en het Industrieterrein Karnemelkpolder.

42. Keuze van advocatenkantoor / naleving wetgeving op de overheidsopdrachten (verzoek van de CD&V-fractie)

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Op de gemeenteraad van 07 december 2004 stelde ik de vraag waarom het schepencollege steeds de advocatenassociatie Frans Baert & Vennoten aanstelt om de gemeente te verdedigen. Ik stelde eveneens de vraag of de wetgeving op de overheidsopdrachten daarbij wel wordt gerespecteerd gezien.

Het schepencollege heeft hier pas twee maanden later, op 08 februari 2005, over gesproken.

a) Het college verwees naar de uitgebreide juridische kennis die in de advocatenassociatie aanwezig is (administratief recht, grondwettelijk recht, ambtenarenrecht, sociaal recht, strafrecht, ondernemingsrecht, enzÖ). Bij aanduiding van een advocatenbureau moet hiermee rekening worden gehouden omdat de gemeente met zeer uiteenlopende zaken wordt geconfronteerd. Het college stelde dat de raadsman die de gemeente vertegenwoordigt gespecialiseerd moet zijn in meerdere rechtsgronden.

Dit mag dan een terechte bekommernis zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat er vele andere advocatenassociaties dergelijke of wellicht nog betere expertises in huis hebben. Anderzijds bestaat er geen plicht om steeds met hetzelfde kantoor in scheep te gaan. Niets belet van voor een ander soort opdrachten een andere, specifiek in die materie gespecialiseerde, advocaat te nemen.

b) Het college van burgemeester en schepenen ging akkoord om in een latere zitting meerdere criteria te bepalen waaraan een advocatenbureau moet voldoen. Op basis van deze lijst zou dan een advocatenbureau worden aangesteld. We zijn nu terug twee maanden later, maar er is nog geen enkel ei gelegd.

Ik ben zwaar ontgoocheld in het schepencollege dat ik 4 maanden na mijn mondelinge vraagstelling op de gemeenteraad nog geen behoorlijk antwoord heb gekregen. Het reglement van orde van de gemeenteraad voorziet nochtans in artikel 7 duidelijk dat op schriftelijke interpellaties of vragen van raadsleden zo spoedig mogelijk en uiterlijk een maand na ontvangst schriftelijk wordt geantwoord.

Voor ons schepencollege is het verstrekken van een degelijk en tijdig antwoord op deze vraag blijkbaar niet nodig. Meer nogÖ ze blijven de wet overtreden. Om die reden heb ik dit punt op de agenda van de gemeenteraad toegevoegd.

Ik wens dan ook een duidelijk antwoord op volgende vragen:

1. Welke advocaten of advocatenkantoren hebben de voorbije legislatuur juridische diensten geleverd aan het gemeentebestuur? Werkt men hierbij met abonnementen? Zo ja, dan vraag ik bij deze afschrift van de overeenkomst(en).
2. Welke gunningswijze of selectieprocedure werd bij de aanduiding van voornoemde advocaten of advocatenkantoren gevolgd en waarom werd beroep gedaan op deze specifieke gunningswijze? Heeft men bij de gunning of selectie het principe van de mededinging gehanteerd? Zo neen, waarom niet? Werden daarbij de bepalingen van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten toegepast? Zo neen, waarom niet?
3. Op welke criteria heeft het schepencollege zich gebaseerd om de opdrachten toe te wijzen aan voornoemde advocaten of advocatenkantoren?

Ik vraag het schepencollege om zich spoedig in regel te stellen met de wetgeving op de overheidsopdrachten en te stoppen met bepaalde, naar ik kan vermoeden bevriende, advocatenassociaties te bevoordelen ten opzichte van andere.
 

II. GEHEIME ZITTING

1. Personeel - benoeming 3 administratieve medewerkers

pro memorie

2. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstellingen

pro memorie

3. Brandweerpersoneel - definitieve aanwerving / stageverlenging / afdanking

pro memorie

4. Ambulancepersoneel - definitieve aanwerving / stageverlenging / afdanking

pro memorie

5. Gecoro - wijziging samenstelling

pro memorie

6. Machtiging rechtszaken

pro memorie
7. Bespreking brief PVDA-fractie aan provinciegouverneur betreffende klacht over gang van zaken tijdens commissievergadering d.d. 15 maart 2005 (verzoek van de PVDA-fractie)

pro memorie

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014