Gemeenteraad 12-04-2005

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

17-05-2005    

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraad van 01 februari worden goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

1) Nieuwe verdeling van de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen:

- John Schenkels, burgemeester, bevoegd voor: algemene zaken, brandweer, politie, informatie en openbaarheid van bestuur, begroting, verkeer en energie
- Hubert Stuyvaert, Eerste Schepen, zonder bevoegdheden
- Paul Tollenaere, Tweede Schepen, bevoegd voor: onderwijs, cultuur, huisvesting, ontwikkelingssamenwerking, jeugd en financiën
- Frederik Uyttendaele, Derde Schepen, bevoegd voor: openbare werken, ruimtelijke ordening, technische dienst
- Nelly De Beule, Vierde Schepen, bevoegd voor: sociale zaken, burgerlijke stand, emancipatie, volksgezondheid, personeel
- Rony Schatteman, Vijfde Schepen, bevoegd voor: sport, feestelijkheden, ontvangsten, Europese zaken, leefmilieu en lokale economie

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Proficiat aan schepen Uyttendaele met het terugkrijgen van een aantal bevoegdheden. We rekenen erop dat dit zal leiden tot een optimalere verdeling van het werk binnen het schepencollege met vooral een betere opvolging van de dossiers van de openbare werken en een verzorgder gemeente tot gevolg. De CD&V-fractie hoopt dat de coalitiepartners SP.A en VLD, nu de plooien terug zijn glad gestreken, eindelijk samen echt werk zullen maken van het bestuur van de gemeente.

2) Actieplan drugpreventiedienst 2005:

Martin Acke wijst op het probleem van privacy van het vroegere bureel van de jeugddienst.

3) Cultuurnota Meetjesland:

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Onze fractie vindt het regionaal cultuurbeleidsplan een zeer interessant en professioneel opgemaakt werkstuk. Het feit dat men aandacht heeft voor bibliotheekwerking, cultureel erfgoed, sociaal-cultureel werk en kunsten, toont aan dat men streeft naar een integrale aanpak van de cultuurbeleving. Presies daar ligt de toegevoegde waarde van COMEET. Binnen eigen gemeente zouden dit immers nooit mogelijk zijn vanuit het opzicht van inzetbaar personeel, expertise, infrastructuur en financiële middelen.

COMEET is nog een boreling en zal ongetwijfeld de eerste jaren nog met groeipijnen kampen. Dat blijkt ook ingeschat te worden in het beleidsplan. Zelzate mag geen moeite sparen om onze medewerking en steun te verlenen. De te verwachten return zal in elk geval hoger zijn dan hetgeen we er zelf moeten insteken.

Het geeft de CD&V-fractie een goed gevoel te beseffen dat wij in deze gemeenteraad de hefboom zijn geweest waardoor schepencollege en gemeenteraad, niettegenstaande initiële afwijzing, uiteindelijk toch hebben beslist om toe te treden tot het Cultuuroverleg Meetjesland.

4) Verslag vergadering beheerscomité ELZA d.d. 14-12-2004

5) Publieke mandatarissen en het sociaal statuut van de zelfstandige

6) Verslag Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid d.d. 17-02-2005:
Vergadering over de te nemen maatregelen in functie van de geplande werken aan Zelzatebrug en de geplande werken aan het kruispunt “OCAS”. Er wordt beslist tot plaatsen van tijdelijke verkeerslichten op het kruispunt “Cosmos” en tot aanpassing van de verkeerslichten aan het kruispunt “Texaco” om het linksafslaand verkeer afkomstig uit de richting Nederland vlotter en veiliger de R4 te laten dwarsen.

7) Brief van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur in verband met de Eliaheffing:

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Wat betekent de compenserende federale bijdrage voor de inkomstenderving door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt in centen voor Zelzate de komende jaren?

8) Overzicht van de ontvangen vergoedingen van de gemeentelijke mandatarissen bij IVEG

9) Verslag Raad van Bestuur van IDM d.d. 16-02-2005

10) Toelichtingsnota van IVEG aan de gemeenteraad voor de periode januari tot juni 2004:
De vrijmaking van de energiemarkt had in de periode september 2003 tot juli 2004 voor Zelzate tot gevolg dat het aandeel van Luminus daalde van 98,1% naar 87,6%. Nuon steeg van 0,2% naar 7,3% en Electrabel Costumer Solutions steeg van 1,3% naar 3,1%. Het aandeel van de overige leveranciers van electriciteit is verwaarloosbaar (< 1%) .
Voor gas daalde Luminus van 99,2% naar 90,2%. Nuon Gas steeg van 0% naar 7,0% en Electrabel Costumer Solutions Gas steeg van 0,8% naar 2,8%. Het aandeel van de overige leveranciers van gas is verwaarloosbaar (< 1%) .

11) Toelichtingsnota van IVEG aan de gemeenteraad voor de periode juli tot december 2004:

12) Verslag Raad van Bestuur van IVEG d.d. 27-01-2005

13) Verslag Locale Economische Raad d.d. 02-02-2005:

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Is er al een antwoord op de vraag of tijdens de langdurige onderbreking van de brug van half juni tot eind augustus gratis zal mogen geparkeerd worden in het Centrum? De CD&V-fractie is dit idee genegen aangezien daarmee het te verwachten economisch verlies voor de handelaars dan toch voor een stuk kan worden gerecupereerd.

14) Overlegcomité Gemeente-OCMW:

a) Jaarrekening 2003 OCMW – bestemming saldo (overschot van ruim 680.000,00 euro)
b) Meerjarenplan 2005-2007 OCMW
c) Budget 2005 OCMW
d) Lokaal Sociaal Beleid

15) Brief van 17 februari 2005 van de Provinciegouverneur i.v.m. de vervallenverklaring van het mandaat als gemeenteraadslid van Hubert Stuyvaert:

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De CD&V-fractie betreurt dat ze dit nieuws heeft moeten vernemen via de kranten. Bij een dergelijke belangrijke beslissing moeten de leden van de gemeenteraad, of dan toch minstens alle fracties zo snel mogelijk worden verwittigd.

Het mandaat van Hubert Stuyvaert werd dus vervallen verklaard met terugwerkende kracht vanaf 5 mei 2003. De Raad van State kan dit ofwel nietig verklaren ofwel bevestigen. Stel dat de Raad van State deze beslissing bevestigt, welke repercussies kan dit dan hebben op de genomen beslissingen van schepencollege en gemeenteraad? Op alle beslissingen sedert 5 mei 2003 (want de gemeenteraad was niet wettelijk samengesteld) of enkel op die beslissingen waar zijn deelname aan de stemmingen van invloed was op de beslissing? Indien het tweede, beschikt het schepencollege over een lijst van mogelijks in het gedrang komende beslissingen of zijn er geen?

16) Verslag Raad van Bestuur van COMEET d.d. 03-03-2005:

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De Zelzaatse gemeenteraad heeft Erick De Wispelaere boven mijzelf verkozen als vertegenwoordiger van de oppositie. Ik moet echter vaststellen dat hij op de raad van bestuur noch aanwezig, noch verontschuldigd was. Vanuit de oppositie kunnen wij niet anders dan hem hiervoor een blaam geven.

3. Bespreking van de exploitatierekening van Apcoa voor het jaar 2004  

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

In 2004 gaf het betalend parkeren in Zelzate in totaal 218.857,02 euro inkomsten waarvan 63.475,00 euro in de vorm van parkeerboetes (29%). Tegelijkertijd werd 147.287,70 euro uitgegeven (67% van de inkomsten).

Er blijft dus voor 2004 een batig resultaat over van 71.564,70 euro waarvan 69.417,39 euro voor Zelzate en 2.146,93 euro voor APCOA.

Ter vergelijking: in 2003 bracht het betalend parkeren voor een tijdspanne van 9 maanden 66.246,80 euro op voor de gemeente en 2.048,87 euro voor APCOA. (zonder rekening te houden met de kleine 30.000 euro kosten voor vandalisme)

Vergelijken van deze beide cijfers met de initiële schattingen die het schepencollege destijds maakte bij de invoering van het betalend parkeren durf ik zelfs niet eens meer maken. Ik wil het schepencollege immers niet belachelijk maken. Wat me wel intersseert is wat we nu concreet kunnen inschatten als inkomsten na het ingeperkte betalend parkeren in de overtuiging daaruit te kunnen afleiden dat de ganse zaak niet rendabel is en beter volledig wordt afgeschaft.

De voorliggende resultaten van april tot december 2004 zijn dermate variable dat er helaas nog geen echte trend vast te stellen is. Wellicht zullen de cijfers van het eerste kwartaal van 2005 hierover iets meer duidelijkheid brengen. Tot zoalng onthouden we ons van verdere commentaar.

Halfuurtje van de burger.

Daniël Duchemin uit de Ooievaarslaan klaagt de steeds maar toenemende geluidshinder in de Ooievaarslaan en aanpalende straten aan en vraagt zich af of het zwaar verkeer hier niet kan worden geweerd? Daarnaast is er ook sprake van milieuhinder door  de dieseluitstoot. Al vanaf  04u00 liggen sommige inwoners van de Oievaarslaan en Caluslaan wakker van het gebonk op de baan. Hij vraagt naar een onderzoek van de staat van het wegdek en de diesel- en gasuitstoot door het verkeer.

Antwoord van burgemeester:
De R4 is een gewestweg die pas binnen een aantal jaren aan de gemeente zal worden overgedragen. Het is de bedoeling deze weg in goede staat over te dragen. Er zal dan ook nog een nieuwe bovenlaag worden aangebracht door de diensten van AWV. Wanneer de weg gemeentelijk wordt, dan zal er een tonnagebeperking voor vrachtwagens kunnen worden ingevoerd. Momenteel is het Vlaams Gewest bevoegd voor de snelheidsbepaling. Op een vroegere vraag van het gemeentebestuur voor verlaging van de snelheid van 70 km/u naar 50 km/u werd niet ingegaan. Zowat 85% van het ADR-verkeer mag wel door de tunnel. Enkel het vervoer  met ontploffingsgevaar wordt langs de brug omgeleid. Bij de herstellingswerken aan de brug zal ook het ontploffingsgevaarlijke ADR-verkeer door de tunnel mogen. Dit zal later als argument gebruikt worden om alle ADR-verkeer bestendig door de tunnel te laten.

4. Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen - aanpassing besluit van de gemeenteraad van 1 februari 2005

Deze verordening werd aangepast op de gemeenteraad van 01 februari l.l. maar bevatte een foutief artikel. Daarom wordt Artikel 8§1 wordt vervangen door:

§1 Bij nieuwbouw of vernieuwbouw is de bouwheer of de eigenaar van de woning verplicht het afvalwater en het hemelwater gescheiden af te voeren. Voor de afvoer van het hemelwater gelden de bepalingen zoals opgenomen in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorziening en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie o.a. artikel 2) zoals bepaald bij Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01 oktober 2004

               Zie integrale tekst van de aangepaste verordening  

5. Opheffing participatieraad / inwerkingtreding schoolraad
Het Vlaams Parlement keurde op 2 april 2004 het 'Participatiedecreet" goed. Een van de gevolgen daarvan is dat voor het gesubsidieerd onderwijs de participatieraden worden vervangen door schoolraden. Opmerkelijk is dat het schoolbestuur en de directie geen volwaardige leden meer zijn van deze schoolraad. De directie wordt van rechtswege wel als adviserend lid opgenomen. De nieuwe schoolraad kan een groter impact hebben op de reële schoolorganisatie dan de vroegere medezeggingschapsraad. Advies en overleg zullen om die reden veel formeler moeten gebeuren zoals nu soms het geval is.

De gemeenteraad van. 21 december 2004 nam de principebeslissing tot het oprichten van een schoolraad voor de gemeentelijke basisschool. De verkiezingsreglementen voor de geledingen van de ouders en het personeel werden toen eveneens goedgekeurd. Uiteindelijk boden er zich zowel voor de ouders als voor het personeel niet meer kandidaten aan dan het aantal effectief te begeven mandaten zodat deze kandidaten van rechtswege als verkozen worden beschouwd.

De nieuwe schoolraad voor de gemeentelijke onderwijsinstelling voor het basisonderwijs treedt in werking met ingang van 01 april 2005 waarbij van rechtswege zijn verkozen:

a) geleding ouders:
- De heer René De Vent, L. Danschutterstraat 6, 9060 Zelzate
- De heer Nico Ryckaert, Kasteelstraat 71, 9060 Zelzate
- De heer Mario Thysebaert, Brazekestraat 29, 9060 Zelzate

b) geleding personeel:
- Mevrouw Sabine Roets, Oude Molenstraat 20, 9960 Assenede
- Mevrouw Ann Meyvaert, Leeuwerikenlaan 7, 9060 Zelzate
- Mevrouw Nathalie Spaerkeer, Hoogbouwplein 3, 9060 Zelzate

6. Vervanging dakbedekking gemeentehuis - goedkeuring aangepast bestek

pro memorie

7. Milieujaarprogramma 2005

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De CD&V-fractie zal het milieujaarprogramma 2005 goedkeuren en wenst dit te motiveren. Hier en daar hebben we toch ook een aantal bedenkingen, die ons echter niet weerhouden van het globale mooie weekstuk goed te keuren.

Dit milieujaarprogramma bouwt verder op dat van vorig jaar. Uit de verslagen van de milieuadviesraad maak ik op dat deze goed werk leverde. Toch blijft de matige deelname van de leden een bekommernis.

Bemerkingen bij het milieujaarprogramma zelf:

1. Instrumentarium:

1.1.1. Milieujaarprogramma en milieubeleidsplan
Het milieujaarprogramma is binnen de samenwerkingsovereenkomst het centrale document waarin de intenties, de planning en de rapportering van de acties overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst worden opgenomen. Vorig jaar werd gesteld dat er in 2004 werk zou worden gemaakt van een milieubeleidsplan. Helaas moeten we vaststellen dat dit nog dode letter is gebleken. Het excuus dat dit komt door het ontslag van de milieuambtenaar vind ik flauw. We zijn inmiddels een jaar verder en er is nog geen zicht op aanwerving van een eigen milieuambtenaar. Het gemeentebestuur toont hiermee maar weinig aandacht te hebben voor milieubeleid. In Zelzate is dit nochtans zeer belangrijk.

Bij actie 111A2 merk ik dat het er ook voor dit jaar niet goed uit ziet. Blijkbaar werd eind 2004 beslist dat een beperkt gemeentelijk milieubeleidsplan in eigen beheer zal worden opgemaakt in 2005, maar dat met huidige beperkte personeelsbezetting van de gemeentelijke milieudienst het weinig waarschijnlijk is dat de ontwerpversie van het gemeentelijk milieubeleidsplan voor de zomervakantie in openbaar onderzoek zal kunnen gaan. Er is sprake van een beperkt uitstel te vragen voor het indienen van het definitief gemeentelijk milieubeleidsplan. Welke is de voorziene timing?

1.2.1. Milieudienst
Ter vervanging van Karine Vanderslycke als milieuambtenaar werd begin 2004 een selectieprocedure opgestart voor een nieuwe milieuambtenaar. Die procedure werd stopgezet. Eind 2004 besliste men dan om een diensthoofd stedenbouw en milieu en een administratief medewerker aan te werven. Ook hier komt maar geen schot in de zaak. Dat het geweer regelmatig van schouder wordt gewisseld geeft duidelijk aan dat het schepencollege geen stabiele visie heeft. Intussen boeren we maar verder met een, weliswaar bekwaam en gedreven, maar tijdelijk intergemeentelijk milieuambtenaar van IDM en met deeltijdse administratieve ondersteuning van de technische dienst. Ook dit is geen goede zaak voor het Zelzaats milieubeleid.

1.2.4. Interne milieuzorg:
Vorig jaar werd gesteld dat zou bekeken worden of de milieuvergunningen voor de gemeentelijke gebouwen afdoende zijn. Is dit onderzoek daadwerkelijk gebeurd en wat waren de resultaten?

1.2.5.3. MKROS:
Zelzate fungeert als testgemeente voor MKROS en is dusdanig ook betrokken bij het optimaliseren van het MKROS. Door het vertrek van de gemeentelijke milieuambtenaar werd door het gemeentebestuur beslist dat het uittesten van MKROS geen prioriteit was voor 2004. Kunnen wij ons dit als testgemeente permitteren? Hoe staat het met de plannen voor 2005?
Ik was in de overtuiging dat de klachtenafhandeling ook op de gemeentelijke website zou gepubliceerd worden.

ACTIE NR. 1.2.4.A.
De milieudienst houdt toezicht op de reeds ingevoerde maatregelen betreffende interne milieuzorg, ondermeer op het gebruik van pesticidengebruik. Hoe zit het met het pesticidengebruik in de gemeente? Ik meen te weten dat dit niet volledig gebannen wordt. Wat zijn de huidige ervaringen met de onkruidbestrijding en hoe ziet men dit in de toekomst evolueren.

ACTIE NR. 2.1.1.A.3.a.
Voor eigen werken werd VLACO-compost aangekocht bij De Bree NV. Door de firma De Bree wordt bij overaanbod regelmatig compost ter beschikking gesteld van de gemeente. Is dat dezelfde kwaliteit? Hoe kunnen we de beschikbaarheid van deze compost voor de inwoners beter bekendmaken?

ACTIE NR. 2.1.1.A.3.b.
Het huidige groenbeleid (met inbegrip van het niet toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen) wordt verdergezet. Gelet op het arbeidsintensieve en dure karakter van alternatieve onkruidbestrijding worden nieuwe ontwikkelingen op het vlak van mechanische onkruidbestrijding zoals (branden, borstelen, stomen…) van nabij opgevolgd. Wellicht doelt u daarbij op de activiteiten die de technische dienst zelf uitvoert. Hoe zit het echter met de werken in aanneming? Voorziet het bestek in alternatieve onkruidbestrijding en zo ja, welke invloed is er te verwachten op de prijszetting?

2. Milieubeleid per cluster:

2.1. Vaste stoffen:

ACTIE NR. 2.1.2.A.3.a.
Er zullen voortaan nog enkel containersworden toegelaten waarvoor de gemeente haar goedkeuring heeft verleend (ophalers die door OVAM erkend zijn). Ook voor de ophaling aan huis zal getracht worden om enkel samen te werken met erkende inzamelaars voor textiel. In de loop van 2005 zullen contracten worden afgesloten met de erkende inzamelaars van textielafval die in de gemeente werkzaam zijn. Brengt dit op of is dit een onkost?

In hoeverre zal dit acties hypothekeren zoals die van Lions Krekenland die om humanitaire redenen jaarlijks een kledinginzameling organiseren. Vroeger gebeurde dit huis-aan-huis. Om logistieke redenen is men daar dit jaar met gestopt. Ik heb geen idee welk impact dit had op de ingezamelde hoeveelheden, maar ik kan vermoeden dat de ingezamelde hoeveelheden drastisch zullen zijn gedaald. Is het gemeentebestuur bereid dergelijk actie van Lions Krekenland in de toekomst toe te laten, of beter, logistiek te steunen om de opbrengsten te verhogen en meteen meer afval te voorkomen.

ACTIE NR. 2.1.2.A.5.a

In 2004 werden 24 sluikstorten opgeruimd door de diensten van de intercommunale (met een totaalgewicht van 2.125 kg). Daarvan werden er 15 door de burger gemeld via de gratis groene lijn. Deze aantallen lijken me onwaarschijnlijk laag. Spijtig dat slechts in 1 geval de identiteit van de sluikstorter gevonden en werd de belasting op sluikstorten toegepast. Is hier voldoende aandacht voor? Dergelijk onderzoek brengt extra (papier)werk mee en ik kan me voorstellen dat hier kan tegenop worden gezien.
De gratis groene lijn (0800/16.636) blijft dienst doen als sluikstortmeldlijn. We moeten dit systeem wellicht nog duidelijker promoten.

Er is ook een reglement inzake de bevuiling van de openbare weg en van het openbaar domein door uitwerpselen van dieren. Voor elke bevuiling van de openbare weg en het openbaar domein worden de opruimingskosten teruggevorderd van de bevuiler met een minimum van 20 000 BEF. Hoeveel keer werd hiervoor geverbaliseerd?

De CD&V-fractie blijft 20.000 BEF een extreem hoge boete vinden voor een hondepoepmisdrijf. Wij willen eerder pleiten voor meer toezicht en daadwerkelijk verbaliseren met kleinere boetes. Het reglement van 1995 spreekt nog van franken. Wij stellen voor dat het bedrag bij de actualisatie van het reglement naar de euro verlaagd wordt naar 50 EUR (2.000 BEF). Dit bedrag geeft o.i. nog voldoende afschrikeffect zonder overdreven te zijn.

2.2. Water

2.2.2. Oppervlaktewater:
De Oudenburgse Sluis is nog niet aangesloten op het waterzuiveringsstation. Aangezien deze straat gedeeltelijk op Wachtebeeks grondgebied gelegen is, is samenwerking met de gemeente Wachtebeke gewenst. Zijn hieromtrent al gesprekken geweest? Zijn er toekomstplannen?

2.2.3. Grondwater:
Er bestaat nog steeds een politieverordening die het gebruik van grondwater als drinkwater voor het ganse grongebied verbiedt. Ik ben er nagenoeg zeker van dat dit politiereglement nog nooit is toegepast. Dit geldt evenzeer voor het verbod tot kweken van groenten in eigen tuin in de omgeving van de Havenlaan en Polderstraat. Waarom worden deze reglementen dan gehandhaafd? De CD&V is voor afschaffing van nooit gebruikte en dus nutteloze reglementen.

ACTIE NR.2.2.5.A.b

Het gebouw van de Technische Dienst beschikt over een plat dak met een oppervlakte van meer dan 3.000 m². Onze fractie vindt het een bijzonder goed initiatief om het regenwater op te vangen en te hergebruiken voor de spoeling van toiletten, reinigen van voertuigen en voor de veegmachine.

ACTIE NR.2.2.5.A.d

Enkele jaren geleden werd bij de renovatie van het gebouw van de politiediensten een hemelwater-installatie geplaatst, bedoeld voor het wassen van voertuigen en toilettenspoeling. Het is dan ook spijtig te moeten vaststellen dat door een gemakkelijk te overkomen filterprobleem deze installatie sindsdien niet meer wordt gebruikt. Ook hier vinden wij zeer positief dat er aan een oplossing zal worden gewerkt.

2.3. Hinder

2.3.1. Geluid:
Zelzate beschikt over een "politiereglement op de openbare rust en veiligheid". Het bevat ondermeer bepalingen inzake het afsteken van vuurwerk, de bestrijding van geluidshinder, zijnde: storend lawaai, dierenlawaai, gebruik van geluidsversterking en geluidsinstallaties in voertuigen en straatmuzikanten.

Er zijn meer en meer inwoners die zich storen aan de eentonig deuntjes van de ijskarren die al van ver te horen zijn. Maar liefst drie ijsventers kregen vorig jaar een m.i. niet in tijd beperkte vergunning van het schepencollege om van 's middags 12 uur tot 's avonds 20 uur rond te rijden in de gemeente. Men moet dus al geluk hebben om bij iet of wat mooi weer geen ijskar te horen rondtoeren. Is dit niet een beetje teveel van het goede?

Kunnen wij als gemeente niet beter het aantal toelatingen voor ijskarren beperken en een geluidsnorm opleggen? Het politiereglement, dat op de gemeenteraad van 5 mei 1999 werd, blijft vaak heel vaag en bevat geen normen. Zo zegt art. 12 "het nodeloos veroorzaken van storend lawaai is verboden". Wat is nodeloos? Wat is storend? Kunnen wij als gemeente hieromtrent normen opleggen? Of wordt dit geregeld door Vlaamse of zelfs Federale wetgeving? De CD&V-fractie verzoekt het college van burgemeester en schepenen dit uit te zoeken en hieromtrent de nodige maatregelen te nemen.

2.4. Energie

Onze fractie vindt ook het plaatsen van een zonneboilersysteem voor het sanitair van de technische dienst een prima idee. Deze installatie kan inderdaad fungeren als voorbeeldfunctie binnen de gemeente.

De CD&V-fractie zal dit programma goedkeuren en hoopt dat op de gestelde vragen spoedig wordt geantwoord en dat met onze opmerkingen en tips maximaal rekening wordt gehouden bij de verdere uitstippeling van het milieubeleid in onze gemeente.

8. Samenwerkingsovereenkomst "Milieu als opstap voor duurzame ontwikkeling 2005-2007"

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De CD&V-fractie keurt deze samenwerkingsovereenkomst terug goed omdat dit onze plicht is ten overstaan van de Zelzaatse bevolking. Milieu heeft immers alles te maken met de leefbaarheid van onze gemeente en dit is een van de grote bezorgdheden van de CD&V.

Bij de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling” in mei 2003 formuleerde ik namens de CD&V volgende bedenkingen:

"Er moet een gemeentelijk milieujaarprogramma worden opgesteld (een serieuze kluif volgens de milieuambtenaar). De acties en maatregelen worden expliciet opgenomen in een milieubeleidsplan. De opmaak hiervan is echter pas verplicht vanaf 1 mei 2005. Belangrijk is dat in de gemeentelijke diensten een intern milieuzorgsysteem moet worden opgezet dat rekening houdt met inhoud van de clusters vaste stoffen, water, hinder en energie. Terecht stelt de milieuambtenaar zich vragen bij de haalbaarheid hiervan. Ik kan er van meespreken dat zoiets een niet aflatende dagelijkse inspanning van alle ambtenaren, in het bijzonder die van de technische diensten, vergt. Deze inspanningen zullen ook mankracht opeisen. Aangezien de technische diensten nu al kampen met een ernstig capaciteitstekort zal deze overeenkomst de toestand nog prangender maken. Optimalisatie van de werking of uitbreiding van het personeelsbestand lijken me onafwendbaar om een goede service aan de bevolking te kunnen geven.
Ook het Gewestelijk Milieu Management Informaticasysteem zal de nodige personeelsinzet voor zich opeisen."

Helaas is uitgekomen wat ik toen vreesde. Dat bleek al uit een aantal van mijn bemerkingen bij voorgaand agendapunt. Personeelsgebrek heeft de voorbij jaren zeer veel roet in het eten gegooid. Zolang de gemeente haar personeelsstructuur niet op punt stelt zullen wij in diverse domeinen ter plaatse blijven trappelen. Dat geldt vooral voor milieu waarvan we vinden dat dit onvoldoende prioriteit meekrijgt van het gemeentebestuur.

9. Kruispunt Veldbrugstraat / Groenstraat - heraanleg - goedkeuring bestek

De gevaarlijke situatie ter hoogte van het kruispunt Veldbrugstraat – Assenedesteenweg werd sedert september 2002 al meermaals op de gemeenteraad besproken. Op 07 december werd het bestek van deze werken goedgekeurd.

Op vorige gemeenteraad kwam ook de voetpadenproblematiek uitgebreid aan bod, waarbij werd gevraagd om bij de heraanleg van het kruispunt rekening te houden met de slechte toestand van de voetpaden. Het bestek wordt daarom uitgebreid met aanleg van nieuwe voetpaden tussen de Veldbrugstraat en de De Keyserstraat. De kostprijs hiervan is 60.500,00 euro bovenop de 47 258,97 euro voor de al vroeger goedgekeurde herinrichting van het kruispunt. Totaal van 107.758.97 euro. Er is slechts 75.000 euro voorzien zodat bij begrotingswijziging 32.758,97 euro extra moet worden voorzien.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De CD&V-fractie keurt dit meerwerk met overtuiging goed. Meteen zien wij een deel van onze vraag in vervulling gaan om meer middelen te investeren in de renovatie van voetpaden.
We merken trouwens dat de voorbije maanden overal in de gemeente flink werk wordt gemaakt van de voetpaden. Het doet ons plezier dat onze herhaaldelijke vragen voor meer prioriteit op dit vlak tot resultaten leiden. Wij danken het schepencollege hiervoor oprecht.

10. Belasting op drijfkracht - aanpassing

Het betreft een technische aanpassing. Ingevolge het Arrest van het Arbitragehof nr. 30/98 van 18 maart 1998 wordt de bepaling opgeheven dat het indienen van een bezwaar de belastingplichtige niet ontslaat van de verplichting tot betaling van de belasting. Het artikel 7 van het bestaande reglement wordt aangepast. De zin "Het indienen van een bezwaar ontslaat de belastingplichtige niet van de betaling van de belasting" wordt geschrapt.

11. Grensoverschrijdende koppeling van de veiligheidsplannen havengebied Gent-Zeeland - deelname aan InterregProject

Al op 1 maart 2000 keurde de gemeenteraad het principe voor aanleg van een fietspad in de Denderdreve en Poelstraat goed. Op 4 november 2002 duidde het schepencollege bvba IRTAS uit Beveren aan als ontwerper en op 27 mei 2003 als veiligheidscoördinator.
De gemeenteraad keurt bestek en plannen en het veiligheids- en gezondheidsplan m.b.t. het aanleggen van een fietspad in de Denderdreve goed. De opdracht zal worden gegund via openbare aanbesteding. De uitgave wordt geraamd op 588 149,15 euro, exclusief erelonen. Aangezien er slechts 553.000 euro budget is voorzien dienen de noodzakelijke bijkredieten te worden voorzien via begrotingswijziging.
De uitgave zal deels (200 000,00 EUR) worden gefinancierd met een toelage, deels met een lening.

Aan het provinciebestuur Oost-Vlaanderen zal om de maximale subsidie worden verzocht. Dit gaat wel gekoppeld met een aantal voorwaarden, waarvoor met de provicie een overeenkomst moet worden ondertekend. Zo mag de gemeente, op straffe van terugbetaling van de subsidies, de bestemming van de werken of grondinnemingen niet wijzigen zonder toelating van de provincie. Bovendien gaat de gemeente de verbintenis aan een signalisatieplan op te stellen ter verwezenlijking van de signalisatie van het provinciaal fietsnetwerk en het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De CD&V is akkoord met deze werken. Toch betreuren wij nog steeds dat het fietspad in de Poelstraat niet wordt doorgetrokken richting Denderdreve. In 2000 keurde de gemeenteraad de verlenging van het Asseneedse fietspad nochtans principieel goed. Momenteel ligt er een pracht van een vrijliggend fietspad naast de Poelstraat op het grondgebied van Asssenede dat abrupt eindigt aan de grens met Zelzate. Later stelde de burgemeester op de gemeenteraad dat het de bedoeling is dat de fietsers zich vanaf daar richting oude spoorwegbedding moeten begeven om via dat fietspad naar de Denderdreve te rijden. Probleem is dat dit een behoorlijke omweg betekent voor wie zich naar Zelzate-Oost begeeft en dat de route naar de oude spoorwegwedding niet zeer duidelijk wordt gesignaleerd.

12. Aanleg fietspad Denderdreve - goedkeuring ontwerp

Al op 1 maart 2000 keurde de gemeenteraad het principe voor aanleg van een fietspad in de Denderdreve en Poelstraat goed. Op 4 november 2002 duidde het schepencollege bvba IRTAS uit Beveren aan als ontwerper en op 27 mei 2003 als veiligheidscoördinator.
De gemeenteraad keurt bestek en plannen en het veiligheids- en gezondheidsplan m.b.t. het aanleggen van een fietspad in de Denderdreve goed. De opdracht zal worden gegund via openbare aanbesteding. De uitgave wordt geraamd op 588 149,15 euro, exclusief erelonen. Aangezien er slechts 553.000 euro budget is voorzien dienen de noodzakelijke bijkredieten te worden voorzien via begrotingswijziging.
De uitgave zal deels (200 000,00 EUR) worden gefinancierd met een toelage, deels met een lening.

Aan het provinciebestuur Oost-Vlaanderen zal om de maximale subsidie worden verzocht. Dit gaat wel gekoppeld met een aantal voorwaarden, waarvoor met de provicie een overeenkomst moet worden ondertekend. Zo mag de gemeente, op straffe van terugbetaling van de subsidies, de bestemming van de werken of grondinnemingen niet wijzigen zonder toelating van de provincie. Bovendien gaat de gemeente de verbintenis aan een signalisatieplan op te stellen ter verwezenlijking van de signalisatie van het provinciaal fietsnetwerk en het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De CD&V is akkoord met deze werken. Toch betreuren wij nog steeds dat het fietspad in de Poelstraat niet wordt doorgetrokken richting Denderdreve. In 2000 keurde de gemeenteraad de verlenging van het Asseneedse fietspad nochtans principieel goed. Momenteel ligt er een pracht van een vrijliggend fietspad naast de Poelstraat op het grondgebied van Asssenede dat abrupt eindigt aan de grens met Zelzate. Later stelde de burgemeester op de gemeenteraad dat het de bedoeling is dat de fietsers zich vanaf daar richting oude spoorwegbedding moeten begeven om via dat fietspad naar de Denderdreve te rijden. Probleem is dat dit een behoorlijke omweg betekent voor wie zich naar Zelzate-Oost begeeft en dat de route naar de oude spoorwegwedding niet duidelijk wordt gesignaleerd.

13. Plaatsen afsluiting begraafplaats - principebeslissing

pro memorie

14. ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband) - toetreding

pro memorie

15. Onderhoud groenzones - bestek 2005

pro memorie

16. Openbare verlichting - investeringen

pro memorie

17. Personeelsformatie - wijziging

pro memorie

18. Kerkfabriek Sint Laurentius - rekening 2004

pro memorie

19. Bestek huur kopieermachines en faxtoestellen

pro memorie

20. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - aanpassing

pro memorie

21. Jeugdwerkbeleidsplan 2005 2007 - jaarplan 2005

pro memorie

22. Jeugddienst - werkingsverslag 2004

pro memorie

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014