Gemeenteraad 28-10-2004

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

30-11-2004     

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

1. Private verkaveling - beslissing betreffende de zaak der wegen en de voorwaarden en lasten voor een verkaveling aan de Eikelstraat

pro memorie

2. Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan houdende afbakening zeehavengebied

De Vlaamse regering heeft op 11 juni 2004 het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west" te Evergem, Gent en Zelzate voorlopig vastgesteld.

De voorlopige vaststelling van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is één van de fases in de volledige goedkeuringsprocedure die doorlopen moet worden. Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is dan ook nog niet van kracht. Tot zaterdag 30 oktober loopt hierover een openbaar onderzoek. In die periode kunnen de Zelzatenaren de plannen inzien in het gemeentehuis (of op het internet) en inspraak hebben. Bezwaren of opmerkingen moeten schriftelijk gebeuren. Ook de gemeenteraad kan zijn advies hierover uitbrengen.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Het is spijtig dat deze materie hier zo laat wordt besproken. De geïnteresseerde burger heeft nu immers geen tijd meer om aan de hand van informatie uit discussies van deze gemeenteraad eventueel over te gaan tot het opstellen van een bezwaarschrift. En wees gerust er zijn mensen die dit dossier angstvallig in de gaten houden, al was het maar omwille van deelplan 11 betreffende de bufferzones langsheen R4-Oost en –West. Dit luik heeft alsdusdanig niets met de afbakening van het Havengebied te maken, maar wordt als aanhangsel mee door de administratieve molen wordt gesleurd, terwijl er nog voor ons gemeente belangrijke evoluties te verwachten zijn.

Het is eveneens spijtig dat omtrent dit dossier dat extreem belangrijk is voor onze gemeente geen commissievergadering heeft plaatsgehad. Dit is een gemiste kans om over alle partijgrenzen heen een doordacht en gemeenschappelijk gedragen standpunt naar de overheid te verkondigen. We stellen regelmatig vast dat de meerderheid een door de oppositie uitgestoken weigert. Wij twijfelen eraan of deze houding onze gemeente ten goede komt.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heeft een behoorlijk impact op de ruimtelijke ordening in onze gemeente. Van groot belang is de vraag welke gevolgen de opname van een flinke oppervlakte van Zelzate binnen het zeehavengebied zal hebben. Onze gemeente verliest hierbij immers een stuk van haar autonomie en hangt voor de inrichting sterker af van andere overheden. Anderzijds kan dit ook financiële opportuniteiten inhouden voor de gemeente, zoals inrichting van buffer- en koppelgebieden met overheidsgeld en inkomsten via havenrechten.

A) De afbakening van het zeehavengebied:

Opvallend voor Zelzate-Oost is dat de insteekhaven aan de betoncentrale De Meyer (enkel het wateroppervlak), het industriegebied van VFT-Rutgers (volledig), de jachthaven, het dok van de Scheepswerf van Zelzate en een strook grond van De Nul langsheen de noordelijke kanaalkade tot aan de Nederlandse grens, zullen opgenomen worden binnen de afbakening van het Zeehavengebied, evenals het buffergebied tussen de terreinen van Sidmar en Sint-Jan-Baptist en de N49. In Zelzate-West omspant het zeehavengebied volledig de wijk Klein Rusland. Callemansputte valt samen met het slibstort en de gipsberg van Rhodia eveneens binnen de grenslijn.

Volgende zones op Zelzaats grondgebied verdienen onze bijzondere aandacht:

1) De kade ten noorden van het dok van de Zelzaatse Scheepswerf: (kaartbladen A04-B04):
Het zeehavengebied palmt hier op de terreinen van De Nul ook de trekweg ten noorden van het dok in. Nochtans spreekt men hiervan nergens expliciet in de toelichtingsnota in de tekst. Het is op de kaart niet helemaal duidelijk hoe breed deze zone is maar dit zal ongeveer een strook van 15 meter zijn.
Dit betekent dat, behalve op de kade, daar in de toekomst geen havenactiviteiten kunnen plaatsvinden (zie toelichtingsnota op p.5) en alle eventuele latere kaderechten enkel ten gunste van de Gentse Haven kunnen komen.
Nochtans vind ik in de principes voor afbakening in 3.3.1 op p. 21 geen criteria die dit verantwoorden.
Puntje 3 spreekt alleen van kanaaldelen en dokken. In die zin begrijp ik wel dat het nat dok van de scheepswerf wordt opgenomen maar niet de trekweg langsheen de terreinen van De Nul. Ter vergelijking: aan de betoncentrale De Meyer valt alleen het wateroppervlak binnen de afbakening.
De CD&V-fractie stelt de gemeenteraad voor om de strook van 15 meter langsheen het kanaal uit de afbakening van het zeehavengebied te houden.
(Op voorstel van de burgemeester stemde de gemeenteraad tegen dit voorstel)
.

2) De terreinen van de chemische fabriek VFT (kaartblad B04):
Waarom? Ook hier vermoed ik louter financieel belang van de haven. Dit is trouwens nieuw. In vroegere hypothesen van gewenste ruimtrelijke structuur van de kanaalzone is dit nooit vermeld geweest.
De terreinen zijn, in tegenstelling met vele andere in concessie gegeven gronden in de haven van Gent, volledig eigendom van VFT. Hier een limiterend statuut aan geven komt neer op een soort onteigening. De kade is eigendom van het Vlaams Gewest en VFT betaalt een vergoeding aan het Vlaams Gewest voor het gebruik van dit deel kanaal.
De argumenten die men voor opname hanteert zijn niet consequent. Zie hiervoor de principes voor afbakening in 4.3.1 op p 21:

1. Men spreekt in de nota van alle bedrijventerreinen gelegen langs het kanaal Gent-Terneuzen en omgeving op het grondgebied van Gent en Evergem. Dit punt is dus niet toepasselijk op Zelzate;
2. VFT werkt niet ondersteunend aan de zeehaven want de activiteiten van het bedrijf zijn niet gericht op bedrijven uit het Gente zeehavengebied. Bovendien kan men bezwaarlijk stellen dat VFT ruimtelijk aansluit bij de havenbedrijven ten zuiden van Zelzate;
3 – 4 en 5 zijn niet van toepassin voor VFT;

Op p.25 stelt men dat VfT omwille van de watergebondenheid inpalmt. Deze stelling past echter niet binnen voormelde principes van 4.2.1

De opname van VFT in het zeehavengebied zou, bijv. door het heffen van havenrechten, zware financiële financiële en concurrentiële gevolgen kunnen hebben voor het bedrijf dat nu vrij is van havenrechten. De ligging van VFT is omwille van historische redenen voor Zelzate alles behalve ideaal. Toch heeft onze gemeente er belang bij dat dit bedrijf financieel gezond blijft. Zoniet zouden tewerkstelling en investeringen in milieu en veiligheid onder druk kunnen komen. Ook qua belastingen geniet Zelzate van VFT niet te verwaarlozen inkomsten.
De CD&V-fractie steunt bijgevolg het bezwaar van de gemeenteraad tegen opname van VFT in het zeehavengebied.

3) De zone rond de woningen in het stuk Suikerkaai ten zuiden van de N49 (kaartblad C04):
De grillige vorm van de afbakening heeft te maken met het principe dat men de bestaande woningen met bijhorende gronden en tuinen zoveel mogelijk buiten het zeehavengebied laat. Dit is niet alleen juridisch eenvoudiger te organiseren maar bespaart ook onteigeningskosten. Soms kan dit evenwel risico's inhouden voor de woonkwaliteit. Morfologisch gezien meen ik dat het achterliggend stuk landbouwgrond buiten het zeehavengebied hoort. (zie principesuitwerking van de afbakeningslijn op perceelsniveau op p. 24). De CD&V-fractie vraagt dat het perceel 444 a3 buiten de afbakening voor het zeehavengebied wordt gehouden.
(De gemeenteraad ging hiermee akkoord).

Ook belangrijk is dat men snel werk maakt van herbestemming van bestaande woningen in buffergebied (zie pag. 23). Hoe zit het met de situatie voor de zonevreemde woningen in dit gebied? De woningen liggen in bufferebebied maar ook voor een stuk in een reservatiezone langs de N49 liggen. We moeten als gemeente ervoor ijveren dat dit snel wordt rechtgezet. Wordt dit meegenomen in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan?
(Volgens de burgemeester zal dit inderdaad in orde gebracht worden via het GRS.)


4) De westelijke afbakening van de wijk Klein Rusland (kaartblad C04):
Het havengebied omvat volgens het verordenend plan ook een deel van de huidige ongeveer drie meter brede ontsluitingsweg achter de woningen van het Kardinaal Mercierplein. De tekst op p. 25 zegt dat de achterste perceelsgrenzen de afbakening vormen.
Ik weet wel dat de perceelsgrenzen hier door sommigen worden betwist, maar hierin zou best duidelijkheid komen vooraleer de zaak definitief wordt vastgesteld. Men stelt trouwens op p.24 "Straten en ontsluitingswegen voor woningen en (landbouw)bedrijven die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van het zeehavengebied, worden eveneens buiten de afbakeningslijn gelegd".
De CD&V-fractie stelt voor dat deze ontsluitingsweg buiten de afbakening van het zeehavengebied wordt gehouden. (De burgemeester beweerde dat er hieromtrent afspraken zijn en dat de voorziene afbakeningsgrens juist voordelig is voor een oplossing voor dit probleem. Hij wist echter niet met duidelijke argumenten te overtuigen. Deze opmerking werd niet weerhouden door de gemeenteraad).

5) De betoncentrale De Meyer (kaartblad C04):
Enkel het watergedeelte valt in het zeehavengebied. Waarom het onderscheid wordt gemaakt met de zone van "De Nul"is niet duidelijk.

6) De schietstand Parret (kaartblad D04):
Welke invloed heeft dit op de vergunbaarheid van dergelijke schietstand? Nu ligt dit in buffergebied. Kan dit nog in zeehavengebied?
(Dit was de burgemeester niet eens opgevallen. Hij bleef het antwoord dan ook schuldig).


B) De inrichting van de R4-Oost en R4-West:

Bij dit RUP wordt ook het ruimtegebruik voor de toekomstige inrichting van de Kennedylaan/R4-Oost en de R4-West voorzien. Bij gebrek aan gedetailleerde plannen werden in de laatste gewestplanherziening in 2001 voor beide wegen te brede reservatiestroken vastgelegd. Men stelt dat vandaag, op basis van de resultaten van de rooilijnstudie, de uitgewerkte technische plannen en project-MER’s, het wel mogelijk is voor het gedeelte gelegen in de Gentse zeehaven, een gedetailleerde rooilijn aan te geven voor de ruimte nodig voor de inrichting van de N423 en R4-west als primaire wegen I en de R4-oost als primaire weg II. Ook wordt waar wenselijk een bouwvrije strook langs de primaire wegen voorzien (30 meter uit de gracht voor de primaire weg I en 30 meter uit de as van de weg voor de primaire weg II).

Vermits de bestaande reservatiestroken op het gewestplan een te groot ruimtebeslag leggen op de omgeving, is er voor geopteerd om voor de betrokken gedeelten de bestaande reservatiestrook op te heffen en de zone nodig voor de inrichting van deze primaire wegen via dit ruimtelijk uitvoeringsplan vast te leggen.

Opmerkelijk is dat er voor de zone ten noorden van de N49 niets verandert. Men heft de oude reservatiezone op en voert dezelfde opnieuw in. Opmerkelijk is dat men bij deze operatie uitgaat van een ontwerp raamplan van december 1999 en de studie "R4-west en oost: omvorming tot primaire wegen I en II" van 2000-2001, die nog geen rekening hielden met een alternatieve oprit van de N49 om onteigening van 17 woningen in de Wachtebekestraat, Rozenlaan en Heidelaan te voorkomen. Nochtans werd dit alternatieve voorstel aan de bevolking toegelicht op een informatievergadering op 28 januari 2004, dus vóór de voorlopige vaststelling van dit RUP door de vorige paarse Vlaamse Regering.

Het is van groot belang dat Zelzate hieromtrent de nodige garanties afdwingt. Goedkeuring van dit plan impliceert immers dat men akkoord gaat met plannen waarmee men nadien verplicht rekening moet houden. Zo kunnen we ons de vraag stellen hoe het zit met de reservatiezones voor de knooppunten die buiten het zeehavengebied liggen (zoals de zone voor de toekomstige oprit van de N49)? Komt er nog een wijziging nadat de lopende studies zijn afgewerkt? Of heeft men al die tijd de mensen van de Heidelaan een rad voor de ogen gedraaid?Loopt hiervoor nu een MER of niet en wanneer zijn de resultaten te verwachten?

We kunnen best de nadruk leggen op de tekstpassage op p. 108 "Men stelt dat vandaag, op basis van de resultaten van de rooilijnstudie, de uitgewerkte technische plannen en project-MER’s, het wel mogelijk is voor het gedeelte gelegen in de Gentse zeehaven, een gedetailleerde rooilijn aan te geven voor de ruimte nodig voor de inrichting van de N423 en R4-west als primaire wegen I en de R4-oost als primaire weg II".
De CD&V-fractie steunt het bezwaar van de gemeenteraad tegen de oude plannen voor de reservatiezone waarbij eigendommen in de Wachtebekestraat, Rozenlaan en Heidelaan gedeeltelijk zouden worden onteigend.

Tot slot kunnen we als gemeentebestuur in deze niet voorzichtig genoeg zijn en om die reden wenst de CD&V-fractie formaal nog een extra argument aan te brengen voor het verslag van de gemeenteraad.
De bijbehorende documenten zijn ter beschikking als extra informatie voor de gemeenteraadsleden.

Amendement CD&V-fractie i.v.m. de oprit van de N49 vanaf de R4-Oost vanuit richting Nederland:

- Gelet op het antwoord van Minister Gilbert Bossuyt, Vlaams Minister van Mobiliteit, Openbare werken en Energie, op de parlementaire vraag N° 117 van 12 december 2003 van Vlaams Parlementslid Erik Matthijs, waarbij de heer Erik Matthijs vroeg " Wat knooppunt Oost-3 : R4-N49 betreft: welke wijzigingen worden gepland aan het initieel ontwerp om de woningen maximaal te vrijwaren?" en de minister antwoordde "De uitvoering van de knooppunten 1-2 en 3 is voorzien in de periode 2006-2010. Hiervoor is actueel het milieueffectenrapport (MER) in opmaak. Voor knooppunt 3 is een alternatief voorstel uitgewerkt om de onteigeningen van woningen zoals voorzien in het initieel ontwerp te voorkomen. Dit alternatief wordt, na eerder overleg met de lokale overheid, mee onderzocht in het MER."
- Gelet op de presentatie van dit alternatief voorstel aan de bevolking tijdens een hoorzitting door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op 28 januari 2004 te Zelzate, waaruit een gevoelige verbetering van de situatie af te leiden viel.

Om een onverklaarbare reden weigerde de burgemeester dit formeel op te nemen als amendement in het gemeenteraadsbesluit. Hij was enkele bereid dit als apart advies naar Brussel mee te geven. De enige mogelijke verklaring voor deze houding is wellicht het feit Erik Matthijs een CD&V-parlementslid is en onze rode burgemeester geen prestaties van andere partijen wil in het zonnetje zetten. Het belang van de Zelzatenaar moest hier dus wijken voor een partijpolitiek bezwaar van John Schenkels. Toen Martin Acke aandrong tot formele opname liet de burgemeester zijn meerderheid het voorstel gewoon wegstemmen.

3. Maaltijdcheques - uitschrijving opdracht

pro memorie

4. Algemene vergadering IDM

pro memorie


5. Algemene vergadering TEVEOOST

pro memorie

6. Samenwerkingsovereenkomst - opmaak van een deelbekkenbeheersplan Moervaart

pro memorie

7. Overeenkomst interlokale vereniging "Meetjeslandse Burensportdienst"

pro memorie

8. Huur klascontainer

pro memorie

9. Aankoop van een CP­OPS commandowagen

pro memorie

10. Brandweerkazerne ­ meerwerken

pro memorie

11. Aankoop woning Sint-Sebastiaanstraat

pro memorie

12. Toelage aan harmonieën

pro memorie

13. Reglement inzake erkenning en subsidiëring van feestcommissies

De gemeenteraad besliste unaniem tot een aanpassing van het reglement voor erkenning en subsidiëring van de feestcommissies. Er werd voorzien in een verhoging van de subsidies met ± 250,00 euro voor elk van de categorieën ter compensatie van de de gestegen levensduurte. De plaatselijke commissies hebben voortaan meer keuze van activiteiten bij de opmaak van het kermisprogramma en/of eindejaarsprogramma om voor subsidiëring in aanmerking te komen. Daarnaast drongen zich enkele verduidelijkingen op in verband met het tijdstip van uitbetaling, de eventuele voorschotten voor opstartende feestcommissies en de wijze van het indienen van de aanvraag.

     klik hier voor de volledige tekst van het nieuwe reglement


De CD&V-fractie staat volledig achter het subsidiëren van activiteiten die het contact tussen de inwoners bevorderen en aldus de verzuring van onze maatschappij tegengaan. De CD&V keurde het nieuwe reglement goed.
 

14. Reglement op de organisatie van de Paas-­ en augustuskermis op de Grote Markt

pro memorie

15. Politieverordening op de inrichtingen bestemd voor de verhuring van kamers ­ wijzigingen

pro memorie

16. Politieverordening op de begraafplaatsen en crematoria

De Vlaamse overheid nam via het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en het uitvoeringsbesluit van 16 mei 2004 tot de organisatie, inrichting en beheer van de begraafplaatsen en crematoria een aantal beslissingen. Als gevolg daarvan wordt het politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen aangepast.

De voornaamste wijzigingen behelzen:

- elk graf moet minimum tien jaar bewaard blijven.
- ontgravingen mogen niet binnen de tien jaar gebeuren, tenzij op gerechtelijk bevel;
- bij ontgravingen moet de plaats visueel worden afgeschermd van het publiek;
- graven moeten minimum één meter verwijderd blijven van de rand van het kerkhof;
- lijkisten moeten minimaal 60 cm van elkaar verwijderd zijn;
- maximum 3 lijkkisten boven elkaar met minimaal 35 cm grond ertussen en 65 cm onder het maaiveld;
- aanpassing van de procedure voor bekendmaking van ontruiming van verwaarloosde graven (kunnen pas worden geruimd na één jaar aanplakking van een bericht aan het graf zelf en aan de ingang van het kerkhof);
- er wordt een lijst voorbereid van historisch belangrijke graven;
- aanpassingen in de wijze van vervoeren van lijken en as.

                         >>> zie tekst van het nieuwe reglement

17. Retributie op het parkeren - aanpassing

pro memorie

18. Jeugdwerkbeleidsplan 2005-­2007

CD&V-raadslid Rik Laureys:

Hij stelde dat de CD&V-fractie het jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 zal goedkeuren. Hij vindt het een zeer goed plan dat opgemaakt is door de jeugd zelf. Hij apprecieert de houding van de schepen van jeugd waarbij hij rekening houdt met het negatieve advies van de jeugdraad in verband met de voorgestelde transfer van 2.000 euro kredieten van de projecttoelage voor verenigingen naar de projecttoelage voor derden. Hij heeft wel bedenkingen bij de locatie van het geplande jeugdontmoetingscentrum.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

1) Geen jeugdcentrum/fuifruimte in de VEM-gebouwen:

Het provinciaal interventieplan voorziet voor het Sevesobedrijf Rütgers diverse risicocontouren die duidelijk in kaart gebracht zijn en die getrokken worden rond zeer specifieke risicopunten van het bedrijf.

De opslagafdeling van benzeen is een gedefinieerd risicopunt dat vrij zuidelijk is gelegen. Het provinciaal interventieplan heeft voor uitstroming van vloestof uit deze opslagplaats drie risico-scenario's met bijbehorende contouren gedefinieerd:

1) Dispersie of verspreiding van de benzeen zonder ontsteking kan aanleiding geven tot toxische effecten: er werden risicocontouren gedefinieerd op 140m en 90m, volgens de windsnelheid.
2) Poelbrand of een directe brand aan de brond geeft grote hittestraling: er werden risicocontouren gedefinieerd op 240 en 150 m, volgens de windsnelheid..
3) Overdrukeffecten kunnen zorgen voor verspreiding van benzeen met vertraagde ontsteking. Daarvoor werden contouren voorzien van 220, 190, 110 en 90 meter afhankelijk van overdruk en windsnelheid.

Het VEM-gebouw en de parking situeren zich op 140 à 150 meter van de risicobron, en vallen daarmee binnen 4 gedefinieerde risicocontouren van het provinciaal veiligheidsplan. Risicoberekeningen gaan echter ook uit van het normaal te verwachten aantal verblijvende personen in de omgeving van het bedrijf. Bij het inrichten van een fuifruimte voor 500 jongeren op die plaats zal ongetwijfeld een nieuwe risicoanalyse moeten gebeuren met strengere contouren tot gevolg.

Het bedrijf VFT spant zich al jaren in om de gronden tussen de bedrijfsterreinen en de Kennedylaan te verwerven, teneinde permanente bewoning binnen de veiligheidscontouren te minimaliseren en aldus de risico's verder te doen dalen. Het zou dan ook van onaanvaardbare onachtzaamheid getuigen mocht het gemeentebestuur juist in die zone een fuifruimte voor de jeugd inrichten. Ik kan me trouwens niet voorstellen dat hiervoor een vergunning of toelating kan worden bekomen.

We hadden het hiervoor over bescherming van de bevolking tegen het bedrijf. Helaas moeten we ook met het omgekeerde rekening houden. Vandalisme en baldadigheden zijn nooit uit te sluiten. Waar veel jongeren samenkomen stijgt het risico op dergelijke fenomenen. Ik wil niet in de buurt zijn wanneer één of andere dronken jongere het in zijn hoofd haalt in de Oscar Boultonstraat met vuurpijlen te experimenteren.

Ik vraag dan ook met aandrang dat onze schepen van jeugd eindelijk eens stopt met fantaseren en onze jeugd luchtkastelen voor de ogen te houden. De CD&V-fractie vraagt gewoon dat hij duidelijke informatie opvraagt bij provinciediensten en/of brandweer of in het gebouw van de VEM een jeugdcentrum aangewezen dan wel toegelaten kan worden. Ik voorspel u evenwel: het antwoord zal NEEN zijn.

2) Gaat de geplande nieuwbouw van IVEG in de Verbroederingslaan nog door?

Wij vingen geruchten op dat de door VEM geplande nieuwbouw op de terreinen van de gemeentelijke garages in de Verbroederingslaan niet zou doorgaan. Het lijkt me ook logisch aangezien IVEG hier in Zelzate amper 6 à 7 personeelsleden huisvest. Daardoor zouden ook de gebouwen op de Vredekaai niet vrijkomen. De CD&V-fractie vraagt verduidelijking aan het college over deze zaak.

Schepen Tollenaere vroeg zich af of er een alternatief is? Er zijn geen financiële middelen voorhanden om een zaal met bijvoorbeeld een capaciteit van 500 personen te bouwen en een alternatief naast de voormalige parochiezaal werd door de jeugd via een enquête verworpen.

De burgemeester bevestigde dat de bouwplannen van IVEG in de Verbroederingslaan doorgaan.

19. Bedrijvenbelasting

De gemeente voert voor het dienstjaar 2004 een nieuwe algemene gemeentebelasting op de bedrijven in.

                         >>> zie tekst van het nieuwe belastingreglement

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De CD&V-fractie is niet a priori tegen een belasting op bedrijven. Wij zijn immers van oordeel dat iedereen zijn steentje moet bijdragen in de financiering van de gemeentelijke diensten. Toch zal de CD&V-fractie zich onthouden bij de stemming over deze belasting om volgende redenen:

- Wegens de overdreven zware agenda heeft de CD&V-fractie onvoldoende tijd gehad om dit compleet nieuwe belastingreglement te bestuderen.
- Er is hierover geen enkel overleg geweest met de betrokken partijen. Noch de middenstandsorganisaties, noch de lokale economische adviesraad werden hieromtrent om advies gevraagd. Nochtans zou het schepencollege uit het verleden beter een aantal lessen hebben getrokken. Voorafgaand overleg kan wellicht een aantal problemen voorkomen en de weerstand verlagen.
- Het impact van deze belasting op de individuele belastingplichtigen is onduidelijk. Er was geen enkele simulatie of raming ter beschikking van de gemeenteraadsleden.

De SPA-ZOW-meerderheid keurde deze belasting goed.

20. Begrotingswijziging

pro memorie

De overige punten konden omwille van tijdsgebrek niet worden behandeld en worden verschoven naar de volgende zitting van de gemeenteraad die wellicht eind november zal doorgaan.

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014