Gemeenteraad 11-05-2004

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

30-05-2004     

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Op dinsdag 11 mei 2004 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

pro memorie

1. Goedkeuring notulen

pro memorie

2. Mededelingen / Kennisgevingen

b) Raad van State vernietigt invoering Zelzaatse vennootschapsbelasting

De beslissing van de gemeenteraad van 17-04-1997 tot heffing van een gemeentebelasting op bepaalde categorieŽn van vennootschappen werd door de Raad van State vernietigd. Het hoogste rechtsorgaan van ons land oordeelde dat het reglement het verschuldigd zijn van de belasting afhankelijk maakt van een criterium waarvoor geen genoegzame verantwoording bestaat en dat daardoor het gelijkheidsbeginsel geschonden werd.

     zie arrest nr. 129.347 van 16 maart 2004 van de Raad van State

Vernietiging betekent dat het besluit voor de vestiging van de belasting nooit heeft bestaan en dat de gemeente de betaalde belastingen zal moeten terugbetalen. Deze vernietiging van de beslissing voor het dienstjaar 1997 zal zich uiteraard doortrekken tot de dienstjaren 1998, 1999, 2000, 2001 en 2002, waarin in Zelzate een zelfde belasting werd gevestigd. Ruw geschat denk ik dat de gemeente zowat 1 miljoen euro zal dienen terug te betalen.

Naar ik vernam zal de gemeente dit echter niet spontaan doen, waardoor de vennootschappen zullen worden verplicht een burgerlijke vordering in te stellen om hun geld terug te krijgen. Het schepencollege rekent erop dat veel vennootschappen, omwille van de kosten die een gerechtsvordering met zich meebrengt, zullen aarzelen om dergelijke procedure op te starten.

De CD&V heeft de wettelijkheid van het reglement van de vennootschaps- en bedrijvenbelasting in het verleden steeds bestreden.  

     zie tussenkomst CD&V-fractie op Gemeenteraad van 6 september 2001

Het arrest van de Raad van State bevestigt nu dat de CD&V gelijk had en dat onze SP.A-VLD-meerderheid, gesteund door de PVDA, een totaal onverantwoord risico heeft genomen om deze belasting te handhaven.

De CD&V-fractie is dan ook van mening dat de gemeente spontaan de onterecht geÔnde belastingen dient terug te betalen. In het andere geval worden de vennootschappen immers verplicht om nog een gerechtsprocedure in te stellen om hun onterecht belasting terug te vorderen. Het gaat niet op dat, door deze zware fout van onze beleidsverantwoordelijken, de Zelzaatste vennootschappen nog eens extra in hun zak moeten tasten.

De CD&V-fractie zal aan de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad een punt toevoegen, waarbij de raad zal worden voorgesteld om de lopende gerechtelijke betwistingen omtrent de vennootschapsbelasting te beŽindigen en om over te gaan tot spontane terugbetaling van de onterecht geÔnde vennootschapsbelasting.
 

3. Klein Rusland - bestek aanleg verkeersdrempels

pro memorie

4. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - aanpassing (zone 30 Klein Rusland)

pro memorie

5. Belasting op drankslijterijen open na het sluitingsuur - aanpassing

pro memorie

6. Intergemeentelijke drugpreventiedienst - goedkeuring statuten

pro memorie

7. Algemene Vergadering Teveoost - goedkeuring agenda / mandaatverlening

pro memorie

8. Algemene Vergadering IDM - goedkeuring agenda / mandaatverlening

pro memorie

9. Algemene Vergadering Westlede - goedkeuring agenda / mandaatverlening

pro memorie

10. Algemene Vergadering Veneco - goedkeuring agenda / mandaatverlening

pro memorie

11. Algemene Vergadering IVEG - goedkeuring agenda / mandaatverlening

pro memorie

12. Onderhoud perken - goedkeuring bestek

zie technische omschrijving van de uit te voeren werken:

13. Airconditioning bibliotheek Ė principebeslissing - goedkeuring bestek

pro memorie

14. PV kasnazicht 1ste kwartaal 2004

pro memorie

 15. Gemeentelijke sportdienst - werkingsverslag 2003

pro memorie

16. Politiereglement op de inrichtingen bestemd voor de verhuring van kamers

Zie ontwerptekst van het nieuw reglement: Kamerreglement

17. Kerkfabriek Sint Antonius - rekening 2003

pro memorie

18. Kerkfabriek Sint Laurentius - rekening 2003

pro memorie

19. Jeugwerkbeleidsplan 2002 2004 - jaarplan

pro memorie

20. Parkeershop - huurovereenkomst

pro memorie

21. CEVI VZW - statutenwijziging

pro memorie

22. TMVW - cross boarder lease - principebeslissing

pro memorie

23. Afgifte administratieve stukken - aanpassing tarieven

pro memorie

24. Contractuele aanwerving van studenten

pro memorie

25. Overeenkomst tussen de gemeente Zelzate (BelgiŽ) en Terneuzen (Nederland) inzake wederzijdse bijstandverlening bij het bestrijden van branden en de hulpverlening bij ongevallen

pro memorie

26. Personeel - administratief statuut - aanpassing

pro memorie

27. Milieubelasting 2004 - aanpassing

pro memorie

28. Gevolgen van inkrimping betalend parkeren overzicht en borging van de gemaakte afspraken met APCOA inschatting financieel resultaat (op verzoek van de CD&V-fractie)

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Met de inkrimping van het betalend parkeren kregen de parkeerwachters een aantal nieuwe taken. De burgemeester verklaarde op de gemeenteraad van 14 januari 2004 dat er intensere controle zal komen op de naleving van de reglementering op sluikstorten, parkeren van vrachtwagens > 7,5 ton, hondenpoep, foutief parkeren,Ö en dit via een bijkomende opdracht aan de firma Apcoa als compensatie voor de weggevallen controle op het betalend parkeren.

Als ik me niet vergis heb ik in de krant gelezen dat de burgemeester de parkeerwachters bevoegd heeft verklaard om overtredingen vast te stellen.

Welke concrete afspraken zijn er intussen met APCOA gemaakt en welke aanpassingen zijn er eventueel gebeurd aan de concessieovereenkomst?
 

29. Onderhoud wandelpaden groot park voorstel voor overeenkomst met Vlaams Gewest voor regelmatige veegbeurt wandelpaden (op verzoek van de CD&V-fractie)

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Ik krijg regelmatig de opmerking van inwoners dat de voetpaden in het park op de oude kanaalbedding onvoldoende worden onderhouden. Vooral de aanwezigheid van bladeren is hierbij een storende factor. Kan de gemeente aandringen bij de diensten van het Vlaams Gewest, de beheerder van het park, om hier regelmatig een veegbeurt te organiseren.

Wellicht kan er een overeenkomst worden gesloten tussen het Vlaams Gewest en het Zelzaats gemeentebestuur waarbij tegen vergoeding van mankracht, gebruik van materiaal en afvoerkost van bladeren en veegvuil, onze veegwagen een aantal keren per jaar hiervoor wordt ingezet.

De CD&V-fractie verzoekt het schepencollege deze mogelijkheid te onderzoeken.
 

30. Dempen van gracht en betwisting eigendommen tussen eigendommen Omer De Bruyckerstraat en Blende bespreking (op verzoek van de CD&V-fractie)

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

In de gemeenteraad van 27 oktober 1999 hield ik een tussenkomst in verband met de aanwezigheid van een stinkende open riool en betwisting van de perceelsgrenzen tussen de woningen van de Blende en de Omer De Bruyckerstraat. Al die tijd dienden de nieuwe eigenaars uit de Omer De Bruyckerstraat wachten op de hun door de bouwmaatschappij beloofde afsluiting achteraan hun eigendom.

Onlangs is er een aannemer, in opdracht van de huisvestingsmaatschappij Wonen, overgegaan tot plaatsen van de afsluiting en dempen van die gracht. Van deze werken werden de mensen van de Blende niet verwittigd. Het lijkt er wel op dat zij voor een voldongen feit werden gesteld.

Twee vragen:

1) De gracht tussen de eigendommen van de Omer De Bruyckerstraat en de Blende werd door de aannemer gedempt, zonder afwateringsbuizen te steken. Naar mijn mening is dergelijk werk vergunningsplichtig. Indien er een vergunning is dan kreeg ik die graag ter inzage. Zo neen, wat gaat de gemeente doen ter vrijwaring van de belangen van de aanpalende eigenaars, wanneer er door deze werken wateroverlast ontstaat?

2) De afsluiting werd door de aannemer geplaatst blijkbaar zonder verwittiging van de inwoners van de Blende. Is men dan akkoord geraakt inzake de eigendomsbetwistingen? Naar mijn mening is dergelijk werk vergunningsplichtig. Indien er een vergunning is dan kreeg ik die graag ter inzage. Zo neen, wat gaat de gemeente doen ter vrijwaring van de belangen van die eigenaars van de Blende die de perceelgrens nog betwisten?

Ik vroeg het schepencollege vier jaar geleden om bemiddelend op te treden in deze zaak. De burgemeester stelde toen dat dit een burgerlijke zaak betrof waarbij de gemeente geen betrokken partij was. Toch meen ik dat de gemeente als vergunningverlenende overheid wel degelijk betrokken partij is.
 

31. Filiaal academie voor muziek en woord stand van zaken dossier (op verzoek van de CD&V-fractie)

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Op de gemeenteraad van 10 december 2002 keurde de gemeenteraad het principe tot oprichting van een filiaal van de Academie voor Muziek en Woord van Eeklo goed. De CD&V-fractie stelde toen achter het principe te staan, meer nog zelfs vragende partij te zijn voor een lokale academie, maar het moeilijk te hebben met de stuntelige wijze waarop dit dossier werd voorbereid. Wij vroegen meer informatie en het betrekken van de cultuurraad en de lokale actoren in deze branche.

Op de gemeenteraad van 3 juni 2003 stelde de burgemeester dat het dossier nog steeds in voorbereiding was. Indien dit dossier voor definitieve besluitvorming rijp is, zou het opnieuw aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

We zijn nu bijna aan het eind van het schooljaar. De CD&V-fractie hoop dat het dossier intussen voldoende rijp is om op 1 september 2004 van start te kunnen gaan met een lokale muziekacademie. Om die reden vraagt de CD&V-fractie het schepencollege stand van zaken.


Hij kwam echter van een kale reis terug. Uit de reactie van schepen Paul Tollenaere bleek dat we eigenlijk nog geen stap verder staan, integendeel. Eerdere plannen om een Zelzaats filiaal op te richten van de Academie voor Muziek & Woord van Eeklo lijken niet meer aan de orde. Ook een voorstel voor een samenwerkingsverband tussen de plaatselijke muziekschool Ars Musica en voornoemde academie wordt door het schepencollege afgehouden.

De schepen stelde dat er een lokalenprobleem is. Het gebruik van bestaande klaslokalen heeft men hem afgeraden. Hij zou dus willen wachten tot de geplande verhuis van het provinciaal BLO van de Caluslaan naar Assenede. Wanneer dit zal gebeuren weten men nog niet.

Hij is zich bewust van de vraag van beide Zelzaatse harmonieŽn naar opleidingsmogelijkheden zoals bijv. notenleer en zou bereid zijn hieraan tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van een leraar nitenleer op kosten van de gemeente. Tegen 1 september 2004 is dit volgens hem echter onmogelijk te organiseren.

In Assenede staat men hierin verder. Indien er een samenwerking komt met Assenede dan zou dit neerkomen op het geven van een eerste jaar notenleer in Zelzate om dan nadien lokalen en instrumenten te kunnen delen. De schepen beweerde zeer recent de voorzitters van de Zelzaatse harmonieŽn hierover te hebben aangeschreven. Op de vraag van Martin Acke om hiervan een kopie te krijgen is het echter nog steeds wachten.

Wij hebben de indruk dat onze schepen van cultuur Tollenaere weinig vertrouwen heeft in anderen en liever alle touwtjes in eigen handen houdt. Waarom hij de voorkeur geeft aan een samenwerkingsverband met Assenede met het oog op een oprichting van een muziekacademie in Zelzate-Centrum is ons een raadsel. De vraag is op welke plaats en of hij daarmee het bestaande initiatief Ars Musica in de kou zal laten staan?
 

32. Gemeentelijk beleggen met een goed geweten (op verzoek van de PVDA-fractie)

pro memorie

33. Vragen bij een eventueel grootschalig dumpen van afval op Klein Rusland (op verzoek van de PVDA-fractie)

pro memorie
 

II. GEHEIME ZITTING

1. IDM - Raad van Bestuur - aanduiding lid

pro memorie

2. Jeugdhuis Kiepietiezie - stand van zaken

pro memorie

3. Machtiging rechtszaken

pro memorie

4. Bosgroep Ė oprichtingsvergadering - vertegenwoordiging

pro memorie

5. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstellingen

pro memorie

6. Onderwijzend personeel - verlof voor verminderde prestaties wegens familiale omstandigheden

pro memorie

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014