Gemeenteraad 17-03-2004

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

04-05-2004     

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

1. Begrotingswijziging nrs. 1 en 2

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De CD&V-fractie zal tegen deze begrotingswijzigingen stemmen omwille van het gebrek aan visie en standvastigheid van het schepencollege inzake financieel beleid. Ik verklaar me nader.

a) Begrotingswijziging 2004/1 – Gewone Dienst

Doel van deze begrotingswijziging:

- rechtzetting van een aantal terechte commentaren die de oppositie bij de behandeling van de initiele begroting op 14 januari formuleerde.
- rechtzetting onwettige toestand inzake de klacht van CD&V, VLD en PVDA.

Deze begrotingswijziging kort na de initiële begroting bewijst nogmaals zeer duidelijkheid dat onze socialistische bestuurders absoluut geen visie hebben en er maar op los besturen van het ene probleem naar het andere. Een gevaarlijke toestand want het is met uw en mijn centen dat zij dit doen.

Ik merk dat er deze keer wel een ondertekend advies van de begrotingscommissie is toegevoegd dat echter uitblinkt in eenvoud.

Wat wordt er rechtgezet via deze begrotingswijziging?

1) Gewone uitgaven:

- Roerende voorheffing: 28,5 k€ minder betaald – reden?

- Terugbetaling sociale tarieven Gezinsbelasting en Milieubelasting: 14,4 k€

- Inrichten gratis openbaar vervoer: 75 k€ - op welke basis? – Is onderzoek naar andere mogelijkheden gebeurd?

2) Gewone ontvangsten:

- Beleggingsopbrengsten schatkistcertificaten: + 90 k€

- Beleggingsopbrengsten op termijnrekening: - 190 k€ - reden van deze minopbrengst van 100 k€?

- De gemeente heeft nu serieuze spaarpot door verkoop elektriciteits- en gasnet – welke beleggingsstrategie heeft men?

- De nieuwe raming voor het Gemeentefonds wijst nog maar eens op de wijze waarop de paarse regering Verhofstadt de kiezer bedriegt. De beloofde verhoging van het Gemeentefonds wordt nog maar eens afgeroomd door de federale regering met als gevolg dat de gemeenten eventuele tekorten bij hun inwoners moeten gaan halen. Voor Zelzate komt dit neer op een verlaging van het Gemeentefonds voor de gemeente van 105.137 euro en voor het OCMW nog eens 26.284 euro. Kortom: Zelzate zal in 2004 van de federale overheid ruim 131.000 euro (5,3 MF) minder krijgen dan beloofd. Dat de kiezer in juni maar goed voor ogen houdt welk spelletje dat VLD en SP.a in de regering aan het spelen zijn.

- Extra toezicht op sluikstorten + 10.000 euro en op vervuiling door hondepoep + 2.500 euro. Een goede zaak. Maar wie zal voor dit extra toezicht zorgen? APCOA? We zullen de resultaten maar geloven als we ze zien. Dat het gemeentebestuur in elk geval maar eerst eens begint met haar eigen sluikstorten op te ruimen: bijv. het plastiekafval in het park en de loopgraven van Klein-Rusland. Een schande zoals dit daar ligt.

- Betalend parkeren: van 180.000 naar 122.000 euro. Het gemeentebestuur rekent op een vermindering van 97 k€ parkeerinkomsten en wil hiervan 25 k€ recupereren door inkomsten van de gedepenaliseerde overtredingen. M.a.w. men rekent nog op 54 % parkeergeld na de inkrimping. Dit is een utopie. Ik verwijs voor mijn inschatting naar de vroegere tussenkomsten hieromtrent op deze gemeenteraad.

- Het gaat onze kas voor de wind. Een beetje later dan verwacht, maar daar komt het verguisde Telenet-dossier dan toch met 320 k€ (13 MF) aandraven. Een éénmalige injectie die in elk geval extra budgettaire ruimte schept.

Dank zij de éénmalige injectie van Telenet daalt het voorzien tekort (€ 654.271,00 of 26 MF) amper t.o.v. de originele begroting van 2 maanden terug. Dit tekort is aanvaarbaar gezien het huidige begrotingsoverschot van € 4.620.348,00.

b) Begrotingswijziging 2004/1 – Buitengewone Dienst

Doel van deze begrotingswijziging: rechtzetting van een aantal terechte commentaren die de oppositie bij de behandeling van de initiële begroting op 14 januari formuleerde.

1) Buitengewone uitgaven:

- de welwillende aankoop van de hoekwoningen van Sint-Sebastiaanstraat en Leegstraat door het gemeentebestuur heeft zijn effect niet gemist. Dank zij dit precedent kan het gemeentebestuur niet anders dan nog een krotwoning kopen in de Sint)-Sebastiaanstraat. Dit zal de gemeente € 39.000,00 kosten. Wat gaat men met die grond doen?

- de aankoop van de parochiezaal Debbautshoek valt iets duurder uit dan verwacht: 249.500 i.p.v. 248.000 euro. Deze meerprijs kan voor de verkopende vzw een compensatie vormen voor het gedurende lange tijd gratis ter beschikking stellen van deze infrastructuur. Niet alleen was de betaalde huur veel lager dan de intrest op de aankoopsom, maar bovendien komt die ondertussen betaalde huur in mindering van de aankoopsom. Ik begrijp waarom de gemeente met de verkoop geen haast had.

- de verwarmingsinstallatie van de parochiezaal Debbautshoek dient te worden vernieuwd: 25.000 euro.

- de uitgave voor de wegenis van het terrein van het vroegere zwembad wordt geschrapt: - 137.000 euro. Hoeveel hebben tot nu toe de ontwerpkosten in dit dossier gekost? Want die zijn we uiteraard kwijt door het gebrek aan visie van het schepencollege. Anderzijds zijn we blij dat dit gemeentelijk eigendom blijft. De CD&V-fractie ziet hierin nog steeds de ideale plaats voor een cultuurcentrum – annex jeugdcentrum. De aanleg van een aantal terreinen voor openluchtsport staan o.i. die plannen niet in de weg.

- verkeerslichten aan brandweer: 23.000 euro

- een kleine graafmachine: 20.000 euro – waarvoor?

- openbare verlichting: 77.000 euro: waar komt die juist?

- project Gentse Kanaalzone: faze 2 van de 6: 12.395 euro. Wat houdt dit concreet in behalve een bijdrage bij het kunstwerk 'Speybank'?

Gezien de extra budgettaire marge heeft de CD&V-fractie toch een aantal voorstellen voor projecten die rechtstreeks de bevolking tegemoet komen. Wij hebben de voorbije jaren immers gezien dat het schepencollege vooral inspanningen doet om de gemeentelijke gebouwen en burelen te verfraaien. Hieraan zijn ettelijke miljoenen besteed: de brughuizen, het politiekantoor, het gemeentehuis en zijn lift, de schepenburelen, de technische dienst, parking voor gemeentepersoneel, OCMW-administratie, brandweerkazerne,... Ook nu is men nog in het gemeentehuis volop werken aan het uitvoeren. Dat mag wat ons betreft. De gemeentelijke infrastructuur moet dermate zijn dat een goed dienstverlening naar de inwoners mogelijk is. Toch wordt het stilaan tijd dat meer aan de inwoner zelf wordt gedacht. Naast ons aandringen om een aantal in de begroting voorziene investeringen nu ook daadwerkelijk uit te voeren vraagt onze fractie prioriteit voor nog een aantal zaken die budgettair niet zo overdreven veel middelen vragen.

De CD&V zou op de buitengewone begroting 125.000 euro wensen vrij te maken voor volgende realisaties:

1. Snelheidsremmende maatregelen voor ’t Vergeten Stuk in de Wachtebekestraat: 10.000 euro

- bewegwijzering richting Gent + fietspad richting Rostijne
- aanleg verkeersplateau in Wachtebekestraat t.h.v. Begonialaan
- aanleg verkeersdrempel in Wachtebekestraat t.h.v. woning nr. 122

Antwoord burgemeester: hij weigerde speciaal hiervoor geld in de begroting 2004 in te schrijven. Hij beweerde wel dat het schepencollege van plan is om bij de heraanleg van riolering en wegdek van het "Pompstraatje", het zijstraatje van de Wachtebekestraat dat uitkomt achteraan de OCMW-tuin, een aantal meerwerken te voorzien voor snelheidsremmende maatregelen. Omdat het voorziene budget van 87.000 euro voor het "Pompstraatje" dan bijna zeker met meer dan 10 % zal worden overschreden, moet het dossier wellicht terug goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

2. Uitbreiding openbare verlichting: 45.000 euro

- Tweede Gidsenlaan – uitbreiding van het dossier van agendapunt 17 met verlichting van het viaduct en de trappen
- Kasteelstraat – doortrekken verlichting tot aan de fietserstunnel onder de N49/A11
- Openbare verlichting Jachthaven

3. Verfraaiing en veiligheid: 20.000 euro

- Afbraak woning op hoek van Assenedesteenweg en Denderdreve en aanleg groenvoorziening
- Afbraak woningen op hoek van Leegstraat en Sint-Sebastiaanstraat en aanleg groenvoorziening

4. Project Gentse Kanaalzone – verfraaiing Klein-Rusland: 50.000 euro

In het kader van het ROM-project werden destijds 6 actiepunten naar voor geschoven teneinde de leefbaarheid van de wijk te verbeteren:

- Een beter openbaar vervoers- en een veiliger fietsverbinding met Zelzate
- De verbetering van het openbaar domein en de inrichting van de inkom van de wijk
- Het verbeteren van de sociale en culturele voorzieningen in de wijk
- Het voorzien van bijkomende sociale woonmogelijkheden
- Een betere inrichting van de groene ruimten rond het dorp
- Opstarten van een overleg met bedrijven om de milieuhinder te verminderen.

We hebben niet de indruk dat hier veel vooruitgang wordt geboekt. We zien weinig van een structurele aanpak door het gemeentebestuur. Bijna integendeel. De olifant van een drempel blijft de ingang van Klein Rusland domineren. Het blijft nog steeds wachten op de inrichting van de zone 30. Van een fietspad is nog niet veel te merken. De groene ruimten rond het dorp liggen er meer dan belabberd bij (sluikstort, verdachte aanvoeren van grond, plastiekafval en grachten van de strijd tegen de miljoenpoten,…). Verschillende sociale huurwoningen in Klein Rusland kampen met ernstige comfortproblemen. De sociale en culturele voorzieningen in de wijk zijn nu een echt drama nadat het schooltje werd gesloten na een belangenconflict tussen burgemeester en OCMW-voorzitter. Het OCMW-bestuur heeft destijds gratis het schooltje gekregen om er wat van te maken. Blijkbaar blijven zij in gebreke.

De CD&V-fractie stelt voor in de buitengewone begroting van 2004 een bedrag van 50.000 euro extra in te schrijven om versneld over te gaan tot de meest dringende herstellingen en opkuisoperaties van voetpaden en groenzones, met ondermeer het dichtmaken of fatsoeneren van de grachten tegen de miljoenpoten. Met de aanleg van een betonnen goot van een achttal centimeter breed en een 10-tal centimers diep, al dan niet in prefabelementen, naast de Achille de Clercqlaan kan m.i. hetzelfde effect worden bekomen dan de huidige loopgraven, maar dan veel properder. De gemeente zal bovendien nadien besparen in de onderhoudskosten.

2) Buitengewone Ontvangsten:

- Wegens het niet doorgaan van de verkoop van de gronden van het vroegere open zwembad (-208.000 euro) moeten de inkomsten voor de geplande investeringen uit leningen komen.

- de begrotingswijziging voorziet een globale verhoging van de op te nemen leningen met 226 k€ : van 3,7 M€ naar 3,9 M€.

Voor de door de CD&V hiervoor geschetste extra-uitgaven zou dit bedrag verhogen met nog eens 125 k€. Gezien de lage leninglast kunnen de werken momenteel immers best worden gefinancierd via leningen.

2. Arbeidsreglement

pro memorie

3. Arbeidsreglement gemeentelijke onderwijsinstellingen van het basisonderwijs

pro memorie

4. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - aanpassing

pro memorie

5. Overeenkomst met Progecov vzw betreffende bijkomende opdrachten arbeidsveiligheid

pro memorie

6. Organiek reglement gemeentelijke vrijwillige brandweer - omzetting van de weddenschalen in euro

pro memorie

7. Huurovereenkomst politiekantoor - aanpassing

pro memorie

8. Politiereglement op de inrichtingen bestemd voor de verhuring van kamers

pro memorie

9. Aquafinproject aansluiting Suikerkaai - gecombineerd dossier

pro memorie

10. Aankoop woning Sint-Sebastiaanstraat

pro memorie

11. Overname wegenis

pro memorie

12. PV Kasnazicht 4de kwartaal 2003

pro memorie

13. Inrichten bureel t.b.v. parkeerwinkel in de gebouwen van de gemeentelijke technische dienst Suikerkaai

pro memorie

14. Vervangen vloerbekleding op diverse plaatsen van het gemeentehuis - principebeslissing - goedkeuring bestek

pro memorie

15. Jeugdwerkbeleidsplan - subsidiereglement - aanpassing

pro memorie

16. Jeugdhuis Kiepietiezie - opzegging huurovereenkomst

pro memorie

17. Openbare verlichting Tweede Gidsenlaan

pro memorie

18. Openbare verlichting verbindingsweg tussen de verkaveling Trekweg en J. Stobbaertstraat

pro memorie

19. Aanbrengen zebrapadverlichting ter hoogte van de schoolingangen in de Patronagestraat

pro memorie

20. Huisvesting - gemeentelijke verbeterings en aanpassingspremie - wijziging

pro memorie

21. Ontsluiting Marguerite Ottestraat/Veldbrugstraat

pro memorie

22. Straatnaamgeving - René Vermandelstraat

pro memorie

23. Openverklaring betrekking milieuconsulent

pro memorie

24. Scoutsgroep De Kievit - recht van opstal

pro memorie

25. Uitvoeren van wegen en rioleringswerken Kleine Landeigendomlaan - principebeslissing

pro memorie

26. Projectvereniging Cultuur Overleg Meetjesland (COMEET) - toetreding - goedkeuring ontwerpstatuten - bepaling financiële bijdrage (zowel op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen als op verzoek van de CD&V-fractie)

Zie toelichting CD&V-fractie :

27. Keuze van het gemeentebestuur voor IVEG i.p.v. voor WVEM voor elektriciteits- en gasdistributie in Zelzate - vergelijking van de uiteindelijke kostprijzen voor energie voor gemeentebestuur en inwoners (op verzoek van de CD&V-fractie)

pro memorie

28. Belbus Meetjesland - voorstel tot uitbreiding actiegebied met Zelzate-West - principebeslissing (op verzoek van de CD&V-fractie)

Zie toelichting CD&V-fractie :

29. Vernieuwde derdebetalersystemen bij De Lijn - mogelijkheden voor goedkoper of gratis openbaar vervoer binnen Zelzate - bespreking (op verzoek van de CD&V-fractie)

Zie toelichting CD&V-fractie :

30. Stemming over de onmiddellijke stopzetting van het betalend parkeren in Zelzate. Vastleggen van de modaliteiten tot opzegging van de concessie (op verzoek van de PVDA-fractie)

pro memorie

31. Ontslag van politieraadslid – verkiezing nieuw politieraadslid (op verzoek van de CD&V-fractie)

pro memorie

32. Geen afschaffing van het niet dringend liggend ambulancevervoer (op verzoek van de PVDA­fractie)

pro memorie

33. Gezinsbelasting: regels gebruikt voor het toekennen van de gunst van gespreide betalingen (op verzoek van de PVDA-­fractie)

pro memorie

34. Vrijwillige brandweer – erkentelijkheidspremie - rechtzetting (op verzoek van de CD&V­fractie)

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Op de gemeenteraad van 13 januari 2004 werd artikel 66 van het grondreglement van het gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps betreffende de vergoeding van het vrijwilligerspersoneel geactualiseerd, naar aanleiding van een onduidelijkheid inzake de erkentelijkheidspremies.

Ik vroeg toen namens de CD&V-fractie om na te gaan of de vorige jaren aan onze op rust gestelde brandweermensen een exacte erkentelijkheidspremie werd uitbetaald en vroeg een rechtzetting indien zou blijken dat ook dan te lage premies werden uitbetaald.

Dit onderzoek is inmiddels gebeurd en op mijn vraag naar de resultaten kreeg ik van de gemeentesecretaris een lijst met de theoretische en de werkelijk uitbetaalde erkentelijkheidspremies van 2000 en 2001 (erkentelijkheidspremies uitgekeerd begin 2001 en 2002). Daaruit blijkt dat nagenoeg alle brandweermensen een veel te lage erkentelijkheidspremie kregen uitbetaald, behalve twee mensen. Dit doet vermoeden dat die twee personen een actualisatie vroegen en bekwamen, maar dat de lijn niet werd doorgetrokken naar de overige rechthebbenden. De tekorten schommelen volgens het aantal jaren dienst maar lopen zelfs op tot 9.500 BEF of € 235,00. Dit is onaanvaardbaar.

Ik meen dat niemand hier rond tafel zal ontkennen dat de inzet van onze brandweermensen waardering en erkenning verdient. Niet alleen moreel, maar ook financieel moeten onze eervol ontslagen brandweermensen dus de erkentelijkheidspremie krijgen waar ze wettelijk recht op hebben. Aangezien blijkbaar in het verleden berekeningsfouten zijn gebeurd moeten die worden rechtgezet.

De CD&V-fractie stelt de gemeenteraad voor om minstens de erkentelijkheidspremies die tijdens deze legislatuur werden uitgekeerd te regulariseren. Concreet betekent dit dat wij naast de rechtzetting voor het jaar 2003 die op de gemeenteraad van 13 januari 2004 werd beslist, ook vragen om het te weinig uitgekeerd bedrag voor de dienstjaren 2001 en 2002 bij te passen.

In de veronderstelling dat de me bezorgde tabel met berekeningen voor 2000 en 2001 juist is, waaraan ik gezien de spreiding van de bedragen echter sterk twijfel, zou dit neerkomen op een bedrag van ongeveer 130.000 BEF of € 3.200,00 per jaar.

De CD&V-fractie stelt voor om op de begroting van 2004 via begrotingswijziging een bedrag van € 6.500 extra te voorzien onder de gepaste loonrubriek.

Antwoord van de burgemeester: ik stel de gemeenteraad voor om hier niet op in te gaan.

II. GEHEIME ZITTING

1. Onderwijs - waarnemende aanstellingen

pro memorie

2. Machtiging rechtszaken

pro memorie

3. IDM Raad van Bestuur - aanduiding lid

pro memorie

4. IDM Raad van Bestuur - wijziging vertegenwoordiging

pro memorie

5. TEVEOOST Regionaal Adviescomité, regio Centrum en Raad van Bestuur - wijziging vertegenwoordiging

pro memorie

6. Beheerraad Plaatselijke Openbare Bibliotheek - wijziging vertegenwoordiging

pro memorie

7. onderwijs - ontslag voor 50 % uit de vervangingspool

pro memorie

8. onderwijs - vaste benoemingen

pro memorie

9. Gemeentepersoneel - pensioenaanvraag

pro memorie

10. Gemeentepersoneel - aanvaarding ontslag milieuconsulent

pro memorie

11. Aanstelling stedenbouwkundig ambtenaar / diensthoofd grondgebiedzaken

pro memorie

12. Projectvereniging COMEET - aanduiding stemgerechtigd lid en vertegenwoordiger met raadgevende stem

pro memorie

13. Economische raad - samenstelling bestuur

pro memorie

14. Jeugdhuis Kiepietiezie - stand van zaken

pro memorie

 

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014