Gemeenteraad 16-03-2004

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

07-04-2004     

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring notulen

de notulen van de zitting van 13 januari worden unaniem goedgekeurd. Een voorstel tot aanpassing van het verslag van 14 januari van CD&V-raadslid Martin Acke omtrent de verslaggeving rond het vroegtijdig beëindigen van de zitting door de burgemeester wordt door de meerderheid geweigerd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

* Oprichting aarden geluidsberm langs R4

De burgemeester meldde dat er een aarden geluidsberm zal worden aangelegd langsheen de R4 ter hoogte van de wijk Molenstukken. Het bestek wordt later aan de gemeenteraad voorgelegd. Uitvoering is voorzien halfweg volgend jaar. Dit maakt geen deel uit van de MER-studie.

* Herinrichting kruispunt Veldbrugstraat – Assenedesteenweg:

Tussenkomst CD&V-fractieleider Martin Acke:

klik voor een grotere figuurHet schepencollege opteert voor de oplossing zoals bijgevoegde plannetje (klik op figuur voor vergroting), mits verlegging van de fietsstrook achter de parkeerplaats. Ik vind dit geen goede beslissing en stel voor dat het originele concept wordt behouden om volgende redenen:

- De fietsstrook wordt momenteel gevormd door een grijze betonnen strook (geel op de figuur). Wijziging van het traject zal visueel verwarring scheppen voor fietsers en autobestuurders;
- Het is evenmin vanzelfsprekend dat de fietsers op een afstand van een paar tientallen meters twee keer een korte bocht moeten nemen;
- Het aanleggen van de parkeerstrook (rood op figuur) tussen fietspad en rijweg verdubbelt de kans op ongevallen door het openen van een portier van een geparkeerde wagen. De passagier van een geparkeerde wagen moet rekening houden met van achter komende fietsers en de bestuurder moet rekening houden met het achterkomend autoverkeer;
- De zichtbaarheid voor voertuigen komende vanuit de Krekelmuyter is groter met de fietsstrook langs de rijweg. Het feit dat men in de binnenkant van een bocht zit versterkt dit effect. Er mag worden verwacht dat de vooral de parkeerplaatsen ter hoogte van de frituur regelmatig zullen zijn ingenomen en die bevinden zich juist voor de Krekelmuyter;
- Het fietspad creëert ruimte voor uitstappende passagiers van de op de rijweg stilstaande bus, terwijl geparkeerde wagens dit gaan verhinderen. Daardoor moet de bus verder naar het midden van de baan stoppen en zal het verkeer extra hinderen.

Antwoord burgemeester: er wordt akte genomen van uw opmerkingen.

* Klacht van Dirk Goemaere:

De gouverneur spreekt zich duidelijk uit dat de burgemeester niet het recht heeft te beslissen over het al of niet doorgaan van een stemming. De gemeenteraad eigenhandig afsluiten, bijvoorbeeld om een stemming van de oppositie te verhinderen, zoals vorige gemeenteraad is gebeurd kan dus niet. Hierover is een nieuwe klacht lopende bij de gouverneur.

* Afrekening APCOA voor 2003:

De netto-opbrengst voor de periode oktober-november-december 2003 bedraagt 20.817,22 euro.

* RvB IDM van 10-12-2004:

Tussenkomst CD&V-fractieleider Martin Acke:

Ik merk in het verslag dat omwille van de notulering van een onbezonnen bedenking van een lid, werd beslist om voortaan alleen de beslissingen van de raad te vermelden met als motivatie dat dit kortere verslagen geeft en misverstanden vermijdt. Deze maatregel betekent een verarming van het verslag ten behoeve van de diverse gemeenteraden. Ik wou de gemeenteraad vragen om de raad van bestuur te vragen om de verslaggeving zoals vroeger te laten gebeuren.

Antwoord burgemeester: ik geef u geen ongelijk; de vraag zal worden gesteld.

* RvB Veneco d.d. 17-12-2003

Tussenkomst CD&V-fractieleider Martin Acke:

In het regionaal bedrijventerrein Rieme-Noord zouden er momenteel privé-investeerders optie-overeenkomsten aan het afsluiten zijn voor verwerving van onbebouwde percelen. Dit zou invloed hebben op de "referentieprijs" en bijgevolg ook op de transferten van gronden in het Zelzaatse Callemansputte. Is het schepencollege van Zelzate op de hoogte van deze problematiek en welk is zijn standpunt?

In datzelfde punt staat te lezen dat door het Vlaams Gewest opdracht werd gegeven om een RUP op te maken waarbij 15 ha wordt gereserveerd voor bijkomende opslagcapaciteit voor het slibdepot Callemansputte. Dit is m.i. tegen vroegere afspraken en beloftes van het Vlaams Gewest? Moeten wij hiertegen als gemeentebestuur niet protesteren?

Antwoord burgemeester:

Zelzate is niet officieel op de hoogte van overeenkomsten met privé-investeerders in Rieme-Noord.

De Vlaamse Regering heeft inderdaad beslist om verder in Callemansputte te bergen. Er zijn hiervoor studies bezig. Het verdichten van het slib door "wieken" te steken is een piste. Ook de uitbreiding van het slibstort wordt onderzocht. Dit ligt echter nog niet vast. In het voorstel van de minister komt er uitbreiding op Zelzaats grondgebied.

3. Alternatief voorstel van CD&V voor de door SP.A-ZOW aangekondigde beperking van het betalend parkeren tot de Grote Markt en Pierets De Colvenaerplein (toegevoegd punt op verzoek van de CD&V-fractie en vorige gemeenteraad niet afgehandeld aangezien de burgemeester de raadszitting vroegtijdig heeft afgebroken).

Voorstel tot wijziging van de agenda:

De burgemeester heeft op 14 januari persoonlijk beslist om de gemeenteraad voortijdig af te breken. Dit was geen beslissing van de gemeenteraad. Nochtans is die en niet de burgemeester meester van de agenda. Over dit ondemocratisch optreden van de burgemeester werd trouwens klacht ingediend bij de Provinciegouverneur.

Aangezien hierdoor het punt niet ten gronde kon worden behandeld en in het bijzonder de door de CD&V-fractie gevraagde stemmingen niet konden doorgaan, beschouwt de CD&V-fractie dit agendapunt als niet afgehandeld en vroeg dit voor verdere behandeling toe te voegen aan het begin van de agenda van deze zitting.

De gemeenteraad stemde in tot wijziging van de agenda en dit punt eerst te behandelen.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke

Dit agendapunt werd op de gemeenteraad van 14 januari niet afgewerkt. Groot struikelblok bleek de onzekerheid rond de gevolgen van een eenzijdige aanpassing of opzegging door het gemeentebestuur van de concessieovereenkomst met parkeerbedrijf APCOA, waarbij de burgemeester niet in staat was om de gemeenteraad een duidelijk antwoord te geven. Ik vond het zielig dat de burgemeester de discussie ontvluchtte door de gemeenteraad voortijdig af te breken. Dergelijke ondemocratische houdig kunnen wij niet tolereren en om die reden dienden de drie oppositiepartijen gezamenlijk een klacht in bij de heer Provinciegouverneur. Wij wachten nog op antwoord.

Ik ga mijn tussenkomst omtrent dit punt van vorige gemeenteraad niet volledig herhalen. Er werd akte van genomen in de notulen van de vorige gemeenteraad. Ik beperk mij vandaag tot een korte samenvatting van mijn tussenkomst teneinde de raad de beweegreden van ons voorstel tot stemming duidelijk te maken en de nog niet beantwoorde vragen van vorige keer te herhalen. De antwoorden daarop zijn immers cruciaal voor de uiteindelijk te maken keuze.

CD&V-Zelzate heeft zich in het verleden steeds tegen het betalend parkeren verzet om allerlei verkeerstechnische, fiscale en economische redenen. Als alternatief voor het door de meerderheid vermeende mobiliteitsprobleem op de Grote Markt stelden wij de invoering van de blauwe zone op Grote Markt en Pierets de Colvenaerplein voor.

     Zie argumentatie op Gemeenteraad van 05-03-2002 punt 6.

Een jaar na de invoering van het betalend parkeren zijn de voorspellingen van de CD&V-fractie uitgekomen. In plaats van een mobiliteitsprobleem op te lossen heeft men er een gecreëerd in de straten rond het centrum; de inwoners blijven volop gekant tegen de parkeerbelasting en de middenstanders in het centrum zien hun inkomsten drastisch dalen. Komt daar nog bij dat de opbrengst van het betalend parkeren ver onder de verwachtingen ligt, niet alleen door randfenomenen zoals vandalisme, en dat er ook een negatieve invloed is op de inkomsten van het gemeentelijk zwembad.

Om die reden verheugt de CD&V zich in het feit dat de SP.A-ZOW bereid is een serieuze stap terug te zetten en het betalend parkeren in te krimpen tot de Grote Markt en het Pierets De Colvenaerplein. Dit is ongetwijfeld een stap in de goede richting, maar het stoorde ons enorm dat die intentie door de SP.a als een mediastunt de wereld is ingestuurd zonder enige voorbereiding en overleg met schepencollege, gemeenteraad, politie en parkeerbedrijf APCOA. Zo toonde ik in de vorige gemeenteraad aan dat de begroting 2004 geen rekening hield met de te verwachten minontvangsten. Uit het debat werd duidelijk dat het schepencollege geen enkel zicht had op de financiële gevolgen van de eenzijdige aanpassing of verbreking van de concessieovereenkomst met APCOA.

Ik maakte een balans van de te verwachten positieve effecten en de overblijvende negatieve effecten van het ingeperkte betalend parkeren in het hart van de gemeente en kwam tot de slotsom dat het sop de kool niet meer waard is.

Op de gemeenteraad van 14 januari rekende ik u voor dat, afgaande op de resultaten van maart tot oktober 2003, een netto-jaaropbrengst van 136.000 à 149.000 euro (5,5 à 6 MBEF) te verwachten was, daarbij geen rekening houdend met kosten voor vandalisme. 61% van de inkomsten blijken afkomstig van de parkeermeters van de Grote Markt en het Pierets De Colvenaerplein. Inkrimping van het betalend parkeren zou dus jaarlijks leiden tot minstens 120.000 euro minontvangst. Het verlies aan inkomsten zal echter in werkelijkheid hoger zijn omdat meer parkeerders elders in de buurt gratis zullen parkeren.

In de veronderstelling dat er nog 40% inkomsten over zouden blijven dan betekent dit een geraamde minontvangst van 180.000 euro per jaar. In de veronderstelling dat ook de exploitatieonkosten terugvallen naar 40% dan blijft amper een opbrengst van 44.000 euro (1,8 MBEF) netto over.

De recente afrekeningsnota van de parkeerinkomsten voor de 9 maanden van 2003 staan me toe om mijn rekenmodel nog te verfijnen. Wanneer ik voornoemde veronderstellingren met de afrekening actualiseer dan kom ik nog tot dramatischer cijfers.

Resultaat van 2003: 217.000 euro parkeerinkomsten + nog 11.000 euro te goed van boetes geeft totaal ontvangst van 228.000 euro voor 9 maanden, of ongeveer 304.000 euro per jaar. De 160.000 euro kosten voor die 9 maanden (ook ik had mij niet aan 21% extra BTW verwacht) komen overeen met ongeveer 213.000 euro per jaar, zodat amper 91.000 euro overblijft om te verdelen, waarvan 88.000 euro (3,5 MBEF) voor de Zelzaatse gemeentekas. Voor 2003 gaat daar echter 30.000 euro herstellingkost wegens vandalisme van af, waardoor een jaar miserie uiteindelijk nog geen 60.000 euro zal hebben opgebracht.

De gedetailleerde jaarafrekening stelt me ook in staat om een betere inschatting te doen van de te verwachten onkosten bij beperking van het betaalparkeren tot Markt en Colvenaerplein. Slechts 63 % van de 160.000 euro onkosten is personeelskost. Op 5.000 euro na éénmalige uitgaven kunnen alle overige kosten als structurele kosten worden ingeschat. Dit betekent dat bij het terugschroeven van het betalend parkeren hooguit kan gedacht worden aan het halveren van de personeelskost wat een minuitgave van ongeveer 67.000 euro zou betekenen. Zelfs met die personeelshalvering blijven we met een structurele jaaronkost van 213.000 – 67.000 – 5.000 = 141.000 euro zitten, terwijl de parkeerontvangsten zullen dalen tot maximaal 61 % van 304.000 = 185.440, maar wellicht slechts 40 % = 121.600 euro.

Besluit: De exploitatierekening kan aan de ingeperkte parkeersituatie nooit meer dan 44.000 (1,8 MBEF) euro overhouden, maar zal meer dan waarschijnlijk minimaal 20.000 euro (800 kBEF) verlies hebben. Daarvan is 97% voor de gemeentekas. Daar bovenop komen nog de uitgaven voor het vandalisme, want er van uitgaand dat dit een éénmalig feit was heb ik hiermee geen rekening gehouden. Gaat het hierbij blijven? Dit betekent nog een extra risico.

Daarom herhaalt de CD&V-fractie vandaag met nog meer klem haar voorstel om het betalend parkeren in Zelzate volledig af te schaffen en enkel een blauwe zone in te voeren op de Grote Markt en het Pierets De Colvenaerplein.

Om het financieel verlies voor de gemeentekas gedeeltelijk te recupereren kan de CD&V akkoord gaan met een strengere controle op parkeerovertredingen in de gemeente, waarbij het geld voor die overtredingen gedeeltelijk terug naar de gemeentekas vloeit. En dit kan sedert 1 maart 2004 door de depenalisering van het toezicht op het parkeren met beperkte duurtijd. Ofwel oefent de gemeente de controle zelf uit en moet dan zelf een parkeerwachter aanwerven en de nodige administratie opzetten, ofwel doen we hiervoor beroep op de diensten van een privé-firma zoals APCOA die in alles voorziet voor een deel van de opbrengst. Deze beide opties moeten tegen elkaar afgewogen worden.

Door het vroegtijdig afbreken van de gemeenteraad half januari heeft de gemeenteraad mijn voorstellen van belasting- of retributiereglementen nog niet kunnen goedkeuren waardoor wij twee maanden achteruit zijn. Door het optreden van onze burgemeester zal de gemeentekas deze inkomsten nog een tijd moeten derven. Aangezien agendapunt 10 de bedoeling heeft om dergelijk reglement in te voeren, zal ik mijn commentaar daarbij uitstellen tot dan.

Omdat het antwoord op een aantal pertinente vragen invloed heeft op mijn concrete voorstellen tot stemming, wens ik eerst antwoord te krijgen op volgende vragen die ook al op vorige gemeenteraad werden gesteld maar onbeantwoord bleven:

Wat zijn de financiële gevolgen voor de gemeente van het eenzijdig verbreken van de concessieovereenkomst met APCOA?

Ik wens meer duidelijkheid over het risico voor de gemeente gezien het niet ingevuld zijn van het bedrag van schadevergoeding in artikel 6 paragraaf 5 van de concessieovereenkomst dat stelt: “Het bestuur kan de concessieovereenkomst ten allen tijde verbreken louter om redenen van algemeen belang waarover zij alleen beslist en zonder dat van enige wanprestatie sprake moet zijn middels kennisgeving van een opzeg van 1 jaar en mits het betalen van een schadevergoeding aan de dienstverlener gelijk aan ….. (voorstel te formuleren door concessionaris)".

Pas vandaag ben ik erachter gekomen dat het document waarover wij beschikten niet volledig was en eigenlijk maar de bijlage was van de echte concessieovereenkomst. Ik begrijp de burgemeester helemaal niet meer dat hij op de vorige gemeenteraad niet naar het bestaan van dat document refereerde. Had hij dat gedaan dan was de discussie veel minder uitgelopen. Blijkbaar wou of kon hij het bestaan van dat document niet bevestigen. Wie zal het weten?

Toch blijkt dat ook dit document geen sluitend antwoord geeft op wat het de gemeente gaat kosten wanneer we vervroegd uittreden. Wel maakt dit document duidelijk dat de vandalismekosten ontegensprekelijk deel uitmaken van de exploitatierekening en dus voor 97% ten laste komen van de gemeente (als de schuldige niet wordt gevonden).

Ongetwijfeld zijn er inmiddels onderhandelingen geweest met APCOA. Wat hebben deze onderhandelingen opgebracht en welke financiële consequenties hebben zij?

Vraag tot afzonderlijke stemming over volgende punten:

De CD&V-fractie stelde de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met volgende principes via een aparte stemming per punt:

- afschaffing van het betalend parkeren over het volledige grondgebied van Zelzate;
- invoering van de blauwe zone op de Grote Markt en het Pierets De Colvenaerplein;
- herevaluatie van de recent ingevoerde blauwe zones;
- dringende opmaak van belasting- of retributiereglementen in het kader van de depenalisering van de parkeerboeten.

De CD&V-raadsleden heeft op de gemeenteraad aangeboden om hiervoor met de meerderheid op constructieve wijze samen te werken, maar diende intussen helaas vast te stellen dat dit aanbod wordt geweigerd en dat de meerderheid, meer bepaald het schepencollege, op eigenzinnige wijze haar verkeerde koers blijft aanhouden.

De burgemeester was bijzonder kort van stof, antwoordde amper op de gestelde vragen en stelde, in tegenspraak met de vraag van Martin Acke, de gemeenteraad voor om in één stemming het voorstel van de CD&V-fractie weg te stemmen. De SP.a en ZOW volgden de burgemeester gedwee

Te onthouden: SP.a en ZOW stemden tegen:

- afschaffing van het betalend parkeren over het volledige grondgebied van Zelzate;
- invoering van de blauwe zone op de Grote Markt en het Pierets De Colvenaerplein;
- herevaluatie van de recent ingevoerde blauwe zones;
- dringende opmaak van belasting- of retributiereglementen in het kader van de depenalisering van de parkeerboeten

Halfuurtje van de burger:

Philip Dierick vroeg namens de bewonersgroep van Klein-Rusland aandacht voor tal van problemen in zijn wijk.

Hij wees erop dat sinds de oprichting van de bewonersgroep er slechts twee personen van de startende leden zijn overgebleven. De overige leden zijn intussen gedemotiveerd uitgestapt omdat er niettegenstaande hun grote inzet nauwelijks veranderingen te zien zijn in Klein-Rusland.

Dank zij het groot samenhorigheidsgevoel tussen de oorspronkelijke bewoners van de wijk, nu doorgaans gepensioneerden, had de wijk vroeger nog een zekere uitstraling. Het was er gezellig wonen en de wijk zag er steeds verzorgd uit. Sinds enkele jaren is de wijk echter een duiventil geworden, met een hoog gehalte aan marginalen. Het is er een echt komen en gaan van nieuwe inwoners en diegenen die er al langer woonden vertrekken. Sommigen zijn beschaamd om toe te geven dat ze in Klein Rusland wonen. Er is dus nood aan een strengere sociale controle in de wijk. Tijdens de vergaderingen van het buurtcomité komen er steeds meer maatschappelijke en sociale problemen op tafel. De bewoners van de wijk voelen zich in de steek gelaten.

Meermaals heeft de bewonersgroep aangedrongen om bij toewijzing van de sociale huizen een betere spreiding toe te passen zodat de mensen die er slechter voorstaan meer verspreid zitten over het ganse Zelzaatse grondgebied. De wijk is immers stilaan geëvolueerd tot een getto met een te grote concentratie van sociaal zwakkeren met allerlei problemen tot gevolg: slecht onderhouden woningen en tuinen, drugsgebruik, criminaliteit,...

Maar ook de overheid schiet tekort bij het onderhoud van wegen, voetpaden en groenvoorzieningen. Vorig jaar waren nieuwe voetpaden beloofd maar het is bij de vernieuwing van twee straten gebleven en dat was dan nog voor het vervangen van de elektriciteitsleidingen.

Ook de leegstand van de huurwoningen stoot velen tegen de borst. Er is een grote wachtlijst maar toch blijven soms woningen lange tijd leegstaan. Zonder dan nog te spreken van de woningen die wel verhuurd zijn maar waarvan de bewoners elders verblijven. Er is weinig of geen controle op deze domiciliefraude die nochtans verhindert dat andere mensen aan een woning geraken.

De voorbije jaren zijn bijna alle faciliteiten van de wijk verdwenen. Er zijn geen winkels meer en binnenkort sluit wellicht het enige café. De enige ontmoetingsplaats was het schooltje van Klein-Rusland en dit werd onlangs om twijfelachtige redenen afgesloten. Philip Dierick hekelde de manier waarop en het gebrek aan uitleg hieromtrent. Hij vreest dat zij het slachtoffer zijn geworden van een politiek spelletje. Door de sluiting van het schooltje kon het feestcomité voor de bevolking geen activiteiten meer inrichten zoals Sint-Niklaasfeest, kerstfeest, bingo's, koffietafels, kaartingen, babbelnamiddagen, schietingen. De samenleving is nu volledig stilgevallen. Ook de activiteiten van de ROM-stuurgroep lijden hieronder.

De voorzitter van het buurtcomité wees ook met de vinger naar andere 'kleinigheden' waaruit blijkt dat de wijk totaal aan zijn lot wordt overgelaten: wat gaat er met de diepe gracht van de miljoenenpoten gebeuren, waar waren kerstverlichting en kerstbomen in de kerstperiode, geen strooiwagen tijdens de winterpieken, te weinig toezicht van de politie,...

Philip Dierick besloot door te stellen dat het gemeentebestuur eens goed de plannen van het ROM-project moest nalezen. Het blijft immers wachten op de acties die daarin worden beschreven.

Herman Stofferis vroeg aandacht voor de slechte staat van de signalisatieborden "Algemene voorrang van rechts". Hij wees ondermeer op de gevaarlijke stituatie in de Burg. Jozef Chalmetlaan sedert de heraanleg. Hogere snelheden en het niet verlenen van voorrang leidt daar regelmatig tot gevaarlijkse situaties.

4. Nieuwe weg door Kreken van Assenede. Vraag om toelichting (op verzoek van de PVDA-fractie)

Tussenkomst van Martin Acke:

De CD&V-fractie verwonderde zich eveneens in de uitspraken van beide socialistische burgmeesters Lonink en Schenkels in de pers over het mogelijk terug opvissen van het westelijk traject. Bij mijn weten was dit traject al jaren geleden aan Vlaamse zijde begraven. Dit werd trouwens al vroeger in deze gemeenteraad door de burgemeester bevestigd n.a.v. een vraag van mij hieromtrent. Een tiental jaren geleden werd de zaak ook in Nederland van de agenda geschrapt. Tot op heden zag ik trouwens nog geen echt voorstel van traject in die zin.

In elk geval wijzen diverse Nederlandse krantenartikels erop dat deze zaak nu terug van de baan is. De Gedeputeerde Staten zouden dit duidelijk gesteld hebben in een Statenvergadering in december. De Gedeputeerde Staten wijzen voor dit standpunt naar de richtlijnen die daaromtrent door de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM zijn opgesteld voor de Trajectnota en MER inzake de Kanaalkruising Sluiskil. De MER-commissie heeft duidelijk aangegeven dat de westelijke ontsluiting niet verder moet worden onderzocht.

Dat onze burgemeester wil meepraten wanneer dergelijke ideeën terug op tafel komen lijkt me meer dan normaal. Maar als burgemeester zou ik me hoeden om daarin direct al een officieel standpunt in te nemen. Hetzelfde geldt trouwens voor burgemeester Philippe De Coninck van Assenede.

5. Belasting op drankslijterijen open na het sluitingsuur wijziging

Tot nu toe betaalden drankgelegenheden en dansgelegenheden die na één uur wilden openblijven:

1. Voor een vergunning enkel geldig voor het openblijven gedurende één nacht:

a. om open te blijven tot één uur na het sluitingsuur 25 EUR;
b. om open te blijven tot twee uur na het sluitingsuur 40 EUR;
c. om open te blijven meer dan twee uur na het sluitingsuur 50 EUR.

2. Voor de bestendige vergunning, geldig gedurende één semester:

a. om open te blijven tot één uur na het sluitingsuur 124 EUR;
b. om open te blijven tot twee uur na het sluitingsuur 248 EUR;
c. om open te blijven meer dan twee uur na het sluitingsuur 496 EUR.

Vanaf 1 januari 2004 gelden volgende tarieven:

Tot drie uur: vrij van belasting;
Voor een vergunning van één nacht betaalt men € 25,00 per schijf van één uur dat men langer wil openblijven;
Voor een vaste vergunning van 6 maanden betaalt men € 250,00 per schijf van één uur dat men langer wil openblijven.

Net zoals vroeger zijn er vrijstellingen voorzien voor de officiële kermissen, erkende wijkkermissen en een aantal feestdagen.

                 >>> Tekst van het nieuwe belastingreglement (terug gewijzigd op de gemeenteraad van 11-05-2004)

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De CD&V is bereid het aangepaste reglement goed te keuren, maar wil duidelijk motiveren waarom en stelt een aantal technische aanpassingen voor.

Wat streeft het college na met het innen van deze belasting?

  •  beteugeling van de openbare dronkenschap?
  •  verkleinen van de kans op nachtlawaai, straatlawaai en vandalisme?
  •  alleen maar het verwerven van inkomsten?

Dronkenschap en de daar dikwijls mee verbonden nachthinder i.g.v. lawaai en vechtpartijen, zullen m.i. altijd blijven zolang men de mogelijkheid biedt open te blijven tijdens de nachturen. We weten allemaal dat deze hinder vooral ontstaat rond specifieke “echte” nachtbars. Het gaat bijgevolg niet op de goeden met de slechten te bestraffen door iedereen meer langs de gemeentekas te doen passeren. En dit was het schepencollege initieel van plan. Eind december 2002 wou het schepencollege voor openblijven na drie uur immers zeer hoge tarieven invoeren: 125 euro voor één nacht tot 4 uur te mogen openblijven tot bijna 5.000 euro voor een doorlopende nachtvergunning voor een half jaar. Minister Van Grembergen floot het college terug en stelde dat deze tarieven onredelijk hoog waren en een prohibitief karakter vertoonden. De minister stelde dat als de gemeente niet wil dat gelegenheden openblijven na drie uur, zij dan maar geen vergunningen moet toelaten die dit wel toelaten.

Ook wij vinden dat het schepencollege duidelijke taal moet spreken en ook consequent moet optreden tegen die zaken die steeds terug voor overlast zorgen. Dat men via een ontradende belasting een rem wil inbouwen tegen algemeen open blijven van café's na drie uur, daar kunnen we inkomen. In die zin vindt de CD&V-fractie het een goede zaak dat de vroegere belasting wegvalt voor de zaken die op een treffelijk uur sluiten. Voor wie zowel occasioneel als permanent later dan drie uur open wil blijven worden bovendien tarieven voorgesteld die o.i. aanvaardbaar zijn.

Terloops wil ik vermelden dat de begroting geen rekening met een minontvangst die er normaal te verwachten is bij de invoering van dit reglement.In 2002 werd 2.778 euro ontvangen. Zowel in 2003 als in 2004 voorziet men 3.000 euro in de begroting. Dit geringe bedrag toont aan dat geen serieuze opvolging is.

Vragen:

- Het reglement gaat in op 1 januari 2004 – is moeilijk terug te schroeven. Wat met de lopende vergunningen?

antwoord burgemeester: lopende vergunningen worden geregulariseerd

- Uit het reglement valt niet op te maken tot wanneer moet betaald worden. Wanneer eindigt de nacht? Is dit 6 uur of 7 uur? Dit moet worden verduidelijkt.

antwoord burgemeester: Ik weet het niet. Maar hij wou het ook niet aanvullen (geen toegevingen aan de oppositie).

- Uit art. 5 van het reglement maak ik op dat alle zaken die openblijven na één uur, ook als ze voor drie uur sluiten, een vergunning moeten aanvragen om reden dat zij open blijven na het sluitingsuur van het politiereglement. Is dit zo? Zo ja… is het administratief dan niet eenvoudiger voor de gemeente en voor de café-uitbaters om het sluitingsuur in het politiereglement naar drie uur te brengen, zodat deze aangifteplicht wegvalt. Of kan dit wettelijk niet?

antwoord burgemeester: sluitingsuur van 1 uur is volgens hem een wettelijk gegeven en kan niet gemeentelijk worden gewijzigd.

- art. 5 van het reglement voorziet dat de aangifte vooraf aan het gemeentebestuur dient te worden bezorgd. Welke manieren komen hiervoor in aanmerking?

Ik meen dat het hoofd van de technische dienst gemachtigd is om dergelijke vaststellingen te doen maar daar niet happig op is wegens negatieve ervaringen. Anderzijds stelde ik vast dat de politie in oktober vorig jaar 4 overtreders betrapte maar de gelegenheid gaf zich ter plaatse financieel in orde te stellen. Dit bewijst eigenlijk dat het de gemeente louter om centen te doen is.

De CD&V pleit voor een soepele maar controleerbare meldingsmogelijkheid voor onvoorziene nachtvergunningen. Wij vermoeden dat, door het verlaten van het uur vanaf wanneer men moet betalen van 1 naar 3 uur, het weinig zal gebeuren dat een uitbater om kwart voor drie nog zal beslissen om een uur extra langer open te blijven. Voor ons moet dit kunnen maar er moet mogelijkheid tot controle zijn zodat bonafide aangevers niet worden benadeeld t.o.v. diegenen die er hun voeten aan vegen. De meeste zaken beschikken over e-mail of fax waarbij tijdscontrole mogelijk is. Bij een nachtelijke brief in de bus van het gemeentehuis (bijvoorbeeld na een politiecontrole) is dat niet mogelijk. Wij stellen dan ook voor om voor last-minute aangiftes enkel die twee mogelijkheden toe te laten en dit in het reglement op te nemen. Toelaten om zich pas in regel te stellen wanneer men gesnapt wordt bij een overtreding lijkt ons geen gezonde praktijk en opent de deur naar misbruik.

antwoord burgemeester: Ik heb me niet in te mengen met de werking van de politie. Alle methodes van vooraf melden zijn voor mij goed.

- de ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met het dubbel van de verschuldigde belasting. Dit betekent dus dat bij betrapping op niet tijdige betaling uiteindelijk het drievoudige bedrag moet worden betaald?

antwoord burgemeester: dit klopt.

6. Bibliotheek - omschakeling naar VubisSm@rt

De huidige bibliotheekautomatisering moet worden aangepast. Hiervoor worden een nieuwe server, 4 PC's, 3 barcodescanners, 1 laserjetprinter en de nodige software en licenties aangeschaft. Kostprijs : € 37.000,00.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Ik merk dat bij de invoering van deze software vier nieuwe PC's worden aangeschaft. Dit doet me terugkomen op een vroeger voorstel om minstens één extra internetmogelijkheid te voorzien in de bibliotheek. Nu beschikken we bij mijn weten slechts over één internet-PC. Voor een gemeente zoals Zelzate is dit toch zeer weinig. Wellicht kunnen de oude PC's uit de bibliotheek mits een kleine aanpassing en de aanschaf van een router hiervoor ingezet worden. Gewoon surfen en e-mailen op het internet vereist echt niet zo'n hoogstaande apparatuur. Het is vooral de ADSL-verbinding die zorgt voor het nodige comfort.

Bij de jaarwisseling werd ik gecontacteerd door een gebruiker van de bibliotheek die zich bekloeg over het lang aanslepen van problemen met de internetcomputer. Van de gemeentesecretaris vernam ik dat de omschakeling van ISDN naar ADSL door Belgacom vertraging opliep. Belgacom laat hier een serieuze steek vallen. Het kan toch niet dat bijna twee maanden naar een oplossing moet worden gewacht, zeker wanneer het over een openbare dienstverlening aan de bevolking gaat.

Hoe ver staat Zelzate met de invoering van het boekenbestand in de provinciale catalogus OVINOB? Eind 2001 waren alle nieuwe aanwinsten van de Zelzaatse bib vanaf juni 1999 hierin opgenomen. Hoe is de huidige stand van zaken?

antwoorden schepen Paul Tollenaere:

De ene internet-PC is momenteel onvoldoende bezet om tot uitbreiding over te gaan;
De problemen voor de aansluiting hadden niet met Belgacom maar met de ADSL-provider te maken;
Alle boeken van de Zelzaatse bibliotheek zijn in OVINOB gecatalogeerd.

7. Bibliotheek - gebruikersreglement aanpassing

     >>> tekst nieuw gebruikersreglement

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De CD&V-fractie keurt de gevraagde aanpassingen goed maar heeft toch een aantal vragen en bedenkingen bij het reglement.

De raad van bestuur van de bibliotheek heeft de vraag tot aanpassing van de uitleenuren voor 55-plussers in het Dienstencentrum De Kastanje al voorgesteld op 23 april 2003. Ik vind het zielig dat deze vraag pas nu, bijna een jaar later, aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Ik snap niet dat dit mogelijk is, daar waar ik toch een zeer positieve en dynamische werking van de bibliotheek vaststel.

Bejaarden, langdurige zieken en personen met een handicap kunnen vanaf maart 2003 beroep doen op de boekendienst aan huis. Eén maal per maand worden gratis boeken aan huis gebracht. Ik vind hiervan niets in het reglement? Hoe wordt dit praktisch geregeld en bekend gemaakt?

Het gebruikersreglement voorziet de mogelijkheid van reserveren van boeken. Toch blijkt dit niet altijd van een leien dakje te lopen. Ik denk dat dit beter moet geregeld worden. Ik vernam immers dat het regelmatig gebeurt dat gebruikers hun reservatie niet binnen redelijke termijn bekomen. Daar zijn wellicht diverse redenen voor. Eén van de redenen is dat men na het verlopen van de normale uitleentermijn van 3 weken toch nog verlengingen zou geven, ook al rust er een reservatie op het werk. Het kan bijgevolg 9 weken duren alvorens men zijn reservatie krijgt. Dit is niet normaal. Er mag op een werk geen verlenging worden toegestaan als er een reservatie is gemaakt. Als op voorhand een verlenging wordt gevraagd wijv. wegens een lange vakantie… tot daar toe. Maar in dat geval moet diegene die gereserveerd heeft daarover correct ingelicht worden zodat hij elders op zoek kan gaan. Kan het schepencollege aan de bibliotheekraad vragen om zich hierover eens nader te bezinnen?

Ik kom op de uitleenproblematiek ook terug bij de bespreking van het retributiereglement van de bibliotheek.

De suggesties van de CD&V-fractie zullen worden overgemaakt aan de raad van bestuur van de bibliotheek. De aanpassingen aan het reglement werden goedgekeurd.

8. Bibliotheek - retributiereglement aanpassing

     >>> tekst nieuw retributiereglement

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Wij vinden de verruiming met audiovisuele middelen een zeer positieve ontwikkeling. De CD&V-fractie zal de gevraagde wijzigingen dan ook goedkeuren. Toch wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om een aantal voorstellen voor verdere optimalisatie van het reglement te doen.

Het gebruikersreglement vermeldt de mogelijkheid tot lokaal en interbibliothecair reserveren. Het retributiereglement stelt dat werken die zijn uitgeleend, kunnen gereserveerd worden tegen 0,70 EUR per werk. Voor een IBL-aanvraag (lenen van boeken van een andere bibliotheek) betaalt men 1,25 EUR. Zoals in vorig agendapunt gesteld treden hier regelmatig problemen op.

Zo gebeurt het regelmatig dat mensen hun boeken niet op tijd binnenbrengen. Toch laten sommige mensen zich door de boetes niet afschrikken. Het bibliotheekpersoneel weet uiteraard wie welke boeken heeft, maar behalve aanmaningen met de post versturen kunnen zij weinig doen. Er bestaat immers geen regel die bepaalt na hoeveel weken te laat men een boek (of de vervangwaarde) kan opeisen bij de ontlener. Moeten de voorzieningen in art. 2 en art. 3 van het retributiereglement hiervoor geen aanvulling krijgen? Ik kan er geen getallen op plakken van hoeveel keer, maar ik vermoed dat dit frequent voorvalt.

Zo heeft het college van burgemeester en schepenen, na een aantal klachten hieromtrent door de beheerraad van de bibliotheek, eind 2001 beslist dat bij een vierde herinnering aan de lezer in kwestie een begeleidende brief zal worden gestuurd met het verzoek dat de ontleende boeken binnen de 14 dagen na ontvangst van de brief moeten worden ingeleverd. Indien dit niet gebeurt, zou het college van burgemeester en schepenen een advocaat aanstellen om de nodige juridische stappen te kunnen nemen indien noodzakelijk. Hoeveel aanmaningen zijn hiervoor al gebeurd? Een effectieve vervolging is volgens mij nog nooit gebeurd en ik kan dit enigszins begrijpen aangezien het meestal over kleine bedragen gaat. Een duidelijker opname van dergelijke regeling in art. 8 van het retributiereglement van de bibliotheek kan wellicht een beter afschrikkend effect geven dan de huidige vermelding.

Bovendien vind ik het niet kunnen dat het reservatiegeld niet terugbetaald wordt wanneer de reservatie uiteindelijk niet kan doorgaan om voornoemde redenen. Een lezer kan toch niet het slachtoffer worden van de fout van een ander. Ik stel voor dat de bibliotheek de retributie aan wie heeft gereserveerd terugbetaalt als het boek binnen de drie weken niet kan geleverd worden. Ook dit zou moeten worden opgenomen in gebruikers- en retributiereglement. Ook hiervoor vraag ik aan het schepencollege om de bibliotheekraad te vragen om hieraan een mouw te laten passen.

De suggesties van de CD&V-fractie zullen worden overgemaakt aan de raad van bestuur van de bibliotheek. De aanpassingen aan het reglement werden goedgekeurd.

9. Retributieverordening op het parkeren - aanpassing

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Helaas volhardt de meerderheid in haar boosheid door het betalend parkeren niet compleet af te schaffen. Ik hoor hier en daar geruchten dat deze tussenstap door het schepencollege wordt genomen om niet al te veel gezichtsverlies te lijden en dat het de bedoeling is om dan volgend jaar het betalend parkeren volledig af te schaffen. Waarom liever niet de korte pijn wanneer het duidelijk is dat het ingeperkte betalend parkeren niet alleen een risico vormt op financieel verlies i.p.v. winst voor de gemeente zelf, maar ook de portemonnee van de middenstanders treft en de uitstraling van de gemeente schade toebrengt. Bovendien zullen er aantal nieuwe ongewenste verkeerstechnische problemen worden gecreëerd.

Het is niet gemakkelijk cijfers te kleven op de economische schade die het betalend parkeren het voorbije jaar al heeft aangebracht aan onze middenstand. Ik denk dat we ervan zouden verschieten. De inkrimping van het betalend parkeren zal deze nadelige gevolgen enigszins milderen. Toch blijft het niet voorzien van een middagpauze van 12u00 tot 14u00 een gemiste kans. Vooral onze horecazaken, toch een zeer belangrijke sector in het centrum, verliezen hierdoor een pak klanten aan zaken buiten het centrum, maar ook erger… buiten onze gemeente. De CD&V-fractie stelt voor om de periode van 12u00 tot 14u00 vrij te stellen van parkeerbelasting en het reglement in die zin aan te passen.

De uitstraling van onze gemeente gebeurt in hoofdzaak via de Grote Markt, het economische hart van Zelzate. Daar blijft betalend parkeren aan de orde, maar door het voorhanden zijn van gratis alternatieven binnen loopafstand valt hier ongetwijfeld een verbetering van de toestand te verwachten. Totaal onzinnig lijkt me om de parking Vredekaai betalend te houden. Bij mijn weten werd daar het voorbije jaar geen euro parkeergeld verdiend. Graag vernam ik de reden om deze te handhaven. Indien geen zinvolle reden dan vragen wij om deze af te schaffen en het reglement aan te passen. (hier kwam geen antwoord op)

Bij de bespreking van het alternatief voorstel van de CD&V aan het begin van de agenda toonde ik aan dat het gemeentebestuur bij dit afgeslankt betalend parkeren een groter risico loopt om verlies te hebben dan winst. Ik ga de cijfers niet herhalen maar verwijs hiervoor expliciet naar betreffende agendapunt. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het betalend parkeren wordt gehandhaafd. In de begrotingswijziging die later op deze gemeenteraad aan bod komt schat het schepencollege in dat er van de geraamde parkeerontvangsten t.w.v. 180.000 euro nog 97.000 euro of 54% zullen worden gerealiseerd. Momenteel wordt in bewuste zone slechts 61% ontvangsten geboekt. De openstelling van de zone voor laden en lossen voor parkeren is een goede zaak, maar aangezien ook nu de Grote Markt nooit vol staat, zal deze uitbreiding niet echt leiden tot extra parkeerinkomsten, hoogstens misschien extra parkeerboetes van 12,5 euro. Ik voorspel u dat de in de begroting geciteerde bedragen 'whisfull thinking' zijn. Anderzijds is de 25.000 extra inkomsten voor de gedepenaliseerde parkeerovertredingen wellicht wel haalbaar, maar deze inkomsten kunnen ook worden gehaald zonder betalend parkeren maar met een blauwe zone op de Grote Markt en het Pierets De Colvenaerplein. Voorstel om betalend parkeren volledig af te schaffen.

Het gemeentebestuur zit ook nog met een aantal engagementen. Er zijn de bewoners van de nu betalende zones die een bewonerskaart van 5,00 euro hebben aangeschaft. Anderzijds zijn er de personen van binnen en buiten Zelzate die voor 250,00 euro een jaarabonnement hebben aangekocht. Onder andere de vzw Sportinstellingen heeft voor haar personeel dergelijke abonnementen gekocht. Wij menen dat door de gewijzigde situatie die mensen moeten terugbetaald worden pro rata temporis.

Daarnaast wil ik ook op wijzen op een aantal te verwachten verkeerstechnische gevolgen indien men deze beslissing doordrukt. Dat de meeste nieuw ingevoerde blauwe zones terug worden afgeschaft is een logisch gevolg van deze maatregel. We dienen echter aandacht te hebben voor de nieuwe situatie voor beide delen van de Franz Wittoucklaan en de Kerkstraat waar het betalend parkeren wordt afgeschaft. Gezien de ligging in de onmiddelijke nabijheid van de Grote Markt en Pierets De Colvenaerplein zullen deze straten permanent last hebben van langparkeerders. Dit is een slechte zaak voor de lokale bewoners, voor de handelszaken en voor de veiligheid van de schoolgaande jeugd. De CD&V meent dat de invoering van een blauwe zone met bewonerskaarten daar noodzakelijk is.

En hoe zit het trouwens met de bewonerskaarten van de blauwe zones die nu terug worden afgeschaft? Die mensen hebben daarvoor 5,00 euro betaald en nu worden ze waardeloos. O.i. moeten deze worden terugbetaald pro rata temporis.

Wanneer de meerderheid niet wil ingaan het CD&V-voorstel voor volledige afschaffing van het betalend parkeren, dan kan ik kan niet anders besluiten dan dat de door ons schepencollege ondoordacht ondertekende consessieovereenkomst de onoverkomelijke spelbreker is waardoor het betalend parkeren niet wordt afgeschaft. Ik kan APCOA begrijpen dat zij als privé-firma haar rechten wil vrijwaren en de ingekrompen parkeerinkomsten wil gecompenseerd zien. De enige schuldige in dit voor de Zelzaatse belastingbetaler zeer dramatische verhaal is het gebrek aan zorgvuldigheid en visie van onze burgemeester en zijn schepencollege. Dit heeft de gemeente het voorbije jaar veel geld gekost en economische schade berokkend. Laat ons hopen dat de Zelzaatse kiezer na al die jaren eindelijk begint in te zien dat deze meerderheid geen zegen maar een gesel is voor onze gemeente.

Samenvattend:

CD&V stelt voor om het betalend parkeren volledig te schrappen en dit retributiereglement te laten vervallen. Indien gemeenteraad dit voorstel niet volgt dan vraagt de CD&V-fractie:

1. de periode van 12u00 tot 14u00 vrij te stellen van parkeerbelasting en het reglement in die zin aan te passen; (meerderheid tegen oppositie stemde tegen dit voorstel)

2. afschaffing betalend parkeren op de parking Vredekaai; (meerderheid tegen oppositie stemde tegen dit voorstel)

3. goedkeuring principe invoering van blauwe zone met bewonerskaarten in Franz Wittoucklaan en Kerkstraat – terugbetaling kosten bewonerskaart blauwe zone indien dit betalend was - vraag wordt hernomen bij wijziging politiereglement; (meerderheid stemde tegen dit voorstel)

4. Technische aanpassingen: in art. 4: wordt de gratis 15 minuten toegevoegd aan (i.p.v. verrekend in) de betaalde parkeerduur. In art. 10 schrappen van "de politie of"; (de meerderheid ging enkel akkoord met het schrappen van "de politie of")

Reactie van de burgemeester: die is er amper - de arrogantie druipt eraf - hij verwaardigt zich nagenoeg enkel tot het commanderen van hoe de meerderheidsraadsleden moeten stemmen.

10. Retributieverordening op het parkeren in een blauwe zone of in een andere zone voor gratis parkeren met beperking in duur

pro memorie

11. Aankoop parochiezaal Assenedesteenweg / verkoop pastorij Koningin Astridlaan - venale waarde / opdracht aan Eerste Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen

pro memorie

12. Toelagereglement voor incontinentiepatiënten, stomapatiënten, WIGW's, gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar, gerechtigden op maatschappelijke integratie en personen die steun ontvangen van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat, gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op rentebijslag behouden of de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) genieten en gerechtigden aan wie een tegemoetkoming voor gehandicapten wordt uitbetaald door de federale overheidsdienst sociale zekerheid hernieuwing

pro memorie

13. VZW Watersportvereniging Zelzate tariefwijziging

pro memorie

14. Milieujaarprogramma 2004 - goedkeuring

pro memorie

15. Milieuraad - huishoudelijk reglement - wijziging

pro memorie

16. Milieuraad - afsprakennota - goedkeuring

pro memorie

17. Milieuraad - statutenwijziging

pro memorie

18. VZW Zelzaatse Sportinstellingen - ontbinding

pro memorie

     >>> De agenda wordt verder afgewerkt op woensdag 17 maart 2002 

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014