Gemeenteraad 14-01-2004

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

18-01-2004     

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Vervolg agenda van gemeenteraad van 13 januari 2004

10. Begroting 2004 gemeente jaarverslag algemene bespreking buitengewone uitgaven facultatieve uitgaven
a) algemene bespreking

Overzicht van de belastingenin de begroting 2004:

      - Overzicht van de evolutie van de gemeentelijke belastingen 2004 in Zelzate in EUR:
      - Overzicht van de evolutie van de gemeentelijke belastingen 2004 in Zelzate in BEF:

Tussenkomst van Martin Acke namens de CD&V-fractie:

De lancering van de eigen begroting van de SP.A, die vorige week aan de inwoners werd voorgesteld als die van de gemeente, heeft me uitermate geïrriteerd. De CD&V-fractie kan zich niet akkoord verklaren met de stemming van de begroting op deze gemeenteraad en vraagt die uit te stellen tot volgende gemeenteraad.

Wijzigingen tot op het laatste moment zorgden in het verleden al meermaals voor ernstige verstoring van het voorbereidingswerk en de bespreking in de raad van begrotingen en/of wijzigingen. Ook een voorafgaande commissie financiën vindt het college blijkbaar niet meer nodig. Maar er is deze keer meer aan de hand. Dit jaar is meer dan ooit duidelijk geworden dat er absoluut geen sprake is van een beleidsvisie in Zelzate. Hoe kan u anders verklaren dat er nog zeer ingrijpende wijzigingen aan het beleid worden aangekondigd binnen de wettelijke termijn van 7 dagen dat het begrotingsverslag moet worden bezorgd aan de gemeenteraadsleden. Beleidswijzigingen die nota bene helemaal niet terug te vinden zijn in de begroting.

Na een enthousiaste partijvergadering van onze rode vrienden wordt ineens beslist om het betalend parkeren grotendeels in te krimpen… dus men drukt dit idee dan maar door zonder eerst stil te staan bij de mogelijke complicaties of gevolgen. Welke effecten gaat dit hebben voor de mobiliteit en het parkeerbeleid in de gemeente? En zeer belangrijk voor vanavond. Welke effecten gaat dit hebben op de inkomsten en uitgaven van de gemeente? Daarvan is niets terug te vinden in de begroting en het meerjarenplan.

Tussen twee pinten door krijgt één of andere SP.A-schepen het lumineuze idee om de terreinen van het vroegere zwembad niet te verkopen zoals tot nu toe gepland en er sportvelden en een groot complex voor peutertuin en naschoolse kinderopvang op te richten… dus men drukt dit idee door. Gevolg: de verkoop van de terreinen gaat niet door, waardoor buitengewone inkomsten wegvallen die voorzien waren ter financiering van andere investeringen. Bovendien vereist de uitvoering van dit idee bijkomende investeringen. Van waar gaat dat geld komen? Daarvan is niets te vinden in de begroting en het meerjarenplan.

De SP.A kondigt ingrijpende personeelswijzigingen aan zonder dat dit in de begroting staat en zonder overleg met de diensthoofden. Dit is in tegenspraak met hetgeen de burgemeester in zijn inleiding van de begroting beweerde. 

Dit alles getuigt niet van behoorlijk bestuur. Ik vraag me eigenlijk af hoe de ontwerpbegroting de voorbije maanden in het schepencollege tot stand is gekomen. Is daar over gediscussieerd? Is men tot een consensus gekomen? Wat ik vandaag wil weten is of het schepencollege uiteindelijk een ontwerpbegroting voor advies heeft voorgelegd aan de begrotingscommissie zoals de wet voorschrijft.

Tot gisteren was het antwoord hierop duidelijk neen. Het zogenaamde advies van de begrotingscommissie van 22 december 2003 dat bij het verslag van de begroting 2004 bijgevoegd was, is een vals advies want de commissie is niet eens samen geweest. De opname van een vals advies in het door artikel 96 van de gemeentewet vereiste begrotingsverslag is bijgevolg niet anders te interpreteren als valsheid in geschrifte en poging tot misleiden van de gemeenteraad. Ik ben benieuwd hoe de gouverneur bij klacht hierop zal reageren.

(De burgemeester weigert ook na aandringen van andere fracties te antwoorden op de expliciete vraag van Martin Acke of er op 22 december 2003 al of niet een begrotingscommissie heeft plaatsgehad.)

Het advies van de begrotingscommissie is bij wet opgelegd door artikel 12 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit.

Art. 96 van de nieuwe gemeentewet laat hieromtrent geen twijfel bestaan:

"Uiterlijk zeven vrije dagen vóór de vergadering gedurende welke de gemeenteraad dient te beraadslagen over de begroting, over een begrotingswijziging of over de rekeningen, doet het college aan elk gemeenteraadslid een exemplaar toekomen van het ontwerp van begroting, van het ontwerp van begrotingswijziging of van de rekeningen.

Het ontwerp wordt overgemaakt zoals het zal onderworpen worden aan de beraadslagingen van de raad, in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen die vereist zijn voor zijn definitieve vaststelling, met uitzondering van de bewijsstukken, wat de rekeningen betreft.

Het ontwerp van begroting en de rekeningen zijn vergezeld van een verslag.

Het verslag bevat een synthese van het ontwerp van begroting of van de rekeningen.

Bovendien geeft het verslag dat betrekking heeft op de begroting, het algemeen en financieel beleid van de gemeente aan en een overzicht van de toestand van het bestuur en van de gemeentezaken, alsook alle nuttige informatiegegevens, en geeft het verslag dat betrekking heeft op de rekeningen een overzicht van het beheer van de gemeentefinanciën gedurende het dienstjaar waarop die rekeningen betrekking hebben.

De vergadering van de gemeenteraad is openbaar.

Vooraleer de raad beraadslaagt, geeft het college van burgemeester en schepenen een toelichting bij de inhoud van het verslag."

Ik sta erop dat de gemeentewet wordt toegepast en dat ik als gemeenteraadslid de wettelijke periode van 7 dagen de tijd krijg om een complete en conforme ontwerpbegroting te bestuderen met het bijbehorend verslag en alle wettelijk vereiste bijlagen. Dit betekent dat niet alleen de ontwerpbegroting maar ook het financieel beleidsplan 2004-2007 aangepast moeten worden aan de wijzigingen die hier zijn aangekondigd, dat het schepencollege de definitieve ontwerpbegroting vaststelt, ter advies voorlegt aan de begrotingscommissie en daarna, mits respecteren van de wettelijke 7 dagen, bezorgt aan de raadsleden voor behandeling op een latere gemeenteraad.

Ik stel de gemeenteraad voor om de stemming en bespreking van de begroting uit te stellen tot de volgende zitting van de gemeenteraad en zo nodig over te gaan tot het vaststellen van een tweede voorlopige twaalfde om de verplichte uitgaven van de gemeente te kunnen blijven doen.

Ik vraag hierover de stemming.

(De burgemeester weigerde de stemming te verlenen en vroeg naar de tussenkomsten van de andere fracties. Pas na de tussenkomsten van de andere fracties repliceerde hij op de tussenkomst van Martin Acke en het verzoek tot stemming).

Repliek van de burgemeester op de tussenkomst van Martin Acke:

De burgemeester stelde dat de begroting 2004 opgemaakt was zoals altijd. De meningen van de diensthoofden worden opgevraagd en de schepenen worden gepolst naar hun politieke verzuchtingen. Hieruit volgt dan een eerste werkstuk. In dit werkstuk wordt dan geschrapt en worden de prioriteiten bepaald tot de begroting in totaliteit klaar is. Het schepencollege neemt dan kennis van dit document en bepaalt de datum waarop de begroting aan de goedkeuring van de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Hij stelde dat de begrotingscommissie bestaat uit de burgemeester, de schepen van financiën, de gemeentesecretaris en de gemeenteontvanger. De opmerkingen van de gemeentesecretaris en gemeenteontvanger zitten automatisch in de begroting verwerkt. Hij diende te erkennen dat er op 22 december 2003 geen begrotingscommissie was samen geweest en dat bijgevolg het bij de begroting gevoegde advies niet van de begrotingscommissie afkomstig was. Meer nog… hij gaf toe dat dit al 15 jaar zo gebeurde.

Aan het einde van de algemene bespreking van de begroting 2004 liet hij diverse stemmingen gevraagd door de PVDA-fractie doorgaan en uiteindelijk ook de stemming gevraagd door Martin Acke voor uitstellen van de stemming en bespreking van de begroting. De ja-knikkers van SP.A-ZOW verwezen meerderheid tegen oppositie ook dit voorstel naar de prullenmand.

CD&V-fractieleider Martin Acke stelde dat hij zich, door deze onwettige gang van zaken, verplicht ziet klacht in te dienen bij de Provinciegouverneur, wat ook zal gebeuren.

Uiteindelijk werd de stemming gevraagd over het geheel van de begroting:
- SP.A-ZOW: 12 JA, Schepen Stuyvaert: NEEN, PVDA: 2 x NEEN, VLD: 4 x NEEN;
- CD&V'er Martin Acke (collega Marleen Van Den Abbeele was verontschuldigd) onthield zich bij de stemming. Hij was immers van oordeel dat de stemming niet mocht doorgaan omdat een onwettelijke begroting aan de gemeenteraad werd voorgelegd.

b) buitengewone uitgaven

De CD&V-fractie stemt tegen volgende buitengewone uitgaven:

6) Onderhoudswerken aan diverse gebouwen – principebeslissing:
De CD&V-fractie zal tegenstemmen omdat door de voorgestelde werkwijze het college vrij kan beschikken over de bestemming van 20.000 euro zonder hierover enige verantwoording af te moeten leggen aan de gemeenteraad. Wij willen hiervoor geen carte blanche geven omdat het schepencollege in het verleden al blijk heeft gegeven het niet te nauw te nemen met de bevoegdheden van de gemeenteraad. Bovendien misbruikt men investeringsbudget om het tekort aan eigen personeel - een gewone uitgave - op te vangen. Tot slot kan via deze weg de wet op de overheidsopdrachten gemakkelijk worden omzeild.

18) Infobord voor op de Grote Markt:
Er dient eerst werk te worden gemaakt van een ernstig communicatiebeleid en bijbehorend plan vooraleer men overgaat tot specifieke investeringen die misschien wel leuk lijken, maar waar uiteindelijk 19.000 euro met gemoeid is. Uit de overwegingen valt bovendien op te maken dat de opstelling zal gebeuren aan de elektriciteitscabine op de Grote Markt, wellicht om de aandacht van de voorbijrijdende auto's op de R4 te trekken. Dit kan echter ook zorgen voor afleiding van de autobestuurders waardoor het risico op ongevallen verhoogt. Voorafgaand advies van de Administratie Wegen en Verkeer en van de politiediensten lijkt me noodzakelijk. (werd toegezegd door de burgemeester)

c) facultatieve uitgaven

pro memorie

Bij de begrotingsbesprekingen kwam ook het dividend van IVEG ter sprake, eveneens een ophefmakend artikel in Het Volk van 10 januari 2004 waaruit niet alleen zou blijken dat de distributietarieven van IVEG hoger liggen dan die van WVEM, maar dat de meeste netbeheerders hun prijzen opslaan, met IVEG ruim op kop. 

Uit de grafiek onder de foto blijkt dat in 2002 de distributieprijs voor een gemiddeld verbruiker van 3.500 kilowattuur (gratis stroom niet bijgerekend) bij IVEG inderdaad goedkoper was dan bij IVEG (150 t.o.v. 175 euro). Dit argument heeft burgemeester Schenkels naar de bevolking toe gebruikt om voor IVEG te kiezen. Maar nu blijkt dat IVEG nu voor diezelfde gemiddelde Zelzaatse verbruiker zijn distributietarieven verhoogt van 150 naar 200 euro, terwijl WVEM "slechts" verhoogt van 175 naar 185. Daarmee wordt IVEG duurder dan WVEM. 

John Schenkels, inmiddels zetelend in het directiecomité van IVEG, probeerde zich uit de slag te trekken met een ingewikkelde uitleg omtrent de verrekening van de gratis stroom in de tarieven, waarmee hij echter de oppositie niet kon overtuigen. 

Dit lokte bij Martin Acke het voorstel uit om tegen volgende gemeenteraad een aantal concrete simulaties te maken voor diverse soorten Zelzaatse verbruikers met IVEG en met WVEM als distributeur. De burgemeester bleef maar rond de pot draaien en verwijzen en wou dit niet direct toezeggen. Voelt hij nattigheid?

Gevolg: CD&V-raadslid Martin Acke brengt dit punt alvast ter bespreking op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad.

 

11. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

pro memorie

12. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

pro memorie

13. Belasting op de drijfkracht

pro memorie

14. Milieubelasting

pro memorie

15. Algemene gemeentebelasting op de bedrijven

pro memorie

16. Deelname brandweer Zelzate aan pilootproject voor hulpverlening in Ertvelde - bespreking financiële gevolgen (toegevoegd punt op verzoek van de CD&V-fractie)

pro memorie

17. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op het openbaar domein - bespreking toepasselijkheid - financiële gevolgen van het niet van toepassing zijn van dit reglement op VEM (toegevoegd punt op verzoek van de CD&V-fractie)

pro memorie

18. Bespreking van de negatieve resultaten van Apcoa in juli, augustus en september 2003. Stemming dat de gemeenteraad zich erover uitspreekt dat de kosten van vandalisme door Apcoa niet mogen worden aangerekend aan de gemeente Zelzate (toegevoegd punt op verzoek van de PVDA-fractie)

pro memorie

19. Stemming over de onmiddellijke stopzetting van het betalend parkeren in Zelzate. Vastleggen van de modaliteiten tot opzegging van de concessie, in het kader van de begroting 2004 (toegevoegd punt op verzoek van de PVDA-fractie)

pro memorie

20. Alternatief voorstel van CD&V voor de door SP.A-ZOW aangekondigde beperking van het betalend parkeren tot de Grote Markt en Pierets De Colvenaerplein (toegevoegd punt op verzoek van de CD&V-fractie).

Tussenkomst van Martin Acke

CD&V blijft tegen betalend parkeren.

De CD&V-fractie heeft zich in het verleden steeds verzet tegen het betalend parkeren in het centrum van Zelzate omwille van:

 • verkeerstechnische redenen (gevaar voor voetgangers langs R4 – verdringing langparkeerders in de omliggende straten – geen gratis alternatief binnen loopafstand – nadelig voor gebruik openbaar vervoer);

 • de fiscale gevolgen voor de inwoners (bijkomende belasting van de inwoners – minder inkomen en dus minder inkomstenbelasting voor middenstand);

 • economische redenen (verarming commerciële centrum gemeente ten gunste van winkelcentra buiten het centrum of in andere gemeenten – inkomstenverlies handelaars centrum – verminderde uitstraling centrum voor klanten – centrum wordt minder aantrekkelijk voor vestiging van nieuwe zaken).

De CD&V-fractie betwijfelde destijds dat er in het centrum van Zelzate een dusdanig mobiliteitsprobleem bestond dat dit de invoering van betalend parkeren met alle voornoemde nadelige effecten verantwoordde en stelde dat de meerderheid hoofdzakelijk financiële oogmerken had. Wij formuleerden als alternatieve mogelijkheid de invoering van de blauwe zone in het centrum (Grote Markt en Pierets de Colvenaerplein).

     Zie argumentatie op Gemeenteraad van 05-03-2002 punt 6.

Voorspellingen zijn uitgekomen

Vandaag, nog geen jaar na de invoering van het betalend parkeren in Zelzate, zijn de meeste voorspellingen van de CD&V-fractie uitgekomen. In plaats van een mobiliteitsprobleem op te lossen heeft men er een gecreëerd in de straten rond het centrum; de inwoners blijven volop gekant tegen de parkeerbelasting en de middenstanders in het centrum zien hun inkomsten drastisch dalen. Komt daar nog bij dat de opbrengst van het betalend parkeren ver onder de verwachtingen ligt, mede door randfenomenen zoals vandalisme en dat er een negatieve invloed is op de inkomsten van het gemeentelijk zwembad.

Evaluatie voorstel SP.A-ZOW

Wij verheugen ons dat de SP.A-ZOW hun frank eindelijk begint te vallen en bereid zijn een serieuze stap terug te zetten. Zij verklaarden voor de media dat het betalend parkeren vanaf 1 maart 2004 zal worden beperkt tot de Grote Markt en Pierets De Colvenaerplein. Dit is ongetwijfeld een stap in de goede richting. Toch geloven we er niet in dat alles zo’n vaart zal lopen. De socialisten bewijzen nogmaals hun totaal gebrek aan visie: niets is immers voorbereid. In het schepencollege werd dit nog niet eens besproken, zelfs APCOA werd hierover niet vooraf geraadpleegd en moest de zaak uit de krant vernemen. Helaas vind ik deze intentie van de socialisten ook niet terug in de begroting 2004, waardoor ik vrees dat het slechts over een mediastunt gaat.

Maar laat ons positief denken en veronderstellen dat er vanaf 1 maart 2003 inderdaad enkel nog op de Markt en het Colvenaerplein moet betaald worden voor het parkeren. Laat ons ook veronderstellen dat APCOA akkoord gaat om zonder al te veel problemen deze beperking van hun contract te aanvaarden, zonder dat dit gepaard gaat met al te grote uitkoopsommen voor de gemeente.

Wat wijzigt er dan t.o.v. de huidige situatie:

Positief:

 • de bezoekers aan het commerciële centrum hoeven geen parkeerbelasting te betalen want zij hebben een gratis alternatief binnen loopafstand;

 • sterke toename van het parkeren in de zone Oost- en Westkade en parking Vredekaai, maar daar is ruimte. Op de Grote Markt komt meer ruimte;

 • de parkeerdruk in de buiten de huidige betalende zones zal terug genormaliseerd worden naar de vroegere toestand;

 • de druk op de recent toegevoegde blauwe zones zal voor het grootste deel wegvallen;

 • de negatieve invloeden op openbaar vervoer en gemeentelijk zwembad vervallen.

Negatief:

 • er moet nog steeds parkeerbelasting worden betaald door inwoners die met hun wagen in het centrum moeten zijn (minder mobiele mensen, grote inkopen,…);

 • er blijft nog steeds een negatief inkomsteneffect voor de handelaars in de betalende zone, zij het minder sterk dan nu;

 • de inkomsten van parkeergeld voor de gemeentekas zullen ongetwijfeld sterk dalen;

 • de betalende zone, het commerciële centrum van Zelzate, blijft onaantrekkelijk voor vestiging van nieuwe zaken;

 • de parkeerdruk zal sterk verhogen in Kerkstraat, Leegstraat, Chalmetlaan, Suikerkaai en Havenlaan en die straten zijn hiervoor absoluut niet geschikt;

 • het parkeren langsheen de R4 zal sterk toenemen, met toch enig gevaar voor de voetgangers tot gevolg.

De vraag is dan of de sterk verminderde parkeerinkomsten nog de moeite zijn ten opzichte van de nog steeds duidelijk overblijvende negatieve effecten. De CD&V-fractie meent van niet

Alternatief voorstel van CD&V

De CD&V-fractie komt terug op haar vroeger voorstel om het betalend parkeren in Zelzate volledig af te schaffen.

Door de blauwe zone in te voeren op de Grote Markt en het Pierets De Colvenaerplein kan men het door de meerderheid aangevoerde mobiliteitsprobleem in de hand houden, zonder dat dit nefaste invloed zal hebben op het commerciële gebeuren.

Om het financieel verlies voor de gemeentekas gedeeltelijk te recupereren kan de CD&V akkoord gaan met een strengere controle op parkeerovertredingen in de gemeente, waarbij het geld voor die overtredingen gedeeltelijk terug naar de gemeentekas vloeit. En dit kan binnenkort door de depenalisering van het toezicht op het parkeren met beperkte duurtijd.

De wet van 7 februari 2003 inzake verkeersveiligheid die deze mogelijkheid voorziet treedt in werking op 1 maart 2004. De ministerraad heeft beslist dat het luik van de gedepenaliseerde parkeerovertredingen in voege zou treden op 1 november 2003, maar momenteel is het nog wachten op ondertekening van het KB en de publicatie in het Staatsblad. Niets is dus vandaag nog definitief, maar willen wij er bij de effectieve ondertekening als gemeente zo snel mogelijk gebruik van maken dan moeten we hiervoor dringend een aantal zaken onderzoeken en de nodige reglementen voorbereiden.

Er zijn twee mogelijkheden:

 • De gemeente oefent de controle zelf uit en moet dan zelf een parkeerwachter aanwerven en de nodige administratie opzetten;

 • De gemeente doet hiervoor beroep op de diensten van een privé-firma die in alles voorziet voor een deel van de opbrengst.

Deze beide opties moeten tegen elkaar afgewogen worden. Misschien kan voor de tweede optie wel een deal worden gemaakt met het huidig parkeerbedrijf APCOA. Wij mogen immers niet vergeten dat de gemeente met die firma voor tien jaar contractueel verbonden is!

Om geen tijd te verliezen – 1 maart 2004 is immers zeer dichtbij – stelt onze fractie bovendien volgende twee reeksen ontwerpreglementen voor verdere uitwerking voor:

a) bij keuze voor belasting (enkel mogelijk bij eigen beheer):

 • belastingverordening op het meer dan 24 uren parkeren van een voertuig dat niet in staat is om te rijden;

 • belastingverordening voor het parkeren binnen de blauwe zone;

 • belastingverordening op het parkeren van reclamevoertuigen;

 • belastingverordening op het parkeren in de bebouwde kom van vrachtwagens van meer dan 7,5 ton.

b) bij keuze voor retributie (mogelijk bij eigen beheer of met privé-firma):

 • belastingverordening op het meer dan 24 uren parkeren van een voertuig dat niet in staat is om te rijden;

 • belastingverordening voor het parkeren binnen de blauwe zone;

 • belastingverordening op het parkeren van reclamevoertuigen;

 • belastingverordening op het parkeren in de bebouwde kom van vrachtwagens van meer dan 7,5 ton.

Besluit:

De CD&V-fractie stelt de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met volgende principes:

 • afschaffing van het betalend parkeren over het volledige grondgebied van Zelzate;

 • invoering van de blauwe zone op de Grote Markt en het Pierets De Colvenaerplein;

 • herevaluatie van de recent ingevoerde blauwe zones;

 • dringende opmaak van belasting- of retributiereglementen in het kader van de depenalisering van de parkeerboeten. Bijgevoegde ontwerpreglementen kunnen hiervoor als basis dienen.

De CD&V-raadsleden zijn steeds bereid om hiervoor met de meerderheid op constructieve wijze samen te werken.

Tijdens de discussies die hierna ontstonden bleek vooral dat het contract met de concessionaris APCOA voor heel wat fundamentele kritiek vatbaar is. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of het gemeentebestuur hier al of niet een zware beleidsfout heeft begaan door de overeenkomst in die vorm te ondertekenen. 

Burgemeester Schenkels kreeg het behoorlijk op zijn heupen toen hij hierover zwaar aan de tand werd gevoeld door CD&V en VLD. De PVDA-fractie kreeg zelfs het woord niet toen zij ook wou tussenkomen. Aangezien hij niet bij machte was zich uit de slag te trekken, koos hij dan maar voor de brute middelen en maakte hij gebruik van zijn voorzittershamer om de gemeenteraad af te sluiten nog voor de stemming over het voorstel van Martin Acke. Ook de rest van de agenda kon hierdoor niet worden afgewerkt.

Voor dit feit zal door de oppositiepartijen gezamenlijk een klacht naar de provinciegouverneur worden ingediend.

Agendapunten die dus niet werden behandeld:

21. Nieuwe weg door Kreken van Assenede. Vraag om toelichting (toegevoegd punt op verzoek van de PVDA-fractie)

pro memorie

II. GEHEIME ZITTING

1. Onderwijs - waarnemende aanstelling

pro memorie

2. IDM - aanduiding lid Raad van Bestuur

pro memorie

3. Machtiging rechtszaken

pro memorie

 

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014