Gemeenteraad 13-01-2004

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up

18-01-2004     

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

op dinsdag 13 januari 2004 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

pro memorie

1. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraad van 18 november 2003 werden goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

a) Uittreksels notulen van het overlegcomité Gemeente-OCMW van 22-12-2003:

  • de werkgeversbijdrage bij de maaltijdcheques wordt wegens budgettaire onzekerheden niet verhoogd zoals gevraagd door de vakbonden;
  • de federale regering neemt zich voor om de premies voor loopbaanonderbreking voor de lokale en regionale besturen niet meer ten laste te nemen. Die zouden dan ten laste van de gemeenten vallen. In afwachting van de regelgeving wordt hierin nog geen standpunt genomen;

b) Kennisname van de jaarrekening 2002 en het jaarverslag 2002 van het OCMW.

Reële gemeentelijke bijdrage voor de verschillende activiteitencentra van het OCMW:

rekening 2002in €in BEF
Algemeen bestuur-629.734,76-25.403.437
Technische dienst-84.330,65-3.401.890
Wasserij-53.255,83-2.148.335
Keuken-205.043,75-8.271.444
Sociale dienst-489.699,33-19.754.422
Bejaardentehuis-204.296,11-8.241.285
Dienstencentrum 'De Kastanje'-92.955,84-3.749.829
Extramurale diensten-390.940,82-15.770.514
Kinderopvang-74.432,45-3.002.598
Sociale woningen186.438,857.520.925
Woningen voor bejaarden34.274,951.382.648
 Totaal gemeentelijke bijdrage-2.003.975,74-80.840.181

Tussenkomst van Martin Acke:

De gemeente diende in 2002 voor de extramurale diensten 391 k€ of bijna 16 MBEF bij te dragen. Dit is een post waar volgens de CD&V-fractie gevoelig kan worden bespaard, door dit over te dragen aan de hierin gespecialiseerde organisaties, bijvoorbeeld georganiseerd door de diverse mutualiteiten. Noch de dienstverlening aan de bevolking, noch de tewerkstelling hoeven hieronder te lijden. Indien dit in bepaalde gevallen aanleiding zou kunnen geven tot hogere tarieven voor de dienstverlening dan kan de gemeente dit nog altijd compenseren via toekenning van premies of kortingen.

3. OCMW - budgetwijziging

De OCMW-raad keurde op 22 december 2003 nog een budgetwijziging goed voor het vorige dienstjaar. De gemeenteraad nam hiervan kennis. De uiteindelijke gemeentelijke toelage bij deze budgetwijziging valt binnen de grenzen van het meerjarenplan 2003-2005. De daling van € 188.195 (van € 2.367.663 naar € 2.179.468) is te beschouwen als een regeling tussen beide besturen inzake de verlofgelden.

Tussenkomst van Martin Acke:

De CD&V-fractie stelt volgende opvallende wijzigingen vast bij de begrotingswijziging 2003. Er zijn € 372.650 minder uitgaven voor het algemeen bestuur, terwijl er slechts € 22.574 minder ontvangsten zijn. Op de post algemeen bestuur zal in 2003 bijgevolg ongeveer € 400.000 minder worden aangerekend dan origineel voorzien. Dit is een hoopgevende vaststelling. Anderzijds zijn er gevoelige toenames van zowel de uitgaven (+ € 181.432) als de ontvangsten (+ € 116.992) voor het bejaardenhuis. Dit activiteitencentrum zal dus ongeveer € 65.000 meer kosten dan initieel voorzien.

Verder vallen op:
- de verminderde uitgaven en ontvangsten voor de sociale dienst;
- de verhoogde uitgaven en ontvangsten van de kinderopvang;
- de verhoogde uitgaven van de extramurale diensten.

Ik herhaal mijn commentaar van eerder dat in deze laatstepost gevoelig kan worden bespaard zonder dat dit invloed hoeft te hebben op tewerkstelling, dienstverlening naar de inwoners of kostprijs aan de gebruikers.

4. OCMW - meerjarenplan 2004-2006

Het schepencollege stelde de gemeenteraad voor om de beslissing van de OCMW-raad d.d. 22 december 2003 goed te keuren waarbij het meerjarenplan 2004-2006 werd bepaald. Daarin wordt de gemeentelijke bijdrage vastgesteld op 2 352 319,98 EUR (2004), 2 663 652,79 EUR (prognose 2005) en 2 880 885 EUR (prognose 2006).

Om dit te realiseren werd door het Overlegcomité gemeente-OCMW op 22 december 2003 een protocol goedgekeurd met afspraken over de taakverdeling tussen gemeente en OCMW betreffende het lokaal sociaal beleid.

Tussenkomst van Martin Acke:

Blijkbaar voelt de gemeente zich nu rijk met de 7,5 miljoen euro voor de verkoop van het gas- en elektriciteitsnet aan IVEG op zak. Nog maar amper krijgt het gemeentebestuur hiermee wat meer ademruimte, of men legt al de fundamenten voor een nieuw toekomstig financieel débacle. De gemeentekas zal het vooropgestelde meerjarenplan voor het OCMW niet kunnen betalen, tenzij men terug extra belastingen aan de bevolking zal opleggen.

In de tekst van het besluit vond ik een misleidende passage terug die stelt "In totaal betekent dit dus over de periode 2003-2006 een verlaging aan gemeentelijke toelagen aan het OCMW met 58.160,23 EUR". Dit klopt langs geen kanten want in de OCMW-toelage van 2003 zat de door de gemeenteraad aan het OCMW toegekende 25% van het Gemeentefonds (567 k€ - 23 MBEF). Voor de komende jaren zal die 25% echter rechtstreeks vanuit Brussel aan het OCMW wordt uitgekeerd. Dit bedrag is wel degelijk een feitelijke overdracht van de gemeente naar het OCMW, ook al zal het niet meer rechtstreeks in de gemeentebegroting vermeld worden.

Tussen 2003 en 2007 zal de totale OCMW-toelage (toelage gemeente + 25% aandeel gemeentefonds + inkomsten ambulancevervoer) maar liefst met 19,2% stijgen terwijl de totale gemeenteuitgaven slechts met 5,9 % zullen verhogen. Mét de 25% van het Gemeentefonds in de uitgaven zouden de gemeenteuitgaven in die periode 11,1 % gestegen zijn, maar dit is nog altijd een stuk lager dan de 19,2 % stijging van de OCMW-toelagen. Bovendien verminderen de inkomsten voor de gemeente met deze 25%.

Het OCMW eiste in 2003 al 25,4 % van alle gemeentelijke uitgaven op en dit wordt 28,6 % in 2006 (28,3 % rekening houdend met de eerder voornoemde correctie). Dit meerjarenplan is dus manifest onuitvoerbaar zonder extra structurele inkomsten. En het financieel beleidsplan 2004-2007 van de gemeente voorziet die extra ontvangsten niet.

 Gemeentelijke uitgavenToelage gemeente25% aandeel van GemeentefondsZiekenvervoerTotale OCMW-toelageRatio
20009.785.920,761.624.543,14552.754,69108.238,102.285.535,9323,4%
200110.325.645,281.672.525,42557.406,31106.594,222.336.525,9522,6%
200211.074.534,002.218.082,99557.406,31180.962,272.956.451,5826,7%
200312.178.074,312.367.663,00566.711,00157.273,823.091.647,8225,4%
200411.776.093,002.352.319,98588.268,33157.273,823.097.862,1326,3%
200512.541.872,002.663.652,79617.277,00157.273,823.438.203,6127,4%
200612.901.222,002.880.885,00646.011,00157.273,823.684.169,8228,6%

De federale regering neemt zich voor om de premies voor loopbaanonderbreking voor de lokale en regionale besturen niet meer ten laste te nemen. Die zouden dan ten laste van de gemeenten vallen. In afwachting van de regelgeving wordt hiervoor door de Zelzaatse overheid nog geen standpunt ingenomen. Maar dit kan een zeer grote invloed hebben, vooral op het OCMW. Ook dit zal bovenop de al hoge financiële voorzieningen komen.

Het meerjarenplan houdt bovendien helemaal geen rekening met eventuele latere loonvoorwaarden voortkomend uit sectorale afspraken en de realisatie van een nieuw rusthuis, een niet te onderschatten zware kostenpost.

U begrijpt dat de CD&V-fractie dit meerjarenplan absoluut niet kan goedkeuren. Laat ons in de eerste plaats goed zorgen voor onze huidige inwoners. Zelzate is voor de ganse regio nu reeds een echte aantrekkingspool voor sociale probleemgevallen en het gaat al jaren van kwaad naar erger. Zware ingrepen zoals de gezinsbelasting zijn hiervan het gevolg. Maar blijkbaar wil ons socialistisch gemeentebestuur niet uit die negatieve spiraal omdat het deze tendens beschouwt als een garantie om aan de macht te blijven.

Repliek van de burgemeester:

Hij stelde dat de meerjarenplannen van gemeente en OCMW wel op elkaar zijn afgestemd, maar ging niet in op het verzoek van Martin Acke om dit ook cijfermatig aan te tonen. Hij was akkoord dat het over zeer hoge bedragen gaat maar stelde dat dit de keuze is van de meerderheid. De loopbaanonderbreking is inderdaad een probleem maar zolang hier niets definitief beslist is kan hiermee geen rekening worden gehouden. Hij erkende dat de stijgende trend voor de OCMW-bijdrage hier in Zelzate erger is dan elders omdat Zelzate een uitgebreid net aan sociale dienstverlening heeft. Hij stelde dat de overheid op termijn verplicht is om daar iets aan te doen. Zelzate heeft in het verleden steeds middelen gevonden om de loonafspraken binnen de CAO's te respecteren, maar zolang die niet gekend zijn kan daarmee geen rekening worden gehouden in de planning. De effectieve realisatie van het nieuwe rusthuis kan worden ingeschat voor 2007. De erkenningsprocedure is nu lopende en er zal een technisch financieel plan worden opgesteld. De nodige middelen zullen vanaf 2007 in de gemeentebegroting worden voorzien via een buitengewoon budget.

Uiteindelijke stemming voor goedkeuring van het meerjarenplan: SP.A-ZOW: Ja – VLD en PVDA: Onthouding – CD&V: Neen

5. OCMW - budget 2004

De gemeenteraad nam kennis van de beslissing van de OCMW-raad van 22-12-2003 waarbij het budget 2004 werd bepaald.

De gemeentelijke bijdrage voor 2004 voor het OCMW wordt, conform met het meerjarenplan, bepaald op € 2.352.319,98. Dit bedrag is exclusief de 25% van het Gemeentefonds die voortaan vanuit Brussel rechtstreeks aan het OCMW zal worden doorgestort.

Tussenkomst van Martin Acke:

Ik wijs erop dat deze begroting kadert in het meerjarenplan 2004-2006 dat wij daarnet hebben afgekeurd. Over het inhoudelijke van de begroting ga ik weinig tussenkomen omdat dit de bevoegdheid is van mijn collega OCMW-raadslid Rik Laureys. Onze taak als gemeenteraad is na te gaan of de wensen van het OCMW ook financieel haalbaar zijn voor onze gemeente.

De CD&V-fractie is van oordeel dat de gemeente onvoldoende draagkracht heeft om de voorgestelde gemeentelijk bijdrage voor 2004 te betalen. Toch hebben wij in de OCMW-raad niet tegengestemd maar ons onthouden omdat uit de begroting 2004 blijkt dat de wil tot optimalisatie blijkbaar nog aanwezig is en wij ook begrijpen dat er tijd nodig is om de volledig misgegroeide toestand van jarenlang wanbeleid recht te trekken. Anderzijds blijven wij het moeilijk hebben met de zware investering in het gebouw Zenner zoals wij die vorig jaar hebben gekend.

Het OCMW vraagt inderdaad ook in 2004 zeer veel geld aan de gemeente. Het bedrag blijft niet beperkt tot hetgeen daarnet werd vermeld. Ook de inkomsten van het ambulancevervoer komen ten gunste van het OCMW (in 2003 was dit een bedrag van € 157.273,82), terwijl alle kosten voor de gemeente zijn. In de veronderstelling dat voor ambulancevervoer in 2004 een gelijke ontvangst wordt geboekt, kan de feitelijke gemeentelijke toelage aan het OCMW voor 2004 aldus worden geraamd op ongeveer 3,1 miljoen euro (125 MBEF).

Gemeentelijke uitgavenToelage gemeente25% aandeel van GemeentefondsZiekenvervoerTotale OCMW-toelageRatio

200411.776.093,002.352.319,98588.268,33157.273,823.097.862,1326,3%

Ook in de strategische nota horende bij het budget 2004 vinden we de misleidende passage terug die stelt dat er een verlaging met € 58.160,23 is van de gemeentelijke toelagen aan het OCMW voor de periode 2003-2006. Dit is een bedrieglijke bewering want in de OCMW-toelage van 2003 zat de door de gemeenteraad aan het OCMW toegekende 25% van het Gemeentefonds (567 k€ - 23 MBEF). Voor de komende jaren zal die 25% echter rechtstreeks vanuit Brussel aan het OCMW wordt uitgekeerd. Dit bedrag is wel degelijk een feitelijke overdracht van de gemeente naar het OCMW, ook al zal het niet meer rechtstreeks in de gemeentebegroting vermeld worden. Het komt echter wel in mindering van de normale ontvangsten.

De begroting 2004 betekent financieel nagenoeg een stabilisatie van de toestand van vorig jaar. Maar men houdt echter geen rekening met te verwachten kosten ten gevolge van sectorale akkoorden voor het personeel en de eventuele bouw van een nieuw rusthuis. Men steekt dus eigenlijk zijn kop in het zand voor een aantal belangrijke extra kosten.

Ik neem de kritiek van de OCMW-voorzitter niet waarbij hij de verantwoordelijkheid voor de ontslagen OCMW-personeelsleden bij de gemeenteraad legt. Evenmin ben ik met hem akkoord dat het hypocriet is de omvang van de bijdrage aan het OCMW in vraag te stellen. Een gemeente besturen is immers veel meer dan alleen maar een sociaal beleid voeren.

Ik vraag me soms af of Freddy De Vilder zijn eigen huishouden vanuit diezelfde visie bestuurt. Wanneer hij thuis de keuze maakt om de helft van zijn inkomen rechtstreeks aan de armen te geven, dan zal ik hem hiervoor waarderen. Indien hij hetzelfde doet met overheidsgeld en daarmee de andere opdrachten van de gemeente in de verdrukking brengt, dan vind ik dit onaanvaardbaar. En dat is wat de voorbije jaren hier in Zelzate aan de gang is. Door te sociaal te zijn verwaarloost men de andere belangrijke opdrachten van de gemeente.

Wij hebben ons voor 2004 onthouden bij de stemming, maar vanaf 2005 verwacht de CD&V-fractie echter wel betere resultaten op het terrein. En ja wij hebben hiervoor enkele concrete voorstellen.

1) Zo menen we ondermeer dat er gevoelig kan worden bespaard in de post extra-murale voorzieningen.

Het protocol over de taakverdeling tussen gemeente en OCMW inzake sociaal beleid bevat hierover een zeer belangrijke passage i.v.m. "geïntegreerd beleid". Ik citeer ze: "Niet alleen het gemeentebestuur en het OCMW zijn actief op het lokale welzijnsterrein, ook heel wat particuliere diensten. Via diverse beleidsnetwerken wordt het beleid zoveel mogelijk met deze partners uitgebouwd".

De CD&V vraagt al jaren om dergelijke integratie van de dienstverlening. In elke gemeente zijn er organisaties en voorzieningen die de thuiswonende zorgvrager willen ondersteunen: gezinszorg, thuisverpleging, minder mobielen centrale, oppasdiensten voor kinderen en/of volwassenen, uitleendiensten personenalarmeringstoestellen en medische hulpstukken, poetsdienst, klusjesdienst, bedeling warme maaltijden, mantelzorgers,... De diverse mutualiteiten, de vzw's zoals Familiehulp, Familiezorg, Solidariteit, Thuiszorg, Wit-Gele Kruis,… leveren dagelijks goed werk. Wij moeten er van afstappen dat dit enkel de rol is van het OCMW. Ons OCMW hoeft niet het gras weg te maaien voor de voeten van de diverse hulporganisaties die zeer behoorlijk werk leveren. Het is veelal hun core-business waardoor zij ongetwijfeld bepaalde zaken efficiënter en goedkoper kunnen doen dan een overheidsinstelling zoals het OCMW.

Dit hoeft niet ten koste te gaan van personeel. Het pakket te verrichten werk blijft en hiervoor blijft personeel nodig. Hoeft dit OCMW-personeel te zijn? Bieden die organisaties slechtere loon- en arbeidsvoorwaarden? Dat zou ik niet zo maar durven beweren.

Gaat dit meer kosten aan de hulpgebruiker? Soms wel en soms niet. Waar dit wel zo zou zijn, kan de gemeente altijd via premie- of subsidiëring hierop ingrijpen. Dit zal meestal goedkoper uitvallen dan wanneer het OCMW dit zelf volledig organiseert.

2) Ook op de exploitatie van de dienstencentra kan worden bespaard. Bijvoorbeeld wat betreft het aanbieden van ontspanning en amusement aan de bejaarden van de gemeente. Waarom hoeft het OCMW dit alles zelf te organiseren? Om als de grote weldoener zelf permanent in de picture te kunnen staan bij de bejaarden?

De bestaande gepensioneerdenbonden en ziekenzorgverenigingen in onze gemeente kunnen hierin een perfecte rol spelen. Zij hebben veelal man- en vrouwkracht beschikbaar die popelen van de energie om zich gratis in te zetten voor hun medemens. Helaas kampen die verenigingen veelal met zeer beperkte budgettaire mogelijkheden, waardoor hun activiteitenwaaier beperkt blijft. Een gemeentelijke subsidie kan deze verenigingen extra zuurstof geven waardoor zij, bijvoorbeeld in samenspraak met het OCMW, in staat zijn een gedeelte van de ontspanningsactiviteiten over te nemen.

Opmerkelijk feit in de tussenkomst van SP.A-fractieleidster Patricia De Meyere:

Zij argumenteerde tegen de privatisering van de thuiszorg en schilderde daarbij de hulpverleningsorganisaties af als commerciële bedrijven die enkel geïnteresseerd zijn in de lucratieve, winstgevende activiteiten. Deze uitspraken lokten zwaar protest uit bij Martin Acke.

6. VZW Zelzaatse Sportinstellingen - begroting 2004

De begroting 2004 van de vzw Zelzaatse Sportinstellingen werd goedgekeurd. Deze begroting voorziet € 528.650,00 aan uitgaven, € 231.350,00 aan inkomsten. Het tekort dient te worden aangezuiverd via een gemeentelijke toelage van € 297.300,00.

Martin Acke zag in de stelselmatig verhogende gemeentelijke toelage de bevestiging van de CD&V-visie dat er destijds een zware beleidsfout werd gemaakt door te kiezen voor een peperdure renovatie van het zwembad. Hij wees er op dat zijn fractie nadien steeds aangedrongen heeft op meer reclame- en bekendmakingsinitiatieven teneinde de belangstelling voor het zwembad te proberen verhogen. Helaas moeten we vaststellen dat het aantal bezoekers steeds maar blijft afnemen.

Uiteindelijke stemming: SP.A-ZOW: Ja – Stuyvaert + PVDA: onthouding – CD&V en VLD: neen.

7. Verkeerslichten Burgemeester J. Chalmetlaan

Wanneer de nieuwe uitrukhal van de brandweerkazerne van de brandweer in gebruik zal komen, ontstaat een gevaarlijke toestand aan het kruispunt van de Burgemeester Camille Leynlaan met de Burgemeester J. Chalmetlaan. Om die reden zullen daar verkeerslichten worden geplaatst. De politiediensten zullen onderzoeken welke de beste formule voor sturing van deze lichten is.

De kosten voor het leveren en plaatsen van de verkeerslichten kunnen geraamd worden op 22 933,13 EUR.

8. Grondreglement brandweer - erkentelijkheidpremie

Het grondreglement van het gemeentelijk vrijwilligersbrandweerkorps voorziet een erkentelijkheidspremie voor het vrijwilligerspersoneelde dat bij het bereiken van 60 jaar eervol wordt onslagen. Het reglement stelt dat deze jaarlijkse vergoeding 200 BEF (4,96 EUR) per jaar dienst bedraagt met een maximum van 8 000 BEF (198,31 EUR) dit alles aan index 110%. Deze index is echter 40 jaar oud (van 01-07-1962). Wanneer we deze bedragen actualiseren naar de spilindex van 138,01 waaraan alle gemeentelijke wedden en vergoedingen op heden aan gekoppeld worden, dan stemt de 200 BEF aan index 110% overeen met 19,11 EUR aan spilindex 138,01 en de 8.000 BEF aan index 110% met 764,70 EUR aan spilindex 138,01.

Artikel 66,11e van het grondreglement van de brandweer wordt in die zin aangepast.

De spilindex 138,01 dateert intussen ook al van 01-01-1990. Geactualiseerd naar 01-01-2004 bedraagt de premie € 25,22 per dienstjaar met een maximum van € 1.009,02.

Tussenkomst van Martin Acke:

Ik heb begrepen dat deze rechtzetting er komt na mijn tussenkomst om gans de administratie rond de brandweer eens door te lichten. Ik apprecieer de inspanningen die het gemeentebestuur hieromtrent levert.

Ook ik kreeg een aantal vragen van brandweermensen omtrent de verlaagde premies en stelde hieromtrent vragen aan de gemeentesecretaris. Door deze onduidelijkheid in het reglement heeft men, te goeder trouw, dit jaar veel te lage erkentelijkheidspremies voor onze gepensioneerde brandweermannen uitbetaald. Uit de antwoorden op mijn vragen heb ik begrepen dat dit zeer vlug zal worden rechtgezet en dat er geen premieverlies van betekenis zal zijn t.o.v. vorig jaar. Waarvoor mijn dank.

Toch heb ik uit mijn contacten met enkele brandweermensen en de overzichtstabel van de indexevolutie menen op te merken dat er ook de vorige jaren een te lage premie aan onze op rust gestelde brandweermensen werd uitgekeerd. Ik vraag bij deze dat dit wordt onderzocht door de administratie en dat de gemeenteraad later een standpunt inneemt over eventuele regularisatie.

Dit voorval maakt niet alleen duidelijk dat er permanent aandacht moet zijn voor actualisatie van onze gemeentelijke reglementen. Het steekje dat men nu liet vallen geeft echter ook aan dat wij de vereenvoudiging van onze reglementen moeten nastreven. Ik pleit er dan ook voor dat verschillende gemeentelijke reglementen worden afgeschaft: reglementen die nog nooit zijn toegepast of reglementen die ondertussen achterhaald zijn. Ik zal hier in de toekomst ongetwijfeld nog praktische voorstellen rond doen. Trouwens hoe is de stand van zaken met het fameuze kamerreglement?

Repliek van de burgemeester: het onderzoek naar de premies van vorige jaren zal gebeuren. Het kamerreglement is klaar en zal op de volgende gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.

9. Straatnaamgeving ontsluitingsweg nieuwe wijk langsheen trekweg kanaal (einde Groenstraat)

Tussen de Groenstraat en de Matexiwijk wordt een wijk opgericht door projectontwikkelaar Bostoen. Het gemeentebestuur moet voor de straat een naam kiezen. Het schepencollege stelde de naam "Waterweg" voor hierbij verwijzende naar het nabijgelegen kanaal Gent-Terneuzen. De cultuurraad formuleerde een aantal voorstellen zoals Zeeschipstraat of Velodroomstraat, respectievelijk verwijzend naar het kanaal en de vroegere wielerpiste die daar in de buurt lag. De voorkeur van de cultuurraad ging echter naar een naamgeving gebaseerd op persoonsnamen zoals in de nabijgelegen Matexi-wijk. De naam van de vroegere Zelzaatse toprenner René Vermandelstraat werd gesuggereerd.

De gemeenteraad ging akkoord met het voorstel René Vermandelstraat. Martin Acke stelde echter bij een speurtocht op het internet vast dat er twijfels zijn over de door de cultuurraad gegeven beschrijving van het personage (gewezen wereldkampioen op piste en gerenommeerd veldrijder). Uit onderstaand palmares kan worden afgeleid dat het een baanrenner was. Alhoewel het ene het andere niet uitsluit. Martin Acke vroeg de zaak verder te onderzoeken om een juiste motivatie te kunnen meegeven.

Biografie renner René Vermandel

geboortedatum: 23 maart 1893
geboorteplaats: Zelzate, België
overleden: 20 april 1958
professional: 1920-1931

grootste successen:

1920: 3e etappe Ronde van België, Luxemburg
1920: 4e etappe Ronde van België, Namen
1921: Grote Scheldeprijs
1921: Schaal Sels
1921: Ronde van Vlaanderen
1921: 3e etappe Ronde van België, Luxemburg
1921: Eindklassement Ronde van België
1922: Belgisch nationaal kampioenschap
1922: 1e etappe Ronde van België, Antwerpen
1922: 2e etappe Ronde van België, Luik
1922: 3e etappe Ronde van België, Luxemburg
1922: Eindklassement Ronde van België
1922: Critérium des As
1923: Luik-Bastenaken-Luik
1923: Schaal Sels
1923: 4e etappe Ronde van België, Namen
1924: Luik-Bastenaken-Luik
1924: 1e etappe Ronde van België, Antwerpen
1924: 5e etappe Ronde van België, Brussel
1924: Belgisch nationaal kampioenschap
1924: Grote Scheldeprijs
1928: 3e etappe Ronde van België, Namen
 

lijst met persoonlijke successen:   www.dewielersite.net

Beschrijving:

 

Back Up

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014