Gemeenteraad 25-12-2003

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Up Next

15-01-2004     

Op de vorige gemeenteraad weigerde burgemeester John Schenkels het door de gezamenlijke oppositie
 ingediende punt voor afschaffing van de gezinsbelasting te laten behandelen.
CD&V, PVDA en VLD, die samen over meer dan één derde van de zetels in de gemeenteraad beschikken, 
 eisten daarop om op 25 december om 10u00 de gemeenteraad samen te roepen.
Het College van Burgemeester en Schepenen was verplicht om hierop in te gaan.

Voorafgaand aan de zitting overhandigde PVDA-raadslid Dirk Goemare, voor de gelegenheid verkleed als kerstman, namens de gezamenlijke oppositie en de Zelzaatse bevolking een geschenkpakket van 2.000 protesthandtekeningen aan de burgemeester. Die kreeg geen woord over zijn lippen.

De kerstman had ook een persoonlijk geschenk mee voor burgemeester John Schenkels. Neen, geen feestkalkoen, maar een gepluimd kieken, als symbool van het feit dat de SP.A-ZOW-meerderheid in 2003 niets anders heeft gedaan dan de bevolking gepluimd.

I. OPENBARE ZITTING

1. Algemene belasting op de gezinnen 2003 - vraag om opheffing (op verzoek van de CD&V-, PVDA- en VLD/VVD-fracties)

Zie brief voor aanvraag extra gemeenteraad: 

Toelichting door Frank Bruggeman namens de CD&V-, PVDA- en VLD-VVD-fracties:

Op de gemeenteraad van 18 november 2003 diende de PVDA-fractie een voorstel in tot afschaffing van de gezinsbelasting. Dit voorstel werd ondersteund door CD&V en VLD. De toen aangehaalde motivaties van de drie partijen blijven onverminderd gelden.

Op de gemeenteraad van 16 december 2003 dienden de CD&V-, PVDA- en VLD-fracties gezamenlijk een nieuw voorstel in tot de afschaffing van de algemene belasting op de gezinnen en de terugbetaling van de bedragen die in het kader van dit reglement door inwoners reeds zijn gebeurd. Daarbij werden een aantal motivaties herhaald, maar ook nieuwe toegevoegd.

Wij wezen erop dat het college van burgemeester en schepenen bij het begin van deze legislatuur, op 22 januari 2001, niet alleen de intentie verklaarde om lineaire belastingen af te schaffen, maar tevens de gemeenteraad vroeg om dit principe in de officiële beleidsnota van de gemeenteraad over te nemen. De gemeenteraad heeft dit voorstel op 4 september 2003 goedgekeurd. Met de invoering van de algemene belasting op de gezinnen wijkt men echter ontegensprekelijk af van deze beleidsnota en dit is voor ons onaanvaardbaar.

Wij wezen er ook op dat de zowat 150 aanwezigen op een door CD&V, PVDA en VLD georganiseerde volksvergadering op 4 december 2003 over ALLE partijgrenzen heen de algemene belasting op de gezinnen sterk afwezen, niet enkel voor de komende jaren maar ook voor het lopende jaar 2003.

Ondertussen vroegen ook organisaties uit het brede middenveld, zoals ACW-Zelzate, Gezinsbond van Zelzate en Geneeskunde voor het Volk, de afschaffing van de gezinsbelasting.

Een belangrijk nieuw gegeven is echter de ruime deelname van inwoners aan een petitie tegen de gezinsbelasting, gezamenlijk georganiseerd door de CD&V-, PVDA- en VLD-fracties. Om en bij de 1.600 volwassen Zelzatenaars of zowat 16% van de stemgerechtigde kiezers ondertekenden in enkele dagen tijd de volgende tekst:

Mijnheer de burgemeester,

Als inwoner van uw gemeente vragen ik en mijn gezin de onmiddellijke intrekking van de ‘gezinsbelasting’. Ik werk en ik betaal trouw mijn gewone belastingen. Ik beschouw het als een grote onrechtvaardigheid dat ik nog eens extra belasting moet betalen, omdat ik in Zelzate woon. Ik ben geen melkkoe of citroen. Deze nieuwe belasting bovenop alle andere extra lasten die we de laatste 2 jaar te slikken kregen, doet voor mij de emmer overlopen.

U verklaarde onlangs dat u een grote financiële meevaller had met de verkoop van het elektriciteitsnet dat 7,5 miljoen € (300 miljoen Fr) opbracht. Ik vraag dat deze opbrengst in de eerste plaats rechtstreeks ten goede komt van de inwoners door de intrekking van de gezinsbelasting.

Aangezien de petitie in de meeste gevallen slechts voorgelegd werd aan één lid van het gezin, ligt het werkelijk aantal tegenstanders nog veel hoger. De CD&V-, PVDA- en VLD-fracties vinden dat de gemeenteraad deze ondubbelzinnige afwijzing van de gezinsbelasting niet kan negeren, vooral omdat er geen financiële noodzaak voor deze belasting meer bestaat door de 7,5 miljoen euro inkomsten van de verkoop van het elektriciteits- en gasnet.

Wij vragen de meerderheid van SP.a en ZOW om daarom duidelijk voor de inwoner te kiezen en samen met ons te besluiten tot:

  • de afschaffing van de algemene belasting op de gezinnen voor het dienstjaar 2003;
  • de terugbetaling van de bedragen die in het kader van dit reglement door inwoners reeds zijn gebeurd;
  • het niet invoeren van deze belasting voor de komende dienstjaren.

CD&V-fractieleider Martin Acke wees er eveneens op dat het schepencollege regelmatig zeer actief naar de bevolking communiceert. Dit gebeurt echter alleen maar bij positieve zaken. Hij is van oordeel dat het schepencollege ook bij het nemen van negatieve maatregelen voor de bevolking als overheidsbestuur zijn verantwoordelijkheid moet nemen om de inwoners op de hoogte te brengen. 

Hij stelde dat door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in omzendbrief BA – 2000/3 van 26 mei 2000 met onderrichtingen over de gemeentebelastingen, sterk wordt aangedrongen op een voorafgaand onderzoek. In die omzendbrief staat onder titel "3. Het voorafgaande onderzoek" letterlijk volgende passage:

"Bij het invoeren van nieuwe belastingen of bij het doorvoeren van belangrijke wijzigingen van bestaande belastingen, bijvoorbeeld van tarieven of vrijstellingen, blijft het voor de gemeenteoverheid nochtans nuttig om op voorhand kennis te nemen van eventuele opmerkingen van belastingplichtigen. Het is immers zeer goed denkbaar dat de betrokkenen toch bezwaren of andere interessante informatie hebben die bij de besluitvorming over het hoofd is gezien. Eventuele opmerkingen die gemaakt zijn tijdens het voorafgaand onderzoek kunnen bovendien relevant zijn bij de uitoefening van het administratief toezicht. Een zo degelijk mogelijk wettigheidstoezicht is immers in het belang van de gemeenteoverheid én van de belastingplichtigen.

Het houden van een voorafgaand onderzoek is zeker aan te bevelen bij gemeenteraadsbesluiten tot invoering van nieuwe belastingen of tot doorvoering van ingrijpende wijzigingen, bijvoorbeeld inzake tarief en vrijstellingen, van bestaande belastingen. "

Helaas heeft de meerderheid de invoering van de gezinsbelasting angstvallig verzwegen, zogezegd tot het te laat was om te reageren. Martin Acke wees er echter op dat de gezinsbelasting wel degelijk kan ingetrokken worden tot 31 december 2003, wat de burgemeester ook moge beweren.

De burgemeester antwoordde niet eens op de tussenkomst van de oppositiepartijen en stelde dat alles al voldoende gezegd was. Hij leidde de stemming in en de JA-knikkers van SP.A en ZOW stemden het voorstel tot opheffing van de gezinsbelasting van CD&V-PVDA en VLD weg.

Zie artikels hierover in de pers: 

Het Laatste Nieuws - 26-12-2003

Het Volk - 26-12-2003

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014