Gemeenteraad 16-12-2003

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

21-12-2003     

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger

1. Mededelingen / Kennisgevingen

a) verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 22 oktober 2003 van IDM
b) verslag raad van bestuur d.d. 12 november 2003 van IDM
c) verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 19 november 2003 van IDM
d) verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 31 oktober 2003 van TeveOost
e) antwoord provinciegouverneur op klacht van Martin Acke inzake toetreding tot de intercommunale IVEG.

Brief met klacht:           Antwoord van de gouverneur:

Tussenkomst van Martin Acke hieromtrent:

Wat betreft het antwoord van gouverneur Balthazar op mijn klacht van 14 september tegen de overname van de VEM door IVEG. De gouverneur besliste niet in te gaan op de vraag tot schorsing van het besluit omdat hij van mening is dat er in de klacht onvoldoende zwaarwichtige argumenten werden aangebracht.

De CD&V diende klacht in omdat de gemeenteraad bij de verkoop van de distributienetten voor elektriciteit en gas de financieel minst voordelige keuze heeft gemaakt. Aangezien de provinciegouverneur geen zeggenschap heeft over het inhoudelijke van een gemeenteraadsbesluit (autonomie van de gemeenten) moest de klacht worden gericht op de procedure rond het tot stand komen van de omstreden beslissing. En hierin vond de gouverneur dus onvoldoende zwaarwichtige argumenten.

De gouverneur schreef vastgesteld te hebben dat er voor en tijdens de vergadering nog ingrijpende wijzigingen aan de voorstellen werden gedaan en dat er zelfs ter zitting nog cijfers werden aangepast. Hij stelt duidelijk dat, alhoewel de grote meerderheid van de gemeenteraad oordeelde dat zij voldoende voorgelicht was en met voldoende kennis van zaken kon oordelen, hij meent dat verdaging naar een volgende gemeenteraad wenselijk was. Hij verzoekt het schepencollege dan ook om in de toekomst, in gelijkaardige situaties en voor belangrijke beslissingen, met deze opmerking rekening te houden.

De CD&V-fractie vestigt er de aandacht op dat het antwoord van de gouverneur absoluut geen bevestiging inhoudt dat de gemeente Zelzate de beste keuze heeft gemaakt door voor IVEG en niet voor WVEM te kiezen. Het bod van IVEG (7.450.000 EUR + jaarlijks dividend van 447.922 EUR) is voor de gemeente financieel nadeliger dan het bod van WVEM (5.084.105 EUR + een jaarlijks dividend van 602.811 EUR). De 2,4 miljoen euro meerontvangst van IVEG zullen immers nooit een jaarlijkse intrest van 155.000 euro opbrengen. Als u een bank kent die vandaag 6,5% intrest geeft op mijn spaargeld, laat het me dan weten. Deze slechte keuze van de meerderheid betekent al rap een structurele minontvangst van 60 à 80.000 euro (2,5 à 3,2 miljoen frank).

                 -> details in zelzate@rem-3-21.htm

2. Gemeentebegroting 2004 - één voorlopig twaalfde

De gemeentebegroting voor het dienstjaar 2004 zal niet klaar zijn voor het einde van dit jaar. Om de verplichte uitgaven te kunnen vereffenen, vraagt het schepencollege de gemeenteraad om één voorlopig twaalfde van de gewone begroting goed te keuren op basis van de begroting 2003, om zo de verplichte uitgaven van de gemeente te kunnen betalen. 

De CD&V-fractie onthield zich bij de stemming omdat het een slechte praktijk is om de begroting niet voor de aanvang van het nieuwe jaar rond te hebben. De CD&V-raadsleden wilden niet ja stemmen omdat zij hierin geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Zij wilden ook niet neen stemmen omdat de verplichte uitgaven zoals personeel moeten kunnen gebeuren. Mede omwille van de intussen ondraaglijk geworden belastingdruk op de bevolking, drong de fractie erop aan dat in de maand januari geen facultatieve uitgaven worden gedaan die niet uitsluitend ten bate van de bevolking komen. 

3. Sportraad wijziging huishoudelijk reglement

Volgens de wetgeving mag de schepen van sport of een ander lid van het schepencollege, gemeenteraad of OCMW-raad geen lid zijn van de sportraad. De schepen mag echter wel uitgenodigd worden als waarnemer. Het huishoudelijk reglement van de sportraad was niet conform met deze wetgeving en op 20 oktober keurde de sporraad een aangepaste versie goed. De gemeenteraad dient eveneens dit reglement goed te keuren.

De CD&V keurde dit reglement goed maar vroeg welke criteria werden gehanteerd inzake het bekomen van een erkenning door sportverenigingen. Zij vroeg afschrift van de afsprakennota die hieromtrent decretaal moet worden opgesteld. De burgemeester zal dit aan de fracties bezorgen.

     >>> zie volledige tekst huishoudelijk reglement van de Sportraad.

4. Milieuraad wijziging vertegenwoordiging

De door de gemeente ondertekende samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar een duurzame ontwikkeling” voorziet dat tenminste één derde van de leden van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur moet bestaan uit leden van een milieu- en natuurvereniging. De samenstelling van de milieuraad wordt daarom aangepast in die zin dat er 2 (i.p.v. vroeger 1) vertegenwoordigers mogen zetelen per lokale milieu- en/of natuurvereniging die door het college van burgemeester en schepenen werd erkend. De samenwerkingsovereenkomst voorziet ook dat mannen en vrouwen voor ten minste één derde vertegenwoordigd zijn.

Ook hier vroeg de CD&V-fractie verduidelijking inzake de criteria die het schepencollege hanteert om natuurverenigingen al of niet te erkennen. Er zijn immers in de omgeving tal van milieu- en natuurverenigingen actief die Zelzate tot hun actiedomein rekenen maar daarvoor nog geen Zelzaats bestuur hebben: bijvoorbeeld Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieuzorg en Vogelwerkgroep Noord Oost-Vlaanderen. Kunnen dergelijke groeperingen ook aanspraak maken op lidmaatschap van de Zelzaatse Milieuraad mochten zij daar interesse in hebben?

De burgemeester antwoordde dat de bestaande regels moesten gerespecteerd worden, maar dat deze desnoods kunnen worden gewijzigd indien dit noodzakelijk zou blijken. Hij raad geïnteresseerde verenigingen aan zich alvast kandidaat te stellen. Schepen Tollenaere van zijn kant stelde onomwonden dat we bemoeienissen van verenigingen van buiten Zelzate moeten vermijden, wat zijn kortzichtigheid als bestuurder in elk geval typeert.

>>> gegevens over een aantal natuurverenigingen die in en om Zelzate actief zijn

5. Gemeentelijke dotatie aan politiezone (begroting 2004)

De gemeentelijke dotatie voor de politiezone Regio Puyenbroeck is voor 2004 bepaald op 803.057,00 EUR.

De CD&V-fractie keurde deze dotatie goed omdat de begroting 2004 van de Politiezone Regio Puyenbroeck nagenoeg volledig in de lijn ligt van die van het lopende jaar. De globale stijging van de gemeentelijke dotaties met slechts 0,33 % is een mooi resultaat. Martin Acke heeft in de politieraad de auteurs van de begroting hiervoor dan ook gefeliciteerd. De CD&V-fractie stelde met genoegen vast dat men in de politiezone rekening houdt met de onhoudbaar stijgende financiële druk op de gemeentelijke begrotingen, die voor een groote deel wordt veroorzaakt door het beleid van de paarse Vlaamse en Federale regeringen. Zij begrijpt bovendien dat het geen evidentie is om te besparen in de begroting van onze politiezone waarvan het uitgavenpakket voor 86% uit personeelskosten bestaat.

De burgemeester antwoordde dat het personeelskader toch zonderr veel extra kosten kon worden ingevuld door het op pensioen gaan van oudere (en dus duurdere) politiemensen. Er komen 5 nieuwkomers in de plaats van twee weggaande personeelsleden.

Aansluitend op onze dotatie en de begroting van de politiezone maakte Martin Acke nog twee opmerkingen over wat het politiekantoor in de Havenlaan betreft:

1. De politiezone huurt het Zelzaats politiekantoor in de Havenlaan voor een bedrag van 36.120 euro per jaar van de gemeente Zelzate. Dit leek hem een te laag bedrag voor een gebouw met een boekwaarde van 900.000 euro. De gemeente Zelzate heeft voor dit gebouw 850.000 euro leningen lopen die jaarlijks 25.000 euro (1 MF) aflossingen en 47.000 euro (1,9 MF) intresten kosten. Dit betekent dus een totale leninglast van 72.000 euro. De huur dekt amper de helft hiervan. Dus steekt Zelzate nu jaarlijks 36.000 euro (1,5 MF) toe voor een gebouw dat integraal door de politie wordt gebruikt en waar de gemeente geen gebruik van kan maken. Hier kan structureel worden bezuinigd op de uitgaven zodat de belastingdruk omlaag kan. Hij beschouwde het verhuren van vastgoed immers niet als een kerntaak van een gemeentebestuur en het leek hem dan ook logisch dat het gebouw op korte termijn overgedragen wordt aan de politiezone.

Op zijn vraag naar de toekomstplannen van de politiezone op de politieraad had onze burgemeester al vroeger geantwoord dat er binnen het huidige politiecollege geen sprake is van oprichting van één centraal politiekantoor waarvan de politieleiding voorstander is. Waarom wordt het Zelzaats politiekantoor dan niet wordt overgedragen? Heeft het schepencollege hier dan andere plannen mee? Een museum voor Eddy Wally soms?

De burgemeester bevestigde dat de kostprijs het dubbele van de huurprijs bedraagt maar wees erop dat de bepaling van de huurprijs vastligt bij KB (volgens de waarde van het gebouw). Na afbetaling blijft het gebouw nog steeds eigendom van de gemeente en kan men er alle kanten mee uit. Het gebouw kan zelfs perfect dienen als centraal politiekantoor voor de zone door er een vleugel bij te zetten. Eerst moet er echter duidelijkheid komen inzake de evaluatie van de politiezones. Misschien komen daar nog bijsturingen.

2. De Zelzaatse gemeenteraad keurde al op 6 mei 2003 een huurovereenkomst met de politiezone goed voor drie jaar, verlengbaar met eenzelfde periode. Die overeenkomst is na bijna 6 maanden nog altijd niet ondertekend is. Waarom voert het schepencolle deze opdracht niet uit?

De burgemeester stelde dat het gebouw eerst van openbaar nut moet worden verklaard zodat geen registratierechten moeten betaald worden.

6. Aanleg drempels scholenzone: aanbesteding in plaats van onderhandelingsprocedure

De gemeenteraad keurde op reeds op 18 november het bestek goed voor de aanleg van verkeesdrempels en verkeersplateaus in de Onteigeningsstraat, Schepen Napoleon De Meyerstraat en Verbindingsstraat. Toen werd gesteld dat dit via onderhandelingsprocedure zou worden gegund. De geraamde kostprijs van € 62.000,00 van de werken benadert echter de maximumlimiet van € 67.000,00 voor dergelijke gunning. Om die reden wijzigt de gemeenteraad de opdracht naar een openbare aanbesteding.

7. TMVW - Inbreng resterende rechten waterdistributie-installaties

De gemeenteraad heeft in mei van 2002 het gebruiksrecht op de gemeentelijke drinkwaterinstallaties ingebracht bij TMVW. De gemeente ontving hiervoor een éénmalige vergoeding van € 50.302,00 en 5 aandelen D.

De TMVW stelt de gemeenten voor om haar resterende rechten op de gemeentelijke distributie-installaties eveneens in te brengen. Voor deze inbreng krijgen de gemeenten opnieuw een éénmalige vergoeding in speciën, uitbetaald in schijven over 3 legislaturen, en aandelen D2. De overeenkomst hiertoe met TMVW wordt goedgekeurd. De gemeente wenst te opteren voor het scenario waarbij zij vanaf eind 2004 jaarlijks een uitkering van € 36.267,00 ontvangt. Als reden voor deze keuze geeft de burgemeester het gelijkmatig binnekomen van geldmiddelen op.

8. PV kasnazicht 2e en 3e kwartaal

Het kasverslag van het nazicht op 11 juni 2003 vertoonde een tekort van € 712.952,67 (28,8 MF).

Het kasverslag op 11 augustus 2003 vertoonde een tekort van € 54.979,10 (2,2 MF).

9. Gratis zwemmen 6-jarigen

Net zoals vorig jaar kunnen de inwoners van de gemeente die in 2004 zes jaar worden gratis gebruik maken van het Zelzaatse zwembad gedurende een periode van 12 maanden volgend op hun zesde verjaardag.

In 2002 kwamen hiervoor 115 kinderen in aanmerking, waarvan 79 een zwemkaart hebben afgehaald (68,5%). Er werden hiervoor 198 toegangen geregistreerd, wat de gemeente uiteindelijk € 514,80 kostte. Daarnaast maakte ook de gemeenteschool van deze kaarten gebruik wat neerkwam op 150 gratis zwembeurten met kostprijs € 126,00. In 2003 zouden 131 kinderen hiervoor in aanmerking komen.

De CD&V-fractie zal dit goedkeuren aangezien deze uitgave rechtstreeks ten goede komt van de inwoners, het ontegensprekelijk positief effect van het zwemmen op de ontwikkeling van de kinderen, het wervend effect dat dit wellicht heeft inzake later gebruik van het zwembad. Bovendien gaat het over een geringe kost die, op basis van vorig jaar, kan geraamd worden op zowat € 700,00 voor een gans jaar.

10. Aanpassing administratief statuut - bijzondere aanwervingsvoorwaarden stedenbouwkundig ambtenaar / diensthoofd grondgebiedzaken - aanpassing

Bij de wijziging van de bijzondere aanwervingsvoorwaarden op 7 oktober 2003 werd voor alle kandidaten een proefperiode van 6 jaar voorzien, terwijl dit enkel bedoeld is om die kandidaten die bij aanwerving nog niet beschikken over het diploma ruimtelijke ordening de kans te geven dit alsnog binnen een termijn van zes jaar te behalen. Kandidaten die bij aanwerving reeds over het vereiste diploma beschikken zijn slechts onderworpen aan de kalssieke proefperiode van 6 maanden, eventueel te verlengen met ten hoogste dezelfde duur.

11. Openverklaring betrekking stedenbouwkundig ambtenaar diensthoofd grondgebiedzaken

Elke gemeente met meer dan 10.000 inwoners is wettelijk verplicht een vastbenoemd stedenbouwkundig ambtenaar in de personeelsfiormatie op te nemen. De huidige stedenbouwkundige ambtenaar bekleedt een gesko-betrekking. Om die reden gaat het gemeentebestuur over tot het openverklaren van een voltijdse statutaire betrekking van stedenbouwkundig ambtenaar/diensthoofd grondgebiedszaken A1-A3. De plaats is te begeven bij aanwerving.

12. Bestek aankoop schuimcontainer

De brandweer heeft behoefte aan een schuimcontainer met tank voor 5.000 liter schuimvormend middel, voorzien van 2 mixers en 2 lijnmengers. Dit blusmiddel wordt vervaardigde op basis van een bestaande container van 8 m3 (5 meter lang, 2,3 meter breed en 1,2 meter hoog) reeds in bezit van de brandweer. De begroting 2003 voorziet voor de aanpassing € 18.600,00. De aankoop wordt gefinancieerd via een lening.

Martin Acke vroeg om de container na de ombouw door een erkend organisme te laten keuren als arbeidsmiddel. Ondermeer wegens de opstelling van elektrische pompen op een metalen container ontstaan er immers bepaalde gebruiksrisico's.

13. Bedrijvenbelasting - aanpassing

Zoals verduidelijkt in mijn vroegere nieuwsbrief 3.21 voorzag het reglement bij de bedrijvenbelasting drie tarieven: 200 euro voor de bedrijven zonder milieuvergunning of klasse 3-milieuvergunning, 1.000 euro voor bedrijven met klasse 2 en maar liefst 2.600 euro voor bedrijven met klasse 1.

>>> zie Zelzate@rem N° 3.21

>>> zie tekst oude reglement

Deze bedrijvenbelasting kreeg heel wat kritiek te verwerken, niet in het minste omdat de aangifte nagenoeg samenviel met de aanslag van de gezinsbelasting. Een groot deel bedrijven - die zonder vennootschapsvorm - zijn immers onderworpen aan beide belastingen.

De middenstandsorganisatie UNIZO ging tegen deze hoge aanslagen lobbyen bij de burgemeester. Dit kunnen we een middenstandsorganisatie natuurlijk niet kwalijk nemen. Op de informatiedag over de gemeentelijke belastingen op 17 november kondigde voorzitter Eric Van Hecke enigszins fier aan dat de burgemeester toch bereid was om de grootste onrechtvaardigheden van deze belasting weg te werken.

Hij mocht van burgemeester Schenkels reeds als vaststaand meedelen dat het basistarief van 200 euro zou blijven, maar dat de hogere aanslagen zouden gereduceerd worden naar 2 x (klasse 2) en 3 x (klasse 1) het basistarief van € 200,00. VFT zou als Seveso-bedrijf de rekening van deze operatie betalen met zowat 55.000 euro. Dit gaf naast het verhoogde tarief van VfT volgende drie tarieven € 200,00, € 400,00 en € 600,00.

Groot was onze verrassing dan ook dat de burgemeester voor de effectieve aanpassing van het reglement uitging van heel andere cijfers en de gemeenteraad volgende tarieven voorstelde: basistarief van € 100,00, een aanslag van € 400,00 voor een bedrijf klasse 2 en € 1.200,00 voor een bedrijf klasse 1. Wat bijberoepen betreft komt er een vrijstelling voor die bedrijven die geen sociale bijdragen moeten betalen omdat zij de vrijstellingsdrempel niet overschrijden. Voor 2001 was deze drempel € 1.083,52.

Martin Acke verwoordde op de gemeenteraad dat de CD&V-fractie van mening is dat ook bedrijven moeten bijdragen in de gemeentelijke belastingen, maar dat de fractie gekant blijft tegen deze bedrijvenbelasting omwille van volgende redenen:

- dubbele aanslag van gezinnen en bedrijven zonder vennootschapsvorm met een algemene belasting op de gezinnen én een algemene belasting op de bedrijven;

- de vrijstelling van de bedrijven in bijberoep is een lachertje: de drempel is dermate laag (rond de 1.100 euro of 44.000 BEF inkomsten per jaar) dat er bijna geen bedrijven effectief vrijstelling zullen kunnen krijgen. Dit betekent dat iemand die juist boven de vrijstellingsdrempel zit, 10 % van zijn jaarinkomen rechtstreeks zal moeten afdokken aan de gemeente. Dit zal zwartwerk in de toekomst bevorderen.

- het onderscheid in milieuvergunning klasse 1 en klasse 2 ligt in een aantal gevallen aan externe factoren die niets met hinder, noch met winst, laat staan eigen keuzes van een bedrijf te maken hebben. Zo moet een landbouwbedrijf met gronden in een waterwinningsgebied klasse 1 hebben terwijl voor een ander landbouwbedrijf klasse 2 volstaat. Een bedrijf dat twee soorten mazout stokeert (rode en witte) is ook onderworpen aan klasse 1. De aanwezigheid van een spuitcabine in een garage kan eveneens het verschil uitmaken tussen klasse 1 en 2. Deze toestanden verantwoorden o.i. niet het verschil in aanslag tussen 400 en 1.200 euro.

Martin Acke hekelde tevens de ongeoorloofde manier van communiceren van de burgemeester hieromtrent. Door de UNIZO-voorzitter de verkeerde tarieven in te lepelen, zette burgmeester Schenkels de UNIZO-voorzitter in zijn blootje tenopzichte van zijn publiek. Waar blijft de geloofwaardigheid van de politiek wanneer men op dergelijke manier verkeerde cijfers verspreidt! Dit illustreert nog eens duidelijk dat onze bestuurders geen enkele vorm van georganiseerd werken kennen en louter besturen op het gevoel, op de emoties, op het eigen voordeel, voor de eigen stemmetjes.

Niettegenstaande het voorgaande keurde de CD&V-fractie de aanpassing van het belastingreglement goed omdat de tarieven verlagen.

Door deze ondoordachte manier van werken van ons schepencollege - eerst handelen en dan nadenken - zal wellicht een nieuwe verzending moeten gebeuren van aangifteformulieren, met extra administratief werk en onkosten tot gevolg. Niet goed bezig!

>>>Het nieuwe aangepaste reglement wordt weldra gepubliceerd op mijn website.

14. Diverse buitengewone uitgaven brandweer - bepaling voorwaarden

Pro memorie.

15. Sint-Stevenstraat - goedkeuring bestek

De begroting voor 2003 voorzag een krediet van 100.000 euro voor herstelling van het wegdek van de Sint-Stevenstraat tussen de Karnemelkstraat en de Tractaatweg. De gemeenteraad van 7 mei 2003 keurde principieel de herstelling van het wegdek van de Sint-Stevenstraat goed. Vorige gemeenteraad diende hiervoor het bestek te worden goedgekeurd. Omdat de werken duurder uit vallen dan verwacht, stelde de burgemeester volledig onverwacht voor om dit punt te verdagen naar een volgende gemeenteraad.

Martin Acke wees er op dat de CD&V-fractie reeds vroeger ernstige twijfels heeft geuit bij het beperkte budget dat voor deze werken werd voorzien. Hij klaagde deze geïmproviseerde manier van werken van het schepencollege aan, waardoor het dossier riskeert vertraging op te lopen. Met de winter voor de deur is het nu vrijwel uitgesloten dat de herstelling op korte tijd zal kunnen gebeuren.

De CD&V-fractie ging slechts akkoord tot verdaging nadat werd toegezegd dat het dossier in de eerstvolgende gemeenteraad van december terug op de agenda komt. Zij blijft aandringen op zo spoedig mogelijke uitvoering van dit dossier.

De burgemeester stelde dat het nooit de bedoeling van het college is geweest om de volledige Sint-Stevenstraat te renoveren. Hij heeft het bestek laten herbekijken door het studiebureau en zal de werken in twee fasen verdelen. De eerste fase behelst het stuk tussen de Karnemelkstraat tot aan de aftakking naar de Vissersverkorting + het stuk naar de Vissersverkorting. De onwerper voorziet hiervoor een prijskaartje van € 108.561,00.

De tweede fase, het traject van aan de aftakking naar de Vissersverkorting tot aan de Tractaatweg en het stuk aan de overkant van de Tractaatweg richting Leegstraat, komt pas in de toekomst aan de beurt.

16. Algemene belasting op de gezinnen 2003 - vraag om opheffing (op verzoek van de CD&V-, PVDA- en VLD/VVD-fractie)

Tussenkomst van Martin Acke namens de CD&V-, PVDA- en VLD/VVD-fracties:

Op de gemeenteraad van 18 november 2003 diende de PVDA-fractie een voorstel in tot afschaffing van de gezinsbelasting. Dit voorstel werd ondersteund door CD&V en VLD. De toen aangehaalde motivaties van de drie partijen blijven onverminderd gelden.

We wijzen erop dat het college van burgemeester en schepenen bij het begin van deze legislatuur, op 22 januari 2001, in zijn intentieverklaring aan de gemeenteraad verklaarde dat lineaire belastingen zouden worden afgeschaft. Wij willen echter vooral benadrukken dat de gemeenteraad van 4 september 2001 nadien deze intentieverklaring als officiële beleidsnota heeft goedgekeurd. Met de invoering van de algemene belasting op de gezinnen wijkt men ontegensprekelijk af van deze beleidsnota en dit is voor ons onaanvaardbaar.

Uit een door CD&V, PVDA en VLD georganiseerde volksvergadering op 4 december 2003 bleek nogmaals dat de algemene belasting op de gezinnen door de aanwezigen over ALLE partijgrenzen heen unaniem werd afgewezen, niet enkel voor de komende jaren maar ook voor het lopende jaar 2003.

Sedert de bewogen gemeenteraad van 18 november vroegen ook organisaties uit het brede middenveld de afschaffing van de gezinsbelasting. Wij verwijzen hierbij ondermeer naar de tussenkomst van een ACW-woordvoerder tijdens het halfuurtje van de burger op 18 november, de brief van 2 december van het bestuur van de Gezinsbond aan het gemeentebestuur en recente publicaties van Geneeskunde voor het Volk.

tussenkomst ACW-Zelzate            brief Gezinsbond van Zelzate

Ondertussen is er quasi zekerheid dat de gemeente 7,5 miljoen euro door de verkoop van het elektriciteits- en gasnet zal ontvangen waardoor voldoende financiële ruimte ontstaat.

Om die reden vragen de CD&V-, PVDA- en VLD-fracties:

  • de afschaffing van de algemene belasting op de gezinnen;

  • de terugbetaling van de bedragen die in het kader van dit reglement door inwoners reeds zijn gebeurd.

namens de CD&V-fractie : Martin Acke
namens de PVDA-fractie : Frans Van Acoleyen
namens de VLD/VVD-fractie : Frank Bruggeman

De burgemeester stelde dat hij geen nieuwe elementen zag in deze argumentatie tegen de algemene belasting op de gezinnen. Daarom stelde hij de gemeenteraad voor om dit punt niet te behandelen. Ook na protest van de drie oppositiepartijen tegen dit misbruik van zijn voorzittersschap hield Schenkels voet bij stuk en liet zijn meerderheid de bespreking van het agendapunt afvoeren.

Gelukkig voorziet de gemeentewet maatregelen tegen een burgemeester die zijn macht als voorzitter van de gemeenteraad misbruikt. CD&V, PVDA en VLD beschikken samen over meer dan één derde van de zetels in de gemeenteraad, wat hen het recht geeft om zelf een gemeenteraadszitting vast te leggen. 

De oppositiepartijen hadden de afwijzende houding van John Schenkels enigszins verwacht en de burgemeester kreeg dan ook prompt een door 8 raadsleden ondertekende eis van de oppositie onder de neus geduwd om op 25 december om 10u00 de gemeenteraad samen te roepen. Het College van Burgemeester en Schepenen is verplicht om hierop in te gaan.

17. Verbouwen brandweerkazerne Zelzate - fase 1: offerte buitenverharding (op verzoek van SP.a-raadslid Patricia De Meyer)

Pro memorie.

18. Opeisen nalatigheidsintresten wegens verlate doorstorting personenbelasting aan gemeente (op verzoek van de PVDA-fractie)

Pro memorie

II. GEHEIME ZITTING

1. IVEG - aanduiding bestuurders

Pro memorie.

2. Machtiging rechtszaken

Pro memorie.

3. Brandweerpersoneel - aanwerving brandweerman-stagiairs

Pro memorie.

4. Brandweerpersoneel - effectieve indienstnemingen

Pro memorie.

5. Onderwijs - terbeschikkingstelling voorafgaand aan rustpensioen

Pro memorie.

6. Onderwijs - waarnemende aanstellingen

Pro memorie.

7. Milieuraad - samenstelling

Pro memorie.

8. Sportraad - samenstelling

Pro memorie.

9. Cultuurraad - samenstelling

Pro memorie.

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014