Gemeenteraad 09-10-2003

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

02-11-2003     

 

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

1. Aanleg pleintje met basketdoel aan speelplein Hoogbouwplein - vraag naar stand van zaken (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Op de gemeenteraad van 3 juni vroeg ik, naar aanleiding van een vraag van een inwoner de haalbaarheid te onderzoeken van de verharding van een stukje terrein en de plaatsing van een basketbaldoel op het speelplein aan de Hoogbouw. Wegens een misverstand werd prijs gegeven voor de aanleg van een volwaardig basketterrein met twee basketdoelen: verharding van 300 m² in KWS inclusief fundering en betonnen boordstenen: € 11.744 + twee basketbaldoelen in staal met roosterbord en netten € 3.690, dus een totaal van ongeveer € 15.000. Dit werd als budgettair onhaalbaar ingeschat.

In een e-mail op 25 juli 2003 stuurde ik de secretaris volgende verduidelijking:

“Voor wat het Hoogbouwplein betreft was mijn voorstel niet een volledig basketterrein te voorzien maar slechts een hoekje (bijv. 10 op 10 meter) met een basketdoel, zodat men zich ook individueel of met een beperkte groep kinderen kan amuseren met dribbelen en/of doelworpen. Afgaande op de prijsopgave van Simon zou de investering hiervoor beperkt kunnen blijven tot zowat € 5.800,00 wat me haalbaar lijkt.

Ik twijfel er immers aan dat een volledig basketterrein veel zou gebruikt worden, tenzij men dit verharde terrein multifunctioneel zou maken door het ook voor minivoetbal uit te rusten. Dan nog blijft het probleem dat men minimum twee ploegen moet kunnen organiseren om er zinvol gebruik van te kunnen maken. Zoiets lukt enkel occasioneel.”

Heeft het schepencollege zich ondertussen uitgesproken over dit voorstel? Wat is de beslissing?
Indien dit niet past binnen de begroting, dan graag middelen voorzien voor 2004.

Antwoord van de burgemeester: dit voorstel kan aan bod kan komen bij de begrotingsbespreking van 2004.

2. Oprichting gemeentelijke kunstacademie - vraag naar stand van zaken (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Bespreking wordt uitgesteld omdat schepen Tollenaere nog niet aanwezig is op de gemeenteraad.

3. Inrichting oefenterrein voor autorijles op terrein in Burgemeester Camille Leynlaan - vraag naar stand van zaken (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Vorig jaar op 4 november besliste het schepencollege om de mogelijkheid te onderzoeken om een oefenterrein in te richten voor personen die leren autorijden. De CD&V-fractie vind dit een uitstekend idee voor de hoofdzakelijk jonge leerlingen-bestuurders. Het lijkt ons immers aangewezen dat zij bepaalde vaardigheden beter op een afgezonderd terrein dan op de openbare weg inoefenen.

Men vroeg de politiediensten een voorstel uit te werken en die presenteerde op 13 januari 2003 een heel concreet advies voor inrichting van dergelijk oefenterrein op de parking aan het speelplein in de Burgemeester Camille Leynlaan. Het omvatte de aanmaak van een aantal mobiele metalen hindernissen en de plaatsing van een verkeerssignalisatie aan de ingang van het terrein.

De verantwoordelijken van de petanqueclub PC-Zelzate - vooral zij gebruiken het terrein als parking - hadden geen bezwaar tegen deze inrichting en op 11 februari besliste het schepencollege dit voorstel te laten voeren. De technische dienst kreeg opdracht om het terrein zoals voorgesteld in het politioneel verslag d.d. 13 januari 2003 met dossiernummer. BU 000267/2003 in te richten.

De CD&V-fractie begrijpt niet waarom er nog steeds geen uitvoering is gegeven aan dit toch wel zeer nuttig project. Waar zit het probleem? Na 8 maanden wordt het toch wel tijd om daadwerkelijk tot uitvoering over te gaan.

Ik verwacht als reactie dat de burgemeester zal stellen dat de gemeenteraad hiervoor in de begroting eerst kredieten moet inschrijven. De opdracht tot uitvoering aan de technische dienst leert ons evenwel dat dit initieel niet de bedoeling was. Dergelijke kleine werkjes in eigen beheer werden en worden doorgaans gerealiseerd uit de beschikbare kredieten binnen de gewone begroting, ook al is dit niet strikt volgens de voorschriften.

Mocht dit deze keer niet de bedoeling zijn, dan vraag ik aan de gemeenteraad om de inrichting van het oefenterrein op de parking in de Burg. Leynlaan vandaag principieel goed te keuren en het schepencollege te vragen om, uitgaande van het politievoorstel, tegen volgende gemeenteraad een bestekje en prijsraming voor te leggen.

Antwoord van de burgemeester: het materiaal voor de verplaatsbare hindernissen is al aangekocht. Omwille van een grote organisatie van de petanqueclub, die het terrein als parking gebruikt, werd het project nog niet eerder uitgevoerd. De inrichting van het oefenterrein kan nu binnen de maand worden uitgevoerd. (Werkelijke reden: ze waren het toch wel vergeten uitvoeren zeker !).

>>> zie plannetje en foto's

4. Oprichting gemeentelijke kunstacademie - vraag naar stand van zaken (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De gemeenteraad nam op 10 december 2002 de principebeslissing om in Zelzate een filiaal op te richten van een muziekacademie. Op de gemeenteraad van 3 juni 2003 stelde ik namens de CD&V-fractie diverse concrete vragen hieromtrent die nog steeds onbeantwoord blijven. De burgemeester stelde toen ontwijkend dat het dossier nog steeds in voorbereiding was en dat het opnieuw aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd indien het voor definitieve besluitvorming rijp is. Ondertussen weten we dat het niet gelukt is om op 1 september hiermee te starten.

Toch stel ik vast dat in de begroting van 2003 middelen zijn ingeschreven voor de oprichting van deze kunstacademie. Ik heb dan ook het recht het schepencollege stand van zaken te vragen in een dossier dat uitvoering moet geven aan de vastgestelde begroting. Om die reden vraag ik dan ook hoever het staat met de voorbereiding van dit dossier en welke timing men voorop stelt.

De CD&V-fractie is ervan overtuigd dat Zelzate nood heeft aan een kunstacademie en vraagt het schepencollege om niet te talmen bij de oprichting hiervan, en toch zeker bij de aanvang van het nieuwe schooljaar in september 2004 effectief van start te gaan. Onze fractie wil zich zelfs engageren om aan de voorbereiding mee te werken, zij het via een gemeenteraadscommissie, zij het door samenwerking met de schepen van Jeugd en Onderwijs bij de uitwerking van het dossier.

Antwoord van schepen van cultuur Paul Tollenaere:

Hij stelde dat het contract met de directeur van de academie van Eeklo nog dient uitgewerkt te worden. Sedert zijn afwezigheid wegens ziekte heeft hij echter geen contact meer gehad met Eeklo. Hij wijst erop dat Ars Musica zich bij deze ontwikkeling bedreigd voelde. Deze organisatie heeft intussen een beschermcomité opgericht en is intussen erkend als lid van de Zelzaatse Cultuurraad en kan aldus rekenen op subsidiëring. Het is de bedoeling hun te laten participeren in het project. Hoe is nog niet duidelijk. Zo zou men kunnen streven naar een mengeling van creatieve en professionele opleidingen. Uit contacten met Zomergem bleek dat voldoende lokalen wel eens een probleem zou kunnen betekenen, zeker op termijn. Daarom wordt onderhandeld over een andere plaats dan de huidige locatie naast de Parochiezaal. Hij belooft dit alles verder te onderzoeken maar voormelde feiten hebben er wel toe geleid dat de visie in verband met de wenselijkheid van de komst van een filiaal toch dient te worden genuanceerd.

Martin Acke: stelde dat hij blij is dat de schepen bereid is om bestaande initiatieven zoals Ars Musica te koesteren, zoals vroeger al gevraagd door de CD&V, en ziet een mix van creatieve en professionele opleidingen als een goede combinatie. Hij vroeg of Ars Musica werd gesubsidieerd met een forfaitair bedrag of per Zelzaatse leerling? (waarop de schepen antwoordde dat het nu enkel over logistieke steun gaat). Martin Acke wees eveneens op de discussie inzake de status van het personeel in het modelcontract met Eeklo. Hij hoopte dat het Zelzaatse filiaal van de muziekacademie bij het begin van volgend schooljaar van start kan gaan.

5. Problemen betreffende beschadiging parkeerautomaten - bespreking omvang van het probleem, financiële verrekening en gevolgen (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)
De gemeenteraad besliste het toegevoegd punt van PVDA-raadslid Dirk Goemaere "Precies overzicht van het vandalisme aan parkeermeters - beslissing door de gemeenteraad dat kosten door vandalisme niet mogen worden in rekening gebracht door APCOA in de exploitatierekening" samen met dit punt te behandelen.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Ik kon in het verleden zelf al een paar keer vaststellen dat er beschadigingen waren aangebracht aan parkeerautomaten, maar als we de krant geloven dan zou het parkeerbedrijf in Zelzate hiermee zeer ernstige problemen ondervinden. Zo verklaarde de heer Freddy Van Hee van Apcoa aan de pers dat er al minstens 15.000 euro werd uitgegeven om schade aan parkeerautomaten te herstellen. Alhoewel de CD&V-fractie het betalend parkeren liever kwijt is dan rijk, keuren wij dit vandalisme ten zeerste af.

Dit gebeuren roept echter een aantal vragen op:

1. Wat voorziet de concessie-overeenkomst tussen gemeente en Apcoa hieromtrent?
2. Welke zijn de financiële consequenties van deze schade voor de gemeente?
3. Dezelfde vragen kan men stellen in verband met eventuele diefstal van geld uit parkeerautomaten. Bij mijn weten is in de concessieovereenkomst hierover niets opgenomen. Nochtans heb ik in het verleden het college reeds opmerkzaam gemaakt van het feit dat hieromtrent tussen Apcoa en de stad Antwerpen een juridisch geschil liep. Is het niet beter om hieromtrent vooraf duidelijkheid te scheppen?
4. Wat gebeurt er om dit soort vandalisme in de toekomst te voorkomen?
5. Vanwaar de veelvuldige defecten aan de parkeerautomaten en wat met de aldus gederfde inkomsten?

Antwoord van de burgemeester: Noch een derde, noch de gemeente zal opdraaien voor de kosten van het vandalisme .De schade zal worden verhaald op de daders. Dit is dus een zaak voor de rechtbank en geen bevoegdheid meer van de gemeenteraad. Hij wees erop dat er momenteel een ernstig spoor wordt gevolgd. Naast de kleinschalige schadegevallen was er een terugkerend fenomeen (90 maal de vernieling van de inwerpgleuf) met als gevolg dat er een tekort ontstond aan wisselstukken. Daardoor liep herstelling vertraging op. Ook de verzekering kan hierin een rol spelen. Diefstal van gelden is momenteel nog niet gebeurd. Hij meent dat dit niet aan APCOA kan worden toegewezen. Er is hieromtrent geen juridische zekerheid. In Antwerpen loopt hieromtrent een rechtszaak die een belangrijk precedent kan betekenen. Het is hier dus afwachten tot een rechterlijke uitspraak hieromtrent duidelijkheid geeft. Wat voorkoming betreft dienen de politionele diensten hierover te waken. Als gevolg van het gerechtelijk onderzoek zijn er een aantal maatregelen genomen, die echter buiten de bevoegdheid van de gemeenteraad vallen. 

PVDA-raadslid Dirk Goemaere: wees erop dat heel de gemeente werd dooreengeschud door het betalend parkeren. Hij ziet de oorzaak van het vandalisme dan ook in de afkeer van de mensen tegen het betalend parkeren. Zijn fractie begrijpt dit maar kan dit niet goedkeuren. Zij wensen zich via andere methodes tegen het betaalparkeren te verzetten. Hij vraagt uitsplitsing van de 15.000 euro schade. Hij vroeg zich tevens af waarom het financieel plan (een vroegere vraag van hem) als bijlage niet opgenomen was bij de concessie-overeenkomst. De burgemeester antwoordde dat die diende aangepast te worden vanwege de bijkomende aanschaf van parkeerautomaten en zal worden nagestuurd. De begeleidingscommissie voor het betalend parkeren komt volgende week samen om de toestand te evalueren. Het verslag kan nadien worden ingekeken. De burgemeester stelde enerzijds dat de aankoop van de parkeermeters werd voorgeschoten door APCOA, maar ook dat ze eigendom zijn van Schlumberger en gehuurd worden. Daardoor gaf hij de indruk dat hij zelf niet goed wist waarover hij sprak.

Patricia De Meyer (SP.A-Z.O.W.) stelde dat het oneerlijkheidsgevoel van de parkeerbelasting werd gevoed door meerdere individuen en dat de hetze rondom het betalend parkeren reeds is veroorzaakt vóór de invoering ervan, sindsdien is warm gehouden en steeds maar wordt opgestookt. Zij bewees daarmee niet op de hoogte te zijn van de zware tegenstand die bevolking en middenstand voelen ten opzichte van het betalend parkeren.

6. Lokale economische adviesraad kwam meer dan een jaar niet samen - vragen bij de werking van dit orgaan (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De laatste vergadering van de lokale economische raad was de stichtingsvergadering van 4 september 2002, meer dan een jaar geleden dus. Ik woonde deze als afgevaardigde van de CD&V-fractie bij en vond het een nuttig initiatief waarop, tussen direct betrokkenen, interessante informatie werd uitgewisseld. Er werden toen een aantal afspraken gemaakt waaronder tweemaandelijkse samenkomst, buiten de vakantiemaanden.

Helaas is het bij die ene vergadering gebleven. We weten allemaal dat er enkele maanden na die start een bevoegdheidswissel is gebeurd waarbij VLD-VVD-schepen Frederik Uyttendaele zijn portefeuilles werden afgepakt en waarbij SP.A-schepen Rony Schatteman werd aangeduid als nieuwe schepen van lokale economie.

In die 9 maanden dat hij economie-schepen is heb ik schepen Schatteman wel al veel in de gazet zien staan bij initiatieven in samenwerking met de middenstand. Van activatie van de lokale economische raad is eechter geen sprake. Blijkbaar vindt de schepen zijn foto in de gazet veel belangrijker dan uitvoering te geven aan het vooropgestelde beleid, dat ondermeer voorzag in de ondersteuning een lokale economische raad. Ik wijs er trouwens op dat er in de begroting van 2003 hiervoor kredieten staan ingeschreven. Bovendien hebben zich diverse inwoners geëngageerd, die zich nu wellicht afvragen waarom.

De CD&V-fractie is vragende partij om terug van start te gaan met de lokale economische raad om samen met alle betrokken partners op positieve wijze te werken aan een betere economisch klimaat in onze gemeente. Dit komt niet allen ten gunste van de handelaar of nijveraar, maar ook van de andere inwoners.

Mijn vraag: wat zijn de plannen van het schepencollege in verband met de werking van de lokale economische raad?

Antwoord van schepen van lokale economie Rony Schatteman:

Die antwoordde zeer geprikkeld. Hij gaf toe dat de raad niet meer samenkwam maar wees erop dat van de eerste vergadering nooit geen verslag was gemaakt. Hij stelde dat hij intussen niet had stilgezeten en in samenwerking met de lokale mensen tal van activiteiten heeft ingericht. Hij wees erop dat de lokale economische raad geen geld nodig heeft wanneer er geen werking is. Hij stelde dat Martin Acke wellicht liever had gehad dat de middenstandsactiviteiten een flop waren geworden, in plaats van een succes (van de schepen?). Waarop Martin Acke boos reageerde dat hij dergelijke beschuldigingen niet neemt. Hij heeft integendeel de middenstandsactiviteiten als geen ander gepromoot via zijn persoonlijke website en elektronische nieuwsbrieven. 

Uiteindelijk beloofde de schepen de lokale economische raad weldra te laten samenkomen.

7. Politiereglement op kamerwoningen – stand van zaken (verzoek van SP.A-raadslid Patricia De Meyer)

Tussenkomst van Patricia De Meyer:

Op 4 maart 2003 heeft zij de problematiek op de kamerwoningen op de agenda van de gemeenteraad laten plaatsen in eerste instantie omwille van de veiligheid. Schepen Paul Tollenaere heeft toen geantwoord dat hij reeds een reglement had voorbereid en dat dit reglement na adviezen van burgemeester en veiligheidsdiensten aan de gemeenteraad ter goedkeuringzou worden voorgelegd. Zeven maanden later werd dit reglement nog steeds niet aan de gemeenteraad voorgelegd. Nochtans is de opmaak van zo’n reglement dringend gezien de zware mistoestanden in onze gemeente die zowel een gevaar opleveren voor de bewoners als voor de omwonenden en die onze gemeente in een slecht daglicht stellen.

Antwoord burgemeester: het ontwerpreglement is zowel aan de politie als aan de brandweer overgemaakt voor advies; doel van het reglement is een halt toe te roepen aan de huisjesmelkers die woningen verhuren die wel aan de brandveiligheidvoorwaarden voldoen maar toch niet voldoen aan minimum comfortvoorwaarden. De tekst van het reglement is nog niet afgewerkt maar zal worden besproken in de commissie algemene zaken nog voor het einde van de maand.

8. Vraag tot het plaatsen van veilige fietsenstallingen – stand van zaken (verzoek van SP.A-raadslid Patricia De Meyer)

In de gemeenteraad van 4 maart 2003 vroeg Patricia De Meyer reeds om in het centrum van de gemeente, aan de bibliotheek, Eurohal,… veilige fietsenstallingen te voorzien, waarin men zijn fiets goed kan vergrendelen. De burgemeester zei toen dat dit besproken moest worden in het College van Burgemeester en Schepenen omdat er geen krediet voorzien was en dat men zou nagaan of aankoop via de gewone dienst mogelijk is. Zij vroeg naar de stand van zaken in dit dossier.

De burgemeester antwoordde dat een oplossing via de gewone dienst niet mogelijk was en kredieten voor de aankoop van fietsenstallingen moeten worden gereserveerd voor de renovatiewerken aan het busplein. Hij heeft er geen probleem mee om de gevraagde soort fietsenstallingen in de toekomst te plaatsen (begroting 2004).

9. Vraag tot registratie van fietsen (verzoek van SP.A-raadslid Patricia De Meyer)

Patricia De Meyer schetste het probleem van de fietsendiefstallen en het belang van registrering. Een fiets laten registreren is uiteraard geen anti-diefstal-middel maar verkleint toch de kans tot diefstal en geeft de mogelijkheid de eigenaar te achterhalen als de fiets ergens onbeheerd is achtergebleven. Het geeft ook de kans aan de politie om bij fietscontroles na te gaan of een fiets niet gestolen is. Zij vraagt of er een mogelijkheid is om ook in Zelzate de bevolking op regelmatige tijdstippen de kans te geven zijn fiets gratis te laten registreren?

De burgemeester stelde dat hij hieromtrent reeds contact heeft opgenomen met de zonechef. Dit zal in de politieraad moeten worden besproken.

Martin Acke stelde dat de CD&V-fractie dit initiatief ten volle ondersteunt.

10. Accentverlichting zebrapad ter hoogte van de gemeentelijke basisschool De Krekel (verzoek van SP.A-raadslid Patricia De Meyer)

Vorig jaar werd op vraag van de sp-a fractie accentverlichting geplaatst aan de zebrapaden ter hoogte van de scholen. Door een vergetelheid van de intercommunale kwam er toen geen zebrapadverlichting aan het zebrapad ter hoogte van de hoofdingang van de gemeentelijke basisschool De Krekel in de E. Caluslaan. Zij drong aan op plaatsing voor de donkere wintermaanden.

De burgemeester stelde dat de verlichting op die plaats zal worden aangepast.

Er bleek aan de gemeenteschool ook een probleem te zijn van doorrijdende lijnbussen van de Nederlandse maatschappij Connexxion. Er wordt politioneel advies aangevraagd om hiertegen op te treden bijv. via een doorrijverbod.

11. Klacht bij de Gouverneur tegen het besluit van de gemeenteraad van 02 september 2003 om toe te treden tot IVEG door een CD&V-raadslid – financiële gevolgen voor de gemeente (verzoek van SP.A-raadslid Patricia De Meyer)

Patricia De Meyer wees erop dat de CD&V-fractie tegen de beslissing van de gemeenteraad om toe te treden tot IVEG klacht had ingediend bij de gouverneur. Zij stelde dat iedereen weet dat door verschillende redenen de gemeenten het financieel moeilijk hebben en dat de gemeente Zelzate deze beslissing had genomen om financieel wat meer ademruimte te hebben. Zij wreef de CD&V aan dat de behandeling van deze klacht heel wat werk met zich meebrengt voor het gemeentepersoneel, maar dat het ook heel wat tijd kan kosten vooraleer de beslisssing van de gouverneur zal gekend zijn. Zij vroeg zich af welke financiële gevolgen dit voor de gemeente had en of de timing voor de ontbinding van de VEM hierdoor in het gedrang kwam?

De burgemeester: stelde dat het financieel gevolg voor Zelzate nog niets is. Hij stelde dat het een democratisch recht is van een gemeenteraadslid is om een klacht in te dienen tegen een gemeenteraadsbeslissing en dat de procedure momenteel in behandeling is. Ondertussen is de beslissing geschorst. Nadat de gouverneur door het gemeentebestuur in bezit is gesteld van alle informatie loopt een termijn van 30 dagen waarbinnen hij een beslissing dient te nemen. De documenten zullen in principe volgende week woensdag (15-10) worden opgestuurd aan de gouverneur, zodat half november de beslissing moet vallen.

Om de ontbindingsprocedure niet in de problemen te brengen zou de gemeente tegen 12 december zekerheid moeten hebben. Komt de beslissing niet op tijd dan zal de gemeente het cash geld pas later krijgen en zal de gemeentelijke vertegenwoordiger zich moeten onthouden op de algemene vergadering van de VEM, waarop tot ontbinding zal worden besloten. Aangezien alle gemeenten moeten akkoord zijn om VEM te kunnen ontbinden is dit uiteraard een probleem. 

Deze problemen stellen zich dus ook wanneer de gouverneur de klacht van de CD&V inwilligt. Krijgt de gemeenteraad gelijk dan is er in principe geen probleem.

PVDA-raadslid Dirk Goemaere: merkte in de tussenkomst van de SP.A-fractieleidster een ondertoon van terechtwijzing als zou een gemeenteraadslid de gemeente financieel in problemen brengen omwille van een klacht. Hij stelde dat het indienen van een klacht een democratisch recht is van elk gemeenteraadslid. 

Reactie van CD&V-raadslid Martin Acke:

Ook ik voel de toevoeging van dit agendapunt door de SP.A-fractieleidster aan als een terechtwijzing teneinde mij in een slecht daglicht te stellen. Het klopt inderdaad dat ik bij de gouverneur klacht ingediend heb tegen de manier waarop de beslissing van de gemeenteraad van 2 september 2003 voor toetreding tot IVEG tot stand kwam. Ik kan de gemeenteraad echter ten stelligste verzekeren dat ik hiertoe niet lichtzinnig besloten heb. Zo heb ik pas na twee weken beslist klacht in te dienen nadat ik de definitieve aanbiedingen van IVEG en WVEM grondig had geanalyseerd en tot de vaststelling was gekomen dat de burgemeester de gemeenteraad niet de beste keuze heeft voorgeschoteld, maar wel integendeel. Het doel van mijn klacht mag dus duidelijk zijn: het laten schorsen van een foutieve beslissing van de gemeenteraad, waardoor de gemeente de komende jaren heel wat inkomsten zal missen.

Toen Martin Acke concreet wilde aantonen waarom de gemeenteraad de foutieve beslissing had genomen, werd het blijkbaar te warm voor burgemeester Schenkels die stelde dat Acke zich aan de agenda moest houden. Zelfs toen de CD&V-fractieleider aandrong door erop te wijzen dat hij door De Meyer in een slechts daglicht werd gesteld en het recht had deze beschuldiging te ontkrachten, dan nog wou Schenkels niet toegeven. Hij vond er dan maar niet beter op dan de gemeenteraad te schorsen om zo Acke het woord te ontnemen.

Manipulatie en machtsmisbruik ten top! Wellicht wou de burgemeester zo vermijden dat de bewijsvoering inzake de vermeende verkeerde besluitvorming in de officiële verslaggeving van de gemeenteraad terecht kwam. Eigenlijk verdient dit feit op zich te worden aangeklaagd bij de gouverneur. Wat bezielt John Schenkels tegenwoordig? 

In het artikel "Zelzate kiest voor IVEG" in zelzate@rem N° 3.21 kan u nalezen waarom Martin Acke klacht indiende bij de gouverneur.

12. Arbeidsongeval Sidmar (verzoek van PVDA-raadslid Dirk Goemaere)

Dirk Goemaere vroeg een minuut stilte voor het op 22 september 2003 overlijden van Davy Senave, bij een arbeidsongeval op Sidmar. Hij meende dat de verbondenheid van betrokkene met de gemeente Zelzate dit rechtvaardigde.

De overige gemeenteraadsfracties stelden ook mee te leven met de familie maar menen dat dit geen bevoegdheid is van de gemeenteraad.

13. Allerlei

Martin Acke (CD&V) vroeg om langs beide zijden van de Assenedesteenweg voorsorteerstroken aan te brengen bij het oprijden van de R4. Door de tijdelijke reorganisatie van het kruispunt wordt momenteel zoveel aandacht van de automobilist gevergd dat de weggebruiker die naast u komt staan en rechtdoor wil rijden wel eens vergeten wordt. Hij vraagt zijn voorstel op haalbaarheid te laten onderzoeken. Hij meent dat langs beide zijden 2 voorsorteerstroken zouden moeten worden aangebracht met enerzijds een vak met een dubbele pijl rechtdoor of rechtsaf en anderzijds een vak met een pijl linksaf dit omdat het rechtdoor of rechts afslaand verkeer voorrang heeft.

De burgemeester-voorzitter stelt het voorstel van de heer Martin Acke via e-mail te hebben ontvangen en reeds voor advies aan de dienst Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen te hebben doorgezonden.

Mevrouw Margriet Colpaert (SP.a/Z.O.W.) meent dat er onvoldoende plaats is en de fietsers in de verdrukking dreigen te komen.

II. GEHEIME ZITTING

1. Onderwijs - tijdelijke aanstellingen

pro memorie

2. Onderwijs - loopbaanhalvering

pro memorie

3. Onderwijs - verlof voor verminderde prestaties

pro memorie

4. Onderwijs - terbeschikkingstellingen

pro memorie

5. Onderwijs - aanstelling administratieve hulp

pro memorie

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014