Gemeenteraad 04-09-2003

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

22-09-2003     

I. OPENBARE ZITTING

Vervolg van de gemeenteraad van 02 september 2003.

19. Gemeentelijk reglement op werken aan nutsleidingen op het gemeentelijk domein

Niet alle uitvoerders van openbare werken aan nutsleidingen houden er goede praktijken op na. Dit resulteert veelal in schade aan voet- en fietspaden en wegen of aan andere nutsleidingen. Ook de inwoners worden niet steeds verwittigd bij aanvang van bepaalde werken. Het gemeentebestuur wenst zich tegen deze nadelige nevenaspecten wapenen door een reglement uit te vaardigen waaraan de aannemers van werken aan de nutsleidingen zich zullen moeten houden. Zo niet kunnen zij gemakkelijker of vroeger aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het gemeentelijk patrimonium.

De burgemeester wilde dit uiteraard niet toegeven, maar ongetwijfeld is dit reglement een rechtstreeks gevolg van de klacht van CD&V-raadslid Martin Acke over de onaanvaardbare manier van werken bij de aanleg van nieuwe aardgasleidingen in de wijk Vogelzang en Molenstukken. De CD&V-fractie was bijgevolg tevreden dat haar protest werd ingewilligd, maar wees erop dat dergelijk reglement slechts zin had wanneer de gemeentelijke controle consequent werd toegepast.

Martin Acke had ook enkele praktische wijzigingsvoorstellen aan het reglement, vooral wat betreft weken aan voetpaden. De gemeenteraad willigde deze in. De voorlopige tekst van het reglement zal weldra met deze weerhouden opmerkingen worden aangepast.

 >>> Volledige tekst reglement op werken aan nutsleidingen.

20. Retributiereglement op werken aan nutsleidingen op het gemeentelijk domein

Dit retributiereglement sluit aan bij het vorige en gaat er van uit dat deze werken onvermijdelijk kwaliteits- en waardevermindering van het openbaar domein tot gevolg hebben. Het stelt tevens de retributie afhankelijk van de uitvoering samen met andere nutsbedrijven.

Ook hier werden een aantal wijziginginsvoorstellen van de CD&V-fractie voor werken aan trottoirs door de gemeenteraad goedgekeurd. Deze worden later aangepast in de tekst van het ontwerpreglement.

 >>> Volledige tekst retributiereglement op werken aan nutsleidingen.

21. Contante belasting op markten en kermissen

De belasting wordt gedifferentieerd, afhankelijk van de aanwezigheidsgraad van de marktkramer in het voorafgaand jaar. De gemeenteraad wil de regelmatige marktkramers belonen met een daling van 25% van de huidige tarieven ten koste van diegenen die regelmatig hun kat sturen en hun tarieven met 25% zien stijgen. Het reglement houdt rekening met een toegelaten afwezigheid van maximaal 10 marktdagen (verlof, ziekte,...). Enkel de tekst van artikel 11 werd hiertoe aangepast.

 >>> Volledige tekst reglement contante belasting op merkten en kermissen.

22. Wegen- en rioleringswerken Leegstraat - goedkeuring bestek

De gemeenteraad van 4 juni 2002 keurde een aangepast voorontwerp goed van de riolerings- en wegenwerken in de Leegstraat-Oost (deel tussen Sint-Stevenstraat en Oudenburgse Sluis. Ondertussen werden door de Vlaamse Overheid een gewestbijdrage en de investeringsuitgaven toegekend voor een bedrag van bijna 500.000 EUR. 

Op 12 augustus overhandigden de inwoners van dit stuk Leegstraat een petitie aan het schepencollege met een aantal verzuchtingen: >>> zie artikel in nieuwsbrief Zelzate@rem N° 3.18 van 07augustus 2003.

Op 21 augustus 2003 ging er een openbare hoorzitting door: >>> zie verslag hoorzitting 21 augustus 2003

Martin Acke vroeg aandacht voor het stuk fietspad tussen de Zeestraat en de Oudenburgse Sluis, waarop hij in het verleden steeds heeft aangedrongen en wat ook is toegezegd. De burgemeester stelde dat dit eveneens zo spoedig mogelijk zal worden aangelegd, maar dat dit apart van dit dossier werd gehouden om de werken niet te vertragen. Hij drong er tevens op aan om provinciale subsidies voor aanleg van fietspaden aan te vragen.

De gemeenteraad gaf zijn goedkeuring aan het definitief ontwerp. De totale kostprijs der werken wordt afgerond geraamd op 1,25 miljoen EUR, waarvan een zowat 750.000 EUR ten laste van de gemeente. Hiertoe zal een lening worden voorzien in de begroting van 2004.

23. Algemene belasting op de bedrijven

Op 09 januari 2003 voerde de SP.A-ZOW-meerderheid in Zelzaatse gemeenteraad een nieuwe algemene belasting op de bedrijven in. De adjunct-auditeur van de Raad van State had zich immers negatief uitgesproken over de sedert 1997 ingevoerde gemeentebelasting op bepaalde categorieën van vennootschappen, waardoor de kans groot is dat de Raad van State dit zou vernietigen. In dat nieuw reglement werden alle bedrijven belast i.p.v. voorheen enkel bepaalde vennootschappen. Door deze maatregel werden ook veel kleine bedrijfjes zoals éénmanszaken belast.

 >>> Volledige tekst van dit oud reglement "algemene gemeentebelasting op bedrijven".

Op 18 maart 2003 vernietigde de Raad van State een belastingreglement van de gemeente Lanaken omdat het de belasting koppelde aan de grootte van het kadastraal inkomen van de belastbare vestiging. Als gevolg hiervan stuurde de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen een omzendbrief naar de gemeentebesturen waarin hij adviseerde om dergelijke belastingreglementen in te trekken of te wijzigen met ingang van 01 januari 2003.

Om die reden stelt het schepencollege de gemeenteraad voor de algemene bedrijvenbelasting alsvolgt te wijzigen:

- De basisbelasting verhoogt van € 198,00 naar € 200,00 (voor de eenvoud?);
- Dit basisbedrag wordt slechts verhoogd met één aanvullende belasting (berekend volgens de graad van hinderlijkheid per vestiging) in plaats van vroeger twee (berekend volgens het kadastraal inkomen en volgens de graad van hinderlijkheid per vestiging);
- De aanvullende belasting is gelijk aan 4 maal het basisbedrag voor vestigingen met hinderlijkheid klasse 2 en 12 maal het basisbedrag voor vestigingen met hinderlijkheid klasse 1.

 >>> Volledige tekst nieuw reglement "algemene gemeentebelasting op bedrijven".

Zoals we stilaan gewoon worden bood de toelichting van burgemeester Schenkels weinig houvast. De gemeenteraadsleden moesten het doen met een onoverzichtelijk stuk papier zonder enige structuur en doorspekt met rekenfouten. Ik laat de beoordeling van de waarde van dit financieel overzicht van de belasting over aan de bezoeker van deze website: 

           >>> simulatie van de hand van de burgemeester.

 Tussenkomst van Martin Acke:

Dit reglement heeft tot gevolg dat er voortaan slechts 3 tarieven bestaan voor de bedrijvenbelasting: 

- € 200,00 voor bedrijven zonder klasse of klasse 3;
- € 1.000,00 voor bedrijven met milieuvergunning klasse 2;
- € 2.600,00 voor bedrijven met milieuvergunning klasse 1.

Onderzoek toonde volgende verschillen met het oude, in januari 2002 gestemde reglement aan:

Het belastingreglement op bepaalde categorieën van vennootschappen dat in 2002 van kracht was, gaf aanleiding tot belasting van 259 vennootschappen:
     - 219 vennootschappen zonder milieuvergunning of met vergunning klasse 3;
     - 33 vennootschappen met vergunning klasse 2;
     - 7 vennootschappen met milieuvergunning klasse 1.  

Wanneer we de belastingaanslagen van deze vennootschappen analyseren dan betaalden de 'gewone' vennootschappen een gemiddeld bedrag van € 382, de vennootschappen met klasse 2 een gemiddelde van € 841 en de vennootschappen met klasse 1 een gemiddelde van € 1.300. Bij de berekening van het gemiddelde van deze laatste categorie werden de twee grootste bedrijven (VFT met € 51.244 en Ocas met € 14.506) niet beschouwd omdat zij het gemiddelde volledig scheeftrekken.

De SP.A-ZOW-alliantie drukte begin dit jaar, zeer tegen de zin van CD&V, een aangepaste belasting door waarbij niet alleen de vennootschappen maar alle bedrijven in 2003 zouden worden belast met dezelfde omstreden tarieven. De burgemeester stelde dat er door die maatregel 300 extra belastingplichtige bedrijven bijkwamen. Ook de aantallen bedrijven met klasse 1 en 2 stegen door deze wijziging naar respectievelijk 33 en 90. De berekeningswijze van de aanslag was gelijk aan die van 2002 zodat de gemiddelde aanslagtarieven voor 2003 dezelfde zouden zijn geweest als hiervoor berekend. Samengevat zou de belasting voor 2003 voor het geraamde aantal van 559 bedrijven (300 meer of in 2002) dus theoretisch ongeveer € 348.292 hebben opgebracht, namelijk:

     - 436 bedrijven zonder milieuvergunning of met vergunning klasse 3 aan een gemiddelde van € 382 = € 166.552;
     - 90 bedrijven met vergunning klasse 2 aan een gemiddelde van € 841 = € 75.690;
     - 31 bedrijven met milieuvergunning klasse 1 aan een gemiddelde van € 1.300 = € 40.300;
     - 2 grote bedrijven met milieuvergunning klasse 1: VFT + Ocas: € 65.750.

Wellicht horen bij de nieuwe aanslagen van 2003 flink wat kleine éénmanszaken met klein kadastraal inkomen die het gemiddelde omlaag halen, doch aangezien de minimum aanslag toch € 198 bedroeg, blijft dit effect vrij beperkt. Het feit dat er in de begroting 2003 voor een berekende ontvangst 'slechts'  € 210.000 ontvangst was ingeschreven getuigt dat het schepencollege er zowel bij de begrotingsopmaak als bij de bepaling van de tarieven flink met zijn klak naar heeft gesmeten. 

Met het nieuw voorgestelde belastingreglement vallen we dus terug op slechts 3 tarieven en dit geeft een geraamde totaalopbrengst van € 263.000:

     - 436 bedrijven zonder milieuvergunning of met vergunning klasse 3 aan € 200 = € 87.200;
     - 90 bedrijven met vergunning klasse 2 aan € 1.000 = € 90.000;
     - 31 bedrijven met milieuvergunning klasse 1 aan € 2.600 = € 80.600;
     - 2 grote bedrijven met milieuvergunning klasse 1: VFT + Ocas aan € 2.600: € 5.200.

Wat betekent dit voor de belastingbetaler? 

     - klasse 1-bedrijven dienen fors meer te betalen: € 2.600 i.p.v. vroeger een gemiddelde van € 1.300;     
     - klasse 2-bedrijven dienen gemiddeld 19% meer te betalen: € 1.000 i.p.v. vroeger een gemiddelde van € 841;
     - andere bedrijven moeten flink minder te betalen: € 200 i.p.v. vroeger een gemiddelde van € 382;

Aangezien we het over gemiddelden hebben kan deze belastingswijziging voor het ene bedrijf positiever uitvallen dan voor het andere. Over het algemeen kunnen we stellen dat de grotere bedrijven (groot KI) de beste zaak doen. Toch houdt dit reglement een globale theoretische belastingverlaging in van € 348.292 naar € 263.000. 

Een zeer grove onrechtvaardigheid zit hem echter in het feit dat grote bedrijven zoals VFT en Ocas nu slechts evenveel betalen dan een aantal landbouwbedrijven, benzinestations of een garagist met spuitcabine die klasse 1 vergunningsplichtig zijn. Een mogelijke correctiefactor zou kunnen zijn rekening te houden met de bebouwde oppervlakte van de bedrijfsgebouwen. Ook bij de klasse 2 bedrijven zijn er ernstige anomaliën te bespeuren: zo hebben alle landbouwbedrijven minimaal klasse 2 (misschien louter omwille van een brandstoftank voor hun tractor?) en moeten ze voortaan 1.000 € per jaar bedrijvenbelasting betalen, veel meer dan hun vroegere aanslag. Ook diverse bakkerijen vallen hieronder.

De CD&V-fractie is ook van mening dat iedereen moet bijdragen in de gemeentebelastingen, ook de bedrijven. Ze heeft zich destijds verzet tegen het reglement van de vennootschapsbelasting omwille van de onrechtvaardige en nu inderdaad onwettig gebleken koppeling aan het Kadastraal Inkomen (KI) en omwille van de mogelijke negatieve invloed van de invoering van deze belasting op de tewerkstelling. Aangezien de koppeling met het KI nu vervalt, de globale belastingdruk met 25% vermindert en het overgrote deel van de bedrijven (vooral de kleine zaken) een behoorlijk lagere belasting zal moeten betalen, keurde de CD&V-fractie deze versoepeling van het belastingreglement wel goed.

Maar tegelijkertijd stelde Martin Acke dat er voor de CD&V belastingcompensaties moeten komen, daar waar de milieuvergunningsklasse niet het gevolg is van hinder door de bedrijfsactiviteiten zelf, maar wel louter van de aanwezigheid van bijv. een vergunningsplichtige installatie zoals een grote brandstoftank. De fractie eist dat dit grondig wordt geëvalueerd door het schepencollege.  De geraamde totaalopbrengst die duidelijk hoger ligt dan hetgeen ingeschreven werd in de begroting geeft hier voldoende ruimte toe.

Uiteindelijk stemden SP.A-ZOW en CD&V voor deze versoepeling van het belastingreglement, VLD onthield zich en PVDA stemde tegen.

24. Overstortleiding Groenstraat - goedkeuring voorontwerp

Intussen werd de riolering van de Burgemeester Chalmetlaan, Pierets De Colvenaerplein en een deel van de Leegstraat  vernieuwd en werden regen- en afvalwaterleidingen gescheiden uitgevoerd. Om bij zware wolkbreuken elk risico op overstromingen van het Pierets De Colvenaerplein te weren, dient door Aquafin nog een nieuwe overstort- en regenwaterleiding te worden aangelegd tussen het Pierets De Colvenaerplein en het kanaal Gent-Terneuzen. Deze leiding zal het traject Franz-Wittoucklaan (West) - Oostkade - Westkade - Groenstraat volgen.

De riolering van de Groenstraat verkeert al jaren in een dramatische toestand en gaf aanleiding tot diverse verzakkingen van het wegdek, met de nodige herstellingskosten tot gevolg. De gemeente zal gebruik maken van de aanleg van de overstortleiding van Aquafin om tevens het rioleringstelsel van de Groenstraat te vernieuwen.

De gemeenteraad keurde daartoe het voorontwerp van de werken goed. De werken zullen ongeveer 255 miljoen euro kosten, waarvan 134 miljoen euro subsidies. De uitvoering is voorzien voor 2005.

25. Aanpassingswerken containerpark - aanpassing subsidiëringsbedrag

Op 3 juni 2003 besliste de gemeenteraad tot vrij uitgebreide aanpassingen van het gemeentelijk containerpark. Het schepencollege schatte de subsidies blijkbaar nogal optimistisch in. Uiteindelijk blijkt de gemeente slechts over 95.120 i.p.v. de geschatte 203.600 subsidies te kunnen beschikken.

In de buitengewone begroting van 2004 worden aldus volgende bedragen voorzien:
     uitgaven: € 510.303,30 - ontvangsten (subsidie) € 95.120,00 - ontvangsten (lening) € 415.183,30

26. Samenwerkingsovereenkomst - opmaak van een deelbekkenbeheersplan Krekenland

De gemeente verbond zich bij het onderschrijven van de samenwerkingsovereenkomst "Milieu als opstap naar een duurzame ontwikkeling" met de Vlaamse overheid tot het doorlopen van de stappen "projectorganisatie" en "doelstellingennota" van de code van goede praktijk voor duurzaam lokaal waterbeleid. 

De overeenkomst met de provincie voor opmaak van een deelbekkenbeheersplan Krekenland wordt goedgekeurd.

 De kostprijs voor de gemeente bedraagt € 135,00.

27. Onderhoudswerken aan diverse gebouwen - principebeslissing

De gemeentelijke technische dienst werd de voorbije jaren om besparingsredenen fel uitgedund. De eigen diensten kunnen het werk niet meer aan en daarom moet nu veel meer als vroeger worden uitbesteed. Het schepencollege stelt dat het gaat alleen gaat om gespecialiseerde werken zoals schrijnwerk, schilderwerken, elektriciteit en loodgieterij en wenst deze opdrachten toe te wijzen via onderhandelingsprocedure. De geleverde prestaties van de uitvoerende aannemer zullen worden vergoed in regie, de benodigde materialen en onderdelen zullen worden ter beschikking gesteld door de gemeentelijke technische dienst.

De CD&V-fractie stemde tegen omdat deze wijze van werken een risico inhoudt op uitholling van de bevoegdheden van de gemeenteraad, aanleiding kan geven tot misbruik van investeringsbudgetten voor het opvangen van personeelstekorten en het bypasseren van de wet op de overheidsopdrachten mogelijk maakt.

Dit zet de poort open voor willekeurige werken door het schepencollege zonder dat de gemeenteraad hierop controle kan uitoefenen. Zo zou deze werkwijze het schepencollege perfect in staat stellen om op eigen houtje een personeelsparking aan te leggen zonder dat de gemeenteraad hen hiervoor op de vingers kan tikken.

Wellicht is deze beslissing een gevolg van de klacht van Martin Acke bij de gouverneur, waarbij het schepencollege door de gouverneur werden terecht gewezen en zij zich willen veilig stellen voor dergelijke terechtwijzingen in de toekomst:

>>> zie antwoord gouverneur op klacht van Martin Acke.

28. Laagbeplantingen langs wegen

Op verschillende plaatsen in de gemeente werden de voobije jaren omwille van wegenwerken, vernieuwing van voetpaden en aanleg van nutsleidingen de bestaande laanbomen en beplanting verwijderd. De heraanleg bleef op zich wachten omdat de gemeente financieel krap bij kas zat. Bovendien is op een aantal bijkomende plaatsen beplanting aangewezen.

De gemeenteraad besliste daarom om op volgende plaatsen laagbeplanting te voorzien:

 • rond punt P. De Colvenaerplein;
 • rond punt Rijkswachtlaan;
 • Leegstraat tussen R4 en Sint-Stevenstraat;
 • Verbroederingslaan;
 • Heidelaan;
 • Rusthuislaan;
 • Rozenlaan;
 • Begonialaan;
 • Parkplein;
 • Kardinaal Mercierplein met uitzondering van het middenplein;
 • Dimitri Peniakofflaan;
 • Koophandelsplein;
 • Achilles De Clercqlaan;
 • Jozef De Tillouxlaan;
 • Tunnellaan t.h.v. Europaprijslaan;
 • talud gemeentelijke begraafplaats t.h.v. nieuwe ingang / betonnen luifel;

Martin Acke vroeg om in het gedeelte Leegstraat-Oost heraanplant van aangepaste bomen te overwegen i.p.v. laagbeplanting. De aanwezigheid van laanbomen hebben immers een vertragend effect hebben op de snelheid van voertuigen. Hij meende trouwens dat, bij de beslissing tot vernieuwing van de voetpaden, de heraanplant van bomen in het vooruitzicht was gesteld.

Hij wees erop dat in dat stuk Leegstraat snel wordt gereden, niettegenstaande daar nu recent een snelheidslimiet van 50 km/u van kracht is. Beschadiging van voetpaden door boomwortels kan worden voorkomen door een geschikte boomkeuze en door het toepassen van mechanische hulpmiddelen. 

Hij bracht ook de petitie van de inwoners van het verdere stuk van de Leegstraat ter sprake waar men duidelijk voor bomen was. Hij stelde dat wellicht niet alle inwoners hieromtrent dezelfde mening hebben, maar vroeg om hiervoor een bevraging te organiseren.

De burgemeester wou niet ingaan op dit verzoek en verwees naar het risico op beschadiging van de voetpaden door boomwortels en de hoge kostprijs voor afscherming.

29. Terugbetaling parkeerticket bezoekers zwembad

De Raad van Beheer van de VZW Zelzaatse Sportinstellingen besliste voor de bezoekers aan het zwembad het uitgegeven parkeerbedrag terug te betalen onder de vorm van een waardebon die bij een volgende zwembeurt kan worden gebruikt. 

De burgemeester stelt de gemeenteraad voor dit punt van de agenda af te voeren gezien het een besluit betreft van de VZW Zelzaatse Sportinstellingen dat geen impact heeft op de gemeentelijke toelage aan de VZW aangezien deze geen bijkomende toelage heeft gevraagd en zelf de terugbetaling zal financieren.

Martin Acke stelde dat bij dergelijke maatregel eerst het budgettair impact moet worden ingeschat en dat er een sluitend reglement en controlesysteem moet worden voorzien om misbruiken te voorkomen. Hij wijst tevens op het bijkomende administratief werk dat deze terugbetaling met zich mee zal brengen. Zullen meerwerk en de minontvangsten opwegen tegen het verlies aan klanten dat het betalend parkeren met zich meebracht?

Schepen Frederik Uyttendaele stelde tevens dat de raad van beheer van de VZW zich zeer arrogant opstelt. Hij verwijst hiervoor naar het verslag van 27 mei 2003 waarin wordt gesteld dat er parkeerabonnementen zullen worden aangekocht voor het personeel van het zwembad, en dat die later bij begrotingswijziging zullen worden teruggevorderd van de gemeente. De burgemeester stelt dat dit niet volgens de afspraak is. 

30. Kerkfabriek Sint-Laurentius
- kerkraadsbesluit d.d. 30 juni 2003 i.v.m. goedkeuring wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden houdende het leveren van elektriciteit aan installaties en gebouwen ten behoeve van diverse gemeenten, OCMW's, VZW's en Kerkfabrieken waarbij de overheidsopdracht in gezamenlijke naam wordt gevoerd door de gemeente Niel

Het besluit van de kerkfabriek Sint-Laurentius om het gunningsbesluit van Niel te volgen voor aankoop van elektriciteit bij Luminus wordt positief geadviseerd.

- kerkraadsbesluit d.d. 30 juni 2003 i.v.m. goedkeuring wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden houdende het leveren van gas aan installaties en gebouwen ten behoeve van diverse gemeenten, OCMW's, VZW's en Kerkfabrieken waarbij de overheidsopdracht in gezamenlijke naam wordt gevoerd door de gemeente Niel

Het besluit van de kerkfabriek Sint-Laurentius om het gunningsbesluit van Niel te volgen voor aankoop van gas bij Luminus wordt positief geadviseerd.

31. Gebrekkige herstelling voetpaden in de wijk Vogelzang na de aanleg van aardgasleidingen (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Tussenkomst van Martin Acke:

Begin juni was men nog volop bezig met de aanleg van aardgas in verschillende straten van de wijk Vogelzang. Dit is een goede zaak voor het milieu en onze leefkwaliteit. Deze werken brengen ongetwijfeld tijdelijk wat hinder met zich mee, maar een omelet bakken zonder eieren te breken is nu eenmaal onmogelijk.

De aanleg van de aardgasleidingen is één zaak maar de correcte herstelling van de voetpaden nadien is minstens even belangrijk. En hier loopt het behoorlijk fout in Zelzate.

Begin juni maakte ik, na een aantal klachten van inwoners over de toestand van de voetpaden, een rondgang in de wijk Vogelzang. Ik kwam daarbij tot de vaststelling dat de toestand van de voetpaden in Vogelzang toen al veel te wensen overlaat maar dat die gegarandeerd binnen één of twee jaar tot een echt (voor de inwoners praktisch én voor de gemeente financieel) drama zullen leiden.

Ik vond verschillende onaanvaardbare toestanden die dringend herstel vragen en wellicht het gevolg zijn van de vroegere aanleg van nutsleidingen. Maar tevens werd onomstotelijk vastgesteld dat de aannemer, die in opdracht van VEM na aanleg van nieuwe aardgasleidingen de sleuven moet vullen en de voetpaden moet herdalleren, toen op diverse plaatsen zeer slordig tewerk is gegaan. Gebroken en beschadigde tegels, niveauverschillen, grote spleten tussen de tegels, losliggende tegels,... zijn er schering en inslag. Bovendien werden sommige gleuven onvoldoende aangedamd en lijkt het erop dat bij herstelling van de voetpaden geen of stabilisé van onvoldoende kwaliteit werd gebruikt. Dit is vragen om verzakkingen in de toekomst.

Ik verwittigde dan ook prompt het gemeentebestuur via een e-mailbericht en drong aan op een strikte gemeentelijke controle van de uitgevoerde werken en bijsturing waar nodig. Uit het antwoord van de gemeentesecretaris op mijn e-mail bleek dat ook hij in de wijk Molenstukken, waar men gas aan het aanleggen was, gelijkaardige toestanden kon vaststellen. De directeur-generaal van IVEG erkende nadien het probleem en zou stappen ondernemen om de toestand te verbeteren.

Tot daar het verhaal. Wij zijn vandaag bijna drie maanden later en ik kreeg nog geen feedback over wat gebeurde met mijn verzoeken. Ik vind dit onbehoorlijk vanwege het schepencollege. Het getuigt van elementaire beleefdheid om te antwoorden op verzoeken van inwoners… ook als die van een gemeenteraadslid van de oppositie komen.

Eergisteren diste de burgemeester een excuus op dat het college mijn klacht tegen de onwettelijke aanleg van de personeelsparking niet heeft beantwoord omdat ik tegelijkertijd klacht ingediend had bij de gouverneur en dus de reactie van de gouverneur maar moest komen. Ook wat mijn vroegere vaststellingen van fouten in de berekening van de brandweerfacturen betreft vond hij het niet de moeite om mij van antwoord te dienen. Ik ben benieuwd welk excuus het schepencollege nu bovenhaalt om te verklaren waarom ik van deze voor de gemeente zeer positieve tussenkomst nog steeds geen enkele reactie heb gekregen. Het is me dus momenteel nog niet duidelijk welke acties zijn gebeurd en of de slecht herstelde voetpaden werden of zullen worden heraangelegd op kosten van de aannemer.

Op de gemeenteraad van 3 juni klaagde ik al wegverzakkingen en beschadiging van een splinternieuw voetpad in de Leegstraat aan, nadat daar vorig jaar in opdracht van VEM een onderboring voor een gasaansluiting was uitgevoerd. De burgemeester (als voorzitter van de VEM wellicht in een moeilijke positie) vond deze klacht overdreven en stelde dat de uitgevoerde herstelling tot de betere herstellingen in de gemeente behoort. Uit de vaststellingen in de wijk Vogelzang blijkt helaas dat hij gelijk heeft. De toestand is elders nog dramatischer. De vraag is wel of we daar moeten mee tevreden zijn.

Om de voetpaden in Vogelzang en elders terug in orde te brengen zal de gemeente in de toekomst honderdduizenden euro's moeten uitgeven omwille van fouten van aannemers. Dit is onaanvaardbaar. Maar evenzeer is het onaanvaardbaar dat er onvoldoende gemeentelijk toezicht is op deze werken. Een degelijk toezicht kost weliswaar inzet van gemeentepersoneel maar vermijdt onnodige uitgaven in de toekomst en is daardoor uiteindelijk winstgevend. Moeten we doen dus!

Het reglement op de werken aan nutsleidingen dat we eerder deze gemeenteraad goedkeurden is ook al een stap in de goede richting… op voorwaarde dat het consequent wordt opgevolgd.

32. Voetpaden wijk Vogelzang - dringend aan te pakken herstellingen (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Martin Acke bracht volgende dringende herstellingen naar voor:

- Lijsterlaan nrs. 15, 51, 21, 2 en 55;
- Merellaan nrs. 14 en 54;
- Hoek Duivenlaan-Reigerslaan;
- Leeuwerikenlaan (begin);
- Spreeuwenlaan nr. 8;
- hoek Spreeuwenlaan-Merellaan

             >>> zie pagina Zwarte Vlekken

33. Betalend parkeren - opheffing / blaam concessiehouder / openbare hoorzitting (op verzoek van PVDA-raadslid Dirk Goemaere)

Dirk Goemaere herhaalt zijn kritiek op de agressieve en arrogante werkwijze van de parkeerwachters en op het onmenselijke van het parkeerbeleid.

Hij herhaalt zijn vraag tot opheffing van het betalend parkeren. Enkel CD&V en PVDA waren akkoord om in te gaan op het voorstel tot opheffing van het betalend parkeren.

Dirk Goemaere vroeg namens zijn fractie stemming over zijn voorstel de beheerders van Apcoa ter verantwoording te roepen over het gedrag en de rabiate manier van bonnen schrijven wanneer ze hun parkeerwachters als echte premiejagers de straat opsturen. Hij meent dat tegenover de beheerders een openlijke blaam (niet in de strikt juridische betekenis maar als uiting van afkeur van het beleid) moet worden uitgesproken? 

Dirk Goemaere  vroeg namens zijn fractie om binnen de maand een openbare hoorzitting te beleggen voor de bevolking over zowel het optreden van de parkeerwachters als het algemeen beleid van Apcoa, een beleid waar, aldus de heer Dirk Goemaere, blijkbaar enkel het winstbejag een rol speelt. Ook dit voorstel verwierp de gemeenteraad met 18 stemmen tegen 2 neen-stemmen (PVDA) bij 2 onthoudingen (CD&V).

Overzicht van de parkeerinkomsten in Zelzate in de periode maart tot juli 2003:

 mrt-aprmeijunijuli
 Ontvangst Parkeergeld    14.206,30       21.531,82          18.090,03      19.586,18  
 Ontvangst Abonnementen     2.250,00       3.000,00                       -                      -    
 Ontvangst Bewonerskaarten      1.070,00             55,00                  20,00            60,00  
 Parkeerbonnen uitgeschreven      7.412,50       9.987,50             9.163,00      7.850,00  
 Parkeerbonnen direct betaald     2.762,50       5.250,00            3.525,00      3.850,00  
 Parkeerbonnen nabetaald                -                     -                         -        7.375,00  
 Parkeerbonnen nog tegoed     4.650,00       4.737,50            5.638,00  - 3.375,00  
     
 Werkelijke Inkomsten   20.288,80     29.836,82          21.635,03      30.871,18  
Theoretische Inkomsten   24.938,80     34.574,32         27.273,03     27.496,18  
     
Raming Uitgaven     11.847,92       11.847,92           11.847,92      11.847,92  
     
Werkelijk Resultaat     8.440,88      17.988,90              9.787,11     19.023,26  
Theoretisch Resultaat    13.090,88     22.726,40            15.425,11     15.648,26  

Volgens CD&V-fractieleider Martin Acke zal de door het schepencollege vooropgestelde jaaropbrengst van € 300.000,00 of 12 miljoen BEF niet worden gerealiseerd. Hij schat de jaaropbrengst op basis van de voorbije maanden eerder op € 200.000 of ongeveer 8 miljoen BEF, en dit dan nog op voorwaarde dat alle parkeerbonnen worden betaald. De vraag kan worden gesteld of de parkeermiserie en de negatieve gevolgen hiervan op de commercie deze relatief geringe opbrengst wel waard is.

Raming van de toekomstige jaaropbrengst:berekeningin EURin BEF
Abonnementen: is éénmalige jaarlijkse  inkomst1 x 10.50010.500,00 
Bewonerskaarten: was éénmalige inkomst00,00 
Bewonerskaarten: éénmalig bij nieuwe inwoners12 x 50600,00 
Normale ontvangsten parkeergeld12 x 19.000228.000,00  
Parkeerbonnen bij overtreding12 x 9.000108.000,00  
Theoretische jaarontvangst 347.100,00 14.001.979 
Theoretische jaaruitgaven12 x 11.875142.500,00 5.748.436 
Theoretische jaaropbrengst 97% van ontv.-uitg.198.462,008.005.937 
34. Herhaalde stroomuitvallen bij Sidmar: hoe hebben de veiligheidsplannen gewerkt? Bespreking van het rapport van de interventiediensten vanuit Zelzate. Waarom zijn de noodgeneratoren op Sidmar niet gestart? Waarom heeft de burgemeester niet gereageerd op een vraag naar informatie vanwege een gemeenteraadslid? (op verzoek van PVDA-raadslid Dirk Goemaere)

Dirk Goemaere stelde volgende vragen:

1. Waarom kreeg ik geen antwoord van de burgemeester op mijn mail d.d. 13 augustus 2003 in verband met de totale stroomuitval op Sidmar welke plaatsvond op 07 augustus 2003 en waarbij ik volgende vragen had:

 • werden maatregelen afgekondigd om de bevolking van Zelzate te beveiligen tegen de ontsnapte gassen (in welke richting zijn deze gedreven?);
 • welke fase van het rampenplan werd afgekondigd?
 • zijn er metingen gebeurd op het grondgebied van Zelzate?
 • is voor de gemeenteraadsleden een rapport van de veiligheidsdiensten beschikbaar?

2. Op 12 augustus heeft zich een nieuwe stroompanne voorgedaan, ditmaal bij Electrabel waardoor Sidmar opnieuw een tijd zonder stroom zat met o.a. een brand in de Cokesfabriek tot gevolg

 • naar welke richting zijn de vrijgekomen gassen afgedreven?
 • was het niet nodig de bevolking te verwittigen (temeer omdat bij dergelijk mooi weer de meesten in openlucht vertoeven);
 • welk zijn de gevolgen van de brand in de Cokesfabriek?
 • is voor gemeenteraadsleden een rapport van de veiligheidsdiensten beschikbaar?

Hij wenst dat de burgemeester zich hieromtrent informeert bij de directie van Sidmar.

Antwoorden burgemeester:

Er werd geen antwoord gegeven omdat de burgemeester-voorzitter ondervindt dat hij altijd het deksel op de neus krijgt en geconfronteerd wordt met verdraaiingen van zijn antwoorden aan de heer Goemaere.

Verder stelde hij dat:

 • het bedrijf niet op Zelzaats grondgebied is gelegen en de burgemeester daarover niet bevoegd is;
 • er geen enkele vorm van rampenplan werd afgekondigd;
 • de vrijwillige brandweer van Zelzate ter hulp werd geroepen in het kader van de zonewerking;
 • er uit later contact met de directie bleek dat er geen enkel risico is geweest voor de bevolking.

Schepen Rony Schatteman bevestigde dat ook in het CPB van het bedrijf werd meegedeeld dat er zich geen onveilige situaties voor de omgeving hebben voorgedaan waardoor de inschakeling van externe instanties zoals onder andere de provinciegouverneur of andere diensten zou zijn nodig geweest. Een crisisteam heeft permanent geëvalueerd of er gevaarlijke lozingen plaatsvonden of dreigden plaats te vinden. Buiten het verbranden van ongezuiverd cokesgas waren er nooit lozingen die het opstarten van externe noodplannen vereisten. Er bestond nooit gevaar voor de omliggende gemeenten.

35. Werken t.h.v. klaverblad Zelzate-West: 

a) Vaststelling eerste scheuren aan woning Hans Kochlaan + vraag om uitleg inzake beschrijf van de woningen vóór start van de werken (op verzoek van VLD-VVD-raadslid Frank Bruggeman)

Frank Bruggeman verwees naar zijn eerdere vraagstelling in verband met het uitvoeren van een plaatsbeschrijving op de gemeenteraad van 03 juni. De burgemeester heeft toen gesteld dat de vraag om het uitvoeren van een plaatsbeschrijving reeds door hem werd voorgelegd op de werkvergadering en dat hij dit in herinnering zou brengen en naar de stand van zaken zou vragen. Frank Bruggeman wenste te weten hoever het hier nu mee stond, temeer omdat er ondertussen reeds scheurvorming was waargenomen bij een woning. Wat kunnen we hieraan doen?

De burgemeester beloofde een protestbrief te schrijven; hij beweerde dat de vraag na de gemeenteraad van juni gemeld werd op de werkvergadering, maar wist niet welk gevolg hieraan werd gegeven. De gemeente wil ook zekerheid in verband met het vermelde schadegeval en zal hiernaar informeren.

b) natuurlijke geluidsmuur ter hoogte van Hans Kochlaan en Kasteelstraat

Frank Bruggeman vroeg of er een natuurlijke geluidsmuur zal worden aangelegd ter hoogte van de Hans Kochlaan/Kasteelstraat. Gezien de aanwezigheid van een gracht bestaat hier immers twijfel over. 

De burgemeester antwoordde dat deze geluidsmuur op het plan is voorzien. Hij zal dit al ook mee opnemen in voormelde brief.

36: Parkeermeters - vraag om herziening van de tarieven (op verzoek van VLD-VVD-raadslid Frank Bruggeman)

Frank Bruggeman wou een voorstel tot tariefdaling ter stemming indienen. Aangezien dit niet op voorhand ter kennis werdd gebracht aan de gemeenteraadsleden, wordt dit uitgesteld tot volgende gemeenteraad.

37: Opeisen nalatigheidsintresten wegens verlate doorstorting personenbelasting aan gemeente (op verzoek van PVDA-raadslid Frans Van Acoleyen)

Frans Van Acoleyen stelt dat de gemeente Lennik voor de rechtbank in beroep gelijk heeft gekregen wat betreft de toekenning van nalatigheidsintresten op de te laat doorgestorte personenbelasting (zaak Rossoux). Ook de steden Brugge, Antwerpen en Gent overwegen nu juridische stappen te ondernemen, zoals nog andere gemeenten. Welke houding zal onze gemeente aannemen? Indien de vermoedelijke opbrengst in verhouding staat tot de eventuele kosten, moet men deze te vorderen.

Antwoord burgemeester: de gemeenteontvanger heeft berekend dat het voor onze gemeente om ongeveer € 25 000,00 gaat. Het is dus wel degelijk de moeite waard. Hij stelde echter voor om eerst het initiatief van de VVSG (de vereniging streeft naar een globale oplossing in der minne) af te wachten en het resultaat ervan af te wachten vooraleer tot gerechtelijke stappen over te gaan.

38: Snelheidsvertragende maatregelen voor de Tweede Gidsenlaan (op verzoek van PVDA-raadslid Frans Van Acoleyen)

Frans Van Acoleyen stelde dat de aangebrachte obstakels in de Tweede Gidsenlaan geen asverlegging creëren maar een smalle rechte strook die in feite uitnodigt om hard te rijden voor een tegenligger in het zicht komt. Het creëert zelfs een onwettige situatie bij kruisen van een tegenligger omdat één van de twee bestuurders moet uitwijken op de parkeerstrook.

De burgemeester stelde reeds vroeger dat dat snelheidsbeperkende maatregelen in de zin van bermen of verkeersplateaus niet mogelijk zijn gezien de passage van lijnbussen, hetgeen de heer Van Acoleyen niet bijtrad, verwijzende naar andere straten waar wel dergelijke ingrepen zijn gebeurd en de lijnbussen ook passeren.

Een voorstel tot oplossing naar aanleiding van de aanleg van een fietspad zal ernstige ingrepen op het wegdek noodzaken.

De burgemeester-voorzitter antwoordde dat het ontwerpbureau dit aan het bestuderen is en dat hij zich ervan bewust is dat de huidige constructie niet snelheidsremmend werkt. De aanleg van een fietspad zal inderdaad noodzaken tot een aanpassing van het wegenprofiel in de Tweede Gidsenlaan waarbij zal worden gestreefd naar een snelheidsremmende constructie.

Frans Van Acoleyen vroeg of er een termijn is bepaald waarbinnen dit fietspad zal worden aangelegd.

De burgemeester-voorzitter stelde dat men bezig is met de uitwerking van het fietsrouteplan. De gemeenteraad zal de prioriteit van de uitvoering hiervan moeten bepalen (Denderdreve, fietspad naar Sidmar, Tweede Gidsenlaan, …). Hij denkt aan een uitvoeringsplan van 7 jaar voor het totale plan.

II. GEHEIME ZITTING

1. Scholengroep Meetjesland - aanduiding vertegenwoordiger

Schepen van onderwijs, Paul Tollenaere, wordt hiervoor aangeduid. Schepen Nelly De Beule als plaatsvervanger.

2. Machtiging rechtszaken

Pro memorie

3. Brandweerpersoneel - ontslagen

Pro memorie

4. Onderwijzend personeel - tijdelijke aanstellingen

Pro memorie

 

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014