Gemeenteraad 04-02-2003

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Up Next             16-02-2003    

 

I. OPENBARE ZITTING

Op dinsdag 04 februari 2003 om 18.00 uur aanvang van de openbare zitting.
Zitting werd onderbroken om 19.00 uur voor het halfuurtje van de burger.
Zitting werd onderbroken om 20.00 uur voor huldiging van volgende personen:

- op rust gestelde personeelsleden

  • De heer William Holvoet
  • De heer Gilbert Meiresonne
  • De heer Louis Van Herreweghe

- laureaten van de arbeid:

  • Mevrouw Marlene Bracke, bronzen erekenteken
  • De heer Jean Luc Deroek, bronzen erekenteken
  • De heer Ahmed El Makhfi, bronzen erekenteken
  • Mevrouw Liliane Tielen, bronzen erekenteken
  • De heer Armand Vande Casteele, bronzen erekenteken
  • De heer Julien Van Herreweghe, bronzen erekenteken

Hierop zal de gemeenteraad worden geschorst voor een receptie.

1. Mededelingen / Kennisgevingen

a) Handhaving van de openbare orde en gelijkgestelde diensten en acties:

Gedurende 2002 registreerde het politiekorps van de zone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate 1.577 manuren aan de handhaving van de openbare orde. Culturele evenementen noodzaakten zowat 35% van de inzet. Commerciële gebeurtenissen zoals markten, braderieën kermissen en handelsbeurzen vereisten zowat een kwart, evenals het toezicht bij de sportevenementen. De overige 15% van deze tijd werd gespendeerd aan betogingen, rellen en incidenten en diverse andere gebeurtenissen.

Opvallend is dat de bovenlokale inzet van onze politie een nagenoeg gelijk aantal uren (1.550) vergt, waarvan 667 uren opleiding (HyCap).

Martin Acke merkte op dat bestrijding en toezicht op vandalisme volgens hem ook tot de handhaving van de openbare orde behoort. De inzet hiervoor is niet af te leiden uit dit overzicht. Hoe kan deze in uren worden ingeschat? De burgemeester antwoordde dat dit overzicht inderdaad onvoldoende gedetailleerd is maar dat in de toekomst steeds feedback zal worden gegeven via het schepencollege aan de gemeenteraad.

b) Lidmaatschap in SRO-Gent:

In opvolging van het Havendecreet van 2 maart 1999 en het Ministerieel besluit van 12 januari 2001 houdende de organisatie en de werking van de subregionale overlegorganen, werd op 30-10-2002 besloten tot nominatieve aanduiding van de leden van SRO-Gent. Voor Zelzate zal burgemeester John Schenkels zetelen als effectief lid en Hubert Stuyvaert als plaatsvervanger.

c) Omzendbrief BE-2002/19 i.v.m. openbaarheid van de OCMW-vergaderingen.

d) De gemeentelijke dotatie voor de politiezone voor 2003:  werd goedgekeurd door de gouverneur.

e) Opvolging verslag kindergemeenteraad van 13 januari 2003:

Opmerkingen van CD&V-fractieleider Martin Acke:

- Vervuild zand in de zandbakken: dit zou ook gemeentelijk moeten worden aangepakt (zie speelterreinen in C. Leynlaan en Karnemelkpolder).

- Sluikstorten aan glascontainers: is dus wel degelijk een echt probleem alhoewel het steeds door schepen Schatteman in alle toonaarden werd ontkend.

- Skatepark voor Zelzate-Oost: aan welke locatie denkt men? Hierbij gaf schepen Tollenaere een ontwijkend en weinig hoopgevend antwoord. Hij wees op het gebrek aan geld waardoor men in de toekomst misschien wel zou moeten terugvallen op slechts twee gemeentelijke speelpleinen. Martin Acke raadde de schepen aan dit dan ook eerlijk te zeggen aan de kinderen i.p.v. valse verwachtingen te creëren.

- Jeugdontmoetingscentrum is voorzien in het JWBP: het plan is niet correct zowel naar locatie als naar timing. Schepen Tollenaere heeft dit al eerder toegegeven op de gemeenteraad.

- Gebruik van de gemeentelijke informatieruimte in de reclamebladen door de kindergemeenteraad: gemeentelijke website voorzien van link tussen rubriek jeugd en kindergemeenteraad.

- Vraag voor hondenpark met hondentoilet: er wordt verwezen naar het bestaan van een reglement dat beboeting van achtergelaten hondenpoep bestraft. Graag navraag bij politie hoeveel p.v.’s hiervoor al zijn opgemaakt.

- Stationsstraat: bord plaatsen 30 km/u. Heeft er gestaan maar deze zone 30 werd opgeheven door de koppigheid van onze burgemeester die ervan uitgaat dat oppositievoorstellen altijd verkeerd zijn.

f) Gerichte politiecontroles op de schoolgaande jeugd: 

in oktober en november werden in de zone 37 manuren gespendeerd aan gericht toezicht op fietsers en bromfietsers. Daarbij werden 27 verwittigingen gegeven, veelal voor de verlichtingsinstallatie van de tweewielers. Opmerkelijk was dat maar liefst 12 bromfietsen werden in beslag genomen, bijna alle wegens overdreven snelheid. Dergelijk toezicht loont dus en kan misschien iets vaker gebeuren. Het is ook een goede zaak dat een aantal minderjarige overtreders de les worden gespeld via een verplicht te volgen verkeersklas als alternatieve straf.

g) Klacht omwille van ontijdig afgehandelde Priorzending door De Post:

De gemeente kreeg € 10,29 terug van De Post omwille van de te laat bestelde aanvullende agenderingen voor de gemeenteraden van december.

h) Verslag zitting raad van bestuur van IDM d.d. 18-12-2002:

- verbranding restafval gebeurt sdert de sluiting van de oven bij IVAGO. De participatie wordt verlengd gedurende 2003.

- aangezien het momenteel voor diverse elektriciteitsleveranciers nog niet mogelijk is om exacte prijsopgaves te geven voor levering van elektriciteit in 2003, werd beslist nog een jaar met de huidige leverancier verder te gaan.

i) Verslag buitengewone algemene vergadering van VENECO2 d.d. 03-12-2002:

- presentiegeld wordt bepaald op € 100,00 per zitting en de verplaatsingsonkosten op € 0,2677 per km.

- De Gentse schepen Daniël Termont wordt voorzitter van TMVW en nam ontslag als voorzitter van Veneco. Schepen Karin Temmerman volgt hem op.

j) Verslag van de buitengewone vergadering van de VEM d.d. 18-12-2002:

Voor Zelzate komen Patricia De Meyer en Frank Bruggeman in de Raad van Bestuur in vervanging van Marion Kasse en Frederik Uyttendaele. Lucien Pardo vervangt Patricia De Meyer als lid van de Raad van Commissarissen.

k) Tarieven ZO’s en KMO’s in het containerpark van Zelzate: 

In de gemeenteraad van 10-02-2002 werden over de tariefaanpassingen naar euro een aantal vragen gesteld. Deze worden verduidelijkt.

2. Goedkeuring notulen gemeenteraden

De verslagen van de zittingen van 10 december, 17 december worden goedgekeurd zonder opmlerkingen. Het verslag van 7 januari wordt goedgekeurd na toevoeging van een aantal belangrijke tussenkomsten en toeggingen door de PvdA-fractie.

3. Gemeenteleningen - forward transactie (vastleggen rentevoet tot eindvervaldag; verlenging herzieningstermijn van welbepaalde leningen)

Herschikking en aanpassing van de modaliteiten van een aantal lopende kredieten.

4. Oprichting projectvereniging voor aanvullend grondbeleid in de Gentse Kanaalzone (Provag) - oprichtingsakte en huishoudelijk reglement

Er dient te worden besloten tot oprichting van een projectvereniging voor Aanvullend Grondbeleid in de Gentse kanaalzone, kortweg "PROVAG" met als deelgenoten de provincie Oost-Vlaanderen, de stad Gent, de gemeente Evergem, de gemeente Zelzate en het Havenbedrijf van Gant GAB. Dit filiaal van het Havenbedrijf heeft als doel oplossingen te bieden aan de leefbaarheidsproblematiek ontstaan tengevolge van de havenontwikkeling. Hiertoe zal worden voorzien in een aanvullend grondbeleid waarbij de uitvoering gefaseerd verloopt, de realisatie van gebiedsgerichte acties in de koppelingsgebieden en het aanbieden van een begeleidingsplan. PROVAG wordt opgericht voor een periode van 6 jaar, nadien verlengbaar volgens de noodwendigheden.

Alhoewel de op 5 november 2002 door de gemeenteraad goedgekeurde beleidsovereenkomst voor aanvullend grondbeleid en bewonersbegeleiding in het kader van de havenontwikkeling van de Gentse Kanaalzone geen toonbeeld is van duidelijkheid en volledigheid, niet in het minste inzake financiëringsstromen, heeft de CD&V-fractie toch voorzichtig ja gestemd. Daarbij hebben we ook gesteld dat wij ervan uitgaan dat de aanvullende en toelichtende nota beschouwd wordt als inherent deel uit makend van de overeenkomst, ook al hadden we twijfels over de juridische waarde.

Wij hebben toen ook expliciet gesteld dat onze fractie niet blind kan zijn voor het feit dat wanneer wen iets wil doen aan de situatie in Callemansputte men quasi verplicht is om over een forum te beschikken.

Consequent daarmee zal de CD&V-fractie ook de oprichting van de projectvereniging “PROVAG” goedkeuren door in te stemmen met de oprichtingsakte en het huishoudelijk reglement.

5. Assenedesteenweg - politieverordening i.v.m. doorrijverbod vrachtwagens +7,5 ton

Tussenkomst van Martin Acke:

Dit voorstel werd op 6-9-2001 al op de gemeenteraad ter sprake gebracht. De burgemeester kreeg toen van de gemeenteraad opdracht om twee vragen over te maken aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Wegen en Verkeer.

- maatregelen nemen om zwaar vervoer te weren uit de Assenedesteenweg;
- informatie verschaffen aan de weggebruikers van de Assenedesteenweg in verband met de toestand van de brug zodat onnodig omrijden wordt vermeden.

In hoeverre hier toen door het schepencollege gevolg is aan gegeven is me onduidelijk. Graag kreeg ik afschrift van die brief van het schepencollege en het ontvangen antwoord van het Vlaams Gewest. Hoe reageerde men op het tweede voorstel?

Het verwondert mij dan ook dat het bijna anderhalf jaar duurt vooraleer hier werk van wordt gemaakt. En volgens een krantenartikel zou de oplossing van vandaag voor onze gemeente dan nog een bevoegdheidsoverschrijding inhouden.

Niettegenstaande voorgaande onduidelijkheden en vragen zal de CD&V-fractie deze politieverordening goedkeuren omdat we, omwille van veiligheidsredenen vooral voor de inwoners van De Katte, de maatregel ten volle steunen. Ik vrees echter dat we lik op stuk zullen krijgen omdat de wet deze bevoegdheidsoverschrijding niet toelaat. Het gaat hem immers over een gewestweg en niet over een gemeenteweg. En ik vraag me af of het een goed signaal naar de inwoner zou zijn, mocht een minister dergelijke zaken laten begaan.

Op vraag van Martin Acke stelde de burgemeester dat de witte wegwijzers van het gemeentelijk signalisatieplan langsheen de gewestwegen niet moeten verdwijnen, maar mits een aantal kleine aanpassingen aanvaardbaar zijn voor het Vlaams Gewest.

6. Vraag tot aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (verzoek van de PVDA-fractie)

De PVDA-fractie stoort zich terecht aan het feit dat het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad slechts een zeer summiere verslaggeving van de debatten toelaat. Zo worden argumenten tegen een bepaalde beslissing enkel op verzoek genotuleerd.

De fractie stelt toevoeging voor van "van elke interventie rond een belangrijk agendapunt waarop zich een debat ontspint, zal in de notulen automatisch de grote lijnen van het debat worden weergegeven".

De summiere verslaggeving is ook voor de CD&V-fractie al jaren een doorn in het oog. De beperkende maatregelen trekken dikwijls de verslaggeving scheef waardoor deze geen getrouw beeld geeft van de debatten. De weigering van de burgemeester (en zijn slaafse volgelingen) om het reglement op dit punt te versoepelen houdt discriminatie in van de oppositie en ruikt sterk naar censuur. Deze handelswijze geeft een oppositielid bovendien minder kans tot gelijk halen bij het indienen van een klacht bij de hogere overheid omdat die zich in hoofdzaak baseert op hetgeen officieel werd geacteerd.

>>> Zie ook CD&V-voorstel tot aanpassing op de gemeenteraad van 04-02-2003

Dat zij zich moeten weren met dergelijke trucs getuigt van intellectuele zwakheid van de Zelzaatse meerderheid. Dit muilkorven komt bovendien absoluut niet overeen met de beleidsverklaring van het schepencollege om te streven naar opwaardering van het mandaat van gemeenteraadslid.

7. Opvolging engagementen uit vroegere gemeenteraden (verzoek van de CD&V-fractie)

Het gebeurt regelmatig dat burgemeester Schenkels in gemeenteraden bepaalde zaken aanhaalt die op dat moment niet te controleren zijn of zaken belooft waarvoor dan uiteindelijk toch geen actie genomen wordt. Een eerdere vraag van de CD&V om aan het begin van elke raadszitting een vast agendapunt "Op te volgen punten uit vorige gemeenteraden" te voorzien stuitte op onwil bij de burgemeester die stelde dat we zelf ten alle tijde kunnen informeren naar de stand van zaken. Om die reden heeft CD&V-raadslid Martin Acke zich voorgenomen hiervoor zelf een opvolgingssysteem te creëren. 

Op deze website zal dit in de toekomst op een aparte pagina permanent beschikbaar worden gesteld, zowel voor het gemeentebestuur als voor de bevolking.

Gemeenteraad van 10-12-2002

2b. aanbrengen verlichting aan trappen viaduct Tweede Gidsenlaan door Vlaams Gewest

2c. Verslag gemeentelijke vertegenwoordigers in VENECO. Inzage synthesenota voor de bestuurders inzake werking van VENECO waarvan sprake in het verslag Raad van Bestuur d.d. 23 oktober 2002.

7. Er zal worden nagegaan hoe de verhouding retributie/kostprijs ligt bij de afvalfracties die kunnen worden gestort door KMO’s en ZO’s.

9. Resultaat van het onderzoek om de geplande nieuw aan te leggen personeelsparking te vervangen door een af te bakenen stuk van de parking Vredekaai.

12. De financiële gegevens van TeveOost voor de zone Centrum waartoe Zelzate behoort worden ter inzage gelegd.

Gemeenteraad van 17-12-2002

2a. Verslag van de sportraad van 16-12-2002 waarin positief advies werd verleend over het financieel verslag 2001.

4. OCMW- en gemeenteraadsbesluiten inzake mogelijk gebruik van De Kastanje.

4. Parochiezaal - bestaande contract met de brouwer.

4. Criteria tot toetreding van verenigingen tot de culturele raad – decretale en wettelijke criteria.

4. Gemeentelijk draaiboek voor organisatie van fuiven in Zelzate.

15. Uitkomst van de klacht PVDA tegen de invoering van het betalend parkeren.

Gemeenteraad van 07-01-2003

5. Statistieken verhoogd toezicht op vandalisme door de politie

8. Gedetailleerd jaarverslag vzw Zelzaatse Sportinstellingen

8. Vraag tot voorzien van het systeem van bewonerskaarten in de zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones) (verzoek van de CD&V-fractie)

Voor de zones voor betalend parkeren wordt het systeem van bewonerskaarten voorzien. Door invoering van het betalend parkeren in het centrum zal de parkeerdruk zich voor een groot deel verplaatsen naar de omgevende straten. Om daar langparkeerders te weren wordt in diverse straten een blauwe zone ingevoerd. Hierdoor worden de bewoners van deze blauwe zones a.h.w. gediscrimineerd t.o.v. de zones voor betalend parkeren. Zij zouden bijgevolg ook recht moeten krijgen op een bewonerskaart.

9. Bespreking zonaal veiligheidsplan politiezone Regio Puyenbroeck (verzoek van de CD&V-fractie)

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke i.v.m. het Zonaal Veiligheidsplan 2003:

I. Wettelijke voorschriften inzake het zonaal veiligheidsplan:

Volgens de wet dient het jaarlijks zonaal veiligheidsplan in een politiezone minimaal volgende items te bevatten:

1. De prioritaire opdrachten en doelstellingen, evenals de wijze waarop deze opdrachten en doelstellingen zullen worden bereikt;
2. De capaciteit van de lokale politie die bestemd is voor de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie;
3. De bijdrage van de lokale politie in de uitvoering van de opdrachten van federale aard.

en niet vermeld in het voorwoord van het zonaal veiligheidsplan 2003 ook :

4. De opdrachten en doelstellingen die eigen zijn aan een gemeente van de zone, die overeenstemmen met een budgettaire tussenkomst van deze gemeente die de overeengekomen dotatie overschrijdt.

Het zonaal veiligheidsplan dat wordt voorbereid door de zonale veiligheidsraad (burgemeesters, procureur des Konings, korpschef en de directeur-coördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde) moet rekening houden met het nationaal veiligheidsplan en moet het resultaat zijn van de vier volgende beleidsstappen:

1. In kaart brengen en analyseren van de veiligheidssituatie;
2. Bepaling van de prioriteiten, vastlegging van het dagelijks politiewerk en de verschillende acties en projecten;
3. De uitvoering van de voorziene acties, projecten en dagelijks politiewerk en de opvolging en bijsturing ervan;
4. De evaluatie van het veiligheidsplan en het nemen van conclusies voor volgend jaar.

Na goedkeuring en ondertekening door de leden van de zonale veiligheidsraad wordt dit plan aan de goedkeuring van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie voorgelegd. De politieraad wordt ingelicht over dit goedgekeurde plan, met uitzondering van vertrouwelijke stukken. Het plan trad in werking op 1 januari 2003.

Op de politieraad van 16 december werd medegedeeld dat het zonaal veiligheidsplan door de ministers goedgekeurd was maar de politieraad werd niet ingelicht over de inhoud. Ik betreur dit gebrek aan actieve openbaarheid van het politiecollege naar de politieraad. Tenslotte worden wij, als door deze gemeenteraad afgevaardigde politieraadsleden, geacht onze gemeenteraad regelmatig in te lichten over hetgeen de politiezone aanvangt met de toch wel behoorlijke Zelzaatse financiële dotatie.

II. Werd het zonaal veiligheidsplan door de zonale veiligheidsraad volgens de vier voorziene procedurestappen ontwikkeld?

Ik denk van wel, maar moet mijn antwoord nuanceren omwille van de eerder algemene inhoud van dit document waarvan immers geen enkele bijlage ter inzage werd bezorgd.

1. In kaart brengen en analyseren van de veiligheidssituatie:

In deel I “Algemeen” geeft men een overzicht en analyse van de zonale veiligheidssituatie, opgedeeld in omgevingsfactoren, veiligheidsfenomenen en organisatieproblemen van de politiezone. Men bekeek blijkbaar ook de werking van de buurtinformatienetwerken in Lochristi maar naar analyse is hiervan niets terug te vinden.

Het zonaal veiligheidsplan 2003 is voor onze politiezone het eerste. De veiligheidsraad heeft dus formeel gelijk wanneer zij stellen dat de reflectie naar de prioriteiten van het veiligheidsplan van het voorbije jaar en de daaruit te trekken lessen niet van toepassing zijn op onze zone. Toch meen ik dat het zinvol zou zijn geweest deze oefening toch te maken voor wat betreft de veiligheidscharters of –plannen die er vorige jaren in de diverse gemeenten allicht bestonden. Het lijkt er wel op dat we vandaag alles uit het verleden over boord gooien en beginnen met een “tabula rasa”. Ik denk niet dat de bevolking hiermee gediend is.

2. Bepaling van de prioriteiten, vastlegging van het dagelijks politiewerk en de verschillende acties en projecten;

Wegens het ontbreken van elke bijlage kunnen wij de correctheid van de analyse en de daaruit volgende prioriteiten onvoldoende toetsen aan de feitelijke gegevens. Daarmee beweer ik niet dat wij redenen hebben om de gestelde prioriteiten in twijfel te trekken, maar we moeten wel volledig blind vertrouwen op hetgeen op papier is gezet. Anderzijds erken ik wel de meeste van de gestelde prioriteiten. Vele zijn trouwens ook voor de hand liggend voor wie het gemeentlij gebeuren een beetje opvolgt.

- Zie prioriteitenlijst op p.9 die volgt uit de vaststellingen van het jaar 2000 en die tot stand kwam door toepassing van de zonale matrix.);
- Zie prioriteiten op p.10 inzake de organisatie van de politiezone;
- Zie prioriteiten op p. 10 en 11 voor federale en lokale politie inzake de federale fenomenen;
- Zie ook p. 25 tot 31 voor de reguliere taken.

3. De uitvoering van de voorziene acties, projecten en dagelijks politiewerk en de opvolging en bijsturing ervan;

Ook al wordt hieraan in Deel II behoorlijk wat aandacht besteed, toch maakt het ontbreken van de bijlagen ons voor een stuk onmondig. Het gebrek aan voldoende referenties maakt het onmogelijk het politiewerk te beoordelen.

Wat opvolging en bijsturing betreft vind ik ongetwijfeld positief de initiatieven tot bevraging van diverse ‘klanten’ van de politie die men vooropstelt voor 2003 (zie lijstje op p.14)

4. De evaluatie van het veiligheidsplan en het nemen van conclusies voor volgend jaar.

Daar kom ik volgend jaar op terug.

III. Voldoet dit zonaal veiligheidsplan aan de wettelijke minimale inhoud?

Neen. Dat doet het volgens mij niet. Ik was trouwens verwonderd om op het einde van “Deel III Personeels- en middelenallocatie” te lezen dat delen IV, V en VI (men bedoelt wellicht delen III, IV en V) pas kunnen worden afgewerkt worden na goedkeuring van de begrotingen het Zonaal Veiligheidsplan.

Dit is de omgekeerde wereld. Een begroting dient in feite te worden opgesteld aan de hand van het (ontwerp) veiligheidsplan. Bovendien kan een veiligheidsplan toch maar door de ministers goedgekeurd worden wanneer het voldoet aan de vier eerder vermelde minimale inhoudsvoorschriften van artikel 36 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst?

Ik heb de indruk dat men met deze zonale veiligheidsplanning voor een groot stuk de mist ingaat, inclusief het toezicht door de beide ministers Antoine Duquesne en Marc Verwilgen.

1. De prioritaire opdrachten en doelstellingen, evenals de wijze waarop deze opdrachten en doelstellingen zullen worden bereikt;

In “Deel IV Concrete acties / projecten” stelt men terecht dat om een goede beleidsuitvoering mogelijk te maken, voor elke prioriteit een klaar en duidelijk actieplan moet worden ontwikkeld. De prioritaire opdrachten en doelstellingen mogen dan wel gedefinieerd zijn in Deel II, maar uit de tekst op p. 58 kan ik opmaken dat er nog geen actieplannen ontwikkeld zijn. Ik vind zelfs geen titel van bijlage die hiernaar verwijst. Ik vind dat het plan hierin tekort schiet.

2. De capaciteit van de lokale politie die bestemd is voor de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie;

In “Deel II De bijdrage van de lokale politie” schetst men vrij algemeen de te verwachten taken via een opdrachtverklaring en toetst men via het organogram of de aan de vereiste (minimum-) capaciteiten wordt voldaan. Vanuit de gekozen prioriteiten motiveert men de zonale doelen zonder echter veelal tot concrete acties of projecten te komen.

In “Deel III Personeel- en middelenallocatie” geeft men een capaciteitsoverzicht uitgaande van de wettelijke minimumnormen en de ervaringen met de werking volgens het veiligheidscharter gedurende de tweede helft van 2002. Het blijft echter beperkt tot een inventarisatie.

Van een echte toekenning van capaciteiten voor de lokale politie kan men in dit plan dus bezwaarlijk spreken.

3.De bijdrage van de lokale politie in de uitvoering van de opdrachten van federale aard.

Dit is de meest concreet uitgewerkte rubriek. Zie p. 34. Het is een uitgebreide opsomming van de diverse mogelijke federale opdrachten die volgen uit wettelijke vereisten en andere overeenkomsten. De federale engagementen zijn dus wel hoofdzakelijk duidelijk – ook cijfermatig - gesteld, in tegenstelling van de lokale. Dit is misschien de reden waarom de ministers green graten zagen in de goedkeuring.

4. De opdrachten en doelstellingen die eigen zijn aan een gemeente van de zone.

Hier is niets van terug te vinden.

Ik heb respect voor het vele werk dat ongetwijfeld door onze politiediensten in dit document gestoken is. Ik besef eveneens dat er bij de opmaak van dit plan nog geen duidelijkheid was op de bijkomende financiële engagementen waarmee de regering uiteindelijk over de brug zou komen.

Toch kan ik niet begrijpen dat de beide ministers Antoine Duquesne en Marc Verwilgen dit onvolledig zonaal veiligheidsplan 2003 goedgekeurd hebben.

10. Bespreking dossier ombouw Zelzaatse watertoren - reden van niet doorgaan van het project - stand van zaken eigendomsoverdracht - nieuwe bestemming (verzoek van de CD&V-fractie)

Tussenkomst van CD&V-raadslid Martin Acke:

Reeds in augustus 1997 gaf de gemeenteraad zijn goedkeuring voor de verkoop van de watertoren aan de Zelzaatse Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij om er een sociaal woningproject te organiseren. Om dit mogelijk te maken moest de gemeente de bestemming van het perceel van de watertoren wijzigen van "zone voor openbaar nut" naar "zone voor sociale woningbouw". Deze procedure nam heel wat tijd in beslag: pas in september 2001 was de zaak rond.

Vraag: hoeveel bedragen de kosten die de gemeente heeft gemaakt om deze procedure rond te krijgen?

Na goedkeuring van het subsidiëringsdossier door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, ook al een tijdrovende procedure, vroeg en bekwam de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij in het voorjaar van 2002 uiteindelijk een bouwvergunning voor het omvormen van de watertoren van Zelzate tot 13 sociale koopappartementen. Eind 2002 konden geïnteresseerde kopers zelfs voorinschrijven op een appartement.

Vraag: hoeveel geïnteresseerde kopers hebben zich aangemeld?

Men hoopte om de uitvoering gedurende 2003 te kunnen starten. Bij de aanbesteding bleek de prijs echter veel hoger te zijn dan de raming van architectenbureau Atelier 4. De bouwmaatschappij en de architect bekeken het dossier opnieuw, maar blijkbaar kon onvoldoende bespaard worden op het ontwerp om binnen het toegezegde budget van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij te blijven.

Vraag: hoeveel lagen de aanbestedingen, de raming en het door VHM toegezegd budget uiteen?

Oswald Adriaensen, de voorzitter van de kersverse fusiemaatschappij van de twee Zelzaatse huisvestingsmaatschappijen, verklaarde onlangs dat de plannen worden afgevoerd wegens te duur.

Vraag: in hoeverre heeft de fusie van beide huisvestingsmaatschappijen invloed gehad op de beslissing om dit project al of niet door te laten gaan?

Deze gang van zaken betekent wellicht ook dat de geplande verkoop van het perceel van 2.000 m2 met de watertoren door de gemeente aan de huisvestingsmaatschappij niet doorgaat. Deze ontvangst van 1,3 miljoen BEF of € 32.226 werd trouwens met stille trom afgevoerd op de begroting van 2003.

Vragen:

- Welke toekomstplannen heeft het schepencollege met de watertoren?
- Heeft de gefuseerde Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting van Zelzate nog interesse voor aankoop?
- Staat de gemeente open voor eventuele verkoop van de watertoren aan een bedrijf of een particulier?

11. Bespreking verdere exploitatie slibstort Callemansputte (verzoek van de PVDA-fractie)

Het besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 28 november 2002 vermeldt als aandsachtspunt dat de uitbating van de slibput tegen 16 juli 2009 dient te worden stopgezet. De PVDA-fractie vreest dat de exploitatie ook daarna zal worden verder gezet. De partij vraagt de onmiddellijke stopzetting van de slibstortingen, het invoeren van een oppervlaktebelasting op de slibput en het invoeren van normen op uitstoten en lozingen.

De burgemeester-voorzitter stelde dat de exploitatie slechts is toegestaan tot 16 juli 2009, maar dat ondertussen door slibverdichting verdere slib kan worden geborgen zonder uitbreiding (verhoging) van het stort.

12. Voorstel voor nieuwe motie tegen dreigende Bush-oorlog (verzoek van de PVDA-fractie)

De PVDA-fractie legde de raad een motie voor tegen een oorlog in Irak. Uiteindelijk werd een alternatieve motie van de SP.a-ZOW goedgekeurd.

13. Motie over de sluitingsplannen van Arcelor, het moederbedrijf van Sidmar (verzoek van de PVDA-fractie)

De gemeenteraad van Zelzate keurde een motie goed waarbij steun wordt verleend aan de acties van het personeel van Arcelor tegen de aangekondigde sluitingsplannen.

14. Aanpassing van de begroting 2003

Bij hoogdringendheid werd dit punt aan de agenda toegevoegd.

Bij de last minute aanpassingen van de begroting 2003 op de gemeenteraad van 09-01-2003 maakte het schepencollege slecht haar huiswerk. Uiteindelijk bleek de begroting niet sluitend te zijn. Daarom zal aan de gouverneur worden gevraagd om een aantal ambtshalve correcties ter waarde van € 37.000 aan te brengen om de begroting sluitend te maken. 

II. GEHEIME ZITTING

1. Onderwijzend personeel - vaste benoemingen

Pro memorie

2. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstellingen

Pro memorie

3. PROVAG - aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

Pro memorie


 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014