Gemeenteraad 09-01-2003

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Up Next             20-01-2003    

Verdere afhandeling van de agenda van de zitting van dinsdag 07 januari 2003

De burgemeester opende de gemeenteraadszitting om 18 uur en schorste ze direct daarna om een bijzondere zitting van het schepencollege te houden.

Bij de heropening van de zitting om 19 uur deed de burgemeester twee verklaringen:

1. De bevoegdheden van de leden van het college van burgemeester en schepenen werden herverdeeld, waarbij de bevoegdheden van VLD-schepen Uyttendaele (financiën, openbare werken en gebouwen, lokale economie) respectievelijk werden toegewezen aan Paul Tollenaere, John Schenkels en Rony Schatteman. 

De bevoegdheden van de schepenen zijn vanaf nu dus:

  • Burgemeester: John Schenkels: algemene zaken, begroting, brandweer, politie, leefmilieu, informatie, verkeer en energie, openbaarheid van bestuur, openbare werken, gebouwen.

  • 1ste Schepen: Hubert Stuyvaert: zonder bevoegdheden

  • 2de Schepen: Paul Tollenaere: financiën, ,jeugd, cultuur, huisvesting, ontwikkelingssamenwerking en onderwijs.

  • 3de Schepen: Frederik Uyttendaele: zonder bevoegdheden

  • 4de Schepen: Rony Schatteman: lokale economie, Europese Zaken, feestelijkheden, ontvangsten en sport.

  • 5de Schepen: Nelly De Beule: burgerlijke stand, sociale zaken, volksgezondheid, personeel en emancipatie.

Op de vraag van Martin Acke om motivatie van deze beslissing weigerde de burgemeester te antwoorden en stelde dat dit een uitsluitende zaak is van het schepencollege.

2. De opbrengst van € 500.000 voor "cross border lease" van het rioleringsstelsel moet worden geschrapt uit de begroting omdat er nog te veel twijfels zijn rond deze operatie. Zo zijn er nog problemen omtrent de BTW-verrekeningen, de onroerende voorheffing en de te verwachten opbrengst van het pakket en bestaan er twijfels of de opbrengst niet volledig zou opgaan in de kosten. De minister stelde het college pas vandaag in kennis dat deze opbrengsten niet ingeschreven mogen worden in de begroting van 2003. Dit toch doen zou aanleiding geven tot ambtshalve schrapping van dit bedrag door de gouverneur. 

Martin Acke stelde dat hij betreurde dat de gemeenteraadscommissie "financiën" niet vooraf werd samengeroepen om de begroting te bespreken. De burgemeester antwoorrdde dat een commissie een meerwaarde moet betekenen en dat zijn ervaring is dat dit niet zo is.

I. OPENBARE ZITTING

11. Begroting 2003 gemeente: algemene bespreking - jaarverslag - buitengewone uitgaven - facultatieve uitgaven

Het begrotingsontwerp 2003 vertoonde een algemeen geraamd begrotingsresultaat van € 49.034.  Na het schrappen van de inkomsten via cross border lease, stelde het schepencollege ineens dat het resultaat van vorig dienstjaar € 198.315 hoger zou liggen omwille van de belasting op bepaalde categorieën van vennootschappen. Daarbij toverde de burgemeester een met € 185.920 verhoogd VEM-dividend uit zijn hoed en besliste hij opeens dat de belastingontvangst op reclamebladen € 55.776 hoger zouden liggen dan initieel geschat. En wonder boven wonder... door de receptiekosten voor 2003 te verlagen met € 7.436 kon een sluitende begroting worden voorgelegd met een overschot van amper een paar duizend euro.

Dit kunst- en vliegwerk kon enkel rekenen op hoongelach vanwege de oppositie (en de VLD).

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke.

Ik wens het schepencollege proficiat voor de snelheid waarmee zij het, door de schrapping van de cross border lease ontstane gat van € 500.000, vandaag op 10 minuten hebben weten vullen. Deze prestatie staat in schril contrast met de maand gebakkelei, waarna uiteindelijk moest gekozen worden voor het besturen van de gemeente gedurende de maand januari met een voorlopig twaalfde. Ik heb echter mijn sterke twijfels bij dit stuntwerk.

De CD&V-fractie zal tegen deze begroting stemmen, want die is voor het derde opeenvolgende jaar een aanslag op de portemonnee van de Zelzatenaar, terwijl dat men aan de uitgavenzijde men blijft aanmodderen alsof er niets aan de hand is.

Het ontwerp van deze begroting maakt duidelijk dat de socialisten voor de derde maal op rij de gemeentebelastingen in Zelzate sterk willen verhogen. Wat de regering Verhofstadt beweert te geven pakt Schenkels en zijn ploeg in veelvoud terug!

Het verwondert ons om die reden niet dat de VLD niet kan instemmen met deze begroting want ze betekent regelrechte diefstal bij de bevolking. Het verwondert ons ook niet dat de ZOW wel instemt om de Zelzatenaar deze zoveelste belastingverhoging door zijn maag te splitsen. Deze partij heeft immers de voorbije paar jaar zowel de CD&V als de Zelzaatse kiezer belogen en bedrogen. Soort zoekt soort… bij de sp.a zitten ze op hun plaats. Oost- en West-Zelzate verdienen veel beter.

We weten al langer dan vandaag dat de gemeentekas er bijzonder slecht voorstaat. Men zou dan ook verwachten dat het gemeentebestuur de tering naar de nering zet en het in 2003 iets voorzichtiger aan doet. Niets is minder waar. Zo wil het gemeentebestuur het komende jaar haar gewone uitgaven zelfs met 10 % verhogen: van 11,1 naar 12,2 miljoen euro (M€). Om dit mogelijk te maken moeten er meer ontvangsten komen: van 11,8 naar 12,8 M€ (+ 8,6%). Beide percentages moeten echter gecorrigeerd worden met ongeveer 5% omwille van het via de gemeente doorstorten van 25% van het gemeentefonds aan het OCMW, zodat uitgaven en ontvangsten feitelijk stijgen met 5 en 3,6%.

Wanneer een huishouden financieel volledig in de knoei geraakt dan kan men dit op vier manieren proberen rechtzetten:

1. Door de uitgaven te matigen en enkel het strikt noodzakelijke uit te geven.

sp.a-ZOW besparen niet en blijven tal van onnodige investeringen doen, daar waar sommige noodzakelijke investeringen achterblijven.

2. Door de inkomsten te verhogen door meer te werken of een beter betaalde job te zoeken.

sp.a-ZOW begeven zich echter op het avonturierpad, op zoek naar twijfelachtig fortuin. Ik geef de raad aan de sp.a-ZOW om inderdaad een andere job te zoeken en op te stappen vooraleer Zelzate helemaal aan de grond zit.

3. Door bij het OCMW aan te gaan kloppen

dit is geen optie omdat de gemeente zelf het OCMW moet financieren.

4. Door een bank te overvallen of te gaan stelen.

dat is wat nu gebeurt: sp.a-ZOW gaat stelen in de zakken van de inwoners en de middenstand, zonder dat die zich hiertegen kunnen verweren.

Ik diep deze vier punten iets verder uit:

1. Tal van onnodige investeringen – ontbrekende noodzakelijke investeringen

Prioriteit moet worden gegeven aan die uitgaven en investeringen die de Zelzaatse inwoner ten goede komen. De uitgaven die enkel het gemeentebestuur ten goede komen dienen worden beperkt tot het strikt noodzakelijke.

Op de lijst van investeringen kunnen voor minstens € 200.000 uitgaven worden bespaard die uitsluitend het gemeentepersoneel en het schepencollege ten goede komen.

2. De socialisten zijn op zoek naar twijfelachtig fortuin.

Wij teren al een hele tijd op voorschotten van onze elektriciteitsleverancier. Tot daar toe. Maar in de geschatte VEM-inkomsten zit een grote factor van onzekerheid. Ik eis dan ook dat het schepencollege een gedetailleerde berekening voorlegt waaruit blijkt dat het extra verhoogde dividend met € 185.920 verantwoord is. Het ingeschreven bedrag is niet realistisch en louter bedoeld om de begroting sluitend te laten lijken.

Het evenwicht in deze begroting was in hoofdzaak gebaseerd op een (éénmalige) gewone ontvangst van € 500.000 voor de operatie Cross Border Lease. Het is meer dan normaal dat de minister dit momenteel verbiedt. Deze risicovolle uitbesteding van ons rioleringsstelsel vormde de ruggengraat van de gemeentefinanciën voor 2003. Dit terwijl er nog niets van gegevens bekend is en bijv. Gent niet instapt omwille van te onveilig. Ik daag de socialisten uit om vandaag de haalbaarheid van die 20 miljoen oude franken in 2003 aan te tonen. U heeft geen poot om op te staan.

Teneinde de gemeente te behouden voor verder financieel verval overweeg ik dan ook klacht in te dienen bij de gouverneur wegens het indienen van een niet sluitende begroting.

3. Het OCMW blijft onverantwoord veel geld voor zich opeisen.

Ook daar hebben de socialisten het momenteel alleen voor het zeggen en worden verkeerde prioriteiten gelegd. Hun sinterklaasbeleid zorgt al jaren voor een aanzuigeffect voor steunzoekers vanuit de ganse provincie waardoor het sociale evenwicht in Zelzate zoek is. Het gegeven dat Zelzate nummer 2 staat op de armoedelijst van Oost-Vlaanderen is hiervan een bewijs.

4. sp.a-ZOW plegen regelrechte diefstal bij de inwoner en middenstander.

Voor de derde keer op rij komen er spectaculaire verhogingen van de belastinginkomsten! De belastingontvangst stijgt maar liefst met 21% van 5,2 naar 6,3 M€ en dit is volledig te wijten aan een aantal nieuwe of verhoogde gemeentelijke belastingen.

Het betalend parkeren komt er dus toch en zou € 290.000 moeten opbrengen. Een nieuwe belasting op de verspreiding van reclame is goed voor € 110.896, de vennootschapsbelasting wordt omgevormd tot een algemene belasting op de bedrijven, waardoor ook de kleine zelfstandige wordt gepakt (+ € 13.000) en men rekent op maar liefst € 700.000 nieuwe inkomsten door 4.422 Zelzaatse gezinnen, ongeacht hun samenstelling, een algemene belasting van € 150,00 te laten betalen. De 793 mensen met WIGW-statuut komen er met € 35,00 per persoon van af. Door deze maatregelen verdubbelen de zuivere gemeentebelastingen en retributies nagenoeg.

Bij de aanvullende belastingen werd de onroerende voorheffing de voorbije twee jaren verhoogd van 850 tot 1450 opcentiemen (+ 70%). In 2003 laat men deze onaangeroerd. Daarentegen stijgt de aanvullende personenbelasting van 7% naar 8%. Het effect hiervan zal echter pas volgend jaar in de ontvangsten te zien zijn. We herinneren u eraan dat ook dit de tweede stijging is. Kort na de gemeenteraadsverkiezingen steeg deze belasting al eens van 6 naar 7%. Dus ook hier op 3 jaar tijd een verhoging van maar liefst 33%.

Een overzicht van de gemeentelijke belastingen:

Belastingen
Rekening 2000
Rekening 2001
Begroting 2002
Begroting 2003
  

Administratieve prestaties:

 

Belasting op afgifte van milieuvergunningen

3.322

3.371

4.958

3.500

Belasting op afgifte van administratieve documenten

16.628

23.821

29.549

29.550

  

Verhaalbelastingen

 

Belasting op leggen van trottoirs

17.109

14.030

19.831

10.000

  

Prestaties van openbare hygiëne

 

Belasting op sluikstorten

1.116

75

2.479

2.500

Belasting op afgifte van huisvuilzakken (restafval en PMD)

110.926

53.535

10.552

10.550

Milieubelasting

135.634

216.983

319.314

303.000

  

Belastingen op nijverheid, handel, landbouw

 

Belasting op drijfkracht

75.855

74.770

161.131

190.000

Belasting op het openblijven van café’s na het sluitingsuur

7.343

6.366

9.916

7.000

Belasting op reclameborden

5.007

3.582

6.197

3.000

Belasting op verspreiden reclame

0

0

0

110.896

Verblijfsbelasting

2.307

409

0

0

Belasting op banken en financieringsinstellingen

11.341

9.445

11.155

9.500

Belasting op stortplaatsen

96.074

137.215

24.789

0

Belasting op ondernemingen en vennootschappen

167.508

0

198.315

210.900

  

Gebruik van het openbaar domein

 

Belasting op plaatsrecht openbare markt

89.382

80.485

94.200

100.000

Belasting op kermissen

5.481

5.767

6.197

5.500

Belasting op parkeren

3.795

3.027

90.895

290.000

Belasting op frituren

8.056

7.623

8.329

8.400

  

Belastingen i.v.m. het openbaar patrimonium

 

Belasting op tweede verblijven

2.603

1.983

2.603

2.000

  

Diverse belastingen

 

Belasting op jacht- en wapenvergunningen

397

496

397

300

Algemene gemeentebelasting op gezinnen

0

0

0

691.355

Totaal gemeentebelastingen en retributies
761.784
643.460
1.000.807
1.987.651
  

Gemeentelijke opcentiemen

 

Aanvullende belasting op onroerende voorheffing

809.399

1.463.538

1.777.955

1.797.072

Aanvullende personenbelasting

2.292.562

1.902.431

2.280.515

2.366.143

Aanvullende belasting op motorrijtuigen

104.223

116.783

107.350

123.521

Aanvullende belasting op leegstand en verwaarlozing

0

0

14.874

10.000

     
Totaal opcentiemen
3.206.184
3.482.752
4.180.694
4.296.736
     
Totaal gemeentelijke belastingen
3.967.969
4.126.211
5.181.501
6.284.387
     

De begroting werd uiteindelijk enkel door sp.a en ZOW goedgekeurd. De andere partijen stemden tegen.

12. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - hernieuwing

De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting wordt voor het dienstjaar 2003 (inkomsten van 2002) vastgelegd op 8%. Dit betekent een verhoging van 1% t.o.v. vorig jaar en 2% t.o.v. 2000.

SP.A en ZOW stemmen voor deze belastingverhoging; CD&V, VLD en PvdA tegen.

Klik hier voor raadpleging van het nieuwe reglement

13. Opcentiemen op de onroerende voorheffing - hernieuwing

De aanvullende gemeentebelasting op de onroerende voorheffing wordt voor het dienstjaar 2003 vastgelegd op 1.450 opcentiemen. De aanslagvoet is gelijk aan die van vorig jaar. In 2000 was deze nog 850 en in 2001 1.050 opcentiemen.

SP.A en ZOW stemmen voor deze belasting; CD&V, VLD en PvdA tegen.

Klik hier voor raadpleging van het nieuwe reglement

14. Belasting op de drijfkracht - hernieuwing

De belasting op drijfkracht wordt voor 2003 behouden op € 28,50 per kW; de vrijstelling wordt verlaagd tot de eerste 20 kW. Tot en met 2001 bedroeg deze belasting 650 BEF/kW en was er een vrijstelling van de eerste 100 kW.

SP.A, ZOW en PvdA stemmen voor deze belasting; CD&V en VLD tegen.

Klik hier voor raadpleging van het nieuwe reglement

15. Milieubelasting - hernieuwing

De algemene milieubelasting op de gezinnen en de bedrijven vermindert voor het jaar 2003 van € 20,00 naar € 15,00. Het is het de bedoeling om deze de volgende jaren af te bouwen met telkens € 5,00 zodat ze volledig wegvalt tegen 2006. 

CD&V-raadslid Martin Acke herhaalde zijn bedenking van vorig jaar of het wel rendabel is dergelijke kleine belasting te innen. De administratiekosten voor inning zouden wel eens hoger kunnen liggen dan de baten. In hoeverre wordt dan niet beter gedacht aan afschaffing. De burgemeester ging toen akkoord met deze stelling en zou dit later evalueren... wat tot op heden nog niet is gebeurd. Hij wees ook op het schrijven van de provinciegouverneur die onomwonden stelt dat het voorzien van sociale voordelen voor bepaalde bevolkingscategoriën niet verenigbaar is met de aard en het doel van deze belasting, noch met het beleidsondersteunend karakter ervan. Indien men dergelijke voordelen wil invoeren kan dit gebeuren via een toelagereglement.

Klik hier voor raadpleging van het nieuwe reglement

SP.A en ZOW stemmen voor deze belasting; CD&V, VLD en PvdA tegen.

16. Algemene gemeentebelasting op de bedrijven - invoering

De adjunct-auditeur van de Raad van State sprak zich negatief uit over de sedert 1997 ingevoerde gemeentebelasting op bepaalde categorieën van vennootschappen. De kans is groot dat de Raad van State dit belastingreglement bij zijn definitieve uitspraak vernietigd en dat Zelzate een pak geld dient terug te betalen aan de bedrijven. Om die reden verandert het gemeentebestuur het geweer van schouder en wil zij i.p.v. bepaalde venootschappen nu alle bedrijven belasten.

Martin Acke merkte op dat door deze wijziging ook de kleine bedrijfjes zoals éénmanszaken zouden worden belast en vroeg over hoeveel extra belastingsplichtigen het hier ging. De burgemeester antwoordde dat het schepencollege de zaak raamt op 50 extra bedrijven en dit zou € 10.000,00 meer opbrengen.

Martin Acke vroeg tevens waarom het gemeentebestuur geen financiële reserve opbouwde om de eventuele terugbetaling van de vele honderduizenden euro te kunnen doen wanneer de Raad van State het reglement vernietigt (wat te verwachten is). 

Klik hier voor raadpleging van het nieuwe reglement

SP.A en ZOW stemmen voor deze belasting; CD&V, VLD en PvdA tegen.

17. Algemene gemeentebelasting op de gezinnen

Het schepencollege is dringend op zoek naar geld. De aanvullende personenbelasting verhogen is daarvoor één manier maar de opbrengst daarvan komt pas volgend jaar in de gemeentekas. Daarvoor deze nieuwe gemeentebelasting op gezinnen die maar liefst € 691.355,00 moet opbrengen.

De CD&V wees erop dat dit een liniaire en zeer asociale belasting is omdat elk gezin, of dit nu gevormd wordt door een alleenstaande of een groot aantal personen, dezelfde belasting van € 150,00 moet betalen. 

Hij verwees tevens naar de algemene beleidsnota die door de gemeenteraad van 6 september 2001werd goedgekeurd, waarin werd gesteld dat alle liniaire belastingen zullen worden afgeschaft. Bij deze wordt echter een zware nieuwe liniaire belasting ingevoerd.

Tot slot geld ook hier de opmerking van de gouverneur dat het voorzien van sociale voordelen voor bepaalde bevolkingscategoriën niet verenigbaar is met de aard en het doel van deze belasting, noch met het beleidsondersteunend karakter ervan. Indien men dergelijke voordelen wil invoeren kan dit gebeuren via een toelagereglement.

Klik hier voor raadpleging van het nieuwe reglement

SP.A en ZOW stemmen voor deze belasting; CD&V, VLD en PvdA tegen.

18. Grondvergunningen kerkhof

De tarieven voor de concessies op het kerkhof worden alle zowat 10% verhoogd ten opzichte van de tarieven bepaald op 28 november 2000. Dit moet per jaar zowat € 5.200 extra in de gemeentekas brengen. 

Klik hier voor raadpleging van het nieuwe reglement

19. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten

Deze nieuwe belasting wordt ingevoerd en zou maar liefst € 110.896 moeten opbrengen. Een onmogelijk zaak al u het mij vraagt. Dit bedrag is sterk overraamd om de begroting sluitend te laten lijken.

Klik hier voor raadpleging van het nieuwe reglement

20. Politiereglement op het betalend parkeren

pro memorie

21. Feestverlichting en -versiering tijdens de eindejaarsfeesten (verzoek van van CD&V-raadslid Martin Acke)

In een groot deel van Zelzate werd met tussenkomst van VEM nieuwe feestverlichting geplaatst. De veralgemening van deze feestverlichting in veel straten en wijken van onze gemeente en het toepassen van een standaard kan op de goedkeuring van de CD&V-fractie rekenen.

Toch menen wij dat de verlichting op de Grote Markt omwille van de uitgestrektheid van het Marktplein maar een “mager beestje” was. Bovendien zal deze verlichting de volgende jaren nog minder tot zijn recht komen wanneer de nu pas gesnoeide bomen terug volop uitstruiken. Wij vragen dan ook een uitbreiding van deze verlichting op de Grote Markt tegen volgend jaar.

Totaal onaanvaardbaar is echter dat deze verlichting tijdens de feesten nooit heeft gebrand in de wijk Klein-Rusland. De inwoners van de wijk voelen zich hiervoor terecht achteruit gestoken. Toen de burgemeester op de vergadering van het Groepscomité VEM op 23 december hierover werd ondervraagd stelde hij dat de verlichting op het Koophandelsplein wel operationeel was. Op 28 december kon ik persoonlijk vaststellen dat dit niet het geval was en vernam ik dat ze ook nooit heeft gewerkt. Graag vernam ik de reden hiervan en de maatregelen die men zal nemen om dit in de toekomst te voorkomen.

Een derde voorstel voor verbetering betreft de plaatsing van kerstbomen op de Markt. Ook hier stellen we dat de versiering via de bomen onze goedkeuring kan wegdragen. Toch konden we vaststellen dat de kerstbomen op diverse plaatsen de doorgang van voetgangers hinderden. Vooral aan de overdekte terrassen stellen we dit probleem vast. Voetgangers hebben nochtans wettelijk recht op 1 meter obstakelvrije doorgang. (Art. 40.6 van de Wegcode). Waarom werd dit niet gerespecteerd en hoe zal men dit in de toekomst voorkomen?

II. GEHEIME ZITTING

1. Toekenning van ereburgerschap.

Het schepencollege stelt de gemeenteraad voor om Eddy Wally de titel toe te kennen van ereburger van Zelzate (wat deze titel ook moge betekenen).


 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014