Gemeenteraad 10-12-2002

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Up Next             12-12-2002    

 

I. OPENBARE ZITTING

om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

er waren geen tussenkomsten

1. Goedkeuring notulen gemeenteraden

De notulen van de gemeenteraden van 8 oktober en 5 november 2002 werden goedgekeurd

2. Mededelingen / Kennisgevingen

a) Situatie viaduct Tweede Gidsenlaan:

De opmerkingen van CD&V-fractieleider Martin Acke i.v.m. de verwaarlozing van de omgeving van de viaduct en de trappen aan de brug werden overgemaakt aan het ministerie. Op 6 december had hierover een gesprek plaats met het schepencollege. Ondertussen werd de omgeving door de gemeente opgekuist en zorgde het Vlaams Gewest voor opkuis van de trappen en voor aanleg van fietsgoten. Men gaat ook in op de vraag voor opkuis van de viaduct en er zal openbare verlichting worden aangelegd teneinde de veiligheid te verhogen. Van zodra de zaak in orde is gebracht wordt deze infrastructuur overgedragen aan de gemeente.

b) Kennisname van het verslag Raad van Bestuur VENECO van 23-10-2002

Martin Acke had hieromtrent verschillende vragen en opmerkingen:

1. Bedenkingen bij de democratische controle op de Raad van Bestuur:

De CD&V-fractie heeft begrip voor de bekommernis van de leiding van VENECO om bepaalde strategische en als dusdanig confidentiële informatie niet zo maar in de openbaarheid te grabbel te gooien omdat dit ondermeer gebruikt kan worden door concurrenten. De manier waarop men zich hiertegen wil beveiligingen vinden wij echter alles behalve democratisch.  

Alhoewel het decreet deze mogelijkheid voorziet, laat men niet toe dat een gemeenteraad beslist om i.p.v. een politiek mandataris een deskundige (gemeentelijk ambtenaar of externe persoon)als bestuurslid van de intercommunale voor te dragen. Deze maatregel beknot zonder meer de autonomie en de mogelijke invloed van de gemeenteraden. 

Daarnaast besliste men om de verslagen van de raden van bestuur minder gedetailleerd te notuleren. Deze maatregel beknot het inzagerecht van de gemeenteraadsleden die er niet bij kunnen zijn en zal ongetwijfeld leiden tot een vermindering van de democratische controle op de werking van VENECO. De CD&V kan hier niet mee akkoord gaan. 

2. Uit het verslag blijkt dat VENECO de ambitie heeft dienstverlening te voorzien inzake begeleiding of advies bij opmaak van gemeentelijke structuurplanning. Is het Zelzaatse schepencollege zinnens hiervan gebruik te maken? Antwoord burgemeester: neen.

c) Inplanting van een nieuwe fietsenstalling aan de bushalte in Debbautshoek

Tussenkomst van Martin Acke:

Uit het politieonderzoek dat werd gevoerd n.a.v. de gemeenteraadsbeslissing omtrent de mogelijke aanleg van een rotonde aan de bocht van de Assenedesteenweg ter hoogte van de Veldbrugstraat blijkt dat het nieuwe door De Lijn geplaatste bushokje een goede oplossing in de weg staat doordat de nodige ruimte wegneemt om de zwakke weggebruiker te beschermen. Ik meen uit dit onderzoek te kunnen opmaken dat ook de politie de gevaarlijke toestand ter plaatse beaamt. Toch lijkt men te berusten in het feit dat dit bushokje nu eenmaal geplaatst is.

Is de inplanting van deze fietsenstalling ook bekeken in functie van een mogelijke wijziging van de verkeersregeling rond het Groenplein volgend jaar? Dit blijkt niet zo te zijn.

Voor de CD&V-fractie moet worden overwogen om de inplanting van de fietsenstalling te doen wijzigen wanneer deze een negatieve invloed heeft op de verkeersveiligheid.

d) Goedkeuring statuten TMVW op Algemene Vergadering van 27 september 2002.

e) Goedkeuring door Gouverneur van het gemeenteraadsbesluit inzake de dotatie aan de politiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate.

f) De burgemeester trok begin september het omstreden verbod voor lijnbussen in Leegstraat, Landstraat en Patronagestraat terug in. Deze ondoordachte beslissing van de burgemeester kostte de gemeente € 861,69 aan verkeersborden en werkuren. Voor velen is dit een maandloon! Verzint eer je begint?

3. Administratief en geldelijk statuut - aanpassen salarisschalen B-niveau

Ingevolge het sectoraal akkoord 2002 voor het personeel worden de salarisschalen B1-B2-B3 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2002 verhoogd.

4. Administratief en geldelijk statuut - afschaffing carensdag

Ingevolge het sectoraal akkoord 2002 voor het personeel wordt de carensdag (de eerste dag afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid door bijv. ziekte) afgeschaft. Hij wordt voortaan betaald als een dag dienstvrijstelling.

5. Eindejaarstoelage 2002 en volgende jaren - principebeslissing

Ingevolge het sectoraal akkoord 2002 voor het personeel wordt beslist tot toekenning van een eindejaarspremie aan het gemeentepersoneel van een vast bedrag € 439,01 vermeerderd met een veranderlijk bedrag van 2,5% van de jaarbezoldiging.

6. Filiaal Academie voor muziek en woord

Het schepencollege stelde de gemeenteraad voor om in Zelzate een filiaal op te richten van de Eeklose Academie voor Muziek - Woord - Dans. Het schepencollege meent dat dit een meerwaarde zou betekenen voor het onderwijsaanbod in onze gemeente en tevens tijd- en kostenbesparend zijn voor geïnteresseerde leerlingen die zich nu naar Eeklo of andere vestigingsplaatsen van deze academie begeven.

De dag voor de gemeenteraad was het voorstel van het schepencollege om de tekst van een overeenkomst met stad Eeklo goed te keuren en een machtiging te geven aan het schepencollege om deze overeenkomst te ondertekenen.

Alhoewel de CD&V-fractie de idee van een gemeentelijke kunstacademie op zich prima vindt, protesteerde Martin Acke tegen de ondoordachte manier waarop het college dit wilde invoeren. Hij wees op de zeer magere inhoud van het dossier en stelde dat dit nog niet rijp was voor een gemeenteraadsbeslissing. Uiteindelijk zwichtte het college voor deze druk en werd de gemeenteraad gevraagd om enkel het principe van oprichting van een gemeentelijke academie goed te keuren en het schepencollege opdracht te geven zich verder te informeren over de verschillende mogelijkheden. De tekst van de eerder aangehaalde overeenkomst met Eeklo kan hierbij als leidraad dienen. De gemeenteraad zal zich later, met kennis van zaken, ten gronde kunnen uitspreken over de zaak.

Met deze beslissing konden alle partijen, ook CD&V zich uiteraard wel verzoenen. Wordt dus vervolgd.

Martin Acke deelde de gemeenteraad mee dat hij naar aanleiding van dit dossier bij de gouverneur klacht heeft ingediend tegen het herhaaldelijk achterhouden van relevante informatie door leden van het schepencollege. Ook bij de beslissing rond de aankoop van de parochiezaal van Debbautshoek werden gegevens achtergehouden en verdraaid waardoor de CD&V ter goeder trouw een verkeerde beslissing nam. Schepen Tollenaere heeft blijkbaar ook in het dossier academie verschillende contacten gelegd en informatie verzameld zonder dat hij deze gegevens bij de voorbereiding van het agendapunt ter beschikking stelde van de gemeenteraad. Dit is onaanvaardbaar.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke bij dit agendapunt

De CD&V-fractie vindt de oprichting van een muziekacademie een goed idee, maar kan dit enkel goedkeuren indien het inderdaad voldoende toegevoegde waarde betekent voor onze bevolking tegen een verantwoorde kost. Vooraleer dit te kunnen beoordelen moeten toch enkele vragen worden beantwoord. Wij vragen het schepencollege vooraleer een beslissing te nemen de toegevoegde waarde voor onze inwoners aan te tonen en een duidelijk overzicht te geven van het kostenplaatje.

Aangezien het over een kunstacademie gaat die zich vooral richt op jongeren vindt onze fractie tevens het advies van de gemeentelijke culturele raad en de jeugdraad meer dan wenselijk. Er zijn bovendien al initiatieven zoals Ars Musica die al jaren in Zelzate actief zijn op dit vlak. Is het opportuun om hen te beconcurreren?

Helaas is het dossier dat ter inzage ligt van de gemeenteraadsleden op dit punt een lege doos, wat ons doet vermoeden dat er onvoldoende onderzoek of samenspraak met betrokkenen is gebeurd. De CD&V vraagt dan ook dat de beslissing tot oprichting van een filiaal van de academie van Eeklo wordt uitgesteld tot er antwoord wordt gegeven op onze vragen en tot er een duidelijke afweging van de argumenten pro en contra op papier staat.

Zo kunnen we ons volgende vragen stellen:

1) Is er een toegevoegde waarde voor onze inwoners?

- Heeft u een idee van hoeveel inwoners momenteel academie muziek - woord - dans volgen buiten Zelzate?
- Welke actoren zijn er in Zelzate op dit vlak actief?
- Doen zij het slecht of goed inzake aantal leerlingen en kwaliteit?
- In hoeverre zal hun werking worden beïnvloed door de komst van een academie-filiaal?

Ars Musica, zeg maar de muziekschool van Dominique Reynaert, biedt in Zelzate kunstopleiding in de genres Muziek, Dans en Plastische Kunsten. Voor hen betekent de komst van een gemeentelijke academie een ernstige bedreiging. Alhoewel deze groep geruime tijd goed werk levert voor de Zelzaatse jeugd, konden zij nooit rekenen op enige gemeentelijke subsidie. Nu verergert de zaak nog. Wanneer het gemeentebestuur dit initiatief met de afdelingen muziek en dans beconcurreert, riskeert het te verdwijnen met de discipline plastische kunst erbij.

Theatergroep Triangel maakt deel uit van Ars Musica en organiseert musicals. De verantwoordelijken van deze afdeling zien in het filiaal geen bedreiging, eerder een toegevoegde waarde. Zij kunnen daardoor wellicht in de toekomst putten uit beter opgeleide jongeren. Zij rekenen wel op een bekendmaking van hun initiatief binnen deze academie zodat instroming van daar uit wordt bevorderd.

JMA, het vroegere Jeugdmuziekatelier dat in tot voor enkele jaren vanuit Sint-Laurens opereerde ging ondermeer bij gebrek aan middelen op de fles. Ook hier was er i.v.m. de subsidies altijd tegenstand vanuit het gemeentehuis, ook al stond de jeugdraad positief tegenover dit initiatief.

Subsidiëring blijft een vies woord voor de Zelzaatse socialisten. Zij willen immers alles zelf controleren en beheersen, erger dan de communisten destijds in Rusland, ook al zijn zij vaak onkundig. Het gaat hem om pure macht. Dat dit de belastingbetaler een pak meer geld kan kosten... dat is voor hen bijkomstig. Ik begrijp bovendien niet dat liberaal Zelzate zich met deze anti-liberale gang van zaken kan verzoenen.

2) Welke kosten brengt de oprichting van dit filiaal met zich mee?

- onderhoud, verwarming, verlichting en verzekering der gebouwen;
- telefoonkosten;
- didactisch materiaal (ondermeer piano);
- loonkosten voor toezicht en niet gesubsidieerde werkingskosten.

3) Dit initiatief zou gevestigd worden in de gemeenteschool in de Caluslaan. In welke lokalen wordt dit ingericht en hindert dit niet teveel de normale werking van de gemeenteschool?

4) De academie van Eeklo richt Muziek en Woord in, geen Dans. Vanwaar voor Zelzate de toevoeging Dans.

5) Is het niet wijs om in deze eerst het advies van de culturele raad en de jeugdraad van Zelzate te vragen?

7. Retributiereglement op het storten van afval door KMO's en ZO's op het containerpark - aanpassing

De CD&V-fractie kon zich slechts ten dele vinden in dit voorstel. Ze was akkoord om de kleine afrondingen naar boven toe te passen, maar stelde voor de afronding voor vlak glas van € 37,18 naar € 38,00/m3 te brengen. € 40,00 zou immers een verhoging van 7,5% betekenen en kan bezwaarlijk een kleine afronding worden genoemd, maar eerder een bijkomende belasting. Dit voorstel werd verworpen. De SP.A heeft het duidelijk niet begrepen op de middenstand; fractieleidster Patricia De Meyere drong immers aan op actualisatie van alle tarieven voor KMO's en ZO's waar deze lager zouden zijn dan de werkelijke kost.

8. Gratis overdracht van perceel grond in de Burgemeester J. Chalmetlaan van OCMW aan gemeente

Het OCMW draagt gratis een stuk grond van 144 m2 over aan de gemeente om de aanleg van het rond punt op het kruispunt Wachtebekestraat met Rijkswachtlaan en Chalmetlaan mogelijk te maken.

Al op 19 juni van vorig jaar werd hiervoor het akkoord van het OCMW bekomen. Typisch voor ons schepencollege is dat zij, na bijna anderhalf jaar hiervoor tijd te hebben gehad, nu halsoverkop de notariële akte voor deze overdracht moeten regelen. Volgens de burgemeester zou dit de uitvoering van de werken niet vertragen.

9. Aanleg parking voor gemeente- en politiepersoneel

Het schepencollege stelt dat de aanleg van een parking ten behoeve van het gemeente- en politiepersoneel noodzakelijk is en wil hiervoor € 74.000,00 voorzien in de begroting van volgend jaar. Zij lieten hun blik vallen op een perceel groenzone in de Havenlaan, achter het gemeentehuis, dat eigendom is van de Vlaamse Gemeenschap. Dit stukje groenzone was trouwens het voorwerp van een klacht van Martin Acke wegens gebrekkig onderhoud.

.

De CD&V-fractie was tegen dit voorstel. Ze betwijfelt de noodzaak van een voorbehouden personeelsparking die geen enkel nut heeft naar de bevolking toe, maar vermoedt dat deze investering enkel is bedoeld om het politie- en gemeentepersoneel toe te laten de parkeerbelasting op de Markt te ontlopen. Dit houdt een onaanvaardbare discriminatie in ten opzichte van de andere werknemers van zaken in het centrum van Zelzate.

Bovendien meent de CD&V dat, gezien de slechte financiële toestand van de gemeente, er andere prioriteiten moeten worden gelegd, waaronder de herstelling van tal van slechte voetpaden. Op bepaalde plaatsen (bijv. de Assenedesteenweg tussen R4 en Tweede Gidsenlaan) is de toestand van de trottoirs immers ronduit onveilig.

De sp.A-fractieleidster stelde dat de politiezone zelf over financiële middelen beschikte en dat voor gebruik van deze parking een deelname in de kosten dient worden gevraagd. De burgemeester zou hiervoor informeren.  

De meerderheid stemde voor aanleg van deze parking voor het gemeentpersoneel maar schrapte de bepaling dat deze ook voor politiepersoneel zal kunnen worden gebruikt.

10.Mobiliteitsplan - meerwerken

Bij de opmaak van het mobiliteitsplan van Zelzate werden door het studiebureau Trafficonsult een aantal extra aanpassingen aangebracht die niet voorzien waren in de overeenkomst en het gevolg waren van een gewijzigde visie van het college en van de overheid. Hiervoor wordt een meerkost van € 4.560,00 aangerekend. Tevens wijzigt de subsidieregeling. Ter informatie: de initiële prijsofferte bedroeg € 23.960,40.

De CD&V-fractie had moeite om deze meerwerken goed te keuren maar deed dit toch omdat de betrokken firma niet het slachtoffer mag zijn van de flaters en het getalm van onze burgemeester en zijn college.

De opdracht tot opmaak van het mobiliteitsplan werd al gegund op 18-01-2000, dus bijna 3 jaar geleden. Op 2 oktober 2001 werd beslist de begeleidingscommissie te beperken tot een beperkt groepje ambtelijke vertegenwoordigers omdat de groep te groot zou zijn geweest om optimaal als overlegforum te kunnen functioneren. Ik kan vandaag maar vaststellen dat beperking van de commissie blijkbaar weinig positieve invloed heeft gehad op de snelheid waarmee men dit dossier afhandelt.

11.Openbare verlichting Lappersfort en Burgemeester J. Chalmetlaan

De gemeenteraad dient in het kader van uitgevoerde of geplande wegenwerken een aantal investeringen aan de openbare verlichting goed te keuren. De uitvoering zal gebeuren door VEM:

- plaatsing van 3 verlichtingspalen in het Lappersfort (€ 4.296,00)
- plaatsing van 5 verlichtingspalen voor rotonde en 25 wegverlichtingspalen voor de Burg. J. Chalmetlaan (€ 53.564,20)

12.TEVEOOST - statutenwijziging

Goedkeuring van de aanpassing van de statuten van TEVEOOST aan de vereisten van het decreet houdende de intergemeentelijke samenstelling van 6 juli 2001. De gemeentelijke vertegenwoordiger krijgt opdracht om op de algemene vergadering van 17 december 2002 in te stemmen met de statutenwijziging.

Het cijfermateriaal voor wat Gent en Zelzate betreft zat niet in het dossier. Martin Acke vroeg de concrete verdeling van de vergoedingselementen voor Zelzate.

13.Voorstel tot fusie tussen Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting van Zelzate en Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

De twee Zelzaatse huisvestingsmaatschappijen hebben de intentie om op 28 december 2002 te fuseren door overname. De Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting van Zelzate neemt de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij over.

De raad van bestuur van de ééngemaakte maatschappij zal bestaan uit 11 bestuurders waarvan:

1 afgevaardigde van de provincie Oost-Vlaanderen
2 afgevaardigden van de gemeente Zelzate
2 afgevaardigden van de gemeente Moerbeke-Waas
1 afgevaardigden van de gemeente Maldegem
1 afgevaardigden van de gemeente Assenede
1 afgevaardigde van het OCMW van Zelzate
1 afgevaardigde van het OCMW van Moerbeke-Waas
2 afgevaardigden van de andere aandeelhouders

Wellicht wordt de directeur van de fusievennootschap de vroegere directeur van de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (titularis is John Schenkels). Zolang hij in loopbaanonderbreking is zal de post van directeur echter waargenomen worden door een personeelslid van de fusiemaatschappij.

De CD&V-fractie moet zich noodgedwongen onthouden van deze stemming omdat zij te weinig informatie doorgespeeld krijgt over de juiste draagwijdte en gevolgen van deze operatie. Een poging om aanvullende informatie te bekomen stuitte op een njet. De secretaris kreeg geen toelating om het door Martin Acke opgevraagd verslag van de Raad van Bestuur van 19 november 2002 van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting vrij te geven. Deze maatschappij werkt echter met overheidsgeld... een democratische controle en openbaarheid van bestuur zouden hier niet misstaan. De SP.A die dit orgaan domineert wil blijkbaar van geen pottekijkers weten.

14.Grondreglement brandweer - aanpassing

Voor elke interventie ontvangt een lid van de vrijwillige brandweer een vergoeding van minstens 2 uren, waarna elk begonnen uur volledig wordt vergoed. Aangezien de prestaties voor het niet-dringend liggend vervoer op voorhand inschatbaar zijn is deze vergoeding voor dergelijke prestaties niet van toepassing.

In het reglement wordt dit aldus best expliciet vermeld. Artikel 66/4e wordt daarom aangevuld met "De prestaties in het kader van niet-dringend liggend ziekenvervoer worden vergoed volgens de werkelijk geleverde prestaties met evenwel een minimumvergoeding voor 1 uur prestaties. Elk begonnen uur wordt als een uur vergoed".

>>> Zie nieuwe versie van het grondreglement van de brandweer

15.Verkoop perceel grond (voortuinstrook) in E. Caluslaan

De gemeente wenst in de Emiel Caluslaan 3 een stukje gemeentelijke eigendom, dat op heden in gebruik is als voortuin en van geen enkel openbaar nut is, te verkopen aan een particulier. De waarde hiervan werd op € 19 per m2 geschat. 

Ook een aantal andere eigenaars in de Koningin Astridlaan 55 t.e.m. 65 krijgen de kans om de voorliggende grond aan deze voorwaarde aan te kopen.

16.Brandweer - hulpverleningszone - aankoop Astridradio's / toelage 2003

Reeds vroeger, op 4 september 2001, stemde de gemeenteraad toe om toe te treden tot de brandweer-hulpverleningszone Centrum. Er werd ook beslist tot zonale aankoop van ASTRID-radio's.

Het aandeel van Zelzate in de financiering van de hulpverleningszone voor het komende jaar 2003 bedraagt € 2.535,00 in gewone dienst en € 1.128,00 in buitengewone dienst, wat een totaal geeft van € 3.663,00.

 

II. GEHEIME ZITTING

1. Buitengewone Algemene Vergadering intercommunale Vereniging VEM: aanduiding vertegenwoordiger + vervanger

pro memorie

2. Bibliotheekpersoneel - pensioenaanvraag

pro memorie

3. Gemeentepersoneel - pensioenaanvraag

pro memorie

4. Brandweerpersoneel - ontslagen

pro memorie

5. Brandweerpersoneel - aanstelling beroepskorporaal

Ive Schatteman wordt verkozen tot beroepskorporaal van de brandweer.

6. Machtiging rechtszaak

pro memorie

7. Fusie Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting van Zelzate en Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij - aanduiding vertegenwoordigers in nieuw orgaan

Ronny Schatteman en Paul Tollenaere (beiden SP.A) zullen zetelen in de raad van Bestuur.


Back Up Next

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014