Gemeenteraad 26-09-2002

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Up Next                     04-10-2002    

 

Vervolg van de agenda van de zitting van 24 september 2002 die niet kon worden afgewerkt.

I. OPENBARE ZITTING

12.Overeenkomst met Intercommunale Durme-Moervaart in verband met exploitatie containerpark

Pro memorie.

13.Milieubeleidsplan 2003-2007

Pro memorie.

14.Aanleg verhardingen toegang kerkhof (via Koeiken) - goedkeuring bestek

Pro memorie.

15.Brandweer - openstelling betrekking beroepskorporaal

Pro memorie.

16.Bibliotheek - aanpassing retributiereglement

Pro memorie.

17.Onderwijs - verlofregeling schooljaar 2002/2003

Pro memorie.

18.Onderwijs - lestijdenpakket schooljaar 2002/2003

Pro memorie.

19.Actualisatie personeelsstatuut - goedkeuring bestek

Pro memorie.

20.Gebruiksrecht polyvalente zaal Assenedesteenweg 117 - goedkeuring overeenkomst

Pro memorie.

21.Provinciale brandweerschool - inschrijvingsgelden

Pro memorie.

22.Overeenkomst hulpfonds gas/elektriciteit - verlenging

Pro memorie.

23.Charter van de Integratie van personen met een handicap

Pro memorie.

24.ROM

a) Beleidsovereenkomst aanvullend grondbeleid en sociale begeleiding in het kader van de havenontwikkeling Gentse Kanaalzone

De gemeenteraad besliste unaniem om de beleidsovereenkomst nog niet goed te keuren zolang er niet meer duidelijkheid is in dit dossier. Ook de burgemeester was van mening dat men ons vroeg een blanco cheque te tekenen. De gemeenteraad was van mening dat volgende bijkomende engagementen dienen te worden aangegaan:

  • Het RO-gebied Callemansputte zal niet omgezet worden in een Z-gebied en valt daardoor in principe buiten de overeenkomst. Voor Zelzate dient zwart op wit op papier gezet dat voor de regionale bedrijventerreinen (zoals Callemansputte) de Vlaamse Regering ook aan prťfinanciering zal doen om ook daar gronden te kunnen onteigenen en er de waarborgen van de beleidsovereenkomst te kunnen toepassen.
  • Er moet duidelijkheid komen inzake de financiŽle tussenkomsten voor verwerving van niet-zeehavengebonden gronden waarvoor het VIF geen tussenkomst voorziet (men rekent hiervoor onder andere op het Minafonds, zoals afgesproken op eerdere ROM-vergaderingen);
  • Er moeten duidelijke afspraken komen onder de besturen (VIF, Minafonds, betrokken gemeentebestuur) in verband met de financiŽle regeling voor een "volledige" onteigening van de eigendommen. Delen van eigendommen waarin het Havenbedrijf geen interesse heeft, dienen dus eveneens te worden aangekocht en op voorhand dient te worden bepaald wie hiervoor de financiŽle last zal dragen.

Toch meent de burgemeester dat het gemeentebestuur het zich niet kan veroorloven om niet mee te doen aan dit project. Deelname in het ROM-project heeft het gemeentebestuur immers de kans gegeven mee te denken aan het ontwikkelingsbeeld van onze regio. Met het gemeentebestuur Evergem is afgesproken gezamenlijk een duidelijk signaal te geven aan de overige partners door de ontwerp-overeenkomst te verwerpen.

Martin Acke (CD&V) merkte op dat de voorliggende overeenkomst inderdaad veel te vaag is om als dusdanig goed te keuren. Ook in verband met de sociale begeleidingsmaatregelen wordt niets in detail bepaald. Men riskeert dat alleen het voor de haven rendabele grondbeleid wordt aangepakt en de rest wordt vergeten. Hij heeft ook zeer grote vragen over de financiŽle haalbaarheid en de financiŽle verplichtingen van de diverse partners. De overeenkomst is hieromtrent veel te vaag.

b) Voorstel strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone editie juni 2002

De burgemeester stelde voor om het strategisch plan goed te keuren. Het debat in de raad leidde amper tot de voorwaarde dat de kernbeslissingen jaar per jaar aangeduid moeten worden en dat in het programma 2002-2003 de voorziene actie rond ophoging van de slibput van Callemansputte aansluitend bij de gipsberg wordt geschrapt.

Martin Acke verklaarde de onthouding van zijn fractie door te verwijzen naar verschillende pijnpunten welke in eerdere besprekingen werden aangekaart  (zie gemeenteraad 02 oktober 2001)  en waaraan in de laatste versie van het strategisch plan niet of onvoldoende werd tegemoet gekomen. Zo is voorzien dat de koppelingsgebieden en bufferzone binnen het havengebied komen te liggen en zullen zij ongetwijfeld meegeteld worden in de 5%-norm voor ecologische infrastructuur. De CD&V wijst erop dat het de bedoeling van het Structuurplan Vlaanderen was om die 5% groene voorziening binnen het havengebied zelf te voorzien, nu gaat men ze inpalmen buiten de bedrijvenzone.

Martin Acke stelde ook vast dat na heel wat discussie er uiteindelijk dan toch 6 in plaats van 2 vertegenwoordigers van de bevolking van de woonkernen (waaronder Klein Rusland) worden toegelaten in het Subregionaal Netwerk. De vraag is maar of deze mensen voldoende kansen krijgen om daar goed werkt te leveren. De vergaderingen gaan meestal tijdens de werkuren door en de goedmenende maar niet-gevormde mensen worden daar geconfronteerd met goed onderrichte professionele bedrijfsmensen en ambtenaren. Hij had ook vragen bij de manier van aanduiding van deze vertegenwoordiger (de gemeenteraad werd bij de aanduiding niet betrokken). Wat is er voorzien mocht deze mens niet goed functioneren?

De burgemeester noemde Philip Dierick als de vertegenwoordiger van Klein Rusland. Hij gaf een ontwijkend antwoord in de zin van dat de gemeenteraad zich hier niet mee moet moeien, maar diende te erkennen dat de vertegenwoordigers van de woonkernen inderdaad niet altijd de vergadertechnieken onder de knie hebben bij hun confrontatie met professionelen en ambtenarij. Martin Acke wil dat de gemeente de vertegenwoordiger van Klein-Rusland maximaal ondersteunt bij zijn taak door hem op de hoogte houden en niet aan zijn lot over te laten.

De meerderheid stemde uiteindelijk voor het strategisch plan mits de paar voorwaarden. De CD&V-fractie onthield zich, PVDA stemde tegen.

25.Kerkfabriek Sint-Laurentius - begrotingswijziging 2002

Pro memorie.

26.Kerkfabriek Sint-Laurentius - begroting 2003

Pro memorie.

27.Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua - begrotingswijziging 2002

Pro memorie.

28.Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua - begroting 2003

Pro memorie.

29.Onderwijs - openverklaring betrekking administratieve hulp

Pro memorie.

30.Bibliotheek - openstelling halftijdse tijdelijke contractuele betrekking bibliothecaris

Pro memorie.

31.Verkeerssituatie in en rond Zelzate (op verzoek van de heer Frans Van Acoleyen)

Pro memorie.

32.Gevaarlijke situatie in Assenedesteenweg (op verzoek van de heer Dirk Goemaere)

Pro memorie.

II. GEHEIME ZITTING

1. TMVW - voordracht kandidaat bestuurder T-vennoten

Pro memorie.

2. TMVW - voordracht vertegenwoordiger Algemene Vergadering en voordracht vertegenwoordiger gewestelijk directiecomitť

Pro memorie.

3. Lokale economische raad - aanduiding vertegenwoordiger PVDA

Pro memorie.

4. GECORO - wijziging vertegenwoordiging Polderbestuur Moervaart en Zuidlede

Pro memorie.

5. Aanstelling van ťťn bestuurder voor de Raad van Bestuur van de Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting van Zelzate

Pro memorie.

6. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstelling

Pro memorie.

7. Onderwijzend personeel - halftijdse loopbaanonderbreking

Pro memorie.

8. onderwijzend personeel - ter beschikkingstellingen wegens persoonlijke aangelegenheden

Pro memorie.

9. Onderwijzend personeel - tijdelijke aanstelling 2002-2003

Pro memorie.

10.Onderwijs - aanstelling administratieve hulp

Pro memorie.

11.Machtiging rechtszaak

Pro memorie.
 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014