Gemeenteraad 24-09-2002

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


                    25-09-2002    

 

I. OPENBARE ZITTING

Op dinsdag 24 september 2002 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

1. Goedkeuring notulen gemeenteraad 7 mei 2002 en 4 juni 2002

Pro memorie.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

- Bedrag zitpenningen Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting

- Schrijven provinciegouverneur d.d. 27 mei 2002 aan de heer Martin Acke in verband met zijn klacht betreffende de gemeenteraad van 18 december 2001

- Schrijven provinciegouverneur d.d. 27 mei 2002 aan het College van Burgemeester en Schepenen in verband met schorsing sluiting van de gemeenteraad

- Overzicht tarieven diftar in Intercommunale Durme-Moervaart en aanbiedingsfrequentie containers

- politieverordening van de burgemeester d.d. 13 augustus 2002 houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - invoering doorrijverbod voor autobussen in Leegstraat, Landstraat, Patronagestraat en Kerkstraat en verbindingswegen Wachtebekestraat, Verbindingsstraat, Schepen Napoleon De Meyerstraat, Onteigeningsstraat, Fr. Wittoucklaan~Oost (ondertussen ingetrokken)

- Politieverordening van de burgemeester d.d. 11 september 2002 in verband met de open straatjesdag van 22 september 2002

3. Bekrachtiging politieverordening burgemeester d.d. 13 augustus 2002 houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - invoering verbod vrachtwagens + 3,5 ton in Kerkstraat - Sint-Stevensstraat - Peperstraat

Pro memorie.

4. Plaatselijke Openbare Bibliotheek - beleidsplan 2003-2007

Pro memorie.

5. Betalend parkeren - retributiereglement

De Zelzaatse meerderheid bestaande uit SP.A, VLD-VVD en ZOW voert het betalend parkeren in het grootste gedeelte van het centrum van Zelzate in. Daartoe keurde de gemeenteraad een retributiereglement goed dat zowel de plaatsen als de tarieven vastlegt. De oppositiepartijen CD&V en PVDA stemden tegen.

Er worden in het centrum van Zelzate drie verschillende tariefzones voorzien:

rode zone- Grote Markt;
- Pierets-De Colvenaerplein (gedeeltelijk);
- Kanaalstraat (van Stationsstraat tot einde van bebouwde kom (richting Gent) (aan beide zijden);
- Havenlaan (van Kanaalstraat tot Peperstraat).
gele zone- Westkade (vanaf Kanaalstraat tot Stationsstraat);
- Oostkade (vanaf Kanaalstraat tot Franz Wittoucklaan);
- parking tussen Oost- en Westkade;
- parking voor de grote toegangspoort Eurohal;
- Franz Wittoucklaan;
- Kerkstraat.
groene zone- parking Vredekaai.

  Situatie is aangepast op 04-03-2003

Voor elke zone geldt een specifiek tarief. Daarnaast wordt ook voorzien in gratis kortparkeren voor 15 minuten (via een chipkaart van € 10,00), een bewonerskaart en een abonnementskaart voor de parking Vredekaai. Wie in één van de betalende zones betrapt wordt zonder geldig parkeervignet wordt geacht te kiezen voor een retributie van € 12,50 per halve dag.

zone uren verplicht betalend om te parkerenmaximum toegestane parkeertijdbedrag
automaat
tarief 2
bedrag
bewonerskaart
tarief 3 
bedrag
abonnementskaart
tarief 4
rode zonevan 9u00 tot 18u002 uren0,25 EUR / 15 min5,00 EUR/jaargebruik niet toegestaan
gele zonevan 9u00 tot 18u004 uren0,15 EUR / 15 min5,00 EUR/jaargebruik niet toegestaan
groene zonevan 9u00 tot 18u001 dag0,15 EUR / 15 min (*) 5,00 EUR/jaar250,00 EUR/jaar

(*): met een maximum van 3,00 EUR/dag.

>>> zie integrale tekst van het reglement retributie op het parkeren

De CD&V-fractie heeft zich van bij de eerste plannen, verschillende jaren geleden, tot het allerlaatste moment verzet tegen de invoering van het betalend parkeren om diverse redenen:

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Een gemeentebestuur moet veel aandacht hebben voor de maatschappelijk kwetsbare groepen zoals zieken en mindervaliden, ouderen, werklozen,… Ook mijn partij heeft hiervoor steeds veel aandacht gehad. Zo ligt de CD&V aan de basis van het Belgische en Vlaamse zorgsysteem dat aan de wereldtop staat inzake voorzieningen. 

Zelzate heeft sterk gebruik gemaakt van die mogelijkheden en beroept zich erop een zeer sociale gemeente te zijn. Kijk maar naar de cijfers: 25% van alle Zelzaatse uitgaven gaan rechtstreeks naar het OCMW.

Maar toch is hier enige waarschuwing op zijn plaats. Zelzate is klaarblijkelijk ook een gemeente aan het worden waarbij men énkel rekening houdt met de arbeider, met de kleine man, met de hulpbehoevende. Ons gemeentebestuur vergeet dat er hier ook nog andere mensen wonen.

Sedert de laatste verkiezingen moet iedereen die zichzelf een beetje heeft kunnen opwerken in de maatschappij het in Zelzate ontgelden:

- Wie eigenaar is van een woning wordt gestraft: sedert dit jaar is Zelzate de duurste gemeente inzake grondlasten uit de omgeving.
- Wie al gedurende jaren een sociale huurwoning van de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij bewoont wordt gestraft: 69 Zelzatenaars vernamen eind vorig jaar dat ze zullen moeten kiezen: opkrassen of een flink hogere huur betalen.
- Wie handel drijft wordt in Zelzate gestraft want men verhoogde zeer sterk de onroerende voorheffing en de drijfkrachtbelasting, legt hen een omstreden en op diverse vlakken discriminerende vennootschapsbelasting op en zadelt hen bovendien nog eens op met parkeermeters voor de deur.
- Wie eigenaar is van een auto wordt gestraft: vanaf dit jaar moet je parkeergeld betalen om uw aankopen te doen in het Zelzaatse Centrum.

Wij vragen ons af waar dit gaat eindigen. Wordt de fietser de volgende melkkoe van het Zelzaatse gemeenbestuur?

De CD&V-fractie keurt betalend parkeren af omwille van diverse redenen:

 Verkeerstechnisch bekeken:

 • De sp.a-ZOW- en VLD-VVD-meerderheid beweert dat het mobiliteitsprobleem op de Grote Markt enkel met betalend parkeren is op te lossen. CD&V stelt dat dit ook kan door invoering van de blauwe zone. Het is de meerderheid echter duidelijk om de centen te doen.
 • Door betalend parkeren in te voeren in nagenoeg volledig het centrum worden alle langparkeerders verdrongen naar de omliggende (smalle) straten die daar absoluut niet op zijn voorzien. Er zullen problemen mogen worden verwacht in Leegstraat, Groenstraat, Stationstraat, Havenlaan, Chalmetlaan,...
 • Men verplicht de mensen nagenoeg altijd te betalen want er wordt binnen loopafstand geen gratis alternatief voorzien. De 
 • Mensen zullen gratis parkeerplaatsen zoeken langsheen de drukke R4. Er zal dus meer voetgangersverkeer komen langsheen die onveilige weg, waar bovendien geen voetpaden zijn voorzien.
 • Mensen die gebruik willen maken van het openbaar vervoer (bus-trein) maar met de wagen tot aan het autobusstation komen, zullen niet meer in de directe omgeving kunnen parkeren. Dit zal ten nadele zijn van het openbaar vervoer.

Fiscale gevolgen:

 • Betalend parkeren vormt nogmaals een bijkomende gemeentebelasting (zie commentaar inleiding)
 • Minder inkomsten voor de middenstand leidt tot minder winst en dus minder aanvullende inkomstenbelasting voor de gemeente.

Economische gevolgen:

 • Deze maatregel verarmt het belangrijkste commerciële centrum van de gemeente omdat het publiek omwille van de parkeerkosten vlugger zal uitwijken naar de rand van de gemeente of erger... naar andere gemeenten. De uitstraling van Zelzate en zijn Grote Markt zal er in elk geval onder lijden. Er kan terecht worden gevreesd dat deze maatregel zal leiden tot inkomstenverlies voor de plaatselijke middenstand.
 • De aantrekkelijkheid voor vestiging van zaken in het centrum van Zelzate vermindert omdat de personeelsleden over geen gratis parkeermogelijkheid in de omgeving meer beschikken.

Voorstel van de CD&V-fractie:

 • De in het voorstel voorziene rode zone wordt blauwe zone  (gratis parkeren maar wel beperkt in tijd)
 • De gele en groene zones vervallen en blijven gratis parkeren (en dan toch zeker de parking tussen Oostkade en West)

De CD&V-fractieleider wees er tevens op dat het ongehoord was dat dit reglement werd ingevoerd zonder vooraf de lokale economische raad om advies te vragen en zonder vooraf de politiediensten te laten onderzoeken welke verkeerstechnische gevolgen het betalend parkeren zou brengen in de omgeving van Zelzate-centrum.

Hij gaf ook een sneer naar de ZOW die zich in het verleden steeds tegen het betalend parkeren heeft verzet. Door nu voor te stemmen neemt deze partij een spectaculaire bocht van 180 graden en verloochent daarmee heel wat van haar kiezers. Het is ook onbegrijpelijk dat de VLD, die zich wil profileren als de partij van de middenstander en van de verlaging van de belastingen, voor deze bijkomende belasting stemt.

6. Betalend parkeren - voorwaarden concessieovereenkomst

Pro memorie.

7. Schoolreglement gemeentelijk onderwijs

Pro memorie.

8. Gemeentebelasting op bepaalde categorieën van vennootschappen -wijziging

Pro memorie.

9. TMVW - statutenwijziging

Pro memorie.

10.OCMW - jaarrekening 2001

Pro memorie.

11.Jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004 - jaarplan 2002

Pro memorie.

    >>> De rest van de voorziene agenda wordt verschoven naar de zitting van 26 september 2002


 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014