Gemeenteraad 07-05-2002

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Home Up Next                     09-05-2002    

 

I. OPENBARE ZITTING

1. Mededelingen

- De Gentse Kanaalzone, Zelzate inclusief, werd aangeduid voor een grootschalig milieu- en gezondheidsonderzoek. Het bestaat uit 3 deelstudies: pasgeborenen, adolescenten en volwassenen. Dit jaar start de deelstudie over pasgeborenen. De resultaten van de studie worden verwacht in de herfst van 2003.

- Kennisgeving van het voortgangsrapport 2001 + indicatoren van het Sociaal Impulsfonds dat werd goedgekeurd door de SIF-Stuurgroep. Gezien het belang van dit rapport vroeg CD&V-raadslid Martin Acke bespreking hiervan te agenderen op de volgende gemeenteraad.

- Informatienota van Intermixt: Akkoord over bijkomende afspraken tussen de aandeelhouders over de financiering van Telenet

- Bericht van goedkeuring van de rekening van 2000 door Gouverneur Balthazar. Zelzate sloot het jaar 2000 af met een gecumuleerd negatief saldo over alle dienstjaren van ongeveer  € 414.000,00. De resultatenrekening van 2000 vertoonde een nadelig resultaat van ong. € 547.000,00.  De gouverneur wees erop dat maatregelen nodig zijn teneinde de verhouding tussen kosten en ontvangsten niet verder te laten ontsporen. Dit bewijst nogmaals dat de herhaaldelijke CD&V-kritiek over het slechte financieel beleid van de Zelzaatse meerderheid terecht waren

- Tewerkstelling van gesco's (gesubsidieerde contractuelen) mag volgens de gouverneur niet op de politiebegroting verrekend worden. Deze instructie is echter in strijd met die van de bevoegde minister.

- Overzicht van de grootte van de zitpenningen van raadsleden die de gemeente vertegenwoordigen in de diverse intercommunales.

- In de verschillende basisscholen werden de leden van een kindergemeenteraad verkozen. Op zaterdag 25 mei om 10u00 zal op het gemeentehuis de eerste zitting van de Kindergemeenteraad plaatsvinden met verkiezing van de kinderburgemeester.

- Er zou dan toch een principieel akkoord zijn voor de aankoop van de parochiezaal van Debbautshoek en het bijgaand Kunstpand en de Wereldwinkel door de gemeente. De prijs is nog niet gekend.

- Niettegenstaande dit blijkbaar op voorhand was gevraagd door de PvdA-fractie, kreeg gemeenteraadslid Dirk Goemaere van de burgemeester niet het woord om een verklaring te doen omtrent het dodelijke ongeval van vorige week op Sidmar en om naar aanleiding daarvan een minuut stilte te vragen. Dit voorval leidde tot een bikkelharde confrontatie tussen burgemeester Schenkels en Dirk Goemaere, waarbij geen van beiden wilde wijken. Zelfs de politie werd erbij geroepen. Als CD&V-fractie stellen we ons hierbij toch ernstige vragen. Wij hebben het enerzijds zeer moeilijk met de uiterst dominante en intolerante opstelling van John Schenkels die meent zich als burgemeester en voorzitter van de raad alles te kunnen permitteren en zeer weinig respect opbrengt voor de oppositieraadsleden. De talrijke klachten van CD&V-er Martin Acke aan de gouverneur waren hier in duidelijk een gevolg van. Als een burgemeester naar eigen inzicht kan beslissen over het spreekrecht van een gemeenteraadslid, dan is de democratie immers veraf. Anderzijds is het hoogst ongepast dat een PvdA-raadslid het dramatisch overlijden van een arbeider van Sidmar aangrijpt om door het maximaal opeisen van media-aandacht zich politiek te profileren. Hoe betreurenswaardig het overlijden van Arnold Temmerman uit Overmere ook is... de gemeenteraad van Zelzate heeft hiermee absoluut niets te maken. Omstandigheden, oorzaken of aanleidingen van het ongeval zijn een zaak van Sidmar, het parket en de vakbondsafvaardigingen van het bedrijf. De scherpe woordenwisseling tussen Goemaere en schepen Schatteman (vakbondsafgevaardigde op Sidmar) illustreerde op pijnlijke wijze een aantal frustraties die absoluut niets met de werking van de Zelzaatse gemeenteraad hebben te maken. Het is duidelijk dat de gemeenteraad hier door de PvdA werd misbruikt maar een goede voorzitter van een gemeenteraad moest voldoende diplomaat zijn om bij dergelijke situaties de lont uit het vuur te halen. De CD&V betreurt dan ook in sterke mate het schouwspel dat door beide partijen werd opgevoerd.

2. Brandweer - aankoopprogramma 2002-2007

Reeds op 18 mei 2001 werd de burgemeester door het ministerie verzocht het aankoopprogramma van materieel voor de periode 2002-2007 aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken te bezorgen. Bijna een jaar later is dit nog niet in orde. De gemeente kreeg onlangs een herinnering toegestuurd om dringend te reageren wil men de subsidies niet missen. 

De brandweer voorziet de komende jaren de aankoop van door de Staat gesubsidieerde aankopen van een halfzware autopomp, ademhalingstoestellen, persslangen, brandweerhelmen, oliedammen, elektrische dompelpompen en individuele dosismeters voor radioactiviteit. 

3. Diverse tarieven VZW Zelzaatse Sportinstellingen - aanpassing bedragen in euro

De door het zwembad en de sporthal gebruikte tarieven werden omgezet in euro. 

4. Toetreding tot Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (T.M.V.W.)

Vroeger gebeurde de drinkwaterdistributie in Zelzate door het Stedelijk Watervoorzieningsbedrijf van Gent. De gemeenteraad van Gent heeft in november 2001 dit bedrijf opgeheven en heeft beslist aan te sluiten bij TMVW. Het is logisch dat Zelzate diezelfde stap doet. De burgemeester kon geen duidelijk antwoord geven op de vraag van Martin Acke over de financiële gevolgen van deze overstap voor de gemeentekas. Zoals gewoonte liet het schepencollege na om een kosten-batenanalyse te maken voor deze toch wel belangrijke beslissing. 

Er blijkt toch een wezenlijk verschil te bestaan tussen de vroeger toegepaste tarifiëring en die van TMVW. Een raming geeft aan dat een gemiddeld gezin van 3 personen met een jaarverbruik van 100 m3 drinkwater, slechts een meerkost zou hebben van € 2,31 per jaar.

Martin Acke wees erop dat het nu in Zelzate voorziene sociaal abonnement van € 12,39/jaar bij TMWV niet bestaat en zal stijgen naar € 23,80 per jaar. Hierover werd met geen woord gerept. Hij vroeg of het gemeentebestuur bereid is om dit te compenseren? De burgemeester hield de boot af door te stellen dat dit dan integraal uit de gemeentekas moet komen. Hij sluit dergelijke compensatie voor de toekomst echter niet uit. 

Resultaat: voor de huidige genieters van het sociaal tarief zal de overstap wel een gevoelige stijging van hun waterfactuur inhouden. 

5. Opening van een kansspelinrichting op de Grote Markt - overeenkomst + bespreking op verzoek van Martin Acke (CD&V)

Het schepencollege besliste enige tijd geleden om een principiëel akkoord te geven voor de exploitatie van een kansspelinrichting of lunapark op de Grote Markt. De wet voorziet dat de gemeenteraad zich moet akkoord verklaren met de overeenkomst met de uitbater.

voor meer gegevens: zie nieuwsbrief Zelzate@rem N° 2-10.

We konden het de dag voor de gemeenteraad reeds in het Laatste Nieuws lezen: de sp.a-ZOW keerde uiteindelijk haar kar en zou dan toch tegen de komst van het lunapark zijn, wellicht onder druk van de argumentatie van de CD&V-fractie en de respons op de web-poll (82% tegen). 

Bij de aankondiging van het agendapunt stelde de burgemeester zonder enige commentaar de gemeenteraad voor om het punt terug te trekken. De VLD leek verwonderd, aangezien deze koerswijziging niet door het schepencollege was beslist. Dit was echter zonder Martin Acke gerekend die eiste dat het punt wel zou worden behandeld omdat niet alleen het schepencollege, maar ook hijzelf het onderwerp officieel op de agenda van de raad had gezet. Bovendien kunnen we niet kijken naast het principieel akkoord van het schepencollege van 12-03-2002 en de beslissing om de overeenkomst ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen. 

Niettegenstaande het agendapunt van het college door de gemeenteraad werd afgevoerd, moest Schenkels de tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke laten doorgaan:

"De CD&V-fractie vraagt de gemeenteraad om diverse redenen de komst van deze speelhal te verhinderen door de overeenkomst met de aanvrager af te wijzen:

- Het wordt algemeen erkend dat lunaparken en gokken zorgen voor maatschappelijke problemen. En dan spreek ik nog niet van bepaalde vormen van criminaliteit (witwasoperaties, fiscale frause,...) die nogal eens in één adem worden genoemd bij dergelijke inrichtingen.

- Het OCMW van Zelzate verleent tussenkomst aan een groot aantal sociale steuntrekkers, waardoor onze gemeente een bijzonder kwetsbaar gebied vormt voor dergelijke inrichtingen.

- De wet voorziet een verbodsbepaling tot vestiging binnen een straal van 500 m van scholen, plaatsen waar vooral jongeren komen, gebouwen voor eredienst,... Ik som de inrichtingen op die binnen deze schutkring vallen: basisschool Sint-Laurens, basisschool De Reigers, Sint-Laurens, Technisch Instituut Sint-Laurens-Maria Middelares, Middenschool en Koninklijk Atheneum Gemeenschapsonderwijs, Sint-Laurentiuskerk, Gemeentelijk zwembad en sporthal Eurohal, Jeugdhuis Kiepietiezie, Tennisclub in de Van Peenestraat,...

- De wet is er steeds vanuit gegaan dat er een principieel verbod op kansspelen bestaat. Bij een gerechtelijke operatie “Indian Summer” in 1998 werd vastgesteld dat er toen al zowat 180 speelzalen aanwezig waren in België en bedoeling is nog steeds dit aantal te bevriezen.

- Voor het sluitingsuur verwijst men in het conventant naar het bestaande politiereglement op het sluitingsuur van drankslijterijen. Ik vermoed dat het college dus een opening na 1 uur, mits betaling van een gemeentebelasting, zal tolereren. Dit is onaanvaardbaar.

- Aangezien de overheid op kansspelen belasting heft, vermoed ik dat de gemeente dit niet meer kan. Ook financieel heeft de gemeente hierbij geen enkel voordeel.

Ik bracht u heel wat tegenargumenten aan. Behalve de verdediging van de vrijheid van handelen (??), zie ik geen enkel argument pro. Ik vraag de leden van de diverse fracties van de gemeenteraad om te trachten positieve argumentaties voor deze maatregel aan te brengen. In de argumentatie van het schepencollege in het ontwerpbesluit vind ik in elk geval geen enkele.

Om het standpunt van de CD&V-fractie te toetsen aan dat van de bevolking organiseerde ik een elektronische bevraging via mijn website. Tot op heden lieten 70 mensen via de website of via e-mail hun mening kennen: 57 zijn tegen, 9 zijn voor, 4 hebben geen mening. 82 % is dus tegen! Duidelijker kan het niet... Zelzate is geen vragende partij voor dergelijke inrichting.

Ik weet dat potentiële uitbaters van lunaparken allerlei gerechtelijke stappen ondernemen om her en der een toelating af te dwingen. Zij wedden immers op verschillende paarden en hebben in tal van gemeenten aanvragen ingediend. Mits een stevige motivatie vanwege deze gemeenteraad maken zij echter weinig kans."

Burgemeester Schenkels weigerde enige commentaar te geven op deze tussenkomst door te stellen dat voor hem de zaak zonder voorwerp was aangezien de gemeenteraad het agendapunt had afgevoerd. Zijn meerderheidsraadsleden gaven (zoals gewoonte) geen kik. Zo kon u duidelijk zien hoe de democratie niet speelt binnen de Zelzaatse gemeenteraad.

Martin Acke zal in elk geval via een schriftelijke vraag aan het schepencollege voorstellen om het principieel akkoord van 12-03-2002 in te trekken.

6. Vernieuwing van voetpaden en opritten op het Zelzaats grondgebied - principebeslissing - goedkeuring bestek

Er komt een openbare aanbesteding tot vernieuwing van voetpaden en opritten van o.a. de Kleine Landeigendomlaan, Onteigeningsstraat (deel), Schoolstraat, Vrijwilligerslaan (deel). De kostprijs wordt geraamd op maximaal € 183.000,00.

Martin Acke wees erop dat niettegenstaande een schriftelijke belofte van het schepencollege het door de VEM beschadigde voetpad in de Leegstraat nog steeds niet is hersteld. Hij vroeg spoedige herstelling.

Halfuurtje van de burger

- Een inwoner, sympathisant van de PvdA verwijst naar de onbegrijpelijke weigering van burgemeester Schenkels om een minuut stilte te houden ter nagedachtenis van de overleden arbeider van Sidmar. Hij vraagt op zijn buurt een minuut stilte in acht te nemen. Burgemeester Schenkels noteert zijn vraag... maar daar blijft het bij.

- Het was te voorspellen: gemeenteraadslid Dirk Goemaere verlaat de raadstafel en geeft (als 'gewone' inwoner vanuit de publieksbanken) zijn visie op het ongeval in Sidmar. Hij vraagt de gemeenteraad een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van de overledene. De burgemeestr noteert zijn verzoek... maar voert het niet uit.

Bij de heraanvang van de gemeenteraadszitting vraagt en bekomt de PvdA een schorsing van de gemeenteraad. De twee raadsleden beslissen daarbij om niet meer deel te nemen aan de activiteiten van de gemeenteraad tot na de begrafenis van betrokken werknemer.

7. Aankoop veegwagen - goedkeuring bestek

De gemeente wenst een veegwagen aan te kopen en schreef hiervoor € 173.525,00 in de begroting.

Martin Acke beaamde de nood aan een betere reiniging van de gemeente, en stelde dat de CD&V-fractie deze aankoop zou goedkeuren. Toch had hij een aantal vragen bij deze dure investering waarvoor geen enkele kosten-batenanalyse werd gemaakt. Is het niet goedkoper om dergelijk werk uit te besteden aan een gespecialiseerde dienst? Hebben wij voldoende personeel om de veegwagen voldoende te laten renderen? Een veegwagen is zeer slijtagegevoelig zodat dit bovenop het aankoopbedrag ongetwijfeld extra kosten zal veroorzaken. Ook de kosten voor storten van het veegvuil en kolkenslib zijn niet gering en daarvoor is niets voorzien in de begroting.

Burgemeester Schenkels en schepen Uyttendaele verdedigden de aankoop door o.a. te verwijzen naar de hoge factuur voor een reinigingscampagne uit het verleden en door te stellen dat ook de rioolkolken met de machine kunnen worden gereinigd. Uiteindelijk diende de burgemeester wel te erkennen dat de beslissing eerder op het gevoel dan op economische afwegingen werd genomen. Kortom: er wordt eerst een mooie wagen aangekocht en daarna zullen we wel zien wat er nog overblijft voor verzekering, brandstof en onderhoud. Dit is niet de goede manier om een gemeente te besturen.

8. Tijdsregistratiesysteem voor de bibliotheek

Aanschaf van een prikkloksysteem voor het personeel op huurbasis. 

9. Bekrachtiging politieverordening van de burgemeester d.d. 09 april 2002

Naar aanleiding van een klacht van een gemeenteraadslid van Wachtebeke maande gouverneur Balthazar het Zelzaats gemeentebestuur aan tot het uitvoeren van de meest dringende onderhoudswerken. Deze brief kwam reeds op 20 maart toe op het gemeentehuis, maar toch werd niet gereageerd.

Er kwam pas schot in de zaak nadat Martin Acke in zijn nieuwsbrief van 27 maart de kat de bel aanbond en de onaanvaardbare toestand op de agenda van politie- en gemeenteraad bracht. De burgemeester liet de toestand door de politie onderzoeken en vaardigde een politiereglement uit dat een snelheidsbeperking van 30 km/uur voorziet in de Leegstraat tussen Sint-Stevenstraat en Oudenburgse Sluis. De burgemeester besliste tevens tot een doorgangsverbod voor fietsers en bromfietsers met omleiding langs de landbouwersweg aan Sint-Francies. De gemeenteraad diende dit reglement bekrachtigen.

De CD&V-fractie keurde het politiereglement goed in afwachting dat er een verfijning komt. Nu kunnen de fietsers immers onmogelijk zonder overtreding de Zeestraat in- en uitrijden. Het was duidelijk dat de burgemeester bij de opmaak van zijn reglement de situatie niet zelf ter plaatse had bekeken. Hij beloofde Martin Acke de zaak te onderzoeken en waar nodig bij te sturen. 

De CD&V vroeg ook voor voldoende politiecontrole op de snelheidsmaatregelen. De snelheidsbeperking en fietsersomleiding mogen immers niet louter als paraplu worden gebruikt om bij ongevallen de aansprakelijkheid van het gemeentebestuur af te wijzen. 

10. Bestek veiligheidscoördinator verwezenlijking project Burgemeester J. Chalmetlaan e.a.

Voor de geplande werkzaamheden aan Notelaarstraat, Lappersfort en project Chalmetlaan moeten volgens de wet een veiligheidscoördinator worden aangesteld. De uitgaven hiervoor moeten nog worden voorzien bij de volgende begrotingswijziging.

11. Overdracht exploitatie containerpark - principebeslissing

Het schepencollege stelt voor omwille van de nood aan gekwalificeerd personeel de exploitatie van het containerpark over te laten aan de intercommunale IDM. Het gemeentebestuur van Zelzate zou daarbij wel bevoegd blijven over de bepaling van retributies en de aard en hoeveelheid van aan te bieden afvalstoffen. Het college vraagt een principieel akkoord hiervoor teneinde de overeenkomst verder uit te werken.

De CD&V-fractie kon zich achter het principe scharen, doch vond ook in dit dossier geen enkele financiële afweging terug. Het gaat hier immers volgens de documenten over een onomkeerbare keuze. De burgemeester zwakte het onomkeerbare van de keuze af door te stellen dat dit een wens is van IDM waarover nog geen akkoord is. Hierover moet nog worden onderhandeld. 

Martin Acke wees ook op het feit dat de burgemeester op de gemeenteraad van 11-04-2001, na een vraag vanuit de oppositie omwille van het ontslag van twee personeelsleden van het containerpark, duidelijk antwoordde dat het containerpark gemeentelijk zou blijven. Blijkbaar verandert men nu het geweer van schouder. Schenkels antwoordde dat enkel de exploitatie zou overgaan. Het containerpark blijft gemeentelijk. De geplande investeringen zouden doorgaan, doch hij vond het logisch dat daarover voortaan overlegd wordt gepleegd met IDM.

12. Wijziging gemeenteraadsbesluit d.d. 20 december 2001 in verband met aankoop notebooks ten behoeve van de werking van het schepencollege

4 van de 7 leden van het schepencollege krijgen liever een gewone computer dan een draagbare notebook. 

13. Verkeersoverlast in de Leegstraat en de Oudenburgse Sluis omwille van sluipverkeer (punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke)

De voorbije maand was er opvallend meer verkeer via de Overslag, Oudenburgse Sluis/Sint-Franciesdijk en Leegstraat, niet in het minste door vrachtwagens. Wellicht is de filevorming door de werken aan het viaduct van de Langelede de oorzaak van de toename van dit sluipverkeer. Ook de ondertussen beëindigde herstelling van de spoorwegovergang aan de Gebroeders Naudtslaan zorgde voor extra verkeersoverlast op voornoemd traject. Wellicht is ook met de paasvakantie de drukte geluwd maar mag er worden verwacht dat het probleem zich terug zal manifesteren bij het einde van de verlofperiode. Het probleem stelt zich dat de lokale wegen niet geschikt zijn voor dit doorgaand sluipverkeer. Bovendien is de staat van het wegdek van de Leegstraat dermate slecht dat een spoedige volledige degradatie te vrezen is met acute veiligheidsproblemen - vooral voor de fietsers - tot gevolg.

Ik meldde dit probleem reeds op 26 maart aan burgemeester Schenkels met de vraag om hieromtrent onderzoek te laten doen en bracht dit ter sprake op de politieraad van 15 april.

Naar aanleiding van mijn tussenkomst en de druk van de gouverneur nam burgemeester een aantal maatregelen, waarvoor mijn dank. 

 • Hij liet de politie een onderzoek doen dat resulteerde in een verslag van 30-03-2002.
 • Hij vaardigde de politieverordening van 9 april 2002 uit (zie punt 9).

Martin Acke wees er tevens op dat er werk moet gemaakt worden van een snelle aanpak van de renovatie werken van dit stuk Leegstraat (gepland voor volgend jaar). De CD&V-fractie heeft steeds gevraagd om ook tussen de Zeestraat en de Oudenburgse Sluis een fietspad te voorzien. De burgemeester bevestigde dat dit voorstel zal worden opgenomen in het definitieve ontwerp, samen met een extra drempel. Een definitieve datum voor aanvang van de werken blijft koffiedik kijken.

Hij kon wel aankondigen dat er een akkoord is vanuit het Ministerie dat er op de A11/N49 een tijdelijk snelheidsverbod van 50 km/u en inhaalverbod komt. Bovendien zouden ADR-vrachtwagens tijdelijk door de tunnel mogen. Wegens de werken aan de brug van Sas van Gent bleek immers ook deze uitwijkpiste onmogelijk. 

De vraag is of deze maatregelen het sluipverkeer waarvan hier sprake niet zullen bevorderen. In die zin drong Martin Acke aan op concreet overleg met Wachtebeke om doorgaand vrachtverkeer in de toekomst in de Oudenburgse Sluis/Leegstraat te vermijden. Hij stelde dat hierover nog geen definitief akkoord met Wachtebeke was. Hij bleef geheimzinnig doen over eventuele zaken die een akkoord in de weg zouden kunnen staan.

14. Containerpark - aanbod van afvalstoffen - wijziging afgiftemogelijkheid van "algemeen plastiek" (punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke)

Tussenkomst van Martin Acke:

Sedert ongeveer één maand worden de bezoekers van het Zelzaatse containerpark teruggestuurd met hun aangevoerd klein "algemeen plastiek". De voorbije jaren werd zonder problemen ook het klein “gemengd plastiek” zoals plastiekzakken, botervlootjes, verpakkingsplastiek,... aanvaard, zodat de milieubewuste Zelzatenaar hieromtrent al een goed sorteergedrag heeft aangekweekt. En dan wijzigt het schepencollege zonder boe of bah, zonder enige voorafgaande communicatie naar de inwoners, de toepassing van het reglement en stelt de bevolking voor voldongen feiten.

Na de invoering van het betalend huisvuil begint men aan de afbouw van de dienstverlening in het containerpark. Het lijkt er wel op dat men meer gewicht in de restcontainer wil... en dus meer belastinginkomsten. Bovendien heeft deze maatregel tot resultaat dat het zorgvuldig gesorteerd en recycleerbaar plastiekafval terug bij het te verbranden restafval terecht komt. Ook voor het milieu lijkt dit een slechte maatregel.

Het is natuurlijk gemakkelijk de zwarte piet door te schuiven naar de afvalintercommunale IDM: toch is het schepencollege hier in de fout gegaan. Het college is immers al die jaren verantwoordelijk geweest voor de exploitatie van het containerpark. Als er daarbij mistoestanden zijn gegroeid, dan is dit hun volledige verantwoordelijkheid.

Laat ons eens de argumenten van de Intercommunale Durme Moervaart voor deze koerswijziging van nader bekijken:

1. Volgens de exploitatievergunning mag een containerpark geen restafval toelaten. Men creëert een sluikweg waardoor de burgers hun restafval gratis laten verwijderen via het containerpark i.p.v. via de grijze container tegen betaling.

2. De burger wijsmaken dat hij klein plastiek moet apart houden en afvoeren via het containerpark is de burger bedriegen omdat dit afval uiteindelijk toch verbrand wordt.

3. Bedoeling van een containerpark is dat materiaal wordt aangebracht dat herbruikbaar is voor nieuwe toepassingen.

4. Plastiekafval is relatief licht maar heeft een beduidend volume. Omwille van de beperkte oppervlakte van het containerpark is dit is een bijkomend argument om deze fractie niet meer toe te laten.

5. De gemeente moet de supplementaire onkosten voor huur van containers, transport en verwerking betalen.

6. Wegens het kleine gewicht van de plastiekfractie zal de rekening van de burger slechts miniem stijgen.

7. Bouwplastiekafval is geen normaal huisvuil, maar eerder afkomstig van een industriële activiteit en moet worden verwerkt op kosten van het bedrijf dat de werken heeft uitgevoerd. Anders moeten de plastiekvellen worden verkleind en met de restfractie in de grijze container (betalend) worden meegegeven.

Commentaar van de CD&V-fractie:

Bij argumenten 1, 2 en 3:

In hoeverre is klein plastiekafval recycleerbaar? Is dit inderdaad restafval? Volgens ons niet.

In diverse gemeenten kan men wel terecht met zogenaamd gemengd plastiek. Zo voorziet de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen, IOK, huis-aan-huisophaling van gemengd plastiek.

Gemengd kunststofafval vindt nog steeds niet gemakkelijk een afzetmarkt. In Beringen bevindt zich de NV EKOL die dergelijke fractie aanvaardt om te verwerken tot bijvoorbeeld afdekdallen voor elektriciteitskabels. Deze afdekdallen worden vervaardigd door extrusie. Tuinbanken, bermpaaltjes, elementen voor geluidswallen,... worden door intrusie in mallen vervaardigd.

Vermits kunststoffen momenteel de voornaamste probleemfractie vormen van huishoudelijk afval inzake verwerkingscapaciteit en hoogwaardige recyclagetoepassingen, is en wordt er echter heel wat wetenschappelijk onderzoek verricht naar nieuwe verwerkingstechnieken van deze afvalfractie. Zo bestaat het chemisch kraken van de kunststoffen tot kleine verbindingen (monomeren), welke als grondstof bruikbaar zijn voor de vervaardiging van nieuwe kunststoffen. Groot voordeel van deze techniek is dat er kan gewerkt worden met een mengfractie van kunststofafval. De sortering van de mengfractie in afzonderlijke kunststoffen (PVC, PET, PE, PP, ...) kan achterwege blijven en dit drukt uiteraard de verwerkingskosten.

Wegens de hoge calorische waarde van kunststofafval wordt verbranding met energierecuperatie van kunststoffen eveneens vooropgesteld als verwerkingswijze voor ernstig vervuilde kunststoffen, welke niet kunnen hergebruikt worden of niet na een maal-, was- en smeltproces kunnen gerecycleerd worden.

Klein plastiekafval hoeft dus absoluut geen restafval te zijn. Vele fracties ervan zijn wel recycleerbaar, maar het komt er op aan dat de intercommunale IDM de nodige moeite doet om afzetmarkten te zoeken. Nu gebeurt dit onvoldoende.

Bij argumenten 4, 5 en 6:

Men streeft duidelijk naar een beperking van de exploitatiekosten van het containerpark. Op zich een goede zaak, tenzij men de kosten op de kap van de inwoners wil afwentelen. En dat is wat momenteel gebeurt. De dienstverlening op het containerpark verlaagt, terwijl de restafvalfactuur voor de inwoner stijgt. Dit heeft ook voor gevolg dat er binnen de intercommunale onvoldoende economische druk bestaat om recyclagemogelijkheden voor plastiek te zoeken.

Door het beheer van het containerpark over te dragen aan IDM vrees ik dat deze tendens nog zal toenemen. De intercommunale is bovendien politiek moeilijker ter verantwoording te roepen dan een gemeentebestuur.

Bij argument 7:

Akkoord dat een aannemer die werken uitvoert op zijn kosten moet zorgen voor verwijdering van zijn verpakkingsafval. Maar hoe zit het wanneer een particulier zelf een aantal verbeteringswerken aan zijn woning uitvoert. Bij mijn weten is de verkoper van materialen niet verplicht om de verpakking terug te nemen.

Daarnaast wijs ik op het feit dat een handelaar volgens het huidig reglement op het containerpark wel plastiekafval kwijt kan aan een tarief van 2,48 EUR/m3, terwijl de particulier vandaag veroordeeld wordt tot betaling van 0,15 EUR/kg via het restafval. Het zou wel eens kunnen dat de particulier nu meer betaalt dan de handelaar voor zijn plastiekafval.

Tot slot enkele vragen:

 • Het politiereglement van het containerpark is bevoegdheid van de gemeenteraad. Waarom neemt het schepencollege hierin beslissingen zonder vooraf de gemeenteraad hier in te kennen? Werd de gemeentelijke milieuadviesraad om een advies gevraagd?
 • Waarom werd de bevolking niet op de hoogte gebracht van deze wijziging in de uitbating van het containerpark?

De CD&V-fractie kan niet akkoord gaan met de beslissing om geen klein “gemengd plastiek” meer te aanvaarden op het containerpark en vraagt dat:

 • de afgifte van klein “gemengd plastiek” op het containerpark terug mogelijk wordt zoals voorheen.
 • de gemeenteraad haar vertegenwoordigers in IDM opdracht geeft om binnen IDM actief te streven naar aan afnemer die dit soort afval recycleert.
 • duidelijke inventaris van het afval dat kan en niet kan, zodat onterechte aanvoer van restfracties wordt voorkomen.

Antwoord van milieuschepen Rony Schatteman:

Hij herhaalde de door de CD&V geciteerde argumenten van de intercommunale IDM, zonder enige persoonlijke aanvulling of reactie op de door Martin Acke aangebrachte commentaar. Het is duidelijk dat hij er niets van kent en er ook geen moeite voor doet.

Antwoord van burgemeester Schenkels::

De wet verbiedt ons restafval aan te nemen in het containerpark. U kan het schepencollege terecht verwijten dat wij de voorbije jaren te tolerant zijn opgetreden. Met de verlenging van de milieuvergunning van het containerpark in zicht kunnen wij echter niet anders dan de wet toepassen. Anders kunnen we de boel sluiten. Wat communicatie aangaat stelde hij dat via Ideemilieu regelmatig aan de inwoners wordt meegedeeld wat mag en niet mag. Dat de ene persoon al wat vlugger van begrip is dan de andere is toch zijn fout niet. 

Hij beweerde dat in Zelzate de totale onkosten voor huisvuilverwerking slechts voor 25% doorgerekend worden aan de bevolking terwijl dit in de andere gemeenten 70 à 80% is. Dat beetje betalend plastiek dat er bij komt zal de zaak wel niet maken.

Uiteindelijk werd toegezegd dat de vertegenwoordigers in IDM (Rony Schatteman en Charles Reynhout) in de raad van bestuur zullen aandringen dat IDM op zoek gaat naar meer afzetmogelijkheden van recycleerbaare plastics. Er zal in de volgende uitgave van de IDM-krant trouwens een bericht worden opgenomen i.v.m. het plastiekprobleem op het containerpark. De raadsleden konden het berichtje al inzien... veel wijzer zal de bevolking er niet van worden. 

Martin Acke zal de directie van IDM aanschrijven met het verzoek in de toekomst een duidelijke beschrijving te publiceren van welke plastics kunnen en welke niet.

15. Sluiting van Zelzate-Brug gedurende ongeveer 4 maanden - gevolgen voor de gemeente - te nemen maatregelen (punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke)

Tussenkomst van Martin Acke:

De werken aan de verkeerswisselaar Zelzate-West starten binnenkort en zullen enkele jaren duren. Daardoor valt ernstige verkeershinder te vrezen met regelmatige filevorming op de N49. Ook tijdens de maanden juli-augustus zal het probleem zich stellen omwille van het toeristisch verkeer van en naar de kust. Gevolgen: risico op permanent sluipverkeer via het in punt 13 genoemde traject, maar ook via de bruggen in Zelzate en Sas van Gent en de Tractaatweg.

Aangezien men daarenboven ook zinnens is om Zelzate-brug voor 4 maanden te sluiten voor het wegverkeer, zullen de werken aan de verkeerswisselaar Zelzate-West zorgen voor een sterk verhoogd verkeer op de R4/Kennedylaan en de Tractaatweg. Lokaal autoverkeer tussen Zelzate-West naar Zelzate-Oost via de tunnel zal gedurende langere periodes per dag ernstig bemoeilijkt worden door de risico's op filevorming op N49, waardoor Sas van Gent wellicht zal fungeren als alternatief... met de veiligheidsproblemen vandien. Een goede communicatie met het gemeentebestuur van Sas van Gent en met de Zelzaatse inwoners lijkt me noodzakelijk en dringend.

Initieel wou men de werken aan de brug starten op 22 april. Pas nadat ik op 27 maart aandacht vroeg voor dit probleem en dit op de agenda van de geplande politieraad van 15 april en gemeenteraad van 16 april zette, schoot ons gemeentebestuur in actie. Het gemeentebestuur, of ik zou beter de verantwoordelijke schepen, burgemeester Schenkels noemen, kampt duidelijk met organisatorische problemen want reeds op 25 februari werden de geplande werken gemeld. Toch wordt geen enkele actie ondernomen vooraleer ik de kat de bel aanbindt.

Intussen - we konden het allemaal uitgebreid in de pers volgen - werd er overleg gepleegd met de verschillende betrokken overheidsdiensten, volgde er intensieve berichtgeving (met allerlei tegenstrijdige informatie) naar de kranten en was er zelfs een informatievergadering voor de bevolking. Uit de chaotische manier van de berichtgeving blijkt dat de gemeente dringend nood heeft aan een professionele communicatieambtenaar. Wat de communicatie naar de gemeenteraad betreft: dit is blijkbaar van geen enkel belang want de geplande gemeenteraadszitting van 16 april werd gewoon afgeschaft.

Enerzijds verheug ik me over het feit dat de burgemeester gevolg gaf aan mijn bekommernis en de bevolking raadpleegde en informeerde. Anderzijds heb ik wel vragen bij de toekomst. In het sp.a-blad dat onlangs verscheen bekennen onze rode bestuurders immers duidelijk kleur door te stellen dat de geplande gemeentelijke initiatieven zoals website, informatieblad en wekelijkse werkvergaderingen, mogelijkheden tot communicatie zullen geven - en ik citeer - "zonder dat gemeenteraadsleden het laken naar zich toe trekken om politieke propaganda te voeren". Dat weten we dus weeral: een gemeenteraadslid dat zijn taak ernstig neemt voert in de ogen van de meerderheid niet anders dan politieke propaganda... (tenzij men van de sp.a is natuurlijk).

In de pers konden we lezen dat er ondertussen een ultiem akkoord zou zijn dat er in bestaat dat de werken aan de brug toch (zoals oorspronkelijk gepland) vier maanden zouden duren en dat er meer tijdsruimte zal komen voor de scheepvaart... maar dus minder voor voetgangers en fietsers. De werken zouden uiteindelijk op 13 mei starten en duren tot half september. Het is echter niet duidelijk of men ondertussen de werken aan het klaverblad Zelzate-West zal starten.

Ik bracht de bespreking van deze materie op de gemeenteraad, enerzijds om uiteindelijk duidelijkheid te krijgen, maar ook om te bezinnen over eventueel nog te nemen maatregelen teneinde problemen en overlast tot een minimum te beperken.

Een aantal concrete voorstellen van de CD&V-fractie hierin zijn:

 • Betere toekomstige opvolging door het gemeentebestuur van geplande werken die de verkeersafwikkeling binnen de gemeente kunnen beïnvloeden.
 • Duidelijke communicatie van De Lijn i.v.m. eventueel aangepaste uurregelingen tijdens de werken.
 • Afspraken met De Lijn om pendelbus te organiseren met mogelijkheid tot vervoer van tweewielers op momenten dat de brug niet beschikbaar zou zijn voor voetgangers en tweewielers (rondrijden langs tunnel of Sas van Gent is voor fietsers immers niet realistisch).
 • Duidelijke communicatie naar de bevolking over de vordering der werken (in samenspraak met ministerie)

Replieken van burgemeester Schenkels:

De verschillende wijzigingen van de berichtgeving hebben een wijziging door externe factoren als oorzaak. Een belangrijke partner (de haven van Gent?) is eerst niet betrokken geweest bij het overleg, waardoor één en andere regeling moest worden aangepast. 

Wat de afgelasting van de gemeenteraad van 16 april betreft: planning van de gemeenteraadszittingen is een bevoegdheid van het schepencollege.

De burgemeester vindt het inderdaad "wraakroepend" dat bepaalde gemeenteraadsleden trachten de bevolking te imponeren en onrust te stoken via vragen en opmerkingen tijdens de publieke hoor- en informatievergaderingen. Martin Acke, die nagenoeg elke hoorzitting bijwoont en daarbij ook regelmatig vragen stelt, nam de insinuatie over het onrust stoken niet, protesteerde tegen deze opmerking en daagde de burgemeester uit om man en paard te noemen. Blijkbaar was de kritiek John Schenkels niet voor hem bedoeld, want de burgemeester trok zijn staart in en zalfde het raadslid door te stellen dat hij het "schoon" vond dat Acke pas op het einde van de zitting met een aantal vragen tussenkwam nadat de burgers eerst hun zegje had kunnen doen.

De burgemeester stelde tevens vast dat veel burgers onvoldoende mondig zijn om het woord te nemen en dan maar via "hun" gemeenteraadslid de vragen laten stellen. Op mijn vraag wat hieraan verkeerd is, kwam geen duidelijk antwoord. Is het immers niet juist de taak van een gemeenteraadslid om spreekbuis te zijn van de inwoners, zeker van diegenen die zelf onvoldoende mondig zijn. Deze en vroegere discussies maken het duidelijk dat de sp.a-burgemeester en -schepenen de oppositieraadsleden - en tegenwoordig ook de VLD-raadsleden - als "luizen in hun pels" beschouwen.

Met de Lijn zouden al de nodige afspraken zijn gemaakt. Welke concrete afspraken vermeldde hij er niet bij.

Het gemeentebestuur zal in samenspraak met de aannemer op regelmatige tijdstippen informatie bezorgen aan de inwoners over de vordering van de werken.

16. Golf van inbraken in de gemeente - bespreking - te nemen maatregelen (punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke)

Tussenkomst van Martin Acke

De voorbije maanden werden me door inwoners diverse inbraken of pogingen tot inbraak in onze gemeente gemeld. Het zou me trouwens verwonderen dat dit alleen voor Zelzate geldt. Vermoedelijk hebben de andere gemeenten van de zone hiermee ook te kampen. Vanwege het gemeentegrensoverschrijdend karakter van deze problematiek bracht ik dit ter sprake op de politieraad van 15 april ll. Daar werd gesteld dat er wel degelijk extra aandacht zal worden besteed aan dit veiligheidsprobleem, maar dat de te besteden middelen beperkt zijn en begrensd worden door de krijtlijnen van het zonaal veiligheidsplan.

Ik vroeg en bekwam ondertussen de inbraakstatistieken van 2001 tot nu. Uit het overzicht blijkt dat er een spectaculaire en angstwekkende toename is van het aantal inbraken en inbraakpogingen gedurende de eerste drie maanden van 2002 binnen de gehele politiezone.

Korpschef Koen Van Eeckhout gaf een statistisch overzicht van de vastgestelde inbraken en inbraakpogingen in woningen. In 2001 was Zelzate koploper van de vier gemeenten met op jaarbasis 4,6 inbraken per 1.000 inwoners, op de voet gevolgd door Wachtebeke met 4,0. Lochristi en Moerbeke scoorden respectievelijk 2,8 en 2,6. De eerste 3 maanden van 2002 vertoont een heel andere en sterk verontrustende trend. Lochristi was het slechtst af met 2,3 inbraken per 1.000 inwoners. Mocht de tendens zich voortzetten dan zou dit op jaarbasis ongeveer 9 betekenen! Zelzate en Wachtebeke scoren in deze periode beide 1,8 en Moerbeke 1,7. Positief in de cijfers van 2002 was dat het in zowat 57% van de gevallen bij een inbraakpoging bleef.

De aanpak van dit specifieke probleem gebeurt binnen de krijtlijnen van het zonaal veiligheidsplan. Van Eeckhout wees erop dat met 76 operationele mensen en allerhande vaste en opgelegde taken slechts een beperkte vrij in te vullen beleidsruimte overblijft. Dit betekent dat er prioriteiten moeten worden gesteld voor de verschillende problemen. Dit jaar zal in elk geval een behoorlijk deel van die ruimte worden besteed aan de inbraakproblematiek (in kaart brengen probleemgebieden, focusering op gevoelige punten, gerichte acties in wijken,...).

Later op dit jaar komt de begroting aan de orde en zal een kosten-batenanalyse moeten worden gemaakt over hoeveel veiligheid mag kosten. Via de gemeentelijke infobladen (waar blijft Zelzate op dit vlak?) zal de bevolking op de hoogte moeten worden gehouden van genomen initiatieven.

Bij de discussie op de politieraad werd ook nagedacht over de werking van de Buurt Informatie Netwerken (BIN's). Positief is ongetwijfeld de goede samenwerking tussen politie en inwoners en de toename van het sociaal contact. Naar inbraakcijfers blijkt het succes momenteel niet overtuigend.

Ik vraag de gemeenteraad tot slot om bij de komende budgetrondes en in de opmaak van het zonaal veiligheidsplan voldoende aandacht te hebben voor het probleem van de inbraken en vraag in afwachting om via een schrijven deze bekommernis ook officieel aan het politiecollege over te maken.

Replieken van de burgemeester

Zijn eerste en belangrijkste opmerking leek wel: "Er is u niets toegezegd op de politieraad, er zijn wel een aantal zaken verduidelijkt".

Met cijfers kunt ge alles bewijzen en de gegeven statistieken zijn onvoldoende betrouwbaar. Sommige zijn van de ex-rijkswacht alleen en andere van ex-gemeentepolitie en ex-rijkswacht samengeteld (met deze opmerking brengt Schenkels wel zonechef Koen Eeckhout in verlegenheid!). Ondertussen zou wel een actie inzake inbraakpreventie van start zijn gegaan (Odin ?).

In de toekomst zal volop aandacht worden gewijd aan de problemen via gemeentelijke website, het infoblad en de communicatie-ambtenaar.

In verband met de Buurt Informatie Netwerken (BIN) beaamde hij het wisselend succes en stelde dat hij daarbij geen "cowboys" zal tolereren. Dergelijke netwerken kunnen alleen mits zeer goede afspraken.

In een volgende gemeenteraad zal het Gemeentelijk Veiligheidsplan worden opgesteld. Deze plannen van de 4 gemeenten zullen worden vertaald in één Zonaal Veiligheidsplan. Het beschikbare budget zal een belangrijke rol spelen in de mogelijkheden van de politiezone. Daarbij is het van groot belang dat de minister van Binnenlandse Zaken zijn financiële beloften inzake de eenmaking van de politie nakomt.

17. Reactie van de gouverneur op klachten van de CD&V-raadslid Martin Acke i.v.m. het door het college onterecht niet laten plaatsvinden van de gemeenteraadszitting van 8 november 2001 - bespreking (punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke)

Klacht van Martin Acke    en    Antwoord van gouverneur Herman Balthazar

Burgemeester Schenkels was zeer karig met commentaar: geen wonder de inhoud van de brief van de gouverneur strekte hem niet tot eer.

Vooreerst was hij niet akkoord met de stelling van de gouverneur dat schorsing van de gemeenteraad voor een langere periode niet kan. Volgens hem zou deze procedure ook in Gent toegepast worden. Wat in Gent kan moet volgens hem ook in Zelzate kunnen.

Schenkels kon op 8 november niet naar de gemeenteraad komen. Hij voelt het nochtans zijn plicht hierbij aanwezig te zijn. Hij kon niet voorzien dat de oppositie zoveel punten ging bijvoegen waardoor een tweede zitting nodig was. De ontradende brief van de burgemeester en secretaris was om de raadsleden een onnodige verplaatsing te besparen.

Op 8 november was de burgemeester niet meer in het gemeentehuis (wel op de trappen). Bij gebrek aan een lid van het schepencollege moest het aanwezige gemeenteraadslid met de meeste anciënniteit (in casu Martin Acke zelf) dan maar de gemeenteraad geopend en gesloten hebben (dit antwoord getuigt van een diepgaand misprijzen voor de wetgeving en onaanvaardbare arrogantie).

18. Bodemsanering VFT (punt toegevoegd door PVDA-raadslid Frans Van Acoleyen)

Pro memorie.

 

II. GEHEIME ZITTING

1. Herstelbemiddeling - mededeling

Pro memorie. 

2. Machtiging rechtszaken

Pro memorie. 

3. Aanduiding vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen

Deze aanduiding dient volgens de wet te gebeuren voor elke statutaire vergadering. Worden aangeduid: Willy Leclercq als effectief en Charles Reynhout als plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering van de intercommunale. 

4. Economische raad - samenstelling

                        Samenstelling volgens het besluit van de gemeenteraad van 06-11-2001

Volgende binnengekomen kandidaten worden aangeduid als lid van de lokale economische adviesraad:

Jan Van Overstraeten (dekenij Centrum), Sven De Baerdemaeker en Anton Zenner met als reserve Antoine De Baerdemaeker (dekenij Kennedy Winkelcentrum), Alain Van de Voorde (KMO-zone Wachtebekestraat-Molenstukken), Eddy Van Kenhove (Unizo), Samuel Van Hees (PWA-Zelzate), Jacques De Meyer (VDAB), Paul Van Rompu, Rudy Buysse en Stephan Plasschaert (zelfstandige ondernemers).

Namens de politieke fracties: Martin Acke (CD&V), Frans Van Acoleyen (PvdA), Kurt Van Weynsberghe (sp.a), Willy Leclercq (VLD-VVD), Carlo Van Hoecke (ZOW).

5. Onderwijs - loopbaanonderbreking

Pro memorie. 

6. Brandweerpersoneel - vrijwillige ontslagen

Pro memorie. 

7. Brandweerpersoneel - bevordering

De huidige bevelhebber van het Zelzaatse vrijwilligersbrandweerkorps Patrick Sleeuwaert wordt bevorderd tot luitenant-vrijwilliger. 
Back Home Up Next  

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014