Gemeenteraad 05-02-2002

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Home Up                    16-02-2002  

 

I. OPENBARE ZITTING

Halfuurtje van de burger

'Een 'verdacht' groepje dames was zich tijdens de bespreking van de eerste agendapunten tussen het publiek komen nestelen. Toen het halfuurtje van de burger om 19u00 van start ging stak Marie-Lou Walleyn, in Valentijn-outfit, van wal met een onvervalste dichterlijke liefdesverklaring aan het adres van de burgemeester. Niet alleen hij, maar de ganse gemeenteraad was met verstomming verslagen vanwege zoveel onbeschaamdheid. De onzekerheid groeide nog toen bleek dat de brief niet uit het hart van Marie-Lou zelf, maar van ene Venus bleek te komen. Pogingen om meer te weten te komen over de geheimzinnige Venus liepen tot op heden alle op niks uit. Na de stunt verdwenen de dames immers prompt met de noorderzon. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Na deze verrassende act kwam een tweede dame de aandacht opeisen van de gemeenteraad. Rita Van Peteghem vroeg het gemeentebestuur te bemiddelen voor het uitbouwen van intergemeentelijke contacten tussen de literaire verenigingen van de verbroederingsgemeenten. De burgemeester zegde toe het verbroederinscomité hiervoor te sensibiliseren. 

1. Mededelingen

Regiodag op 26 mei 2002 in het Provinciaal Domein Puyenbroeck - de brandweer en een aantal Zelzaatse verenigingen doen hieraan mee. 

Niettegenstaande enige tijd geleden de tunnel in Zelzate brandveiliger werd gemaakt, zal hij nooit geschikt kunnen worden gemaakt voor ADR-transporten. Deze transporten zullen dan ook via Zelzate-Centrum blijven verlopen, hoe cynisch dit ook mag lijken.

2. Huishoudelijk reglement gemeenteraad - aanpassing

Schrapping van het vast aanvangsuur van 19u00.
De prijs voor een jaarabonnement op de agenda's van de gemeenteraad kost voortaan € 7,50 i.p.v. 300 BEF
De gemeenteraad wordt voortaan enkel geschorst vanaf 19u00 zolang er vraagstelling is uit het publiek (max. 30 minuten).

3. Brandweer - hulpverleningszone - goedkeuring huishoudelijk reglement van de technische commissie en van het beheerscomité

Pro memorie 

4. Verbouwingswerken brandweerkazerne - goedkeuring bestek

Vooraleer de wegenwerken in de Burg. J. Chalmetlaan starten moet de brandweerkazerne een alternatieve uitweg hebben voor de voertuigen. De eerste fase van de verbouwing van de brandweerkazerne komt aan deze nood tegemoet en voorziet de afbraak van de oude gebouwen langs de Camiel Leynlaan en de oprichting van een reeks garages met poorten uitgevend in die straat. Om veiligheidsredenen bij het uitrukken zullen er door de brandweer bedienbare verkeerslichten komen op het kruispunt Camiel Leynlaan - Jozef Chalmetlaan - Napoleon De Meyerstraat.

Voor deze eerste fase "de uitrukhall" is er € 440.000,00 nodig, waarvan € 347.052,00 op de begroting van 2002 is voorzien. Aangezien de werken zullen uitlopen tot in 2003 komt de rest van de noodzakelijk middelen in de begroting van volgend jaar.

In de totale renovatie van de brandweerkazerne volgen er de komende jaren nog twee fases met een kostprijs van elk zowat € 434.000,00.

       

De CD&V-fractie keurde dit verbouwingsdossier goed omwille van de noodzaak der werken. Niet alleen is een vlotte uitruk van de brandweer noodzakelijk maar het brandweerpersoneel heeft recht op een degelijke infrastructuur. Die bestaat er vandaag in onvoldoende mate in het voormalig slachthuis. Ook voertuigenpark en materiaal moeten degelijk worden afgeschermd van de weersinvloeden. Nu moeten diverse voertuigen wegens plaatsgebrek buiten worden gestald. De totale uitgave betekent een serieuze hap uit het budget, doch de leningskosten worden voor een stuk gerecupereerd van de gemeenten Moerbeke en Wachtebeke.  

Martin Acke wees er wel op dat het hoofdstuk "Grondwerken Onderbouw" van het bestek te weinig garanties biedt tegen meerwerken, bijv. ten gevolge van de weinig gekende ondergrond van het vroegere slachthuis (geen plannen beschikbaar, vroegere bloedkelders, ...). Hij verwees hierbij naar de lijdensweg bij de bouw van het politiekantoor op de oude kanaalbedding, waarbij de ontwerper onvoldoende de funderingsproblemen had ingeschat en waardoor het gemeentebestuur uiteindelijk extra kosten en vertraging der werken opliep. De burgemeester wees erop dat een beperkt aantal sonderingen zijn uitgevoerd die de ontwerper moeten toelaten de ondergrond voldoende in te schatten, maar erkent dat verrassingen niet helemaal uit te sluiten zijn. Ook de vraag naar een clausule voor duidelijke financiële afspraken voor de afvoer van eventueel vervuilde grond (restanten van het voormalig slachthuis, tankplaats brandweerwagens,...) werd door de burgemeester afgewimpeld met de opmerking dat daaromtrent geen verrassingen te verwachten zijn. 

5. Aankoop tijdsregistratiesysteem

Door de invoering van de glijdende uurregeling dient het personeel in de toekomst te prikken. Dit impliceert dat een tijdsregistratiesysteem moet worden aangeschaft voor het gemeentehuis/ontvangerij en voor de bibliotheek. De begroting voorziet enkel € 9.916,00 voor het gemeentehuis/ontvangerij. Voor de bibliotheek zal € 5.500,00 extra moeten worden ingeschreven bij begrotingswijziging.

Deze aankoop deed Martin Acke opmerken dat de gemeenteraad vooraf nooit op de hoogte werd gebracht over de invoering van het glijdende uurregeling. Ook in de tot nu toe vrijgegeven verslagen van de schepencollege's was hier niets over te lezen. De burgemeester antwoordde dat dit deel uit maakt van de CAO-onderhandelingen.

6. Overdracht gronden en gebouwen voormalig schoolgebouw Klein Rusland aan OCMW - goedkeuring ontwerpakte

De gratis afstand van deze eigendom met geschatte waarde van € 79.326,00 geschiedt om reden van openbaar nut: voor de organisatie van een diensten- en buurtontmoetingscentrum. 

De grond is eigendom van het Zelzaats gemeentebestuur sedert 23-04-1951. Wanneer het gebouw juist werd opgericht is minder duidelijk aangezien de verkavelingsvergunning en de bouwvergunning blijkbaar in de gemeentearchieven niet meer terug te vinden zijn.

Martin Acke vroeg of het feit dat de school samen met een groot gedeelte van de wijk Klein Rusland in de reservatiezone van een spoorweg ligt, later geen problemen kan geven bij eventuele verbouwingen. De burgemeester antwoordde van niet. De school ligt immers op het gewestplan in rode bouwzone en is dus niet zonevreemd. De reservatiezone is enkel bedoeld voor (twijfelachtige) aanleg van een toekomstige spoorweg langs de A11/N49.

Martin Acke stelde ook de vraag of het OCMW in de toekomst vrij kon beslissen wat zij met de school zou doen. Zo zou het in de toekomst bijv. kunnen beslissen om het te verkopen aan een huisvestingsmaatschappij voor een sociaal woningproject. De burgemeester antwoordde formeel: neen. Wanneer het OCMW zich niet houdt aan de overeenkomst voor oprichting van een diensten- en buurtontmoetingscentrum, dan wordt de verkoop nietig.

Het OCMW zal geen overheidssubsidies kunnen krijgen voor de werking als dienstencentrum, omdat De Kastanje te dichtbij ligt.

Als gedeeltelijke compensatie voor deze gratis overdracht van de school aan het OCMW, verwerft het gemeentebestuur het huis Assenedesteenweg 138 op de hoek van de Denderdreve. Dit dossier komt weldra in de gemeenteraad.

7. Aankoop parochiezaal Assenedesteenweg / verkoop pastorij Koningin Astridlaan - principebeslissing 

Het schepencollege onderhandelde met de VZW Parochiale Werken van Sint-Antonius over enerzijds de aankoop van de Parochiezaal, Assenedesteenweg 117 en anderzijds de verkoop van de vroegere pastorij van Debbautshoek, Astridlaan 31. De begroting 2002 voorziet voor deze transacties een buitengewoon uitgavekrediet van € 247.157,00 en een ontvangstkrediet van € 99.157,00. Het gaat hem niet alleen over de zaal met podium maar ook over de bergruimte, inkom en vestaire, toiletruimte, keuken en de zogenaamde kleine parochiezaal. Ook de wereldwinkel en het gebouw waar nu muziekacademie Ars Musica is gevestigd behoren tot het complex. 

De CD&V-fractie ging - weliswaar met pijn in het hart - akkoord met deze eigendomswissel aangezien de vzw Parochiale Werken zelf vragende partij is. Organisatorische en financiële motieven blijken hiervan de oorzaak te zijn.

Martin Acke wees er echter op dat de verwerving van de Parochiezaal geenszins het zalenprobleem van Zelzate oplost, aangezien deze zaal momenteel al vrij veel wordt gebruikt. De nood aan bijkomende culturele infrastructuur in de gemeente blijft dus actueel. De gemeentelijke opleg van € 147.000,00 van deze transactie dreigt helaas wel mogelijke nieuwe initiatieven te hypothekeren. Hij wees ook op de huidige onberispelijke en perfect onderhouden toestand van de Parochiezaal en sprak de hoop uit dat de gemeente de infrastructuur niet zou laten verkommeren zoals vroeger bij andere openbare voorzieningen is gebeurd (open zwembad, verbroederingslokaal,...). Bovendien drong de CD&V-fractie aan op de blijvende toegankelijkheid van het complex voor de katholieke verenigingen.

8. Toetreding tot het Astrid-systeem voor de gemeentelijke vrijwillige brandweer - goedkeuring contract

Afsluiting van een contract met NV ASTRID voor het gebruik van hun netwerk en diensten voor radiocommunicatie voor de Zelzaatse brandweerdienst. 

Aanschaf van radiocommunicatiemateriaal (1 vaste post voor commandopost - 12 mobiele posten voor voertuigen - 24 draagbare toestellen - diverse toebehoren) ter waarde van € 74.230,50.

De CD&V-fractie keurde het contract en de aanschaffing van de communicatieapparatuur goed, mits rekening gehouden werd met een aantal technische vragen, aandachtspunten of verduidelijkingen:

  • vraag om de vaste post in de commandozaal te voorzien van de optie van een noodbatterij zodat bij wegvallen van het elektriciteitsnet nog 10 u gebruiksreserve bestaat. (zal worden bijbesteld).
  • het zendvermogen van de draagbare radioposten is niet vermeld (1 of 3 Watt). Aangezien de testen met deze apparatuur geen onverdeeld succes was (slechte bereikbaarheid in appartement Hoogbouwplein + binnen in een brandweerwagen) moet eerder geopteerd worden voor een zendvermogen van
  • de draagbare toestellen zijn standaard uitgerust met oplaadbare NiCad-batterijen (Nikkel-Cadmium) en men kiest voor de reserve batterijen voor het type NiMh (Nikkel-Metaalhydride). Dit type heeft wel een aantal betere karakteristieken dan NiCad (Nikkel-Cadmium) zoals grotere capaciteit en levensduur, maar is minder robuust en slechts bruikbaar bij temperaturen van -5 tot + 40 °C. Vooral in de winter zou dit wel eens problemen kunnen geven. Bovendien eisen beide batterijen een specifiek aangepast oplaadtoestel, zodat menging van twee types batterijen tot laadvergissingen kan leiden met daaruit volgende beschikbaarheids- en levensduurproblemen. Beter wordt voor één type NiCad gekozen. (volgens de burgemeester houdt men zich toch aan NiMh maar zal een aangepast laadtoestel worden aangeschaft). 
9. Grondreglement brandweer - aanpassing

De aanwervingsvoorwaarden voor de beroepskorporaal worden gewijzigd:

- een rijbewijs B volstaat voortaan terwijl het reglement momenteel minimum een rijbewijs C vereist.
- het voorzien van een voorrangsregeling voor geslaagde kandidaten reeds in het bezit van de brevetten
             "Dringende hulpverlening" en korporaal met voorrang voor het eerste brevet.

Deze versoepeling inzake rijbewijs ontlokte Martin Acke de opmerking dat het hem logisch leek, aangezien de beroepskorporaal toch gedeeltelijk zou instaan voor onderhoud van het wagenpark en materiaal, dat deze persoon wel over een rijbewijs C kan beschikken. Zo kan hij tenminste ook met een brandweerwagen rijden, bijv. van en naar een hersteller.

De burgemeester deelde mee dat binnen de brandweer afgesproken was dat dit voor de beroepskorporaal geen taak zou zijn en dat hij uitsluitend met ambulance zou moeten rijden, waarvoor een rijbewijs B (met medische schifting) volstaat.

10. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - aanpassing
  • Aanleg van oversteekplaatsen voor voetgangers aan de kruispunten van de Verbroederingslaan 
  • Parkeerverbod in smal gedeelte Cesenaticolaan en smal zijstraatje tussen Delfzijllaan en Verbroederingslaan
  • Plaatsen van signalisaties doodlopende weg in Debbautshoekstraat en Marguerite Ottestraat wegens aanleg voertuigensluis
11. Toegangscontrole containerpark - principebeslissing

Het college stelt voor een toegangscontrolesysteem te plaatsen op het containerpark. Men denkt hierbij aan een kaartlezer geschikt voor het lezen van identiteitskaarten. Geraamde kostprijs € 16.000,00.

Ons containerpark krijgt een te groot aanbod van afval van buiten de gemeente. De Zelzatenaar moet opdraaien voor deze kosten. De CD&V-fractie is principieel akkoord met elektronische controle van de identiteitskaart (deze kaart aan iemand anders uitlenen is wettelijk verboden). Bovendien kan het aantal voertuigen op het containerpark automatisch beperkt worden en kan het personeel zich meer bezig houden met betere begeleiding en controle van het sorteren van het afval. Martin Acke vroeg welke gegevens zullen worden geregistreerd en wees erop dat bij het opslaan en bewaren van identiteitsgegevens van de gebruikers rekening moet gehouden worden met de wet op de privacy.

In de rand van de discussie over dit punt bevestigde burgemeester Schenkels dat het aanbod aan het Zelzaatse containerpark gratis zal blijven.

12. Aanpassingswerken containerpark - principebeslissing

Het containerpark zal worden voorzien van betonverharding (2.800 m2), bijkomende rioleringen en de aanleg van een weg ter hoogte van de containers. Geraamde kostprijs € 350.000,00. Er zal een ontwerper worden aangeduid.

13. Onderwijs - openverklaring betrekkingen

Vacantverklaring van een deeltijds ambt 11/24 voor kleuteronderwijs en een deeltijds ambt 12/24 voor lager onderwijs. De vaste benoeming gaat in op 1-1-2003 voor zover de betrekking op die datum nog vacant is.

14. Gemeentelijke dotatie aan de politie

De initieel in de Zelzaatse begroting van 2002 voorziene dotatie van de politiezone Lochristi-Moerbeke- Wachtebeke-Zelzate verlaagt met € 10.241,00 naar € 801.669,00.

15. Brandweer - openverklaring betrekking luitenant-vrijwilliger bij bevordering

Er wordt een betrekking bij bevordering voor luitenant-vrijwilliger opengesteld bij de Zelzaatse brandweer. De toegang is voorbehouden aan onderluitenant-vrijwilligers die in het bezit zijn van het brevet technicus-brandvoorkoming. 

Deze openstelling is het gevolg van het behalen van het bewuste brevet door de huidige waarnemende brandweerbevelhebber, die aldus kan doorstromen.

16. Jeugdwerkbeleidsplan 1999-2001 - werkingsverslag 2001 - goedkeuring

CDV-fractieleider Martin Acke stelde vast dat het financiële verslag over de jeugdwerking  in 2001 diverse foutieve bedragen vermeldde. De gemeenteraad trok het punt in voor nader onderzoek en verschoof het punt naar de zitting van donderdag 7 februari (zie punt 56).

17. Jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004 - goedkeuring

Het jeugdwerkbeleidsplan geeft een overzicht van de vooropgestelde prioriteiten voor de komende drie jaar.

Commentaar van CD&V-fractieleider Martin Acke

Het jeugdwerkbeleidsplan is een indrukwekkend document: diepgaand en bijzonder goed gestructureerd. Felicitaties aan de auteurs. De toevoeging van een inhoudstabel zou de raadpleegbaarheid vergroten. En dat is dan ook direct de hoop die ik uitspreek: raadpleeg vooral regelmatig uw intenties en beloftes in dit plan en voer ze de komende jaren ook daadwerkelijk uit.

Het Maatschappelijk kader:

Op p.4. lees ik eindelijk dat iemand stilstaat bij het al jaren achteruitlopend bevolkingsaantal. De geformuleerde oorzaken zijn juist maar echter absoluut niet volledig: jonge mensen verlaten Zelzate ook omwille van het negatieve imago van de gemeente, het grijze uitzicht, het gebrek aan dynamiek van het bestuur, het gebrek aan stimulantia voor het verenigingsleven, het gebrek aan jeugdontmoetingsmogelijkheden en voortaan ook wegens de hogere belastingen, …

De jeugdinitiatieven op zich werken behoorlijk, geen verdienste van de gemeente trouwens, maar er is meer nodig. De enkele initatieven die jaarlijks door de gemeentelijke jeugd- en sportdienst worden georganiseerd zijn lovenswaardig en moeten blijven, doch volstaan niet om Zelzate een vriendelijk imago te geven naar jongeren toe. Echte samenwerking, stimulering, erkenning en waardering van het vrijwilligerswerk… dit is m.i. de voornaamste uitdaging naar de toekomst.

Helaas is in het verleden te vaak gebleken dat de gemeentelijke organisaties nogal eens durfden uitmonden in partijpolitieke profilering van het beleid of van een of andere schepen, waarbij de jonge enthousiaste medewerkers miskend en gefrustreerd achterbleven. Heren politiekers stop hiermee, geef de jongeren de nodige kansen en laat hen de vruchten van hun werk plukken.

Jeugdwerk ondersteunen:

Men baseert zich op de systemen die de voorbije jaren gangbaar waren… ik heb hier geen problemen mee. Ik herhaal echter dat de erkenning en motivatie voor de deelnemende jongeren aan de gemeentelijke organisaties zeer belangrijke factoren zijn en dat niet enkel de subsidiepunten de beloning mogen zijn.

Kampvervoer is voor jeugdverenigingen een belangrijk aspect… ik meen dat van de gemeente hier bijzondere inspanningen mogen worden gevraagd, ook al brengt dit organisatorische uitdagingen met zich mee. Dit geldt ook voor de gemeentelijke uitleendienst.

Ik hoop dat men niet tot december 2003 wacht voor de concrete doelstellingen hieromtrent te evalueren.

Ik ben blij dat men inziet dat men Kiepietiezie wat verweesd in de steek heeft gelaten vorig jaar en kijk uit naar de stimulerende initiatieven die men voor het jeugdhuis aankondigt.

Voor wat de werking van de jeugddienst betreft blijven wij vragende partij voor een jonge jeugdconsulent(e) met professionele vorming inzake jeugdwerking.

Kadervorming:

Ik meen dat een tussenkomst voor kadervorming wordt gekoppeld aan twee weken prestaties bij de gemeentelijke speelpleinwerking tijdens de vakantie. Dit is voor werkende jongeren, die in het begin van hun carrière veelal weinig verlof hebben, niet altijd evident. Misschien kan worden gedacht aan een alternatieve compensatie via assistentie bij een aantal gemeentelijke initiatieven.

Toegankelijkheid van het jeugdwerk:

Men steekt enerzijds de loftrompet over de sociale politiek van het OCMW en de huisvestingsmaatschappijen, wellicht om het college te plezieren. Maar men verwart de gevolgen met de oorzaken van het hoge percentage kansarmen, werklozen en bestaansminimumtrekkers. Een aantal onevenwichtige toestanden zijn duidelijk het gevolg van de politiek die de socialisten in het verleden hebben gevoerd. Een sterk sociale politiek, dat is juist, maar waarbij te weinig rekening werd gehouden met diegenen die het wat beter hebben in onze maatschappij. De sociale balans in onze gemeente is daardoor uit evenwicht geraakt en met de recent genomen belastingmaatregelen dreigt dit nog te verergen.

Bij de concrete maatregelen op dit vlak stel ik me de vraag of het haalbaar is echt buurtgerichte vakantiewerking te organiseren. Op beide kanaaloevers… ok! Maar nog verder uitsplitsen lijkt me te ambitieus. Promotie en bekendmaking kunnen niet genoeg worden benadrukt… op dit vlak kan inderdaad nog heel wat verbeteren.

Jeugdinfrastructuur:

De nood aan deftige lokalen is blijkbaar hoog bij FOS “De Kievit” en VVKSM “Vuurtorengroep”. Er zal creatief moeten worden omgesprongen om hier een oplossing te vinden. De gemeente kan bij de zoektocht naar infrastructuur misschien een onderhandelende rol spelen… zonder de andere jeugdverenigingen daarbij te discrimineren. De jeugbewegingen hebben heel wat jongeren onder hun hoede en vooral daardoor is de nood aan degelijke infrastructuur zeer hoog. De mogelijkheid voor het optrekken van het budget van het infrastructuurfonds dient m.i. extra te worden bekeken. Een gemeentelijk jeugdcentrum als alternatief voor Kiepietiezie moet de nodige prioriteiten krijgen. Ik lees dat dit er moet zijn in 2004. Ik hoop dat dit lukt.

Wanneer ik het beleidsplan lees zou er sprake zijn van een polyvalente overdekte ruimte voor 500 personen en met fuifruimte! Wanneer men dan toch in die termen denkt… waarom niet combineren met de behoefte aan een cultureel centrum?

Met de locatie aan het Kennedycenter hebben we het moeilijker wegens te ver uit het centrum. De CD&V blijft wijzen naar de site van het voormalig open zwembad in de Chalmetlaan als ideale plaats om een geïntegreerd cultureel en jeugd-centrum te bouwen. De uitdaging om hinderlijke effecten te weren zal op deze plaats wellicht iets groter zijn, maar bij een nieuwbouw kan men met de gepaste materialen veel problemen voorkomen. Wat bent u anderzijds met een afgelegen jeugdcentrum waar geen kat naartoe komt dan alleen om te fuiven. Bovendien blijven in uw plannen de culturele organisaties in Zelzate op hun honger.

Inspraak en communicatie:

Wij blijven al jaren wachten op concrete initiatieven voor inspraak en communicatie. De enige gemeentelijke communicatie in Zelzate bestaat in ronkende en veelal misleidende mediaverklaringen voor krant, radio en televisie, afgewisseld met niet tegen te spreken berichten in het Reclameblad van Zelzate, die de inwoner ervan moeten overtuigen hoe goed onze meerderheidspolitiekers wel bezig zijn. Na 14 maanden is er nog steeds geen nieuw onthaalfoldertje dat u wegwijs maakt in de gemeentelijke administratie, er is nog steeds geen gemeentelijke website, er is nog steeds geen periodiek contactblad.

Dit zijn nochtans media die geknipt zijn om de jeugddienst en de jeugdraad hun werking bekend te maken. Ik wens de jeugddienst dan ook veel succes met de geplande communicatie-initiatieven. Maar vergeef me mijn scepticisme... dat is gegroeid met de jaren.

Geïntegreerde jeugdwerking.

Men maakt in dit hoofdstuk een diepgaande analyse van de bestaande initiatieven inzake jeugdactiviteitenaanbod. Zonder meer degelijk werk. Bij de doelstellingen en concrete acties beperkt men zich echter tot de uitbouw van een jeugdoverleg tussen de gemeentelijke diensten. Geen structureel overleg met de scholen, noch met initiatieven van vrijetijdsaanbod van de mutualiteiten,… Ook hier zou ik aan werken. De gemeente moet niet alles zelf willen organiseren. Actieve promotie voor initiatieven van andere instanties is ook jeugdbeleid. Soms heb ik echter de indruk dat het gemeentebestuur andere organisaties het licht in de ogen niet gunt.

Ruimte voor jeugd:

Prima dat men ingegaan is op het verzoek van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen om aandacht te schenken aan dit aspect. Uit de inventarisatie blijkt inderdaad dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Het verheugt me dat hierbij engagementen worden aangegaan om de bestaande Zelzaatse speelterreinen de nodige aandacht te geven. Dit is immers broodnodig.

Besluit:

Nogmaals proficiat voor dit prachtig, degelijk en diepgaand werkstuk. Het geeft een goede kijk op de voorzieningen en organisaties in onze gemeente inzake jeugdbeleid en geeft een duidelijke aanzet naar een echt jeugdbeleid. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat dit ook bij de vorige beleidsplannen zo was, maar dat te veel is blijven steken in de schuif. Dit verklaart waarom ik ook vandaag enig scepticisme blijf behouden. In dit plan merk ik echter duidelijk een aantal nieuwe en hoopgevende signalen… zou het dan toch gemeend zijn?

Op een aantal vlakken zijn wij het niet eens met de gemaakte analyses en keuzes. Deze mogen echter geenszins beschouwd worden als afbraak van dit beleidsplan. Beschouw de ideeën van de CD&V-fractie veeleer als mogelijke alternatieven die best het overwegen waard zijn.

Onze fractie keurt het jeugdwerkbeleidsplan dan ook met overtuiging goed.

Enkele reacties van het schepencollege op deze tussenkomst:

De burgemeester stelt dat het niet gemakkelijk is om samen te werken met het bestaande vrijwiligerswerk. 

Met buurtgerichte vakantiewerking bedoelt men inderdaad werking op de beide kanaaloevers, maar aangevuld met een aantal specifieke lokale projecten voor de jeugd van 6 tot 12 jaar (bijv. bij het Komino-project of Straatjesdag).

Schepen Tolenaere ging akkoord met het CD&V-argument dat de voorziene locatie voor het polyvalente jeudcentrum te afgelegen is. Volgens hem zou de jeugd zelfs geen vragende partij zijn voor de fuifruimte voor 500 man.  Uit zijn reactie valt af te leiden dat die fuifruimte er dan ook niet zal komen, maar denkt hij eerder aan een meer in het centrum gelegen ontmoetingsplaats waar tevens de gemeentelijke jeugddienst zou kunnen worden gevestigd. Anderzijds stelt de burgemeester dat het college zich aan het beleidsplan houdt... waar de fuifzaal dan wel instaat! De oppositie vreest dat de idee voor een fatsoenlijk jeugdontmoetingscentrum nu al aan het afzwakken is.

Volgens de burgemeester is er een oplossing in zicht voor het lokalenprobleem van FOS "De Kievit" (lokaal in de Broeder Leopoldstraat aan Sint-Jan-Baptist) en VVKSM "Vuurtorengroep" (lokalen op De Katte).  Beide jeugdverenigingen zouden toelating kunnen bekomen om te bouwen.

18. Retributiereglement op de huis-aan-huis inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten - aanpassing

Voortaan wordt een retributie van € 25,00 geheven voor het op afroep aan huis afhalen van grof vuil en/of afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Voor dit bedrag kan men max. 100 kg of 3 m3 aanbieden.

De vorige wijziging van het reglement, goedgekeurd op 6 september 2001, liet uitschijnen dat afgedankte elektrische en elektronische apparaten samen met de twee grofvuil-rondes gratis aan huis konden worden meegegeven. Anderzijds vermeldde de afvalkalender dat AEEA niet toegelaten was bij het grofvuil. Nu zou dit afval enkel, weliswaar gratis, kunnen afgeleverd worden op het containerpark of aan huis op afroep, mits betaling van € 25,00. 

Aangezien er geen duidelijke verklaring van het college kwam en gratis afhaling aan huis mogelijk moet blijven, onthield de CD&V-fractie zich bij de stemming.

19. Omzetting verkoopprijs compostvaten, isomozakken, bouw- en sloopafvalzakken van BEF naar EUR

Een compostvat wordt voortaan verkocht aan € 16,00, een zak voor isomoafval (voor handelaars) aan € 5,00 en een  en bouw- en sloopafvalzak aan € 68,00, alle kosten inbegrepen. Het gaat hem enkel over een omzetting naar de euro.

20. Voorzien van bijkomende nooduitgangen eurohal - principebeslissing

Men overweegt om twee ramen langs de zijde van de Westkade te vervangen door twee dubbele nooddeuren, een geraamde uitgave van € 10.276,00. Dit zou bovenop de aanpassing van de grote poort als nooduitgang nodig zijn om de capaciteit van de sporthal op te trekken naar 1.000 man. Nu is slechts 500 man toegelaten.

21. Noodzakelijke aanpassingwerken sportcomplex - principebeslissing

Uit een onderzoek van de gemeentelijke interne dienst voor preventie en bescherming blijkt dat diverse aanpassingen aan zwembad, cafetaria en sporthal nodig zijn. Het gaat hem over noodsignalisatie, noodverlichting, blusapparaten, nooddouche, vervanging poort sporthal,... voor een totaalbedrag van € 17.353,00. 

Martin Acke verwees naar zijn controlebezoek van 13-11-1996, samen met wijlen Gilbert Zenner, waarmbij zij de gemeenteraad toen reeds wezen op het ontbreken van pictogrammen voor de veiligheidsvoorzieningen, het gebrek aan brandblusapparatuur en een gebrekkig afrollende brandslang in de sporthal. Hij betreurt dat na vijf jaar het college nog steeds heeft verzuimd om dit in orde te brengen.

Hij vraagt of met de aangekondigde maatregelen ook alle opmerkingen uit het inspectieverslag van 17-07-2000 inzake brandveiligheid zullen zijn opgelost. De burgemeester bekende dat er nog een probleem was met de vluchtweg/toegang van de kantine. Het raam tussen kantine en sporthal zou dan wel erkend zijn als brandbestendig. Dat er rond de doorvoering van de ventilatiekoker van het stooklokaal problemen zouden zijn wordt betwist.

22. Aankoop parkeermeters - goedkeuring bestek

Punt uitgesteld naar zitting van 7 februari omdat de toelichtingen te laat in het dossier voor de gemeenteraadsleden zaten. 

23. Sportmanifestatie ingericht door de gemeentelijke sportdienst: omzetting bedragen van BEF naar EUR

In art. 3 van dit besluit staat datr de betaling van de retributies voor deelname aan de organisaties van de sportdienst geschiedt nna ontvangst van een factuur die zal opgemaakt worden na de geleverde prestaties. Martin Acke wees erop dat deze factuur-vereiste weinig zinvol lijkt bij kleine bedragen zoals individuele deelname aan de lentejogging (€ 2,00 à € 2,50) en vroeg een aanpassing van het reglement. Om onverklaarbare reden weigerde de burgemeester op dit verzoek in te gaan en beklemtoonde dat de sportdienst dit zo moet uitvoeren. Waarvan akte.

Dus: oproep aan de deelnemers van de lentejogging, seniorengym en sportinitiaties: 
   
     UW BIJDRAGE VAN € 2,00 OF € 4,00 VOORAL NIET BETALEN VOORDAT U EEN FACTUUR ONTVANGEN HEEFT !

De CD&V-fractie stemde tegen deze belachelijke zaak.

24. Rooilijnplan Notelaarstraat - definitieve goedkeuring

Bij het openbaar onderzoek bleek één persoon bezwaar te hebben tegen de uitgestippelde rooilijn. Het aangepaste rooilijnplan houdt rekening met deze opmerking zodat de rooilijn definitief kan vastgesteld worden.

25. Overdracht grond aan VEM - principebeslissing. De bespreking van dit agendapunt werd eveneens aangevraagd door de heer Martin Acke

In de aanloop naar de volledige liberalisering van de elektriciteitsmarkt wordt 2002 een belangrijk jaar. De evolutie naar een vrije markt zal immers een grote invloed hebben op alle energie-intercommunales, dus ook op de toekomstige activiteiten van de VEM. Door de wettelijk opgelegde scheiding tussen netbeheer en verkoop van elektriciteit en gas, zullen er op vrij korte termijn een aantal belangrijke keuzes moeten gemaakt worden. Burgemeester Schenkels kondigde aan dat de discussie rond de toekomstige energiedistributie in Zelzate binnenkort zal worden gevoerd in deze gemeenteraad.

Enige tijd geleden keurde de Raad van Bestuur van het Groepscomité-Zelzate van de VEM het principe van oprichting van een nieuw kantoor op de hoek van Verbroederingslaan en Cesenaticolaan goed. De constructie zou komen op de plaats waar nu de gemeentelijke garages staan. Bedoeling is om eind 2002 in aanbesteding te gaan. De bouw zou, als alles vlot verloopt, in 2003 kunnen starten zodat de diensten van de VEM gedurende 2004 zouden kunnen verhuizen. De kostprijs van de nieuwe gebouwen wordt geschat op 28,5 MBEF. Om de oprichting mogelijk te maken wordt de gemeente verzocht gratis de gronden over te dragen.

Martin Acke had hierbij een aantal vragen over oppervlakte en status van de grond en het eigendom van de gebouwen. De burgemeester antwoordde dat het perceel deel uit maakt van het BPA-Debbautshoek en is ingekleurd als bouwgrond. De vroegere gemeentelijke garages zijn in het verleden overgedragen aan de VEM en dus momenteel hun eigendom. De VEM betaalt hiervoor geen huur aan de gemeente. 

Hij vroeg zich ook volgende zaken af:

Waarom gratis gemeentelijke gronden afstaan aan de VEM? Het lijkt me logisch dat de VEM de grond betaalt zoals elke vennootschap dit zou moeten doen. Naar schatting gaat het hier toch om 2.000 m2 bouwgrond, toch al vlug goed voor zowat € 75.000,00. De burgemeester stelt dat de VEM 100% eigendom van de gemeente is en dat alle eigendommen dit ook voor 100% blijven in de toekomst.

Wat met de toekomst van de VEM. Zal de netbeheerder van morgen nog dezelfde behoefte aan personeel en aan gebouwen hebben als die van vandaag? Is de investering momenteel wel verantwoord? Het lijkt me geraadzaam dat de bouwplannen minstens uitgesteld worden tot er een duidelijk zicht is op de toekomstige elektriciteitsdistributie in onze gemeente voor de komende jaren en de benodigde gebouwen hiervoor. De burgemeester stelt dat de verkoopvennootschap Luminus zich vandaag al richt naar bedrijven in de kanaalzone en dat er in Zelzate vanuit dat opzicht steeds een nood zal zijn aan kantoorruimte. 

De rest van de agenda wordt verdaagd naar de gemeenteraadszitting van 7 februari 2002Back Home Up  

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014